Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työaika

Työajasta ja sen määräytymisestä säädetään työaikalaissa. Työaikalakia sovelletaan kaikkeen työ- sekä virkasuhteessa tehtyyn työhön. Työaikalaissa ei ole säädetty alueellisesta soveltamisalasta ja tästä johtuen lakia sovelletaan kaikkeen Suomessa tehtyyn työhön. Määräyksiä säännöllisen työajan järjestämisestä voi myös löytyä työehtosopimuksista ja mahdollisista paikallisten sopimusten työaikaa koskevista sopimusehdoista.

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajansa käytettävissä. Päivittäistä lepoaikaa eli ruokailutaukoa ei lueta työaikaan silloin, kun työntekijällä on mahdollisuus poistua työpaikaltaan. Työaikaan ei myöskään lueta työmatkaan käytettyä aikaa, ellei tätä samalla katsota työsuoritukseksi.

Työaikalakia ei sovelleta työaikalain 2 pykälässä tarkoitettuja johtamistöitä tekeviin henkilöihin, kotityöhön, sellaiseen työhön, jonka työajasta on säädetty erikseen tai sellaisiin töihin, jotka on erikseen mainittu lain 2 pykälässä.

Tarkempaa tietoa työaikalaista: Työaikalaki -esite (pdf-tiedosto)

Työpaikkasopiminen

Työpaikkasopimisessa työntekijät ja työnantaja sopivat samoista työehtoihin liittyvistä asioista kuin työehtosopimuksessa, kuten työajoista, palkoista, lomista sekä muista eduista. Sopiminen on vapaaehtoista: yhteisestä halusta ja yhteisen menestyksen puolesta.

» Lue lisää paikallisesta sopimisesta