Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Teknologiateollisuuden ylemmät toimihenkilöt

Vuosi 2013

Palkkojen tarkistaminen 

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Hyvissä ajoin ennen paikallisten neuvotteluiden aloittamista työnantaja toimittaa luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta-  ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä. Neuvotteluiden pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista. 

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamushenkilön kanssa tai ellei luottamushenkilöä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Sopimus tehdään kirjallisesti viimeistään 30.11.2013 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Luottamushenkilölle annettavat tiedot

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen selvitys paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi ylempien toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen paikallisen ratkaisun perusteella, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä ylempien toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. 

Yleiskorotuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 20 euron yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. 

Vuosi 2014

Palkkojen tarkistaminen 

Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen perusteista

Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti ottaen huomioon yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky markkinoilla. Hyvissä ajoin ennen paikallisten neuvotteluiden aloittamista työnantaja toimittaa luottamusmiehelle tarvittavat tiedot yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta-  ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavasta kehittymisestä. Neuvotteluiden pohjaksi on tarkoituksenmukaista toimittaa tietoa myös palkkaratkaisua koskevan esityksen perusteista. 

Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää kunkin yrityksen tai työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu. Tavoitteena on myös tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta ja palkkaporrastusta sekä tuottavuuden kehittymistä työpaikalla.

Paikallinen palkkaratkaisu

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Sopimus tehdään luottamushenkilön kanssa tai ellei luottamushenkilöä ole valittu, ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Sopimus tehdään kirjallisesti viimeistään 31.10.2014 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita. 

Luottamushenkilölle annettavat tiedot

Luottamushenkilöllä on oikeus saada kohtuullisessa ajassa palkankorotusten jälkeen selvitys paikallisesti sovitun palkkaratkaisun kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi ylempien toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen paikallisen ratkaisun perusteella, keskimääräisen korotuksen suuruus sekä ylempien toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. 

Yleiskorotuksen toteutustapa, ellei paikallista palkkaratkaisua

Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan kuukausipalkkoja luontoisetuineen 0,4 % yleiskorotuksella viimeistään 1.3.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.


Luottamushenkilön korvaus

Työnantaja maksaa luottamushenkilönä toimivalle ylemmälle toimihenkilölle, ellei paikallisesti ole muusta sovittu, erillisen kuukausikorvauksen, jonka suuruus on 1.3.2014 alkaen sopimuskauden loppuun saakka:

 

 

Ylempien toimihenkilöiden lukumäärä Korvaus euroa / kk
10 – 100 112
101 - 200 157
201 – 400 201
yli 400 295


Työsuojavaltuutetun korvaus

Työnantaja maksaa työsuojeluvaltuutettuna toimivalle ylemmälle toimihenkilölle, ellei muuta ole sovittu, erillisen kuukausikorvauksen, jonka suuruus on:

 

Työsuojeluvaltuutetun
edustamien toimihenkilöiden lukumäärä
Korvaus euroa/kk 28.2.2014 asti Korvaus euroa/kk 1.3.2014 alkaensopimuskauden loppuun saakka
10 - 24 60 63
25 - 50 65 68
51 - 100 72 76
101 - 200 82 86
201 - 400 92 97
401 - 600 107 112
yli 600 121 127

 

 

 

 


Vuosi 2012

 

 

 

 
Palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus 
 
Neuvottelut palkkaratkaisusta ja sen taustoista 
 
Palkkaratkaisusta neuvotellaan paikallisesti. Paikallisten neuvottelujen tarkoituksena on löytää työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaava palkkaratkaisu.  
 
Yrityksen tai työpaikan tavoitteita, palkkaratkaisun perusteita ja sille asetettavia tavoitteita käsitellään luottamushenkilön, ylempien toimi-henkilöiden tai heidän valitsemiensa edustajien kanssa paikallisesti tarkoituksenmukaisesti katsottavalla tavalla. Käsiteltäviä asioita ovat palkkauksen kannustavuus, palkkaporrastus ja paikallinen palkankorotusvara sekä tuottavuuden kehittäminen työpaikalla. Perustana käsittelylle on yrityksen tai työpaikan talous-, tilauskanta- ja työllisyystilanne sekä kustannuskilpailukyky ja ostovoimatekijät. 
 
Paikallinen palkkaratkaisu 
 
Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus.   Sopimus tehdään luottamushenkilön kanssa tai ellei luottamushenkilöä ole valittu, työpaikan ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla. Sopimus tulee tehdä kirjallisesti viimeistään 13.10.2012 mennessä, ellei käsittelyajan jatkamisesta sovita.
 
Ellei paikallista ratkaisua 
 
Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, palkkoja korotetaan 1,3 % suuruisella yleiskorotuksella ja 0,6 % suuruisella erällä kohdistettuna henkilökohtaisiin korotuksiin taannehtivasti 1.11.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 
 
Edellä mainitun 0,6 % erän kohdentamisesta palkkausjärjestelmän mukaisesti neuvotellaan ja sovitaan luottamushenkilön kanssa tai ellei luottamushenkilöä ole valittu, työpaikan ylempien toimihenkilöiden kanssa heidän yhdessä sopimallaan tavalla.  
 
Sopijapuolet pitävät tärkeänä, että paikallisesti käydään aktiivista keskustelua palkankorotuksen kohdentamisesta kannustavasti työtuloksen, pätevyyden tai suorituksen perusteella taikka palkkaporrastuksen korjaamiseksi. Samalla osapuolet toteavat, että paikallisen erän käsittelyssä ja toteuttamisessa voidaan perustellusti päätyä yrityksen eri toiminnoissa ja tehtävissä erilaisiin ratkaisuihin.  
 
Ellei erän toteuttamistavasta sovita paikallisesti, osapuolet voivat pyytää liitoilta kannanottoa erän käsittelytavasta ja toteuttamisesta. Ellei erän käytöstä näinkään sovita, yleiskorotus on yhteensä 1,9 %. 
 
Mikäli paikallisen palkkaratkaisun kustannusvaikutus on edellisissä kappaleissa mainittua pienempi tai korotuksista luovutaan, sopimus on tehtävä kirjallisesti ja saatettava työehtosopimusosapuolille tiedoksi 15.11.2012 mennessä.

Palkkaratkaisu sisältää kertakorvauksen, jonka suuruus on 12 % laskettuna kesäkuun palkkatasosta, mutta vähintään 350 euroa. Kertakorvaus kuuluu maksaa kaikille ylemmille toimihenkilöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on ollut voimassa 2.4.-31.8.2007. Korvaus ei koske harjoittelijoita, eikä päättötyöntekijöitä. Kertakorvaus on maksettava viimeistään 31.8.2007. Paikallisesti voidaan sopia maksuerän siirtämisestä tai jaksottamisesta, mutta tällöinkin se pitää maksaa viimeistään vuoden 2007 loppuun mennessä. Osa-aikaisille työntekijöille korvaus maksetaan osa-aikaisuuden suhteessa. Osa-aikaisiksi luetaan myös sellaiset ylemmät toimihenkilöt joiden osa-aikaisuus on yli puolet vuodesta.


Yleiskorotus 1.10.2007

Kuukausipalkkoja luontaisetuineen korotetaan lokakuun palkanmaksukauden alusta 3,4 %. Korotus lasketaan 30.9.2007 voimassa olevasta palkasta luontaisetuineen.

Lisäksi palkkoja korotetaan yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus on 0,5 % tai 1,0 % laskettuna 30.9.2007 TES:n piiriin kuuluvien työsuhteessa olevien ylempien toimihenkilöiden säännöllisestä säännöllisen työajan palkkasummasta.

Yritys- ja työpaikkakohtaisen erän määräytymisperusteet ja suuruus on selvitettävä luottamushenkilölle tai muutoin paikallisesti. Erän jakoperiaatteet käsitellään paikallisesti luottamushenkilön tai henkilöstön muun edustajan kanssa ja toteutusajankohta, joka voi olla 1.10.-31.12.2007.

Mikäli erän jakoperiaatteista ja toteuttamisajankohdasta sovitaan, on sen suuruus 1,0 %. Ellei sopimukseen päästä, jaetaan 0,5 % kaikille yleiskorotuksena muun yleiskorotuksen yhteydessä.


Yleiskorotus 1.10.2008

Kuukausipalkkoja luontaisetuineen korotetaan lokakuun palkanmaksukauden alusta 2,5 %. Korotus lasketaan 30.9.2008 voimassa olevasta palkasta.

Lisäksi palkkoja korotetaan yritys- tai työpaikkakohtaisella erällä, jonka suuruus on 0,8 % tai 1,6 % laskettuna 30.9.2008 tai muuna sovittuna ajankohtana TES:n piiriin kuuluvien työsuhteessa olevien ylempien toimihenkilöiden säännöllisestä säännöllisen työajan palkkasummasta.

Erän jakoperiaatteet käsitellään paikallisesti luottamushenkilön tai henkilöstön muun edustajan kanssa ja toteutusajankohta, joka voi olla 1.3.-31.12.2008. Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän suuruus, joka perustuu toteutusta edeltäneen kuukauden palkkasummaan, sekä määräytymisperusteet selvitetään luottamushenkilölle tai muutoin paikallisesti.

Mikäli erän jakoperiaatteista ja toteuttamisajankohdasta sovitaan, on sen suuruus 1,6 %. Ellei sopimukseen päästä, jaetaan 0,8 % kaikille yleiskorotuksena muun yleiskorotuksen yhteydessä.


Palkankorotukset 1.10.2009

Vuoden 2007 ja 2008 työpaikkakohtaisten erien kohdentamiskokemusten perusteella arvioidaan 2009 keväällä, onko niissä onnistuttu ylempiä toimihenkilöitä tyydyttävällä tavalla. 1.10.2009 voimaantulevan palkankorotuksen taso on neuvoteltava 31.5.2009 mennessä ja työpaikkakohtaisen erän osuus palkankorotuksesta on 40%. Jos edellisten vuosien kokemukset ovat osoittautuneet huonoiksi, eikä näin toukokuun viimeiseen päivään mennessä ole sovittu syksyn korotuksen tasosta, on TES irtisanottavissa päättymään 30.9.2009. Muutoin TES on voimassa 30.4.2010 saakka.


Luottamushenkilökorvaus oheisen taulukon mukaisesti:
 

Ylempien toimihlöiden lkm   euroa/kk
10-200 95
201-400 170
yli 400 250


Syksyn luottamushenkilövaaleihin odotetaan paljon laadukkaita ehdokkaita tekemään arvokasta ja mielenkiintoista ylempien toimihenkilöiden edunvalvontatyötä.


Työsuojeluvaltuutetun korvaus

Työsuojeluvaltuutetun korvaukset nousivat noin 10 % ja ovat oheisen taulukon mukaiset:

TSV edustamien
toimihlöiden määrä
euroa/kk
10-24 48
25-50 52
51-100 58
101-200 65
201-400 73
401-600 84
yli 600 96