Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Rakennustuoteteollisuus

Palkat 2017

Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat

1.

9,62 €/h

2.

10,06 €/h

3.

10,52 €/h

4.

11,01 €/h

5.

11,52 €/h

6.

12,05 €/h

7.

12,59 €/h

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat

Alle 17-vuotiaat

8,13 €/h

alle 18-vuotiaat

8,51 €/h

Iltavuorolisä

1,33 €/h

Yövuorolisä

2,29 €/h

Olosuhdelisä

0,68 €/h

Kaivoslisä

2,09 €/h

 

Luottamushenkilöiden erilliskorvaus

Yrityksen tai alueyksikön pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, joka on Rakennusliiton jäsen, maksetaan työehtosopimuksen 29 §:n mukaista erilliskorvausta sen mukaan montaako työntekijää hän edustaa.

Edustettavien työntekijöiden määrä euroa/kk

10–50 työntekijää

69,74 €

51–100 työntekijää

87,16 €

Yli 100 työntekijää

130,68 €

 

Palvelusaikalisien määrät

Palveluksessa oloaika

lisän määrä

Yli 5 vuotta

0,27 €/h

Yli 10 vuotta

0,32 €/h

Yli 15 vuotta

0,38 €/h

Yli 20 vuotta

0,43 €/h

Yli 25 vuotta

0,49 €/h

Yli 30 vuotta

0,55 €/h

Yli 35 vuotta

0,62 €/h

 


PALKANKOROTUKSET   1.6.2015

Palkkoja korotetaan 1.6.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan  palkanmaksukauden alusta.

 

Yleiskorotus 0,4 %

 

Työnvaativuusluokan  mukaiset tuntipalkat

1.                               9,52 €/h

2.                               9,96 €/h

3.                             10,42 €/h

4.                             10,91 €/h

5.                             11,42 €/h

6.                             11,95 €/h

7.                             12,49 €/h

 

Nuorten  työntekijöiden tuntipalkat

Alle 17-vuotiaat                   8,03 €/h,

alle 18-vuotiaat                    8,41 €/h

 

Iltavuorolisä                          1,32 €/h

Yövuorolisä                           2,28 €/h

Olosuhdelisä                         0,68 €/h

Kaivoslisä                               2,08 €/h

 

Palvelusaikalisien  määrät

Palveluksessa oloaika                         lisän määrä

Yli 5 vuotta                                            0,27 €/h

Yli 10 vuotta                                          0,32 €/h

Yli 15 vuotta                                          0,38 €/h

Yli 20 vuotta                                          0,43 €/h

Yli 25 vuotta                                          0,49 €/h

Yli 30 vuotta                                          0,55 €/h

Yli 35 vuotta                                          0,62 €/h

 

Palkanmaksu

 

Kun palkanmaksupäivä pääsiäisen, juhannuksen tai joulunpyhien vuoksi siirtyy pyhien jälkeiseen en- simmäiseen arkipäivään, määritellään tilikatkopäivä normaalia aikaisemmaksi niin, että palkan normaali laskenta-aika huomioon ottaen tili on työntekijän nos- tettavissa pyhiä edeltävänä  arkipäivänä.

 

Työturvallisuus

 

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaa- raa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkonei- siin häikäisysuojakalvot).

  Sairausajan palkka

Osapuolet suosittelevat, että yrityksissä sovitaan paikallisesti menettelystä, jossa työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloista. Osapuolet suosittelevat lisäksi, että tähän paikalliseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat lapsen tilapäisestä  hoidosta  aiheutuvista poissaoloista.

 

Työajan  lyhentäminen

 

Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 ja vähin- tään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhyemmän työaikansa vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan 1.9.2014 alkaen erillistä prosenttimääräistä palkanosaa, jonka suuruus on 5,85 % työssäolon ajalta maksetusta tai maksetta- vaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettava kor- vaus mukaan lukien. Prosenttikorvausta maksetaan erillisenä palkanosana, jota ei lasketa mukaan 15 §:n mukaiseen kes- kituntiansioon eikä lomapalkkasopimuksen 2 §:n mukaiseen vuosilomakeskituntiansioon.

Erillistä palkanosaa ei makseta keskeytymättömässä ja kes- keytyvässä kolmivuorotyössä työskenteleville, joissa työajan lyhennys on huomioitu muulla tavalla, eikä enintään kolmeksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen otetuille työnteki- jöille, joilla ei ole oikeutta työajan lyhennykseen. Jos määräai- kaista työsopimusta jatketaan, maksetaan erillistä palkanosaa työsuhteen alusta lukien.

Mikäli alle 40 ja vähintään 24 tunnin säännöllistä työaikaa noudattava työntekijä tämän määräyksen voimassa ollessa siirtyy noudattamaan 40 tunnin säännöllistä työaikaa ja siirtyy samalla työajan lyhennysjärjestelmän piiriin ja saamaan työ- ajan lyhennyskorvausta, erillisen tässä tarkoitetun palkanosan maksaminen päättyy.

 

Rakennustuoteteollisuuden keskeytymättömän kolmivuorotyön  työaika

 

Työajan lyhennyksestä aiheutuva ansion vähentyminen korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta asiano- maisessa työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen työajan tunnilta senttimääräisen lisän, jonka suuruus on 16,8 % työntekijän työehtosopimuksen mukaisesta keskituntiansiosta. Tämä koskee myös työnantajan korvattavaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan  palkkaa.

 

Mainittua lisää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopi- muksen  mukaista keskituntiansiota.

Ellei paikallisesti muuta sovita, lisä maksetaan normaalin palkanmaksun  yhteydessä.

 

 

PALKANKOROTUKSET 1.5.2014
Palkkoja korotetaan 1.5.2014 tai lähinnä sen jälkeenalkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 0,12 €/h

Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat 

1. 9,48 €/h
2. 9,92 €/h
3. 10,38 €/h
4. 10,87 €/h
5. 11,37 €/h
6. 11,90 €/h
7. 12,44 €/h


Nuorten työntekijöiden tuntipalkat 

Alle 17-vuotiaat 8,00 €/h,
alle 18-vuotiaat 8,38 €/h
 
 
Iltavuorolisä 1,32 €/h
Yövuorolisä 2,28 €/h
Olosuhdelisä 0,68 €/h
Kaivoslisä 2,08 €/h


Palvelusaikalisien määrät

Palveluksessa oloaika lisän määrä
Yli 5 vuotta 0,27 €/h
Yli 10 vuotta 0,32 €/h
Yli 15 vuotta 0,38 €/h
Yli 20 vuotta 0,43 €/h
Yli 25 vuotta 0,49 €/h
Yli 30 vuotta 0,55 €/h
Yli 35 vuotta 0,62 €/h


Palkanmaksu

Kun palkanmaksupäivä pääsiäisen, juhannuksen tai joulunpyhien vuoksi siirtyy pyhien jälkeiseen ensimmäiseen arkipäivään, määritellään tilikatkopäivä normaalia aikaisemmaksi niin, että palkan normaali laskenta-aika huomioon ottaen tili on työntekijän nostettavissa pyhiä edeltävänä arkipäivänä.

Työturvallisuus

Työnantaja hankkii optisesti hiotut häikäisyn estävät suojalasit niitä työssään tarvitseville, ellei häikäisyvaaraa muutoin voida torjua (esim. asentamalla työkoneisiin häikäisysuojakalvot).

Sairausajan palkka
Osapuolet suosittelevat, että yrityksissä sovitaan paikallisesti menettelystä, jossa työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloista. Osapuolet suosittelevat lisäksi, että tähän paikalliseen sopimukseen sisällytetään menettelytavat lapsen tilapäisestä hoidosta aiheutuvista poissaoloista.

Työajan lyhentäminen
Työntekijöille, joiden säännöllinen työaika on alle 40 ja vähintään 24 tuntia viikossa ja jotka eivät lyhyemmän työaikansa 
vuoksi kuulu työajan lyhennysjärjestelmän piiriin, maksetaan 1.9.2014 alkaen erillistä prosenttimääräistä palkanosaa, jonka 
suuruus on 5,85 % työssäolon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta yli- ja hätätyöstä maksettava korvaus mukaan lukien. Prosenttikorvausta maksetaan erillisenä palkanosana, jota ei lasketa mukaan 15 §:n mukaiseen keskituntiansioon eikä lomapalkkasopimuksen 2 §:n mukaiseen vuosilomakeskituntiansioon. 
Erillistä palkanosaa ei makseta keskeytymättömässä ja keskeytyvässä kolmivuorotyössä työskenteleville, joissa työajan 
lyhennys on huomioitu muulla tavalla, eikä enintään kolmeksi kuukaudeksi määräaikaiseen työsuhteeseen otetuille työntekijöille, joilla ei ole oikeutta työajan lyhennykseen. Jos määräaikaista työsopimusta jatketaan, maksetaan erillistä palkanosaa työsuhteen alusta lukien. 
Mikäli alle 40 ja vähintään 24 tunnin säännöllistä työaikaa noudattava työntekijä tämän määräyksen voimassa ollessa siirtyy noudattamaan 40 tunnin säännöllistä työaikaa ja siirtyy samalla työajan lyhennysjärjestelmän piiriin ja saamaan työajan lyhennyskorvausta, erillisen tässä tarkoitetun palkanosan maksaminen päättyy. 


Rakennustuoteteollisuuden keskeytymättömän kolmivuorotyön työaika
Työajan lyhennyksestä aiheutuva ansion vähentyminen korvataan siten, että työntekijä ansaitsee jokaiselta asianomaisessa työaikamuodossa työskentelemältään säännöllisen työajan tunnilta senttimääräisen lisän, jonka suuruus on 16,8 % työntekijän työehtosopimuksen mukaisesta keskituntiansiosta. Tämä koskee myös työnantajan korvattavaa matkustamis- ja koulutusaikaa säännöllisen työajan osalta ja sitä aikaa, jolta työnantaja maksaa sairausajan palkkaa. Mainittua lisää ei oteta huomioon laskettaessa työehtosopimuksen mukaista keskituntiansiota. Ellei paikallisesti muuta sovita, lisä maksetaan normaalin palkanmaksun yhteydessä.

 
 Palkkoja korotetaan 1.4.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Yleiskorotus 1,9 %
 
Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat
 
1.
9,36 €/h
2.
9,80€/h
3.
10,26 €/h
4.
10,75 €/h
5.
11,25 €/h
6.
11,78 €/h
7.
12,32 €/h
 Nuorten työntekijöiden tuntipalkat
 
Alle 17-vuotiaat
7,88 €/h,
alle 18-vuotiaat
8,26 €/h
 
 
Iltavuorolisä
1,31 €/h
Yövuorolisä
2,26 €/h
Olosuhdelisä
0,67 €/h
Kaivoslisä
2,06 €/h
 Palvelusaikalisien määrät
 
Palveluksessa oloaika
lisän määrä
Yli 5 vuotta
0,27 €/h
Yli 10 vuotta
0,32 €/h
Yli 15 vuotta
0,38 €/h
Yli 20 vuotta
0,43 €/h
Yli 25 vuotta
0,48 €/h
Yli 30 vuotta
0,54 €/h
Yli 35 vuotta
0,61 €/h
 
Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannuspäivä, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät.
Korvauksen edellytys on 3 kuukauden työsuhde. Korvaus keskituntiansion mukaan. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös viikonlopuilta, paitsi loppiaisena.
 
Työaikajärjestelyt
Ennen uuden työaikajärjestelyn käyttöönottoa todetaan paikallisesti mihin työehtosopimuksen mukaiseen työaikamuotoon järjestely kuuluu.
 
Sairausajan palkka
Työntekijälle, jonka työsuhde ennen työkyvyttömyyden alkua on jatkunut yhdenjaksoisesti vähintään yhden vuoden, maksetaan sairausajan palkka ensimmäisen sellaisen sairauspäivän alusta, joka työssä oltaessa olisi ollut työntekijän työpäivä.
 
Sairauspoissaolo työntekijän ilmoituksella
 
Yrityksessä voidaan paikallisesti sopia menettelystä, jossa työnantaja tai tämän edustaja hyväksyy työntekijän ilmoituksen selvitykseksi työkyvyttömyydestä flunssatyyppisissä enintään kolme vuorokautta kestävissä sairauspoissaoloissa.
Mikäli työnantaja ei ole järjestänyt työterveyshuoltolain edellyttämää vähimmäistasoista työterveyshuoltoa, selvitykseksi lyhytaikaisista, enintään kolme vuorokautta kestävistä sairaus­poissaoloista riittää työnantajalle tai tämän edustajalle tehty oma ilmoitus. Ilmoituksen saatuaan työnantaja voi osoittaa työntekijän menemään lääkärin vastaanotolle. Tästä aiheutuvat kustannukset maksaa työnantaja.
 
Lomaltapaluuraha
 
Työsuhteen päättyessä suoritetaan työntekijälle lomaltapaluuraha.
Lomaltapaluuraha maksetaan myös lomakorvauksesta, mikäli työntekijän työsuhde on kestänyt ennen työsuhteen päättymistä yhdenjaksoisesti yli 5 kuukautta.
 
Soveltamisohje:
Jos työnantajan ja työntekijän välillä on tehty useita peräkkäisiä keskeytymättömänä tai vain lyhytaikaisin keskeytyksin jatkuvia määräaikaisia työsopimuksia, työsuhteen katsotaan jatkuneen yhdenjaksoisena.
 
Kotimaan päiväraha 38 €
Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään 6, mutta enintään 10 tuntia 17 €
Yömatkaraha 12 €
Ateriakorvaus 9,50 €
 
Kilometrikorvaukset
• korvaus oman auton käytöstä 45 snt/km
• moottoripyörä 34 snt/km
• mopo 18 snt/km
 

 

PALKANKOROTUKSET 2012

Vuoden 2012 palkkoja korotetaan 1.3.2012 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 2,4 %
 
Työnvaativuusluokan mukaiset tuntipalkat

 

1.
9,19 €/h
2.
9,62€/h
3.
10,07 €/h
4.
10,55 €/h
5.
11,04 €/h
6.
11,56 €/h
7.
12,09 €/h
Nuorten työntekijöiden tuntipalkat

 

Alle 17-vuotiaat
7,73 €/h,
alle 18-vuotiaat
8,18 €/h
Iltavuorolisä
1,29 €/h
Yövuorolisä
2,22 €/h
Olosuhdelisä
0,66 €/h
Kaivoslisä
2,02 €/h
Palvelusaikalisien määrät

 

Palveluksessa oloaika
lisän määrä
Yli 5 vuotta
0,27 €/h
Yli 10 vuotta
0,32 €/h
Yli 15 vuotta
0,37 €/h
Yli 20 vuotta
0,42 €/h
Yli 25 vuotta
0,47 €/h
Yli 30 vuotta
0,53 €/h
Yli 35 vuotta
0,59 €/h

 

Kotimaan päiväraha
36 €
Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään 6, mutta enintään 10 tuntia
16 €
Yömatkaraha
12 €
Ateriakorvaus
9 €
Kilometrikorvaukset
 
• korvaus oman auton käytöstä
45 snt/km
• moottoripyörä
33 snt/km
• mopo
17 snt/km
 

 

 

 

 

Palkankorotukset:
10.3.2011: työkohtaisten palkkojen yleiskorotus ja urakkapalkkojen korotus 2,55 %

 

 

 

 

Vuoden 2011 palkkoja korotetaan 10.3.2011 tai lähinnä jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Yleiskorotus
2,55 %
Työnvaativuusluokituksen mukaiset tuntipalkat

 

Työnvaativuus-
 
luokka
€/h
1.
8,97
2.
9,39
3.
9,83
4.
10,30
5.
10,78
6.
11,29
7.
11,81
Nuorten työntekijöiden tuntipalkat
 
Alle 17-vuotiaat
7,55 €/h,
alle 18-vuotiaat
7,92 €/h

 

Vuorolisät: iltavuorossa
1,26 €/h ja
yövuorossa
2,17 €/h
Olosuhdelisä
0,64 €/h
Kaivoslisä
1,97 €/h
Palvelusaikalisien määrät

 

Palveluksessa oloaika
lisän määrä
Yli 5 vuotta
0,25 €/h
Yli 10 vuotta
0,30 €/h
Yli 15 vuotta
0,35 €/h
Yli 20 vuotta
0,41 €/h
Yli 25 vuotta
0,46 €/h
Yli 30 vuotta
0,52 €/h
Yli 35 vuotta
0,58 €/h
Arkipyhäkorvaukset
 
Korvattavia päiviä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen, pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä, juhannuspäivä, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät.
 
Korvauksen edellytys on 3 kuukauden työsuhde. Korvaus keskituntiansion mukaan. Arkipyhäkorvaus maksetaan myös viikonlopuilta, paitsi loppiaisena.

 

Kotimaan päiväraha
34 €
• Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään 6, mutta enintään 10 tuntia
16 €
• Yömatkaraha
10 €
• Ateriakorvaus
8,50 €
Kilometrikorvaukset

 

• korvaus oman auton käytöstä
46 snt/km
• moottoripyörä
33 snt/km
• mopo
17 snt/km
Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä kunkin sellaisen mukana seuraavan henkilön osalta, jonka kuljetus kuuluu työnantajalle.
 
Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää 80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

 

PALKANKOROTUKSET 2010

Vuoden 2010 palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta.

Yleiskorotus 1 %

Työnvaativuusluokituksen mukaiset tuntipalkat

 

Työnvaativuusluokka €/h
1. 8,75
2. 9,16
3. 9,59
4. 10,04
5. 10,51
6. 11,01
7. 11,52

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat
Alle 17-vuotiaat 7,36 €/h,
alle 18-vuotiaat 7,72 €/h
Vuorolisät: iltavuorossa 1,23 €/h ja
yövuorossa 2,12 €/h
Olosuhdelisä 0,62 €/h
Kaivoslisä 1,92 €/h

Palvelusaikalisien määrät

Palveluksessa oloaika (vuosia) lisän määrä (€/h)
yli 5 0,24
yli 10 0,29
yli15 0,34
yli 20 0,40
yli 25 0,45
yli 30 0,51
yli 35 0,57

Arkipyhäkorvaukset
Korvattavia päivä ovat uudenvuodenpäivä, loppiainen,
pitkäperjantai, II pääsiäispäivä, helatorstai, vapunpäivä,
juhannuspäivä, jouluaatto sekä molemmat joulupäivät.
Korvauksen edellytys on 3 kuukauden työsuhde. Korvaus
keskituntiansion mukaan. Arkipyhäkorvaus
maksetaan myös viikonlopuilta, paitsi loppiainen.

Kotimaan päiväraha 36 €

Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään
6, mutta enintään 10 tuntia 16 €

Yömatkaraha 10 €

Ateriakorvaus 9 €

Kilometrikorvaukset

  korvaus snt/km
oman auton käyttö 45
moottoripyörä 33
mopo 17

Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä kunkin
sellaisen mukana seuraavan henkilön osalta, jonka kuljetus
kuuluu työnantajalle.
Kilometrikorvausta korotetaan 3 senttiä kilometriltä, jos
autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää
80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

 

 
PALKANKOROTUKSET

Kaikkien alan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2008 jälkeen lähinnä ensin alkavan palkanmak­sukauden alusta lukien.

Yleiskorotus 74 senttiä, kuitenkin vähintään 5,5 %.

Työehtosopimuksen 13 § erilliset lisät tulevat voimaan 1.3.2008 jälkeen lähinnä ensin alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Tuntipalkat

 

Työnvaativuus-
luokka €/h
1. 8,13
2. 8,51
3. 8,91
4. 9,33
5. 9,77
6. 10,23
7. 10,71


Nuorten työntekijöiden tuntipalkat

alle 17-vuotiaat 6,91 €/h, alle 18-vuotiaat 7,24 €/h

Vuorolisät

iltavuorossa 116 snt/h
yövuorossa 190 snt/h

Olosuhdelisä 57 snt/h Kaivoslisä 173 snt/h

Kaivoslisä 173 snt/h

Kulukorvaukset v. 2008
• Kotimaan päiväraha 32 €
• Osapäiväraha 14 €
• Yömatkaraha 10 €
• Ateriakorvaus 8 €

Kilometrikorvaukset
• korvaus oman auton käytöstä 44 snt/km
• moottoripyörä 31 snt/km • mopo 16 snt/km

Kilometrikorvausta korotetaan 2 senttiä kilometriltä kunkin sellaisen mukana seuraavan henkilön osal­ta, jonka kuljetus kuuluu työnantajalle.

Kilometrikorvausta korotetaan 2 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää 80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

Työntekijöiden edustajien palkka

Yrityksen tai alueyksikön pääluottamusmiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle, jotka ovat Rakennusliiton jäseniä, maksetaan erilliskorvausta sen mukaan montaako työntekijää hän edustaa.

 

Edustettavien
työntekijöiden määrä €/kk
10 – 50 työntekijää 60,-
51 – 100 työntekijää 75,-
yli 100 työntekijää 112,44


Mikäli työntekijä hoitaa useampia edustajantehtäviä, on hän oikeutettu vain yhteen erilliskorvaukseen.

Palvelusaikalisien määrät

 

Palveluksessaoloaika lisän määrä
Yli 5 vuotta 23 snt/h
Yli 10 vuotta 27 snt/h
Yli 15 vuotta 32 snt/h
Yli 20 vuotta 37 snt/h
Yli 25 vuotta 42 snt/h
Yli 30 vuotta 47 snt/h
Yli 35 vuotta 53 snt/h


Palkkaperusteiden ylimääräinen korotus

Palkkaperusteiden ylimääräinen korotus ei aiheuta aika- eikä suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli sovittujen yleisko­rotusten, mikäli työpalkat yleiskorotuksella korotettuna täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset.

Aikapalkat

Työehtosopimuksen mukaisia aikapalkkoja on korotettava.

Korotuksen tulee kuitenkin olla sellainen, että palkka korotuksen jälkeen vastaa asianomaisen palkkaryhmän uutta työkohtaista palkkaa ja, jos työntekijälle on maksettu henkilökohtaista palkan osuutta, prosentuaalisesti yhtä suurta osaa siitä.

Suorituspalkat

Uusien palkkamääräysten voimaantulon jälkeen käytäntöön otet­tavien uusien urakkahintojen, osaurakka- ja tuotantopalkkiotyöhin­noittelujen tulee perustua sanottuna päivänä voimaan tuleviin hinnoitteluperusteisiin.

Vanhoja urakkahintoja, osaurakka- ja tuotantopalkkiotyöhinnoit­teluja käytettäessä sanotun päivän jälkeen on niitä siten tarkis­tettava, että ansio nousee. Osaurakoissa (tuotantopalkkiotöissä) palkankorotus voidaan toteuttaa korottamalla vain palkan kiinteää osaa tai vain palkan liikkuvaa osaa tai korottamalla molempia siten, että ansioon saadaan yleiskorotuksen edellyttämä korotus tunnilta.

Ellei osaurakoiden palkankorotuksen toteuttamisesta päästä pai­kallisesti yksimielisyyteen, sisällytetään yleiskorotus kumpaankin palkanosaan osien suhteessa.

Milloin näin korjattu suorituspalkka ei kuitenkaan täytä uuden työ­ehtosopimuksen 12 §:n 1 kohdan määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti.

Keskituntiansion korotus

Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen neljännes­vuosittain laskettavaa keskituntiansiota, on sitä korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei sisälly keskituntiansioon.

Sopimuksen voimaantullessa noudatetaan säännönmukaisesti vuorotyöntekijöinä työskentelevien työntekijöiden vuorolisien koro­tukseen yllä mainittua periaatetta.PALKANKOROTUKSET

Korotukset astuvat voimaan 1.3.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta alkaen.

Yleiskorotus 27 senttiä/h, kuitenkin vähintään 2,2 %.

Uudet taulukkopalkat

 

Työnvaativuusluokka €/h
1. 7,63
2. 7,94
3. 8,37
4. 8,76
5. 9,18
6. 9,60
7. 10,05


Nuorten työntekijöiden tuntipalkat

alle 17-vuotiaat 6,55 €/h, alle 18-vuotiaat 6,87 €/h

Vuoro- ja olosuhdelisät sekä kaivoslisä

 

Olosuhdelisä 54 senttiä/h
Iltavuorolisä 110 senttiä/h
Yövuorolisä 171 senttiä/h
Kaivoslisä 164 senttiä/h


Palvelusaikalisät

 

palveluksessa oloaika lisän määrä
yli 5 vuotta 22 senttiä/h
yli 10 vuotta 26 senttiä/h
yli 15 vuotta 30 senttiä/h
yli 20 vuotta 35 senttiä/h
yli 25 vuotta 40 senttiä/h


Palkkaperusteiden ylimääräinen korotus

Palkkaperusteiden ylimääräinen korotus ei aiheuta aika eikä suorituspalkkatyössä palkkojen korottamista yli sovittujen yleiskorotusten, mikäli työpalkat yleiskorotuksella korotettuna täyttävät uuden työehtosopimuksen määräykset.

Aikapalkat

Työehtosopimuksen mukaisia aikapalkkoja on korotettava. Korotuksen tulee kuitenkin olla sellainen, että palkka korotuksen jälkeen vastaa asianomaisen palkkaryhmän uutta työkohtaista palkkaa ja, jos työntekijälle on maksettu henkilökohtaista palkan osuutta, prosentuaalisesti yhtä suurta osaa siitä.

Suorituspalkat

Uusien palkkamääräysten voimaantulon jälkeen käytäntöön otettavien uusien urakkahintojen, osaurakka- ja tuotantopalkkiotyöhinnoittelujen tulee perustua sanottuna päivänä voimaan tuleviin hinnoitteluperusteisiin. Vanhoja urakkahintoja, osaurakka- ja tuotantopalkkiotyöhinnoitteluja käytettäessä sanotun päivän jälkeen on niitä siten tarkistettava, että ansio nousee. Osaurakoissa (tuotantopalkkiotöissä) palkankorotus voidaan toteuttaa korottamalla vain palkan kiinteää osaa tai vain palkan liikkuvaa osaa tai korottamalla molempia siten, että ansioon saadaan yleiskorotuksen edellyttämä korotus tunnilta.

Ellei osaurakoiden palkankorotuksen toteuttamisesta päästä paikallisesti yksimielisyyteen, sisällytetään yleiskorotus kumpaankin palkanosaa osien suhteessa. Milloin näin korjattu suorituspalkka ei kuitenkaan täytä uuden työehtosopimuksen 12 §:n 1 kohdan määräyksiä, on sitä korotettava vielä tähän rajaan asti.

Keskituntiansion korotus

Käytettäessä työehtosopimuksen voimaantulon jälkeen neljännesvuosittain laskettavaa keskituntiansiota, on sitä korotettava siten, että siinä tulee huomioon otetuksi yleiskorotus siltä osin kuin tämä ei sisälly keskituntiansioon.

Sopimuksen voimaantullessa noudatetaan säännönmukaisesti vuorotyöntekijöinä työskentelevien työntekijöiden vuorolisien korotukseen yllä mainittua periaatetta.

Muut korvaukset

• Kotimaan päiväraha 31,00 €
• Osapäiväraha vajaavuorokaudelta, joka käsittää vähintään 6, mutta enintään 10 t 14,00 €
• Yömatkaraha 6,00 €
• Ateriakorvaus 7,75 €

Kilometrikorvaukset

• korvaus oman auton käytöstä 43 snt/km
• moottoripyörä 29 snt/km

Kilometrikorvausta korotetaan 2 senttiä kilometriltä kunkin sellaisen mukana seuraavan henkilön osalta, jonka kuljetus kuuluu työnantajalle.

Kilometrikorvausta korotetaan 2 senttiä kilometriltä, jos autossa kuljetettavien koneiden tai laitteiden paino ylittää 80 kiloa tai jos niiden koko on suuri.

Kaikkien alan työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.3.2006 jälkeen lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 22 senttiä, kuitenkin vähintään 1,8 % tunnilta.

 

Työn
vaativuusluokka
1. 7,05 €/h
2. 7,38 €/h
3. 7,73 €/h
4. 8,09 €/h
5. 8,47 €/h
6. 8,87 €/h
7. 9,28 €/h


Nuoren työntekijät

Nuorten työntekijöiden tuntipalkat ovat em. ajankohdasta lukien seuraavat:
alle 17-vuotiaat 6,41 €/h
alle 18-vuotiaat 6,72 €/h

Vuoro- ja olosuhdelisät

Vuoro- ja olosuhdelisiä korotetaan 1.3.2006 jälkeen lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,8 %. Poikkeavien olosuhteiden lisän korotettu määrä on 53 senttiä tunnilta, iltavuorolisän määrä 108 senttiä tunnilta, yövuorolisän määrä 167 senttiä tunnilta ja kaivoslisän määrä 161 senttiä tunnilta.

Palvelusaikalisät

 

Palvelusaika vuosina Lisän määrä
yli 5 v. 21 senttiä
yli 10 v. 25 senttiä
yli 15 v. 29 senttiä
yli 20 v. 34 senttiä
yli 25 v. 39 senttiä30.3.2005 alkaen

Taulukkopalkat

Ryhmä
1 6,70 €/h
2 7,01 €/h
3 7,34 €/h
4 7,69 €/h
5 8,05 €/h
6 8,43 €/h
7 8,82 €/h


Lisät

 

Iltavuoro 1,06 €
Yövuoro 1,64 €
Olosuhde 0,52 €
Kaivoslisä 1,58 €


Palveluaika

 

5v 20 senttiä
10v 24 senttiä
5v 28 senttiä
20v 33 senttiä
25v 38 senttiäYleiskorotus kaikille alan työntekijöille 33 snt/tunti sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Rakennustuoteteollisuuden kulukorvaukset 1.1.2007 tästä linkistä.

 

 

 

 


 

PALKANKOROTUKSET 2011

 

 


 

Sopimuskausi:
1.3.2011-29.2.2012

 

PALKANKOROTUKSET 1.4.2013