Teknologiateollisuuden toimihenkilöt
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Teknologiateollisuuden toimihenkilöt

Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.11.2015 tai lähinnä sen jälkeen (€/kk)

Toimen vaativuus­pisteet

Vaativuus­luokka

Viikkotyöaika 37,5 h/vko palkka €/kk

Viikkotyaika 40 h/vko palkka €/kk

100−129

1

1522

1534

130−159

2

1656

1669

160−189

3

1802

1816

190−219

4

1960

1976

220−249

5

2133

2150

250−279

6

2320

2339

280−309

7

2525

2545

310−339

8

2747

2769

340−369

9

2988

3012

370−400

10

3251

3277

Nuoret toimihenkilöt

17 vuotta täyttäneen toimihenkilön ohjepalkka on 80 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta.

16 vuotta täyttäneen toimihenkilön ohjepalkka on 70 prosenttia tehtäväkohtaisen vaativuusluokan palkasta.

Nuoren alle 18vuotiaan suorittaessa samaa työtä kuin täysiikäinen toimihenkilö ja hänen omatessaan työn edellyttämän ammattitaidon ja pätevyyden eikä hänen työskentelyynsä kohdistu ylityösäännösten lisäksi muita lainsäädännöstä johtuvia rajoituksia, määräytyy hänen palkkansa asianomaisen työn palkkaperusteiden mukaisesti.

Harjoittelijat

Kohdassa 2.2 mainituista palkoista voidaan poiketa sellaisten harjoittelijoina työskentelevien opiskelijoiden suhteen, joilla ei ole asianomaisen työn vaatimaa kokemusta ja tutkintovaatimuksiin sisältyy työharjoittelujakso tai jaksoja.


Sopimuskausi:
01.11.2013-31.10.2016

Palkkaratkaisu

Vuosi 2013

Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus


Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-,  tilauskanta-  ja  työllisyystilanne  sekä kustannuskilpailukyky  markkinoilla.  Hyvissä ajoin  ennen  paikallisten  neuvotteluiden  aloittamista  työnantaja  toimittaa luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta-  ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä. Neuvotteluiden pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista. 

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta,  oikeudenmukaista  palkkarakennetta  ja  palkkaporrastusta  sekä  tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa  palkkaratkaisussa  sovittavia  asioita  ovat  palkantarkistusten  toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen  kanssa 30.11.2013 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Luottamusmiehelle annettavat tiedot

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen selvitys  paikallisesti  sovitun  palkkaratkaisun  kohdentamisesta.  Selvityksestä  tulee  käydä ilmi toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen paikallisen ratkaisun 
perusteella, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. 

Yleiskorotuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli  paikallista  ratkaisua  ei  saavuteta,  korotetaan  kuukausipalkkoja  luontoisetuineen 20 euron yleiskorotuksella  viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 

Vuosi 2014

Palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-,  tilauskanta-  ja  työllisyystilanne  sekä  kustannuskilpailukyky  markkinoilla.  Hyvissä ajoin  ennen  paikallisten  neuvotteluiden  aloittamista  työnantaja  toimittaa  luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta-  ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä. Neuvotteluiden pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista. 

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta,  oikeudenmukaista  palkkarakennetta  ja  palkkaporrastusta  sekä  tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa  palkkaratkaisussa  sovittavia  asioita  ovat  palkantarkistusten  toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa 31.10.2014 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Luottamusmiehelle annettavat tiedot

Luottamusmiehellä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen selvitys  paikallisesti  sovitun  palkkaratkaisun  kohdentamisesta.  Selvityksestä  tulee  käydä ilmi toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen paikallisen ratkaisun 
perusteella, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. 

Yleiskorotuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli  paikallista  ratkaisua  ei  saavuteta,  korotetaan  kuukausipalkkoja  luontoisetuineen 0,4 % yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.
 

Vaativuusluokkapalkat

Vaativuusluokkapalkkoina noudatetaan sen palkanmaksukauden päättymiseen asti, jonka päättymispäivä on 28.2.2014 tai lähinnä sen jälkeen, 24.10.2011–31.10.2013 voimassa olleen työehtosopimuksen 4 §:n 2.2 kohdan mukaisia, 1.11.2012 alkaen noudatettuja vaativuusluokkapalkkoja.

Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2014 tai lähinnä sen 
jälkeen (€/kk):

Toimen vaativuuspisteet Vaativuusluokka Viikkotyöaika 37,5 h/vko
palkka €/kk
Viikkotyöaika 40 h/vko
palkka €/kk
100−129 1 1502 1514
130−159 2 1634 1647
160−189 3 1778 1792
190−219 4 1934 1950
220−249 5 2105 2122
250−279 6 2290 2308
280−309 7 2491 2511
310−339 8 2711 2732
340−369 9 2949 2973
370−400 10 3209 3234


Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.3.2015 tai lähinnä sen 
jälkeen (€/kk):

 

 

Toimen vaativuuspisteet Vaativuusluokka Viikkotyöaika 37,5 h/vko
palkka €/kk
Viikkotyöaika 40 h/vko
palkka €/kk
100−129 1 1514 1526
130−159 2 1647 1660
160−189 3 1792 1807
190−219 4 1950 1966
220−249 5 2121 2138
250−279 6 2308 2327
280−309 7 2511 2531
310−339 8 2732 2754
340−369 9 2973 2997
370−400 10 3234 3260

Jos työaika poikkeaa edellä mainituista viikkotyöajoista, on se otettava huomioon vaativuusluokkapalkassa
.
Paikallisesti sovittu toimenvaativuusmittari
Käytettäessä paikallisesti sovittua toimenvaativuusmittaria, vaativuusluokkapalkat muodostetaan yllä olevasta taulukosta siten, että koko taulukon alue on käytettävissä.

Jos paikallisesti sovittu vaativuusluokkien lukumäärä on sama tai suurempi kuin edellä olevassa taulukossa, käytetään alimpana lukuna taulukon alinta lukua ja ylimpänä lukuna taulukon ylintä lukua.

Jos vaativuusluokkien lukumäärä on pienempi kuin edellä olevassa taulukossa, uuden taulukon alin porras muodostetaan kahden tai useamman alimman portaan painotetun keskiarvon perusteella ja ylin porras kahden tai useamman ylimmän portaan painotetun keskiarvon perusteella.

Soveltamisohje:

Painotettu keskiarvo lasketaan käyttäen painoarvona osamäärää, joka on yllä olevan taulukon portaiden lukumäärä jaettuna paikallisen taulukon portaiden lukumäärällä.

Esimerkiksi, jos edellä olevan taulukon portaiden lukumäärä on 10 ja paikallisen taulukon portaiden lukumäärä on 8, on osamäärä 10/8 = 1,25.

Laskentakaavat ovat:
alin taulukkoluku + toiseksi alin taulukkoluku x (osamäärä - 1) / osamäärä

ylin taulukkoluku + toiseksi ylin taulukkoluku x (osamäärä - 1) / osamäärä

Tehtäväkohtainen palkanosuus
Toimihenkilön tehtäväkohtainen palkanosuus määräytyy sen vaativuusluokan perusteella, johon hänen tehtävänsä vaativuuden perusteella sijoittuu.

Palvelusvuosilisä
Ellei paikallisesti palvelusvuosilisän maksamisen ajankohdasta muuta sovita, maksetaan toimihenkilölle joulukuun 1. päivää lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä palvelusvuosilisää sen mukaan, kuinka kauan hänen työsuhteensa on tätä joulukuuta edeltävän marraskuun loppuun mennessä yhtäjaksoisesti kestänyt.

Lisää maksetaan seuraavasti:
10 mutta ei 15 vuotta    0,15 x Lkk/12 x kuukausipalkka luontoisetuineen
15 mutta ei 20 vuotta    0,30 x Lkk/12 x kuukausipalkka luontoisetuineen
20 mutta ei 25 vuotta    0,45 x Lkk/12 x kuukausipalkka luontoisetuineen
25 vuotta tai enemmän    0,60 x Lkk/12 x kuukausipalkka luontoisetuineen

Lkk  on edellisen lomanmääräytymisvuoden lomaan oikeuttavien kuukausien lukumäärä.

Palvelusvuosilisän maksujakso voidaan paikallisesti sopia myös lyhyemmäksi kuin vuosi.

Maksettaessa palvelusvuosilisää kolmen kuukauden tai lyhyemmissä jaksoissa, käsitellään sitä palkkahallinnon eri tilanteissa (muun muassa vuosilomapalkkaa, osa-ajan palkkaa, yli- ja sunnuntaityökorotuksia jne. laskettaessa) kuten varsinaista kuukausipalkkaa.

Perusteen toteaminen

Se, kuuluuko toimihenkilö lisän soveltamispiiriin ja minkä perusteen mukaisesti mahdollinen lisä hänelle suoritetaan, todetaan vuosittain 30.11. Tällöin todettua perustetta noudatetaan seuraavaan tarkastusajankohtaan asti. Työsuhteen kestoa ja yhdenjaksoisuutta määriteltäessä noudatetaan vuosilomalain soveltamiskäytäntöä.

Palvelusvuosilisän vaihtaminen vapaaseen

Työnantaja ja toimihenkilö, joka on ennen 30. marraskuuta täyttänyt vähintään 58 vuotta, voivat vuosittain sopia, että toimihenkilön ansaitsema palvelusvuosilisä tai sen osa vaihdetaan vastaavaan vapaaseen. Vapaa voidaan pitää palvelusvuosilisän tarkistusajankohdan jälkeen. Työnantaja ja toimihenkilö sopivat vapaan ajankohdasta tai menettelytavasta, jota vapaan pitämisessä noudatetaan. Sopimus on 
tehtävä kirjallisesti.

Palvelusvuosilisä tai sen osa muunnetaan vapaaksi seuraavasti:
Palvelusvuosilisä / (kk-palkka / 21) = vapaapäivien lkm

Vapaan ajalta maksetaan toimihenkilölle hänen säännöllisen työaikansa palkka.

Työsuhteen päättyminen
Mikäli lisän soveltamispiiriin kuuluvan toimihenkilön työsuhde päättyy ennen lisän vuosittaista maksua, maksetaan työntekijälle lopputilin yhteydessä edeltävän joulukuun alusta laskettuna kultakin sellaiselta kuukaudelta, jolta työntekijä on ansainnut vuosilomaa, 1/12 siitä summasta, joka hänelle viimeksi palvelusvuosilisänä maksettiin.Sopimuskausi 24.10.2011 - 31.10.2013

 

Vuosi 2012

Palkankorotusratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Luottamusmiehen kanssa keskustellaan palkkaukseen kannustavuudesta, palkkaporrastuksesta ja paikallisesta palkankorotusvarasta sekä tuottavuuden kehittämisestä työpaikalla. Ratkaisun taustalla on yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky ja ostovoimatekijät.
 
Paikallinen palkkaratkaisu
 
Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.
 
Sopimus tehdään luottamusmiehen kanssa. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti hyvissä ajoin, kuitenkin viimeistään 31.10.2012 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita
 
Ellei paikallista ratkaisua
 
Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 % suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Edellä mainitun 0,6 % erän kohdentamisesta palkkausjärjestelmän mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan luottamusmiehen kanssa. Sopijapuolet pitävät tärkeänä, että paikallisesti käydään aktiivista keskustelua palkankorotuksen kohdentamisesta palkkausjärjestelmän mukaisesti. Ellei erän käytöstä paikallisesti sovita, voivat osapuolet pyytää liittojen kannanottoa tai ehdotusta erän käytöstä. Ellei erän käytöstä näinkään sovita, yleiskorotus on yhteensä 1,9 %. 
 
Mikäli paikallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus on edellisissä kappaleissa mainittua pienempi tai korotuksista luovutaan, on sopimus saatettava työehtosopimusosapuolille tiedoksi 15.11.2012 mennessä.
 
Vaativuusluokkapalkat sen palkanmaksukauden alusta, jonka alkamispäivä on 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen (€/kk):

 

Toimen vaativuuspisteet
Vaativuusluokka
Viikkotyöaika 37,5 h/vko palkka €/kk
Viikkotyöaika 40 h/vko palkka €/kk
100-129
1
1488
1500
130-159
2
1619
1632
160-189
3
1761
1776
190-219
4
1916
1932
220-249
5
2085
2102
250-279
6
2269
2287
280-309
7
2468
2488
310-339
8
2685
2707
340-369
9
2922
2945
370-400
10
3179
3204

 

 

Sopimuskausi 28.1.2010-30.9.2012

Palkantarkistukset

Vuosi 2010

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 1.2.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,5 %:n yleiskorotuksena.

Vaativuusluokkapalkkoja korotetaan 0,5 %. Vaativuusluokkapalkkojen korotus toteutetaan työpaikkakohtaisesti palkankorotusten ajankohdasta lukien.

Erillisiä lisiä korotetaan 0,5 %.

Vuosi 2011

Osapuolet tarkastelevat vuonna 2011 huhti–toukokuun aikana sopimuksen tavoitteiden toteutumista sekä arvioitavissa olevia talouden ja työllisyyden näkymiä toimialalla. Arvioinnin perusteella osapuolet  neuvottelevat 31.5.2011 mennessä syksyn 2011 palkantarkistusten toteuttamistavasta sekä kustannusvaikutuksesta.

1 %:n yleiskorotus 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien ja 1.10.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,5 % erä henkilö-kohtaisina korotuksina. Erän käytöstä voidaan sopia kirjallisesti 15.10.2010 mennessä paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Jos neuvotteluissa ei päästä sopimukseen erän käytöstä, työnantaja jakaa erän henkilökohtaisina korotuksina palkkausjärjestelmän perusteella liittojen ohjeistuksen mukaisesti. Ellei erää edellä mainitulla tavalla jaeta tai sovita sen muusta käytöstä, se jaetaan yleiskorotuksena.

 
Vaativuusluokkapalkat 1.10.2010
 

 

Vaativuusluokkapalkat 1.10.2010 Toimen vaativuuspis-teet
Vaativuusluokka
Viikkotyöaika
37,5 h/vko palkka €/kk
Viikkotyöaika
40 h/vko palkka €/kk
100−129
1
1426
1437
130−159
2
1551
1563
160−189
3
1687
1701
190−219
4
1836
1851
220−249
5
1997
2013
250−279
6
2173
2191
280−309
7
2365
2383
310−339
8
2573
2593
340−369
9
2799
2821
370−400
10
3045
3070