Etusivu > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc

Etsi

Työaika

Työajasta ja sen määräytymisestä säädetään työaikalaissa. Työaikalain yleismääritelmän mukaan sitä sovelletaan kaikkeen työsopimuslain mukaiseen työ- sekä virkasuhteessa tehtyyn työhön. Työaikalaissa ei ole säädetty alueellisesta soveltamisalasta ja tästä johtuen lakia sovelletaan kaikkeen Suomessa tehtyyn työhön. Tämän lisäksi määräyksiä säännöllisen työajan järjestämisestä voi löytyä työehtosopimuksista sekä paikallisten sopimusten työaikaa koskevista sopimusehdoista.

Työajaksi luetaan työhön käytetty aika sekä aika, jonka työntekijä on velvollinen olemaan työpaikalla työnantajansa käytettävissä. Päivittäistä lepoaikaa eli ruokailutaukoa ei lueta työaikaan silloin, kun työntekijällä on mahdollisuus poistua työpaikaltaan. Työaikaan ei myöskään lueta työmatkaan käytettyä aikaa, ellei tätä samalla katsota työsuoritukseksi.

Työaikalakia ei sovelleta työaikalain 2 pykälässä tarkoitettuja johtamistöitä tekeviin henkilöihin, kotityöhön, sellaiseen työhön, jonka työajasta on säädetty erikseen tai sellaisiin töihin, jotka on erikseen mainittu lain 2 pykälässä.

Tarkempaa tietoa työaikalaista: Työaikalaki -esite (pdf-tiedosto)