Tekstiili- ja vaatetusteollisuus | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

 

 

Sopimuskausi
Sopimus on voimassa 1.3.2014-30.11.2016.
 
Palkankorotukset 

Yleiskorotus 1.7.2014
Palkkoja korotetaan 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 12 sentin suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin. 

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.
 
Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2014 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Aikapalkat
1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: 

Palkkaryhmä €/t
1. palkkaryhmä 8,77
2. ” 9,01
3. ” 9,26
4. ” 9,51
5. ” 9,86

Urakkapalkat
1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta: 

 
Palkkaryhmä €/t
1. palkkaryhmä 10,52
2. ” 10,82
3. ” 11,11
4. ” 11,41
5. ” 11,83Työnarviointijärjestelmä 9-portaiset palkat
1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 
Työnvaativuusryhmä: €/t
1: 8,77
2: 9,17
3: 9,59
4: 10,06
5: 10,53
6: 11,04
7: 11,56
8: 12,11
9: 12,68


Vuorolisät
Vuorotyölisinä maksetaan 1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 
 
Lisä senttiä/t
iltavuoro 102
yövuoro 176

Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkat
1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta
 
Palkkaryhmä €/t
1. palkkaryhmä 9,32
2. ” 9,77
3. ” 10,78
4. ” 11,32
5. ” 11,88
6. ” 12,47
7. ” 13,10
8. ” 13,75


2015

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 0,4 prosentin suuruisella yleiskorotuksella. Yritys- tai työpaikkakohtaisesti voidaan sopia yleiskorotuksen maksuajankohdasta (aikaistamisesta tai myöhentämisestä) toisin.

Mikäli sovitaan korotuksen ajankohdan myöhentämisestä, tulee samalla sopia muutoksesta mahdollisesti aiheutuneen ansionmenetyksen korvaamisesta vastaavalla kertaluontoisella erällä. Erotus maksetaan viimeistään yleiskorotuksen toteuttamisajankohdasta.

Palkankorotuksen ajankohdasta neuvotellaan ja sovitaan paikallisesti työnantajan ja pääluottamusmiehen kesken. Sopimus tehdään kirjallisesti. Ellei edellä mainittua sopimusta tehdä 31.5.2015 mennessä, toteutetaan korotus 1.7.2015 tai
lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta. 

 Palkkataulukot
Työehtosopimuksen 10 §:n mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 3.2 A mainitusta ajankohdasta lukien siten, että kunkin palkkataulukon alimpaan lukuun lisätään kuusi (6) senttiä muiden ohjetuntipalkkojen määräytyessä entisten suhteiden mukaisesti. Samalla tavalla menetellään työehtosopimuksen 9 §:n, liite 2:n sekä laitosmiesten palkkataulukoiden osalta. Uudet palkkataulukot on
huomioitu uudessa työehtosopimuksessa.

Vuorotyölisät
Iltavuorolisää korotetaan 1 senttiä tunnilta ja yövuorolisää 2 senttiä tunnilta 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien. Uudet vuorotyölisät on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa.

Vuosineljänneskeskituntiansion korottaminen
Käytettäessä työehtosopimuksen 9 §:n mukaista vuosineljänneskeskituntiansiota1.7.2014 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien on sitä korotettava edellä kohdan 3.1 A mukaisella yleiskorotuksella siltä osin, kuin tämä
ei keskituntiansioon sisälly. Samalla tavalla menetellään vuonna 2015 kohdan 3.2 A mukaisen yleiskorotuksen osalta.

Mikäli yleiskorotuksen ajankohdasta on paikallisesti sovittu toisin (edellä kohdat3.1 A ja 3.2 A), korotetaan vuosineljänneskeskituntiansiota sanottua paikallista sopimusta vastaavasti.

Matkakustannusten korvaukset
Verovapaaksi katsottavien matkakustannusten korvaukset ja niiden perusteet sopimuskauden aikana määräytyvät verohallituksen niitä koskevien kulloinkin voimassa olevien päätösten mukaisesti.

Aikapalkka

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 

1. palkkaryhmä

8,83

2. ”

9,07

3. ”

9,32

4. ”

9,58

5. ”

9,93 Tehtäväkohtaiset palkat

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Työnvaativuusryhmä

€/t

 1  8,83

2

9,23

3

9,66

4

10,13

5

10,60

6

11,12

7

11,64

8

12,19

9

12,77


Urakkahinnoittelun mukaiset palkkataulukot

 

1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:
 

1. palkkaryhmä

10,60

2. ”

10,88

3. ”

11,18

4. ”

11,50

5. ”

11,92

 

Lisät

Vuoro-, ilta- ja yötyölisät


Vuorotyölisinä maksetaan 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksu- kauden alusta:

iltavuorossa 1,02 €/t   yövuorossa 1,76 €/t

Liitteen 3 mukaisille työntekijöille vuorotyölisinä maksetaan 1.7.2015 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

iltavuorossa 1,03 €/t   yövuorossa 1,81 €/t

Vuorotyöntekijälle, joka jää ylityöhön välittömästi oman vuoronsa päätyttyä, maksetaan vuorotyölisät sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityötä tehdään.

Kun työ ei ole vuoro- eikä ylityötä ja työntekijät tekevät sitä kello 18.00–23.00, tällainen työ on iltatyötä ja kello 23.00–06.00 tehty työ yötyötä. Iltatyöstä maksetaan iltavuorokorvaus ja yötyöstä yövuorokorvaus. 
Palkankorotukset:
1.2.2012: yleiskorotus 1,6 % + yrityskohtainen erä 0,8 %
1.2.2012: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 2,4 %
1.2.2012: kertaerä 150 e; kertaerän jaksottamisesta useampaan erään voidaan sopia paikallisesti, mutta sen tulee olla maksettu kokonaisuudessaan 30.4.2012 mennessä
1.3.2013: yleiskorotus 1,3 % + yrityskohtainen erä 0,6 %
1.3.2013: vuosineljänneskeskituntiansioiden, palkkataulukoiden ja vuorotyölisien korotus 1,9 %
 

 
Sopimuskausi 5.3.2010-31.1.2013
 
Palkat 1.5.2011
 
Yleiskorotus
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 20 sentin, kuitenkin vähintään 1,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella
 
Vuosi 2011
 
Palkankorotusten voimaantulon siirtyminen
 
Palkankorotusten voimaantulon siirryttyä vuonna 2011 työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 2 §:ssä mainitusta ajankohdasta osapuolet ovat sopineet seuraavaa:
 
Ajalta 1.2. – 30.4.2011 maksetaan kertaerä sanotun ajanjakson viimeiseen päivään mennessä.
 
Kertaerä maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja joiden osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus.
 
Kertaerän suuruus määräytyy seuraavasti:

 

Työsuhde on alkanut 1.2.2011 tai sitä ennen 
159 euroa 
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011
106 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011
  53 euroa
Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerää ei lueta mukaan työehtosopimuksen 9 §:ssä tarkoitettuun keskituntiansio-laskelmaan. Sitä ei myöskään sisällytetä vuosilomapalkkaan eikä lomakorvaukseen.  
 
Kertaerä maksetaan edellä mainittuja periaatteita noudattaen myös päättyneiden työsuhteiden osalta.
 
Kertaerän maksuajankohdasta sekä sen jaksottamisesta useampaan erään voidaan paikallisesti sopia toisin. Kertaerän tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Vuosineljänneskeskituntiansion korottaminen 
 
Käytettäessä työehtosopimuksen 9 §:n mukaista vuosineljänneskeskituntiansiota 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien on sitä korotettava edellisen 2A kohdan mukaisella sentti- tai prosenttimääräisellä yleiskorotuksella siltä osin, kuin tämä ei keskituntiansioon sisälly.
 
Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
 
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen / toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2011 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti.
Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei erän käytöstä päästä sopimukseen 29.4.2011 mennessä, erä maksetaan 0,8 prosentin suuruisena korottamattomasta palkasta laskettuna yleiskorotuksena.  
 
Luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.   
 
Palkkataulukot
 
Työehtosopimusten mukaisia ohjetuntipalkkoja korotetaan kohdassa 2A mainitusta ajankohdasta lukien kahdellakymmenelläkahdeksalla (28) sentillä tunnilta entiset suhteet säilyttäen.
 
Palkankorotusten toteuttaminen 
 
Uusien urakoiden laskenta-aikaa varataan vuoden 2011 toukokuun loppuun. Siihen saakka yleiskorotus voidaan maksaa erillisenä lisänä
 
Kuukausipalkan kerroin / jakaja
 
Työehtosopimuksen 10 § 5. kohdassa mainitun kuukausipalkan uudeksi kertoimeksi / jakajaksi sovittiin luku 175. Määräys tulee voimaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.
 
Aikapalkat
 
1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Palkkaryhmä
€/t
1. palkkaryhmä
8,31
2. ”
8,54
3. ”
8,77
4. ”
9,00
5. ”
9,35
Urakkapalkat
 
1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Palkkaryhmä
€/t
1. palkkaryhmä
9,97
2. ”
10,25
3. ”
10,52
4. ”
10,80
5. ”
11,22
Työnarviointijärjestelmä 9-portaiset palkat
 
1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

 

Työnvaativuusryhmä
€/t
1
8,31
2
8,69
3
9,08
4
9,53
5
9,98
6
10,46
7
10,96
8
11,47
9
12,02
Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkat
 
1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 

Palkkaryhmä
€/t
1. palkkaryhmä
8,84
2. ”
9,27
3. ”
10,21
4. ”
10,73
5. ”
11,26
6. ”
11,83
7. ”
12,42
8. ”
13,04
Vuorolisät
 
Vuorotyölisinä maksetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

 

Lisä
senttiä/t
iltavuoro
97
yövuoro
167
 
Pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvaukset 
 
Pääluottamusmiesten kuukausikorvausten määrät ovat 1.5.2011 alkaen seuraavat
 

 

Työntekijöiden lukumäärä      
Korvaus euroa / kuukausi  
      -   20
62
21 -   50
62
51 - 100 
62
101 - 200
62
201 - 300 
62
301 - 400
66
401 - 500
72
501 -   
83
 
Työsuojeluvaltuutettujen kuukausikorvausten määrät 1.5.2011 alkaen ovat seuraavat:
 

 

Työstä vapautuksen määrä tuntia / viikko  
Korvaus euroa / kuukausi
Alle 4 tuntia
42
4 tuntia
46
8 tuntia
51
14 tuntia
58
20 tuntia
63
25 tuntia
70
30 tuntia
75
Kokonaan vapautettu 
82
Vuosi 2012
 
Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.
 
Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.
 
Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä
 
Tuotanto-osastojen keskeytymättömässä 3 vuorotyössä ja jatkuvassa 2 vuorotyössä maksetaan työntekijöille erilliskorvauksena jokaiselta tunnilta 0,14 € ellei tämän lisän korvaamisesta ole toisin paikallisesti sovittu.
 
Erittäin likaisen työn lisä
 
Yllä mainittu pykälä poistettu työehtosopimuksesta.

Mikäli mainittua lisää on yrityksissä maksettu, sovitaan paikallisesti poistuneen lisän hyvittämisestä palkkaan.
 

 
Tekstiili- ja vaatetusteollisuuden palkat 1.5.2010

Yleiskorotus

Palkkoja korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on yksitoista (11) senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 0,9 prosenttia.

Paikallinen sopiminen yleiskorotuksesta

Vaihtoehtoisesti A-kohdassa mainittu yleiskorotus voidaan paikallisesti sopien toteuttaa siten, että yleiskorotus on kahdeksan (8) senttiä tunnilta kuitenkin vähintään 0,6 prosenttia. Tämän lisäksi 0,3 prosentin suuruisen erän käytöstä sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken. 0,3 prosentin suuruinen erä lasketaan yrityksen /toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2010 palkkasummasta (säännöllinen työajan ansio ilman erillisiä lisiä).

Aikapalkat
1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä €/h
1. 8,03
2. 8,25
3. 8,48
4. 8,70
5. 9,03

 

Urakkapalkat
1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Palkkaryhmä €/h
1. 9,64
2. 9,90
3. 10,18
4. 10,44
5. 10,84

 

Työnarviointijärjestelmä
9-portaiset palkat 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta:

Työnvaativuusryhmä €/h
1. 8,03
2. 8,40
3. 8,77
4. 9,21
5. 9,64
6. 10,11
7. 10,59
8. 11,09
9. 11,62

 

Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkat
1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Palkkaryhmä €/h
1. 8,56
2. 8,98
3. 9,89
4. 10,39
5. 10,91
6. 11,46
7. 12,03
8. 12,63

 

Vuorolisät

Vuorotyölisinä maksetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta

Lisä €/h
Iltavuoro 0,95
Yövuoro 1,63Vuosi 2011

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2010 mennessä 1.2.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2011 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2010 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2011.

Vuosi 2012

Osapuolet neuvottelevat 30.11.2011 mennessä 1.2.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta toteutettavista palkan- ja muiden rahamääräisten etuuksien tarkistuksista.

Mikäli 1.2.2012 toteutettavien palkantarkistusten osalta ei 30.11.2011 tai muuhun osapuolten sopimaan ajankohtaan mennessä päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin osapuoli irtisanoa tämän sopimuksen päättymään 31.3.2012.

Vuorolisät

Iltavuorolisää korotetaan 1.5.2010 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yhdellä (1) sentillä tunnilta sekä yövuorolisää kahdella (2) sentillä tunnilta.

Uudet vuorotyölisät on huomioitu uudessa työehtosopimuksessa.
 

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä

Tuotanto-osastojen keskeytymättömässä 3 vuorotyössä ja jatkuvassa 2 vuorotyössä maksetaan työntekijöille erilliskorvauksena jokaiselta tunnilta 0,14 € ellei tämän lisän korvaamisesta ole toisin paikallisesti sovittu.

Erittäin likaisen työn lisä

Yllä mainittu pykälä poistettu työehtosopimuksesta.

Mikäli mainittua lisää on yrityksissä maksettu, sovitaan paikallisesti poistuneen lisän hyvittämisestä palkkaan.

 

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus

Sopimuskauden 16.2.2005 - 30.9.2007 palkkataulukot tästä linkistä.

Sopimuskausi 1.10.2007 - 31.3.2010

Kertasuoritus

Kertasuoritus 240 euroa maksetaan 15.3.2008 mennessä. Kertasuorituksen maksuajankohdasta voidaan paikallisesti sopia toisin.

Palkankorotukset

Vuonna 2007 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka määrä on 30 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 3,4 prosenttia 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Vuonna 2008 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka suuruus on 28 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,9 prosenttia 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Vuonna 2009 palkkoja korotetaan yleiskorotuksella, jonka määrä on 29 senttiä tunnilta, kuitenkin vähintään 2,8 prosenttia 1.5.2009 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

 

Vuorolisät

Vuonna 2007 vuorolisiä korotetaan 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 3,4 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,88 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 1,53 euroa tunnilta.

Vuonna 2008 vuorolisä korotetaan 1.9.2008 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 2,9 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,91 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 1,57 euroa tunnilta.

Vuonna 2009 vuorolisä korotetaan 1.5.2009 tai sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta vähintään yleiskorotuksen prosenttimäärällä, joka on 2,8 prosenttia. Iltavuorolisä on 0,94 euroa tunnilta ja yövuorolisä on 1,61 euroa tunnilta.

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisä

Keskeytymättömän kolmivuorotyön sekä jatkuvan kaksivuorotyön lisän suuruus on 0,13 euroa työehtosopimuksen mukaan määrätyviltä tunneilta 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Erittäin likaisen työn lisät

Erittäin likaisen työn lisiä korotetaan yhdellä sentillä 1.10.2007 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Aikapalkat

 

Palkka-
ryhmä
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
1.
7,35
7,63
7,92
2.
7,55
7,84
8,14
3.
7,75
8,05
8,36
4.
7,95
8,26
8,58
5.
8,26
8,58
8,91

Urakkapalkat

Palkka-
ryhmä
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
1.
8,82
9,16
9,50
2.
9,06
9,41
9,77
3.
9,30
9,66
10,03
4.
9,54
9,91
10,30
5.
9,91
10,30
10,69

 

 

 

 

 

 

Työnarviointijärjestelmä
9-portaiset palkat

Työn-
vaativuus-
palkka-
ryhmä
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
1.
7,35
7,63
7,92
2.
7,69
7,98
8,28
3.
8,04
8,34
8,65
4.
8,44
8,75
9,08
5.
8,84
9,16
9,51
6.
9,26
9,60
9,97
7.
9,69
10,05
10,44
8.
10,15
10,53
10,94
9.
10,63
11,03
11,46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunnossapito-osastojen, ompelukonemekaanikkojen ja autonkuljettajien palkat

Palkka-
ryhmä
1.10.2007
euroa/h
1.9.2008
euroa/h
1.5.2009
euroa/h
1.
7,88
8,16
8,45
2.
8,27
8,56
8,86
3.
9,11
9,43
9,76
4.
9,57
9,91
10,26
5.
10,04
10,40
10,77
6.
10,54
10,92
11,31
7.
11,07
11,47
11,88
8.
11,62
12,04
12,47

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuorolisät

Lisä
1.10.2007
senttiä/h
1.9.2008
senttiä/h
1.5.2009
senttiä/h
Iltavuoro
0,88
0,91
0,94
Yövuoro
1,53
1,57
1,61