Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Sähköistysala

Sopimuskausi 1.3.2015 - 31.1.2017

PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS 1.8.2016

Perustuntipalkkoja (PTP) korotetaan 0,05 euroa tunnilta sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

Perustuntipalkat ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan

palkanmaksukauden aIusta seuraavat

Pr

€/tunti

s

10,23

1

12,54

2

14,63

3

15,55

4

16,42

5

17,35

 

AIKAPALKKOJEN  KOROTUKSET  1.8.2016

Henkilökohtaiset aikapalkka

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 0,05 euroa tunnilta sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen.
Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat:

Pr

Henkilökohtainen aikapalkka

€/tunti

s

10 ,75

1

13,06

2

15,26

3

16 ,18

4

17,05

5

17,98

Kuukausipalkat

Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 8,00 euroa kuukaudessa sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen.

URAKKAPALKKOJEN  KOROTUKSET  1.8.2016

Sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2002 voimaan tullut hinnoittelu) urakkakerroin on 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,356.

Sähköistysalan urakkahinnoittelun (1.6.2015) urakkahinnoittelukerroin on 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,006.

Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita korotetaan 1.8.2016 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,215 % jäljellä olevan työmäärän osalta.

Lisä

€/h

lltavuorolisä

1,26

Yövuorolisä

2,30

lltatyölisä

1,26

Yötyölisä

2,30

Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen

2,53

Ammattitutkintolisä

0,52

Erikoisammattitutkintolisä

0,94

Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä

0,42

Vaativan ja hankalan työn lisä

1,68

Työpaikkaohjaajalisä

0,42

 


MAALISKUUSSA 2015 MAKSETTAVA KERTAKORVAUS
Keskusjärjestöjen 30.8.2013 sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaan sähköistysalan työntekijöiden palkkoihin olisi tullut tehdä 20,00 euroa/kuukausi suuruinen korotus lähinnä 1.2.2015 alkavan palkanmak- sukauden alusta lukien.
Koska tämän työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset toteutetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta, maksetaan kai- kille sähköistysalan työntekijöille jonkun maaliskuussa 2015 tapahtuvan palkanmaksun yhteydessä helmikuun 2015 palkankorotuksen korvaava kertakorvaus. Kuukausipalkkaiselle työntekijälle kertakorvaus voidaan maksaa myös huhtikuussa 2015.
Kertakorvaus on määrältään 20,00 euroa, jos työntekijälle on makset- tu helmikuussa 2015 työssäoloajan palkkaa vähintään 160 tunnilta. Jos työntekijän työssäoloaika on ollut pienempi kuin 160 tuntia, maksetaan kertakorvaus kertomalla 20,00 euroa työntekijän työssäolotuntien ja luvun 160 osamäärällä.
Työntekijän vuosilomakeskituntiansiota laskettaessa kertakorvaus laske- taan mukaan työntekijän työssäoloajan ansioon.

PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS 1.3.2015
Perustuntipalkkoja (PTP) korotetaan 0,12 euroa tunnilta sen palkanmak- sukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.3.2015.

Perustuntipalkat ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Pr

€/tunti

S

10,14

1

12,44

2

14,52

3

15,44

4

16,30

5

17,23

Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa.
Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan tä- män työehtosopimuksen 8 § A 1 -kohdan mukaista henkilökohtaista aika- palkkaa.

AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.3.2015

Henkilökohtaiset aikapalkat
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan 0,12 euroa tunnil- ta sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.3.2015.
Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat:

Pr

Henkilökohtai- nen aikapalkka

€/tunti

S

10,66

1

12,96

2

15,15

3

16,07

4

16,93

5

17,86

 

Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen
Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetus- ta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.
 
Kuukausipalkat
Sovittuja kuukausipalkkoja korotetaan 20,00 euroa kuukaudessa sen pal- kanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.3.2015.
Työntekijän uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x hä- nen perustuntipalkkansa suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoit- tainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena sovitussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan työnteki- jän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä.
Kaikkia muunnettuja kuukausipalkkoja korotetaan sen palkanmaksukau- den alusta, joka alkaa lähinnä 1.3.2015, kertomalla työntekijän henkilökohtainen aikapalkka (TES 8 § A 1 tai A 3) luvulla 173. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 173 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä.
Sovittua tai muunnettua kuukausipalkkaa koskeva korotus voidaan tehdä myös lähinnä 1.2.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta. Tällöin koh- dan 2 mukaista 20,00 euron suuruista kertakorvausta ei makseta maaliskuussa 2015.

URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.3.2015

 Urakkahinnoittelu ja 1.3.2015 kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt
Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukau- den alusta seuraavasti:
Sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2002 voimaan tullut hinnoittelu) urakkakerroin on lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta 1,348.
Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita korotetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta 0,7 % jäljellä olevan työ- määrän osalta.
 
Asuntotuotantohinnoittelu
Asuntotuotantohintoja korotetaan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti:

Perushinta,

€/huoneisto

Peruspistemäärä, kpl

Lisäpisteen hinta,

€/kpl

885 €

60

11,58 €

Kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korote- taan lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta jäljellä olevan työmäärän osalta 0,7 %.

Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu
Työehtosopimuksen 8 § B 5.2 -kohdan mukainen tavoiteansio on 1.3.2015 ja sen jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17,85 €/h.

Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka
Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamis- vaiheen töistä maksettava palkat ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkan- maksukauden alusta seuraavat:

Pr

€/tunti

S

11,53

1

14,18

2

16,35

3

16,82

4

17,23

5

17,93

Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa  suurem- pi kuin edellä mainitun taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka.
 
TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT 1.3.2015
Työehtosopimuksen lisiin ei tehdä korotuksia lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.

Työehtosopimuksen lisät
Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat

 

Lisä

1.3.2015

 

€/tunti

Iltavuorolisä

1,25

Yövuorolisä

2,29

Iltatyölisä

1,25

Yötyölisä

2,29

Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen

2,51

Ammattitutkintolisä

0,52

Erikoisammattitutkintolisä

0,94

Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä

0,42

Vaativan ja hankalan työn lisä

1,67

Työpaikkaohjaajalisä

0,42

 

 

€/päivä

Autonkuljettajalisä

2,56

Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
Kärkimieslisät työmaan ensimmäiselle kärkimiehelle urakkatyössä ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä

€/tunti

1–2

0,35

3–6

0,56

7–10

0,88

11–12

1,13

13–20

1,51

yli 20

2,40


Toisen tai useamman kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsen- määrä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies.
Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen.
Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle kär- kimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen kärkimiestehtävien piirissä olevien työntekijöiden lukumäärä

€/tunti

1–2

0,35

3–6

0,56

7–10

0,88

yli 10

1,13


Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt
Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä

€/tunti

3–6

0,56

7–10

0,88

11–12

1,13

13–20

1,51

yli 20

2,40

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET 1.3.2015
Pääluottamusmiehen erilliskorvauksiin ei tehdä korotuksia lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan pal- kanmaksukauden alusta seuraavat

 

Edustettavien työntekijöiden määrä

Pääluottamusmiehen erilliskorvaus

1.3.2015–31.1.2016

€ / kahden viikon tilijakso

5–9

53,74

10–50

64,48

51–100

85,98

101–150

107,47

151–200

128,97

201–250

150,47

251–400

171,97

401–450

193,46

yli 450

sovitaan erikseen

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET 1.3.2015
Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvauksiin ei tehdä korotuksia lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta.
Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvaukset ovat lähinnä 1.3.2015 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Edustettavien työntekijöiden määrä

Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvaus

1.3.2015–31.1.2016

€ / kahden viikon tilijakso

5–9

20,87 € / 2 vko

10–50

31,30 € / 2 vko

51–100

41,74 € / 2 vko

101–150

57,39 € / 2 vko

151–200

73,04 € / 2 vko

201–250

88,69 € / 2 vko

251–400

104,35 € / 2 vko

401–450

125,21 € / 2 vko

yli 450

sovitaan erikseen

 UUSI SÄHKÖISTYSALAN URAKKAHINNOITTELU 1.6.2015
Sopijaosapuolet uudistavat työehtosopimuksen 8 § C mukaisen sähkö- asennusalan urakkahinnoittelun tekemällä siihen liitteissä 1 ja 2 todetut muutokset.
Uuden hinnoittelun hinnoittelukerroin on 1 ja se muodostetaan, siltä osin kuin hinnoittelutaulukoihin ei ole erikseen sovittu uusia hintoja, korotta- malla aikaisemmin voimassa olleita yksikköhintoja urakkahinnoitteluker- toimella 1,348.
Uutta sähköistysalan urakkahinnoittelua (1.6.2015) sovelletaan tilaajalle 1.6.2015 tai sen jälkeen tarjottaviin töihin.

PERUSTUNTIPALKAN KOROTUS 1.2.2016
Perustuntipalkkoja PTP korotetaan 0,4 % sen palkanmaksukauden alus- ta, joka alkaa lähinnä 1.2.2016.
Perustuntipalkat ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

Pr

€/tunti

S

10,18

1

12,49

2

14,58

3

15,50

4

16,37

5

17,30

 

Perustuntipalkkaa käytetään niissä suorituksissa, joissa työehtosopimus erikseen määrittelee käytettäväksi perustuntipalkkaa.
Sähköistysalan työntekijän aikapalkalla tekemästä työstä maksetaan tä- män työehtosopimuksen 8 § A 1 -kohdan mukaista henkilökohtaista aika- palkkaa.

AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.2.2016
 Henkilökohtaiset aikapalkat
Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmak- sukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.2.2016 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,4 %.
 
Sähköistysalan työntekijöiden henkilökohtaiset aikapalkat ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien vähintään seuraavat

Pr

Henkilökohtainen aikapalkka

€/tunti

S

10,70

1

13,01

2

15,21

3

16,13

4

17,00

5

17,93

 Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen
Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetus- ta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.

 Kuukausipalkat
Sovittuja ja muunnettuja kuukausipalkkoja korotetaan 0,4 % sen palkan- maksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.2.2016.
Työntekijän uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x hä- nen perustuntipalkkansa suuruinen. Jos työntekijän säännöllinen viikoit- tainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena sovitussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 175 kerrotaan työnteki- jän viikoittaisen säännöllisen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä.
Työntekijän uuden muunnetun kuukausipalkan tulee olla vähintään  173 x hänen henkilökohtaisen aikapalkkansa (TES 8 § A 1 tai A 3) suurui- nen. Jos työntekijän säännöllinen viikoittainen työaika on lyhyempi kuin 40 tuntia, käytetään kertoimena muunnetussa kuukausipalkassa lukua, joka saadaan, kun luku 173 kerrotaan työntekijän viikoittaisen säännölli- sen työajan mukaisen työtuntimäärän ja luvun 40 osamäärällä.

 URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.2.2016
Urakkahinnoittelu ja 1.2.2016 kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt
Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukau- den alusta seuraavasti:
 
Sähköasennusalan urakkahinnoittelun (1.6.2002 voimaan tullut hinnoitte- lu) urakkakerroin on lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alus- ta 1,353.
Uudistetun, 1.6.2015 voimaan tulleen, sähköistysalan urakkahinnoittelun urakkahinnoittelukerroin on lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukau- den alusta 1,004.
Vapaasti hinnoiteltuja niin sanottuja könttäurakoita ja kaikkia asuntotuo- tantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan jäljellä olevan työmää- rän osalta 0,4 %.

Asuntotuotantohinnoittelu
Asuntotuotantohintoja korotetaan lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmak- sukauden alusta seuraavasti:

Perushinta,

€/huoneisto

Peruspistemäärä, kpl

Lisäpisteen hinta,

€/kpl

889 €

60

11,63 €

Kesken olevia asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korote- taan lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta jäljellä olevan työmäärän osalta 0,4 %.

Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu
Työehtosopimuksen 8 § B 5.2 -kohdan mukainen tavoiteansio on 1.2.2016 ja sen jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17,92 €/h.

Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka
Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamis- vaiheen töistä maksettava palkat ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkan- maksukauden alusta seuraavat:

Pr

€/tunti

S

11,58

1

14,24

2

16,42

3

16,89

4

17,30

5

18,00

Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa  suurem- pi kuin edellä mainitun taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka.
 
 TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT 1.2.2016
 Työehtosopimuksen lisät 1.2.2016

Sähköistysalan työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat alla olevan taulu- kon mukaiset lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Lisä

1.2.2016

 

€/h

Iltavuorolisä

1,26

Yövuorolisä

2,30

Iltatyölisä

1,26

Yötyölisä

2,30

Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästyminen

2,52

Ammattitutkintolisä

0,52

Erikoisammattitutkintolisä

0,94

Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä

0,42

Vaativan ja hankalan työn lisä

1,68

Työpaikkaohjaajalisä

0,42

 

 

€/päivä

Autonkuljettajalisä

2,57

Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
Kärkimieslisät urakkatyössä ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksu- kauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä

€/h

1–2

0,35

3–6

0,56

7–10

0,88

11–12

1,13

13–20

1,52

yli 20

2,41

Toisen kärkimiehen lisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsen- määrä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies.
Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen.
Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle kär- kimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen kärkimiestehtävien piirissä olevien työntekijöiden lukumäärä

€/tunti

1–2

0,35

3–6

0,56

7–10

0,88

yli 10–

1,13

Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt
Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä

€/tunti

3–6

0,56

7–10

0,88

11–12

1,13

13–20

1,52

yli 20

2,41


PAIKALLISESTI SOVITUT LISÄT 1.2.2016

Paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 0,4 % lähinnä 1.2.2016 alkavan pal- kanmaksukauden alusta, ellei paikallisesti muuta sovita.
 

 

PÄÄLUOTTAMUSMIEHEN ERILLISKORVAUKSET 1.2.2016
Työehtosopimuksen mukaiset pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat lähinnä 1.2.2016 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

 

Edustettavien työntekijöiden määrä

1.2.2016–31.7.2016

€ / kahden viikon tilijakso

5–9

53,95

10–50

64,74

51–100

86,32

101–150

107,90

151–200

129,49

201–250

151,07

251–400

172,66

401–450

194,23

yli 450

sovitaan erikseen

TYÖSUOJELUVALTUUTETUN ERILLISKORVAUKSET 1.2.2016
Työsuojeluvaltuutetun erilliskorvauksia korotetaan lähinnä 1.2.2016 alka- van palkanmaksukauden alusta seuraavasti:

 

Edustettavien työntekijöiden määrä

1.2.2016–31.7.2016

€ / kahden viikon tilijakso

5–9

20,95

10–50

31,43

51–100

41,91

101–150

57,62

151–200

73,33

201–250

89,04

251–400

104,77

401–450

125,71

yli 450

sovitaan erikseen

 

PALKKOJEN JA LISIEN SEKÄ YLEISSOPIMUKSEN ERILLISKORVAUSTEN KOROTUKSET SOPIMUSKAUDELLA 1.8.2016–31.1.2017
Kaikkia palkkoja ja työehtosopimuksen mukaisia muita rahamääräisiä etuuksia korotetaan sopimuskaudella 1.8.2016–31.1.2017 sinä ajankoh- tana, sillä määrällä ja sillä tavalla kuin työmarkkinoiden keskusjärjestöt tai sopijaosapuolet tämän allekirjoituspöytäkirjan kohdan 1 mukaan sopivat.
 

 

 

 

 

Yleiskorotus 1.10.2013

Työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden 1,3 prosentilla.
Kuukausipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1,3 prosentilla
Erillisiä lisiä korotetaan 1.10.2013 alkaen 1,9 prosentilla.
 
Erikoislisät ovat 1.10.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Ammattitutkintolisät
euroa/h
euroa/kk
Ammattitutkinto
0,72
123,16
Erikoisammattitutkinto tai ylempi ammattitutkinto
1,33
230,69
Erittäin likaisen työn lisä
0,45
 
Korotettu
1,00
 
Kärkimieslisä, työryhmän koko
2
0,38
 
3-6
0,68
 
7 -
1,11
 
Lämpölisä
0,46
 
Mastolisä
Yli 25 m ja enintään 30 m
1,81
 
yli 30 m ja enintään 70 m
4,93
 
yli 70 m ja enintään 130 m
5,90
 
yli 130 m
6,65
 
Luokkahitsaajan lisä
0,46
 
Vuorotyölisä
Iltavuoro
1,89
 
Yövuoro
3,62
 
Tunnelilisä
 
102,39
Kiinteitä urakkahintoja sekä keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 prosentilla.
Vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.10.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Vaativuustaso euroa/t euroa/kk
1
9,91
1725
2
10,82
1883
3
11,75
2045
4
12,66
2201
5
13,54
2356
6
14,47
2518
7
15,37
2675
8
16,28
2834
Paikallisesti sovittuja lisiä korotetaan 1.10.2013 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,9 %, ellei paikallisesti muuta sovita.

AIKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.9.2011

Henkilökohtaiset aikapalkat

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP + HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.20 II yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,0 %.
 
Perustuntipalkat
 
Perustuntipalkkoja PTP korotetaan sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.2011 yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,0 %.
 
Perustuntipalkat ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Pr
€/tunti
S
9,60
1
11,81
2
13,80
3
14,68
4
15,51
5
16,40
Henkilökohtaista palkanosaa koskevat erityismääräykset Mikäli yrityksen HPO-järjestelmää ei ole päivitetty vuoden 2002 HPO-Ieikkausten jälkeen ja päivitetyn matriisin mukaisia kehityskeskusteluja käyty kunkin työntekijän kanssa ennen 1.9.2011, sovelletaan seuraavia määräyksiä:
 
a)    Henkilökohtaisen palkanosan tulee olla yrityksessä vähintään puoli vuotta työskennelleellä työntekijällä lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien palkkaryhmässä S -1 vähintään 50 senttiä ja palkkaryhmässä 2 -5 vähintään 61 senttiä, ellei yrityksessä ole käytössä päivitettyä HPO-järjestelmää.
 
b)    Henkilökohtaista palkanosaa koskeva matriisi on tullut ennen 1.9.2011 neuvotella yrityksessä työehtosopimuksen määräämällä tavalla ja siten, että jokainen asentaja saa samalla pistemäärällä j ärj estelmän mukaisesti saman senttimäärän henkilökohtaista palkanosaa. Järjestelmään tehtyjen muutosten ja leikkausten johdosta yrityksessä on voitu yhdessä sopien neuvotella pistejärjestelmä uudelleen henkilön HPO-tasoa alentamatta.
 
Henkilökohtaisen palkanosan muodostuminen
 
Henkilökohtainen palkanosa muodostuu siten, että työntekijän korotetusta aikapalkasta (PTP + HPO) vähennetään uusi perustuntipalkka. Jäljelle jäänyt erotus on työntekijän uusi henkilökohtainen palkanosa.
 
Kuukausipalkat
 
Kaikkia kuukausipalkkoja korotetaan 3,0 % sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa lähinnä 1.9.2011.
 
Uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x ko. työntekijän perustuntipalkka ja muunnetun kuukausipalkan 173 x hänen henkilökohtainen aikapalkkansa.
 
URAKKAPALKKOJEN KOROTUKSET 1.9.2011
 
Urakkahinnoittelu ja 1.9.2011 kesken olevat vapaasti hinnoitellut urakkatyöt
 
Urakkapalkkoja korotetaan lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavasti:
 
Urakkahinnoittelukerroin on 1,283.
 
Vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja ennen ajankohtaa 1.9.2010 voimassa olleeseen asuntotuotantohinnoitteluun perustuvia urakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 3,0 %.
 
Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu
 
Tavoiteansio on 1.9.2011 jälkeen tilaajalle tarjotuissa töissä 17,00 €.
 
Urakan takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkka
 
Urakkatyön takuupalkat sekä keskeytysajan, neuvotteluajan ja aloittamisvaiheen töistä maksettava palkat ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Pr
€/tunti
S
10,94
1
13,47
2
15,56
3
16,01
4
16,40
5
17,07
Työntekijän henkilökohtaisen aikapalkan (PTP + HPO) ollessa suurempi kuin em. taulukon mukaan määräytyvä palkka maksetaan työntekijälle henkilökohtainen aikapalkka.
 
TYÖEHTOSOPIMUKSEN LISÄT
 
Työehtosopimuksen mukaiset lisät ovat alla olevan taulukon mukaiset taulukossa mainittuja päiviä lähinnä alkavien palkanmaksukausien alusta:

 

Lisä
1.9.2011
1.9.2012
 
€/h
€/h
Iltavuorolisä
0,94
1,20
Yövuorolisä
1,87
2,20
Iltatyölisä
0,94
1,20
Yötyölisä
1,87
2,20
Työvuoro siirtoilmoituksen myöhästyminen
2,20
2,40
Ammattitutkintolisä
0,46
0,50
Erikoisammattitutkintolisä
0,83
0,90
Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä
0,29
0,40
Vaativan ja hankalan työn lisä
1,53
1,60
Työpaikkaohjaajalisä
0,37
0,40

 

 
€/päivä
€/päivä
 
2,40
2,45
Ensimmäisen kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
 
Kärkimieslisät työmaan ensimmäiselle kärkimiehelle urakkatyössä ovat lähinnä I.9.2011 lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä
€/h
I -2
0,33
3-6
0,54
7 -10
0,84
11 -12
1,08
13 -20
1,45
yli 10
2,30
Toisen tai useamman kärkimiehen kärkimieslisä, urakkapalkkauksella tehtävät työt
 
Neuvottelut toisesta kärkimiehestä on aloitettava, kun työryhmän jäsenmäärä ylittää kahdeksan asentajaa. Kun työryhmän jäsenmäärä ylittää 11, on nimettävä toinen kärkimies.
 
Suuriin työkohteisiin voi olla tarpeellista nimetä useampia kärkimiehiä. Tällaisesta menettelystä sovitaan erikseen.
 
Ensimmäisen kärkimiehen lisäksi määrätylle toiselle tai useammalle kärkimiehelle maksettavat lisät urakkatyössä ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Muun kuin ensimmäisen kärkimiehen kärkimiestehtävien
piirissä olevien työntekijöiden lukumäärä
€/h
1 -2
0,33
3 -6
0,54
7 -10
0,84
yli 10
1,08
Kärkimieslisä, aikapalkkauksella tehtävät työt
 
Kärkimieslisät aikapalkkauksella tehtävässä työssä ovat lähinnä 1.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

Työryhmän jäsenmäärä
€/h
3 -6
0,54
7 -10
0,84
II -12
1,08
13 -20
1,45
yli 20
2,30
PÄÄLUOTTAMUSMIEHELLE MAKSETTAVAT ERILLISKORVAUKSET
 
Työehtosopimuksen mukaiset pääluottamusmiehen erilliskorvaukset ovat lähinnä l.9.2011 alkavan palkanmaksukauden alusta lukien seuraavat:

 

Edustettavien työntekijöiden määrä
€ 1 kahden viikon tilijakso
5 - 9
51,50
10 - 50
61,80
51 - 100
82,40
101 - 150
103,00
151 - 200
123,60
201 - 250
144,20
251 - 400
164,80
401 - 450
185,40
yli 450
sovitaan erikseen
Laskettaessa prosentuaalisia palkankorotuksia palkantarkistukset lasketaan siten, että 49/100 snt pyöristetään lähinnä alempaan ja 50/I00 snt lähinnä ylempään täyteen senttiin.
 

Sähköliiton ja STTA:n sopimus 23.8.2010

Sopimus on voimassa 31.1.2013 saakka ja siihen sisältyy 11.8.2010 lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,2 %:n palkankorotus sekä 15.9.2010 mennessä maksettava 120 euron suuruinen kertakorvaus.  Sopimuskauden muista palkankorotuksista sovitaan myöhemmin.

Sopimuskausi 1.11.2007 – 30.4.2010.

Palkankorotukset ovat tunti- ja urakkapalkkojen kesken erisuuruiset.

Tuntipalkat nousevat kolmessa vaiheessa, 1.11.2007 korotus on 5 %, 1.10.2008 korotus on 4 % ja 1.10.2009 korotus on 3 % eli yhteensä 12 %.

Urakan takuupalkkojen korotukset tapahtuvat kahdessa erässä, 1.11.2007 korotus on 4 % ja 1.10.2009 korotus on 3 % eli yhteensä 7 %. Urakkapalkkojen kustannusvaikutukseen on kuitenkin lisättävä muun muassa jako- ja kojerasioihin sekä niiden lisätöihin, johtoteiden kaapeleiden asentamiseen oikaistuna hyllylle ja telinetyöhön tulevat korotukset, yhteensä noin 3 - 4 prosenttia.


Vuosi 2006

Yleiskorotus
Työntekijöiden tuntipalkkoja (vaativuuden mukainen palkka + henkilökohtainen palkanosa ilman ammattitutkintolisää) korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 prosentilla.

Erikoislisät
Erikoislisät ovat 1.6.2006 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

 

 

Erikoislisä
euroa
Ammattitutkintolisät
- ylempi ammattitutkinto
0,84
- alempi ammattitutkinto
0,45
Erittäin likaisen työn lisä
0,29
0,87
Lämpölisä
0.40

 

 

 

Mastolisä
euroa
- yli 25 m ja enintään 30 m
1,53
- yli 30 m ja enintään 70 m
4,15
- yli 70 m ja enintään 130 m
4,97
- yli 130 m
5,60
Luokkahitsaajan lisä
0,40
Vuorotyölisä sekä ilta- ja yötyölisä
- iltavuorossa
1,19
- yövuorossa
2.27


Urakkahinnat
Kiinteistä urakkahintoja ja keskeneräisiä urakoita jäljellä olevan työmäärän osalta korotetaan 1.6.2006 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta 1,8 prosentilla.

Vaativuuden mukaiset palkat
Uuden vaativuuden mukaiset palkat ovat 1.6.2006 tai lähinnä alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavat:

 

 

 

Vaativuustaso e/t
1 8,37
2 9,14
3 9,91
4 10,68
5 11.44
6 12,21
7 12,98
8 13,74

Liittoerä
Liittoerä on käytetty yleiskorotukseen.

 


Palkankorotukset 1.3.2003

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta joka alkaa 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 0,17 euroa/tunti, kuitenkin vähintään 1,8%. Kuukausipalkkoja korotetaan 28,39 euroa/kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,8 %.

Tämän lisäksi korottamattomia palkkoja korotetaan liittoerän suuruisella korotuksella, joka sähköasennusalalla on 0,8 % .

Taulukkopalkat

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta S palkkaryhmässä 0,17 euroa/tunti ja liittoerällä 0,8 %, ja muissa palkkaryhmissä 1,8 % ja liittoerällä 0,8 %.Tämän lisäksi taulukkopalkkoja korotetaan TES 2002-2005 mukaisesti S palkkaryhmässä 0,09 euroa/tunti 1 palkkaryhmässä 0,12 euroa/tunti ja 2-4 palkkaryhmissä 0,15 euroa/tunti.

Perustuntipalkat 1.3.2003 alkaen:

Pr euroa/tunti
S 7,58
1 9,43
2 11,02
3 11,71
4 12,40

Yleiskorotusta suuremmat korotukset toteutetaan henkilökohtaista palkanosaa, ensisijaisesti ns. D-osaa leikkaamalla.

Urakkapalkat

Urakkapalkkoja korotetaan 1.3.2003 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

1.6.2002 jälkeen tarjotut työt (uusi urakkahinnoittelu) kerroin on 1,026.

Ns. vanhan urakkahinnoittelun töissä (jotka on tarjottu ennen 1.6.2002) kerroin on 1,198.

Vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja asuntourakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 2,6 %.

Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu

Tavoiteansio on vuoden 2003 palkankorotusajankohdasta alkaen 13,59 euroa.

Urakan takuupalkat

Pr euroa/tunti
S 9,63
1 11,90
2 13,59
3 13,59
4 13,59

Työehtosopimuksen lisiä ei koroteta vuonna 2003.

Palkankorotukset 1.3.2004

Henkilökohtaisia aikapalkkoja (PTP+HPO) korotetaan sen palkanmaksukauden alusta joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on S palkkaryhmässä 0,16 euroa/tunti, kuitenkin vähintään 1,7 % ja muissa palkkaryhmissä 1,7 % . Kuukausipalkkoja korotetaan 26,72 euroa kuukaudelta, kuitenkin vähintään 1,7%.

Tämän lisäksi korottamattomia palkkoja korotetaan liittoerällä, joka sähköasennusalalla on 0,5%.

Kuukausipalkat sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen, korotetaan tämän kohdan ensimmäisessä kappaleessa sovitulla tavalla. Uuden sovitun kuukausipalkan tulee olla vähintään 175 x ko. työntekijän perustuntipalkka ja muunnetun kuukausipalkan 173 x hänen henkilökohtainen aikapalkkansa.

Taulukkopalkat

Taulukkopalkkoja korotetaan 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta S ja 1 palkkaryhmissä 0,16 euroa ja 2-4 palkkaryhmissä 1,7 %.Tämän lisäksi perustuntipalkkoja korotetaan liittoerällä 0,5%.

Perustuntipalkat 1.3.2004 alkaen

Pr euroa/tunti
S 7,78
1 9,63
2 11,26
3 11,97
4 12,67

Urakkapalkat

Urakkapalkkoja korotetaan 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

1.6.2002 jälkeen tarjotut työt (uusi urakkahinnoittelu) urakkahinnoittelukerroin 1,049.

Ns. vanhan urakkahinnoittelun töissä, (jotka on tarjottu ennen 1.6.2002) kerroin on 1,225.

Vapaasti hinnoiteltuja, ns. könttäurakoita ja asuntourakoita korotetaan jäljellä olevan työmäärän osalta 2,2%.

Muiden urakalla tehtävien töiden hinnoittelu

Tavoiteansio on vuoden 2004 palkankorotusajankohdasta alkaen 13,80 euroa

Urakan takuupalkka

Pr euroa/tunti
S 9,91
1 12,13
2 13,80
3 13,80
4 13,80

Korotettu työehtosopimuksen lisätaulukko tulee voimaan 1.3.2004 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Lisä euroa/tunti
Iltavuorolisä 0,77
Yövuorolisä 1,53
Iltatyölisä 0,77
Yötyölisä 1,53
Työvuoron siirtoilmoituksen myöhästymislisä 1,80
Ammattitutkintolisä 0,37
Erikoisammattitutkintolisä 0,68
Erittäin likaisen ja erittäin raskaan työn lisä 0,24
Vaativan ja hankalan työn lisä 1,26

 

Kärkimieslisä euroa/päivä
1-2 0,27
3-6 0,43
7-10 0,67
11-12 0,86
13-20 1,13
Yli 20 1,80

 

Autonkuljettajalisä 1,95