Tietotekniikan palveluala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tietotekniikan palveluala

1.11.2013–31.10.2016

VÄHIMMÄISPALKAT 1.3.2014 

TEHTÄVÄRYHMÄ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 3A
Myynti 1959 2771 3618 3797
Esim. myyntineuvottelijat,
Myyntisihteerit ja -päälliköt
       
Markkinointi ja viestintä 2039 2477 3451 3623
esim. markkinoinnin ja viestinnän
asiantuntijatehtävät
       
Asiakaspalvelu ja tuki 2097 2651 3205 3363
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat,
neuvojat
       
Suunnittelu/kehitys 2157 2814 3532 3706
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja
systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
       
Projekti-/järjestelmävastuu 2628 3156 3618 3797
esim. vastuu projektista ja
järjestelmäkokonaisuuksista
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
2157 2913 3532 3706
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne        
Käyttö- ja laitepalvelut 1921 2417 3263 3426
esim. operaattorit, käytön suunnittelu,
käyttöjärjestelmäasiantuntijat
       
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 1944 2518 3079 3229
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät,
ohjelmistoasiantuntijatehtävät
       
Hallinto 1544 2026 2439 2559
esim. laskenta ja henkilöstötoimi        


VÄHIMMÄISPALKAT 1.3.2015 

 

TEHTÄVÄRYHMÄ Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 3A
Myynti 1967 2782 3632 3812
Esim. myyntineuvottelijat,
Myyntisihteerit ja -päälliköt
       
Markkinointi ja viestintä 2047 2487 3465 3637
esim. markkinoinnin ja viestinnän
asiantuntijatehtävät
       
Asiakaspalvelu ja tuki 2105 2662 3218 3376
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat,
neuvojat
       
Suunnittelu/kehitys 2166 2825 3546 3721
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja
systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
       
Projekti-/järjestelmävastuu 2639 3169 3632 3812
esim. vastuu projektista ja
järjestelmäkokonaisuuksista
       
Verkko- ja tietoliikennepalvelut 2166 2925 3546 3721
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne        
Käyttö- ja laitepalvelut 1929 2427 3276 3440
esim. operaattorit, käytön suunnittelu,
käyttöjärjestelmäasiantuntijat
       
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 1952 2528 3091 3242
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät,
ohjelmistoasiantuntijatehtävät
       
Hallinto 1550 2034 2449 2569
esim. laskenta ja henkilöstötoimi        

 


Vuorolisät
1.Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta - ja yövuorolisää.

 

  Iltavuorolisä 28.2.2014 saakka €/tunti Iltavuorolisä 1.3.2014 alkaen €/tunti
kuukausipalkka alle 2018 4,10 4,14
kuukausipalkka yli 2018 4,32 4,36


2.Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.

3.Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

Ilta- ja yötyölisä

1.  Milloin työ ei ole vuorotyötä tai ylityötä ja työntekijä joutuu tekemään sitä kello  18–22 
välillä, katsotaan tällainen työ iltatyöksi sekä 22–06 välillä tehty työ yötyöksi. 

2.  Iltatyössä  maksetaan  samansuuruinen  lisä  kuin  vuorotyön  iltavuorossa  ja  yötyössä 
samansuuruinen lisä kuin yövuorossa.

Työsuojeluvaltuutettujen korvaukset

Edustettujen työntekijöiden lukumäärä Korvaus 28.2.1014 saakka€/kk Korvaus 1.3.2014 alkaen €/kk
20–100 34 36
101–400 57 60
yli 400 67 70

 

 Luottamusmieskorvaus

Työntekijöiden lukumäärä Korvaus 28.2.2014 saakka
€/kk
Korvaus 1.3.2014 alkaen
€/kk
5–100 62 65
101–300 112 118
301–600 158 166
yli 600 180 189

 

 

 

 


2011

 

 

 

 

 

 

Vähimmäispalkkataulukko

Taulukkopalkkoja korotetaan 2,4 %. Uudet vähimmäispalkat tulevat voimaan 1.1.2012 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta tai jos työpaikalla on sovittu myöhemmästä korotusten voimaantulosta, niin tuona ajankohtana.

Lisät

Erillisiä lisiä korotetaan 2,4 % 1.1.2012 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta.

Kertaerä 1.1.2012

Ellei kertaerän maksamisesta tai maksuajankohdasta paikallisesti muuta sovita, maksetaan tietotekniikan palvelualan työehtosopimuksen piiriin kuuluville työntekijöille 150 € kertaerä

1.1.2012 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta seuraavin edellytyksin:

Kertaerä maksetaan niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.10.2011 ja on voimassa kertaerän maksupäivänä.

Osa-aikaiselle työntekijöille kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan
suhteessa.

Henkilön ollessa palkattomalla jaksolla, hänelle maksetaan kertaerä työhön paluun jälkeen lähinnä seuraavan palkanmaksun yhteydessä, jos hän palaa työhön sopimuskauden aikana.

Vuosi 2012

Vähimmäispalkkataulukko

Taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %. Uudet vähimmäispalkat tulevat voimaan 1.11.2012 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta tai jos työpaikalla on sovittu myöhemmästä korotusten voimaantulosta, niin tuona ajankohtana.

Lisät

Erillisiä lisiä korotetaan 1,9 % 1.11.2012 tai lähinnä sitä seuraavan palkanmaksukauden alusta


 

2010

Työpaikkojen talous- ja työllisyysnäkymiä tarkastellaan paikallisesti lokakuun 2010 loppuun mennessä luottamusmiehen kanssa käytävissä neuvotteluissa tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, henkilöstön tätä tarkoitusta varten valitseman muun edustajan tai kaikkien työntekijöiden kanssa yhdessä. Keskustelun perusteella sovitaan työpaikan tilannetta ja tarpeita vastaavan palkankorotuksen kustannusvaikutus, ajankohta ja toteutustapa.

Mikäli paikallisissa neuvotteluissa ei päästä sopimukseen palkankorotusten toteuttamisesta, korotetaan palkkoja 1.11.2010 jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,5 prosentilla. Korotuksesta 1,0 prosenttia jaetaan yleiskorotuksena kaikille työntekijöille ja 0,5 prosenttia jaetaan liittojen ohjeen mukaisesti henkilökohtaisiin korotuksiin.

20.9.2010 

 

Kuukausipalkkoja luontoisetuineen korotetaan 0,5 % 1.1.2010 alkaen. Lisäksi toteutetaan 0,3 % yrityskohtainen erä 1.1.2010 - 1.4.2010 välisenä aikana sekä 95 euron kertaluontoinen erä, joka maksetaan 1.2.2010.

Mikäli yrityskohtaisesta erän jakoperusteista ei päästä sopimukseen, korotus maksetaan 1.6.2010 yleiskorotuksena kaikille. Myös tehtäväryhmien vähimmäispalkkoja sekä erillisiä lisiä korotetaan 0,5 % 1.1.2010 alkaen.

Sopimuskausi on 1.1.2010 – 30.9.2012. Liitot neuvottelevat 31.5.2011 mennessä syksyn 2011 palkantarkistusten toteuttamistavasta sekä kustannusvaikutuksesta.

Jos kustannusvaikutuksesta ja toteuttamistavasta ei päästä yksimielisyyteen, voi kumpikin sopimusosapuoli irtisanoa sopimuksen päättymään 30.9.2011.

 

Palkkatason kuvaajat 1.1.2010 Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 3 A
Yleiskuvaus
Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattiteh-täviä
Tehtävät ovat edellistä vaativampia tai moni-puolisempia
Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä asiantuntija-tehtäviä tai tehtäviä, joihin liittyy työnjohto-vastuuta
Edelliseen verrattuna tehtävä sisältää mer-kittävässä määrin ta-loudellista, toiminnal-lista ja työnjohdollista vastuuta
Osaaminen, vapaus, vastuu ja vuorovaikutus
Osaaminen, joka tarvi-taan oman osaamis-alueen töiden itsenäi-seen tekemiseen.
Osaaminen edellyttää useiden erilaisten osaamisalueiden tieto-ja ja taitoja tai työ edellyttää osaamis-alueiden tietojen ja taitojen syvällistä hal-lintaa ja soveltamista.
Työ sisältää useita erilaisia osaamisaluei-ta ja työ edellyttää kokonaisvaltaista nä-kemystä tai syvällistä perehtymistä osaa-misalueisiin.
Ks. taso 3
Tehtävän hoito edellyt-tää tavanomaista kanssakäymistä ja yhteistyötaitoja yleis-ohjeiden mukaan.
Tehtävän hoito voi edellyttää yhteistyötai-toja vaihtelevissa vuo-rovaikutus- ja harkinta-tilanteissa.
Tehtävän hoito edellyt-tää itsenäisten ratkai-sujen/mallien tuotta-mista vaihtelevissa harkintatilanteissa.
Työ edellyttää yhteis-työtaitoja monipuoli-sissa vuorovaikutus-tilanteissa.
Ks. taso 3
VÄHIMMÄISPALKAT 1.1.2010

 

TEHTÄVÄRYHMÄ
Taso 1
Taso 2
Taso 3
Taso 3A
Myynti
1836
2606
3411
3582
Esim. myyntineuvottelijat, myyntisihteerit ja –päälliköt
 
 
 
 
Markkinointi ja viestintä
1912
2328
3253
3416
esim. markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijatehtävät
 
 
 
 
Asiakaspalvelu ja tuki
1968
2493
3019
3170
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat, neuvojat
 
 
 
 
Suunnittelu/kehitys
2024
2647
3330
3496
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
 
 
 
 
Projekti-/järjestelmävastuu
2471
2972
3411
3582
esim. vastuu projektista ja järjestelmäkokonaisuuksista
 
 
 
 
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
2024
2742
3330
3496
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne
 
 
 
 
Käyttö- ja laitepalvelut
1801
2271
3074
3229
esim. operaattorit, käytön suunnittelu, käyttöjärjestelmäasiantuntijat
 
 
 
 
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito
1822
2367
2899
3043
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät, ohjelmistoasiantuntijatehtävät
 
 
 
 
Hallinto
1443
1900
2292
2407
esim. laskenta ja henkilöstötoimi
 
 
 
 

 

Vuorolisät
 
Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta- ja yövuorolisää. Vuorolisät 1.1.2010 lukien ovat seuraavat:
 
Iltavuorolisä
 
Kuukausipalkka euroa/tunti
Alle 2018 3,89
Yli 2018 4,10
 
Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.
 
Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

 

Sopimuskausi 1.10.2007 - 30.4.2010.

Palkankorotukset toteutetaan 1.10.2007, 1.6.2008 sekä 1.10.2009.

Vuoden 2007 palkankorotus

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,3 %. Lisäksi toteutetaan viimeistään 1.1.2008 lukien 1,2 prosentin suuruinen yrityskohtainen erä. Erä lasketaan 30.9.2007 työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkasummasta. Ennen erän toteuttamista siitä on neuvoteltava paikallisesti. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, toteutetaan 1.1.2008 lukien kaikille maksettava 0,7 prosentin suuruinen korotus. Erä lasketaan 30.9.2007 työsuhteessa olevien työntekijöiden palkkasummasta.

Vuoden 2008 palkankorotus

Palkkoja korotetaan 1.6.2008 lukien yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia. Lisäksi toteutetaan 1.3.2008 – 31.10.2008 välisenä 1,6 prosentin suuruinen yrityskohtainen erä. Erä lasketaan maksuajankohtaa edeltävän kuukauden palkkasummasta. Ennen eräntoteuttamista siitä on neuvoteltava. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen toteutetaan kaikille tuleva 0,9 prosentin suuruinen korotus 1.10.2008 lukien. Vähimmäispalkkoja korotetaan 1.6.2008 lukien 3,5 prosentilla.

Vuoden 2009 palkankorotus

Palkkoja korotetaan 1.10.2009 lukien sekä yleiskorotuksella että yrityskohtaisella erällä. Verrattuna vuoden 2008 erään on yrityskohtaisen erän suhteellinen osuus suurempi, kuitenkin korkeintaan 50 prosenttia.

Palkkatason kuvaajat 1.1.2008

 

 

 

Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 3 A
 
Yleiskuvaus
 
Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammatti-
tehtäviä
Tehtävät ovat edellistä vaativampia tai monipuolisempia Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä asiantuntija-tehtäviä tai tehtäviä, joihin liittyy työnjohtovastuuta Edelliseen verrattuna tehtävä sisältää merkittävässä määrin taloudellista, toiminnallista ja työnjohdollista vastuuta
Osaaminen, vapaus, vastuu ja vuorovaikutus
 
Osaaminen, joka tarvitaan oman osaamisalueen
töiden itsenäiseen tekemiseen.
Osaaminen edellyttää useiden erilaisten osaamisalueiden tietoja ja taitoja tai työ edellyttää osaamisalueiden tietojen ja taitojen syvällistä hallintaa ja soveltamista. Työ sisältää useita erilaisia osaamis-
alueita ja työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä tai syvällistä perehtymistä osaamisalueisiin.
Ks. taso 3
Tehtävän hoito edellyttää tavanomaista kanssakäymistä
ja yhteistyötaitoja yleisohjeiden
mukaan.
Tehtävän hoito voi edellyttää yhteistyötaitoja vaihtelevissa vuorovaikutus- ja harkintatilanteissa. Tehtävän hoito edellyttää itsenäisten ratkaisujen/mallien tuottamista vaihtelevissa harkintatilanteissa. Työ edellyttää yhteistyötaitoja monipuolisissa vuorovaikutus-
tilanteissa.
Ks. taso 3


 

 

 

Vähimmäispalkat 1.1.2008 ja vuorolisät 1.10.2007 lukien
 

Vähimmäispalkat Taso 1 Taso 2 Taso 3 Taso 3A
 
Myynti 1765 2505 3279 3443
Markkinointi ja viestintä 1838 2238 3128 3284
Asiakaspalvelu ja -tuki 1892 2397 2902 3047
Suunnittelu / kehitys 1946 2545 3201 3361
Projekti-/ järjestelmävastuu 2376 2857 3279 3443
Verkko- ja tietoliikennepalvelut 1946 2636 3201 3361
Käyttö- ja laitepalvelut 1731 2184 2956 3104
Laitteisto- ja ohjelmistoylläpito 1752 2275 2787 2926
Hallinto 1387 1827 2204 2314
Vuorolisät 1.10.2007 lukien
Iltavuorolisä:
Kuukausipalkka Euroa/tunti
alle 2018 3,87
yli 2018 4,08

Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.
 
Vuorolisät

Ilta- ja yövuorossa suoritetusta työstä maksetaan säännöllisen työajan tunneilta ilta- ja yövuorolisää.

Vuorolisät 1.10.2007 lukien ovat seuraavat:

Iltavuorolisä
 

Kuukausipalkka euroa/tunti
Alle 2018 3,87
Yli 2018 4,08

 
Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.

Vuorotyössä olevalle työntekijälle maksetaan ylityön ajalta ylityökorvauksella korottamaton vuorotyölisä sen vuoron mukaan, jonka aikana ylityö tehdään.

Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen korvaus

Korotetaan 1.10.2007 lukien luottamusmieskorvauksia 5 eurolla. Uudet luottamusmieskorvaukset ovat:
 

Edustettujen työntekijöiden lukumäärä korvaus/kk
5 - 100 55
101 - 300 100
301 - 600 140
yli 600 160


Pääluottamusmiehen korvauksista sovitaan erikseen.

Työsuojeluvaltuutettujen korvaukset 1.10.2007 lukien ovat seuraavat:

Edustettujen työntekijöiden lukumäärä korvaus/kk

20 - 100 30
101 – 400 50
401 - 60

 


Sopimuskausi alkaa 16.2.2005 ja päättyy 30.9.2007.

Vuoden 2005 palkankorotus

Palkkoja korotetaan 1.3.2005 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,5 prosenttia.

Tasopalkka on -5% 1.3.2005 lukien.

Vuorolisiä korotetaan 1.3.2005 lukien yleiskorotuksen suuruisena.

Vuoden 2006 palkankorotukset

Palkkoja korotetaan vuonna 2006 seuraavasti:

1.4.2006

Palkkoja korotetaan 1.4.2006 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia + 0,6 prosentin suuruisella paikallisesti sovittavalla erällä. Jollei muuta sovita, toteutetaan se yleiskorotuksena.

Pöytäkirjamerkintä: Liitot suosittelevat, että edellä todettu erä 0,6 prosenttia sovitaan yrityskohtaisena.

1.11.2006

Palkkoja korotetaan 1.11.2006 alkaen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 1,0 prosenttia + 0,4 prosentin suuruisella paikallisesti sovittavalla erällä. Jollei muuta sovita, toteutetaan se yleiskorotuksena.

Pöytäkirjamerkintä: Liitot suosittelevat, että edellä todettu erä 0,4 prosenttia sovitaan yrityskohtaisena.

Ohje- ja vähimmäispalkkoja korotetaan yleiskorotusten mukaisesti 1.4.2006 ja 1.11.2006.

Vuorolisiä korotetaan 1.4.2006 ja 1.11.2006 lukien yleiskorotuksen suuruisena.


Tehtäväryhmien vähimmäispalkat 1.3.2005 lukien

 

 

 

 

Tehtäväryhmä
Tehtäväryhmän vähimmäispalkka €/kk
Myynti
esim. myyntineuvottelijat, myyntisihteerit- ja päälliköt
1634
Markkinointi ja viestintä
esim. markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijatehtävä
1702
Asiakaspalvelu ja tuki
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat, neuvojat
1752
Suunnittelu/kehitys
esim. ohjelmointi- atk-, sovellus- ja systeemisuunnittelu- ja asiantuntijatehtävät
1801
Projekti-/järjestelmävastuu
esim. vastuu projektista ja järjestelmäkokonaisuuksista
2199
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne
1801
Käyttö- ja laitepalvelut
esim. operaattorit, käytön suun. käyttöjärjestelmäasiantuntija t
1602
Laitteisto- ja ohjelmisto ylläpito
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät ohjelmistoasiantuntijatehtävät
1622
Hallinto
esim. laskenta ja henkilöstötoimi
1284

 

 

 

 

 

Vuorolisät 1.3.2005, 1.4.2006 ja 1.11.2006
 
Iltavuorolisä:
 
Kuukausipalkka Euroa/tunti 1.3.2005 Euroa/tunti 1.4.2006
 
Alle 1245 2,43 2,47
1246 – 1345 2,65 2,69
1346 – 1446 2,82 2,87
1447 – 1547 3,01 3,06
1548 – 1648 3,20 3,25
1649 – 1749 3,40 3,45
1750 – 1850 3,58 3,64
1851 – 2018 3,76 3,82
yli 2018 3,96 4,02
 
Kuukausipalkka Euroa/tunti 1.11.2006
 
Alle 1245 2,50
1246 – 1345 2,73
1346 – 1446 2,91
1447 – 1547 3,10
1548 – 1648 3,30
1649 – 1749 3,50
1750 – 1850 3,69
1851 – 2018 3,87
yli 2018 4,08
 
Yövuorolisä on kaksi kertaa kulloinenkin iltavuorolisä.

 

 


Palkkatason kuvaajat

 

 

 

 

 

 

 

TASO1 TASO2 TASO3
Yleis-
luonnehdinta
Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä ammattitehtäviä Tehtävät ovat edellistä vaativampia tai monipuolisempia Tehtävät ovat ryhmälle tyypillisiä asiantuntijatehtäviä tai tehtäviä, ryhmän ammattitehtäviä, joihin liittyy työnjohtovastuuta
Työn edellyttämä osaaminen Osaaminen, joka tarvitaan oman osaamisalueen töiden itsenäiseen tekemiseen Osaaminen edellyttää useiden erilaisten osaamisalueiden tietoja ja taitoja tai työ edellyttää taitojen syvällistä hallintaa ja soveltamista Työ sisältää useita erilaisia osaamisalueita ja työ edellyttää kokonaisvaltaista näkemystä tai syvällistä perehtymistä osaamisalueisiin
Työn edellyttämä vapaus, vastuu ja vuorovaikutus vaihtelevissa harkintatilanteissa Tehtävän hoito edellyttää tavanomaista kanssakäymistä ja yhteistyötaitoja yleisohjeiden mukaan Tehtävän hoito voi edellyttää yhteistyötaitoja vaihtelevissa vuorovaikutus- ja harkintatilanteissa Tehtävän hoito edellyttää itsenäisten ratkaisujen/ mallien tuottamista vaihtelevissa harkintatilanteissa Työ edellyttää yhteistyötaitoja monipuolisissa vuorovaikutustilanteissa
 

 

TEHTÄVÄRYHMÄ
Ohjepalkat
1.3.2005
Ohjepalkat
1.3.2005
Ohjepalkat
1.3.2005
Taso 1
Taso 2
Taso 3
+/- 5%
+/- 5%
+/- 5%
 
Myynti
esim. myyntineuvottelijat, myyntisihteerit- ja päälliköt
1720
2441
3195
Markkinointi ja viestintä
esim. markkinoinnin ja viestinnän asiantuntijatehtävä
1791
2181
3048
Asiakaspalvelu ja tuki
esim. yhdyshenkilöt, kouluttajat, neuvojat
1844
2336
2828
Suunnittelu/kehitys
esim. ohjelmointi, atk-, sovellus- ja systeemisuunnittelu ja asiantuntijatehtävät
1896
2481
3120
Projekti-/järjestelmävastuu
esim. vastuu projektista ja järjestelmäkokonaisuuksista
2315
2784
3195
Verkko- ja tietoliikennepalvelut
esim. verkkopalvelu ja tietoliikenne
1896
2569
3120
Käyttö- ja laitepalvelut
esim. operaattorit, käytön suunnittelu käyttöjärjestelmäasiantuntijat
1687
2129
2881
Laitteisto- ja ohjelmisto ylläpito
esim. huolto- ja ylläpitotehtävät ohjelmistoasiantuntijatehtävät
1708
2217
2716
Hallinto
esim. laskenta ja henkilöstötoimi
1351
1781
2147

 


Vaativuustasojen 1,2 ja 3 palkkaluvut ovat ohjepalkkoja. Tason 1 ohjepalkkaluku vähennettynä 5 prosenttia muodostaa kyseisen tehtäväryhmän vähimmäispalkan.