Tilitoimistoala | Yrittajat.fi
Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Palkanmaksu > Palkkataulukot

Etsi

Tilitoimistoala

Sopimuskausi

Työehtosopimus on voimassa 1.11.2013 – 31.10.2016.

Palkankorotukset

Sopimuskauden ensimmäisen jakson palkankorotukset

Sopimuskauden ensimmäinen jakso kestää 1.11.2013 – 31.10.2015.

1.3.2014 lukien palkkoja korotetaan 20 euron yleiskorotuksella. Vaativuustasojen vähim- mäispalkkoja korotetaan 20 eurolla.

1.3.2015 lukien palkkoja korotetaan 0,4 prosentin yleiskorotuksella. Vaativuustasojen vä- himmäispalkkoja korotetaan 0,4 prosentilla.

Sopimuskauden toisen jakson palkankorotus

Sopimuskauden toinen jakso kestää 1.11.2015 – 31.10.2016.

Työmarkkinakeskusjärjestöt kokoontuvat vuoden 2015 kesäkuussa tarkastelemaan yleistä taloudellista tilannetta, rakenteellisten uudistusten toteutumista, työllisyyden, viennin ja kilpailukyvyn kehitystä sekä näihin vaikuttaneita tekijöitä. Selvitystyössä käytetään tarvitta- essa apuna tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikuntaa ja ulkopuolisia asiantuntijoita. Tarkastelun perusteella työmarkkinakeskusjärjestöt sopivat toisen jakson palkkaratkaisun kustannusvaikutuksesta ja toteutusajankohdasta. Palkkaratkaisu mitoitetaan 12 kuukau- den jakson perusteella ja suhteutetaan sen mukaan.

Vaativuustasojen vähimmäispalkat sopimuskaudella

Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk ovat 1.3.2014 lukien seuraavat

Vaativuustaso

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

4

1730

1684

3

1910

1796

2

2152

1969

1

2516

2284

Vaativuustasojen vähimmäispalkat €/kk ovat 1.3.2015 lukien seuraavat:
 

Vaativuustaso

Pääkaupunkiseutu

Muu Suomi

4

1737

1691

3

1918

1803

2

2161

1977

1

2526

2293

Toimihenkilöiden luottamusmiehelle maksetaan alla olevista ajankohdista lukien kuukausittaista korvausta edustettavien toimihenkilöiden lukumäärän mukaan seuraavasti:

Toimihenkilöitä

1.11.2013

1.3.2014

10-19

28

29

20-99

53

56

100-

70

74

Toimihenkilöiden työsuojeluvaltuutetulle maksetaan alla olevista ajankohdista lukien kuu- kausittaista korvausta edustettavien toimihenkilöiden lukumäärän mukaan seuraavasti:
 

Toimihenkilöitä

1.11.2013

1.3.2014

10-19

28

29

20-

53

56

 Sopimuskausi 1.10.2011 - 31.10.2013

1.10.2011 yleiskorotus 1,6 %, taulukkopalkkoja korotetaan 2,4 %:lla

Lisäksi palkkoja korotetaan henkilökohtaisilla perusteilla 1.10.2011 0,8 %:n paikallisella erällä. Palkankorotuserä lasketaan syyskuun säännöllisen työajan palkkasummasta. Korotus suoritetaan mikäli mahdollista joulukuun palkanmaksun yhteydessä.
 
Toimihenkilölle maksetaan tammikuun 2012 palkanmaksun yhteydessä 150 euron kertaerä. Kertaerän maksamisen edellytyksenä on, työsuhde on jatkunut keskeytymättä vähintään 3 kk ennen maksuajankohtaa. Osa-aikaisesti työskentelevälle toimihenkilölle kertaerä maksetaan kokoaikaisen ja osa-aikaisen työaikojen suhteessa.
 
1.11.2012 yleiskorotus 1,3 %, taulukkopalkkoja korotetaan 1,9 %
 
1.11.2012 palkkoja korotetaan 0,6 %:n paikallisella erällä. Palkankorotuserä lasketaan lokakuun säännöllisen työajan palkkasummasta.
 
Paikallisten erien käytön osalta palkankorotusten perusteina voivat olla työtulokset, asiakastyytyväisyys, yhteistyökyky ja osaaminen. Palkankorotusten perusteet määritellään työpaikkakohtaisesti ja ne käsitellään henkilöstön edustajan ja henkilöstön kanssa ennen korotuksista päättämistä.
Paikalliset erät ovat osa suoritettavia palkankorotuksia ja ne voidaan käyttää myös yleiskorotuksen luonteisesti.
 
Vähimmäispalkat 1.10.2011 lukien
 
  Pk Muu Suomi
Vaativuustaso 4 1678 1633
Vaativuustaso 3 1855 1743
Vaativuustaso 2 2092 1913
Vaativuustaso 1 2449 2222
 
Vähimmäispalkat 1.11.2012 lukien
 
  Pk Muu Suomi
Vaativuustaso 4 1710 1664
Vaativuustaso 3 1890 1776
Vaativuustaso 2 2132 1949
Vaativuustaso 1 2496 2264
 
Kalleusryhmittely
 
Tehtävän vaativuuteen perustuvat vähimmäispalkat on jaettu kahteen kalleusryhmään seuraavasti:
a) pääkaupunkiseutu
Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen.
b) muu Suomi
 
Vaativuustasot ja vähimmäispalkat 1.10.2011 ja 1.10.2012 lukien
 
Vaativuustaso 4: Perustehtävät:
Tehtävät eivät edellytä alan aikaisempaa kokemusta. Tämän vaativuustason tehtävissä työ tehdään esimiehen ohjauksessa. Tyypillisiä työtehtäviä ovat annettujen ohjeiden ja selvästi määriteltyjen menettelytapojen mukainen tiliöinti, tiliöintien tekninen tarkastaminen, tositteiden järjestely ja maksu- sekä tositeliikenteen käsittely ja palkkatapahtumien tallentaminen ja tekninen tarkastaminen.
 
Vaativuustaso 3: Ammattitehtävät
Tehtävät edellyttävät aikaisempaa alan kokemusta tai ammatillista koulutusta sekä kykyä itsenäiseen harkintaan annettujen ohjeiden perusteella. Tyypillisiä töitä voivat olla itsenäinen, suoriteperusteisen ja säännöllisesti täsmäytyvän kirjanpidon ja tilinpäätösehdotuksen laatiminen pienyrityksille sekä laajojen tilinpäätöksien määriteltyjen osien valmisteleminen. Palkanlaskennassa tyypillisiä töitä voivat olla annettujen ohjeiden mukainen palkanlaskenta, joka edellyttää työehtosopimuksiin liittyvien perusasioiden tuntemusta.
 
Vaativuustaso 2: Erikoisammattitehtävät
Tehtävät edellyttävät alan ammatti-, jatko- ja täydennyskoulutuksella tai itseopiskelulla ja työkokemuksella hankittuja erityistietoja ja taitoja sekä työhön liittyvien laajojen asiayhteyksien ja työvälineiden hallintaa. Työ tehdään itsenäisesti lainsäädännön ja yleisten menettelyohjeiden mukaan. Tyypillisiä töitä voivat olla eri yhtiömuotoisten yritysten tilinpäätösten itsenäinen kokonaisvaltainen laadinta, asiakkaan neuvonta verotuksen ja yritystalouden asioissa tai lisäksi muiden tekemien tilinpäätösten oikeellisuuden tarkastaminen tai työehtosopimusten tulkinta ja työsuhdeasioiden neuvonta. Palkanlaskenta, joka edellyttää työehtosopimusten tulkintaa ja työsuhdeasioiden neuvontaa.
 
Vaativuustaso 1: Vaativat erikoisammattitehtävät
Tehtävät edellyttävät alan ammatti- jatko-, täydennyskoulutuksella tai itseopiskelulla ja työkokemuksella hankittua laaja-alaista asiantuntijuutta sekä työhön liittyvien laajojen asiayhteyksien hallintaa, kykyä toimia muiden työntekijöiden kouluttajana sekä laaja-alaista työvälineiden hallintaa. Työ tehdään itsenäisesti lainsäädännön ja yleisten menettelyohjeiden mukaan. Työtehtäviin voi liittyä esimiestehtäviä. Tyypillisiä töitä voivat olla itsenäinen vastuu konsernitilinpäätöksistä, suurten tai muuten erityisluonteisen vaativien tilinpäätösten itsenäinen laadinta, asiakkaan neuvonta verotukseen, yritystalouteen tai yrittäjyyteen liittyvissä asioissa, työehtosopimusten tulkinta ja työsuhdeasioiden vaativa neuvonta. Vastuu muiden tekemien tilinpäätösten tai tulkintojen oikeellisuudesta. Vastuu muiden työntekijöiden osaamisesta ja sen
kehittämisestä, vastuu useiden henkilöiden tuottamasta asiakastyytyväisyydestä, esimiestehtävät.
 

  
 
Sopimuskausi 1.10.2007 - 30.9.2008.

Palkkoja korotetaan 1.10.2007 3,7 %, kuitenkin vähintään 69 euroa