Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tekstiiliteollisuuden sähkömiehet

Työehtosopimus ei ole yleissitova.

Palkankorotukset
 
Yleiskorotus
 
Palkkoja korotetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 20 sentin, kuitenkin vähintään 1,5 prosentin suuruisella yleiskorotuksella.
 
Yritys- tai toimipaikkakohtainen erä
 
Yleiskorotuksen lisäksi yritys- tai toimipaikkakohtaisesti maksetaan 1.5.2011 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 0,8 prosentin suuruinen erä, joka lasketaan yrityksen / toimipaikan tämän työehtosopimuksen piiriin kuuluvien työntekijöiden huhtikuun 2011 palkkasummasta (säännöllisen työajan ansio ilman erillisiä lisiä). Paikallisen erän suuruus todetaan yhteisesti.
 
Paikallisen erän käytöstä neuvotellaan ja sovitaan työnantajan ja luottamusmiehen kesken.
 
Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei erän käytöstä päästä sopimukseen 29.4.2011 mennessä, erä maksetaan 0,8 prosentin suuruisena korottamattomasta palkasta laskettuna yleiskorotuksena.
 
Luottamusmiehellä tai muulla työntekijöiden edustajalla on oikeus saada selvitys erän kohdentamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi korotuksen saaneiden työntekijöiden lukumäärä sekä heille jaetun paikallisen erän kokonaismäärä.
 
Palkankorotusten voimaantulon siirtyminen
 
Palkankorotusten voimaantulon siirryttyä vuonna 20 II työehtosopimuksen allekirjoituspöytäkirjan 2 §:ssä mainitusta ajankohdasta osapuolet ovat sopineet seuraavaa:
 
Ajalta 1.2. -30.4.2011 maksetaan kertaerä sanotun ajanjakson viimeiseen päivään mennessä.
 
Kertaerä maksetaan työntekijälle niiltä kalenterikuukausilta, joiden alussa työntekijän työsuhde on ollut voimassa ja joiden osalta työnantajalla on ollut palkanmaksuvelvollisuus.
 
Kertaerän suuruus määräytyy seuraavasti:

Työsuhde on alkanut 1.2.20 II tai sitä ennen
159 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.3.2011
106 euroa
Työsuhde alkanut viimeistään 1.4.2011
53 euroa

Osa-aikaiselle työntekijälle maksettavan kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan j a täyden työajan suhteessa.
 
Kertaerää ei lueta mukaan työehtosopimuksen 9 § :ssä tarkoitettuun keskituntiansio-laskelmaan. Sitä ei myöskään sisällytetä vuosilomapalkkaan eikä lomakorvaukseen.
 
Kertaerä maksetaan edellä mainittuja periaatteita noudattaen myös päättyneiden työsuhteiden osalta.
 
Kertaerän maksuajankohdasta sekä sen jaksottamisesta useampaan erään voidaan paikallisesti sopia toisin. Kertaerän tulee kuitenkin olla kokonaisuudessaan maksettu 30.6.2011 mennessä.
 
Muuten noudatetaan soveltuvin osin tekstiili- ja vaatetusteollisuutta koskevaa työehtosopimusta.