Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen > Tuet Tyontekijan Palkkaamiseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Palkkatuki

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työnantajalle palkkatukea työttömän henkilön palkkauskustannuksiin, jos työnhakija ei työllisty avoimille työmarkkinoille tai jos hän ei sijoitu koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto harkitsee tapauskohtaisesti, milloin työnhakijan sijoittumista työhön voidaan edistää myöntämällä palkkatukea. Palkkatuetun työn tulee parantaa työttömän työnhakijan ammattitaitoa ja työmarkkina-asemaa sekä edistää pitkään työttömänä olleen pääsemistä avoimille työmarkkinoille. Palkkatuella työllistetään ensisijassa pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.

Palkkatukea voidaan myöntää työsopimussuhteessa tehtävään työhön tai oppisopimuskoulutukseen. Sitä voivat saada kunnat, yritykset ja muut yksityisen sektorin työnantajat, mm. yhdistykset, säätiöt ja kotitaloudet, sosiaaliset yritykset sekä tietyissä tapauksissa myös henkilöstövuokrausta harjoittavat yritykset. Palkkatuki myönnetään kaikille elinkeinotoimintaa harjoittaville työnantajille samanlaisin ehdoin joko EY:n yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaisena tukena tai de minimis -tukena.  Yleisen ryhmäpoikkeusasetuksen mukaiseen menettelyyn liittyvät säännökset koskevat tuki-intensiteettiä ja tukikauden enimmäiskestoa.

Palkkatuen kesto ja määrä

Palkkatuen määrä ja enimmäiskesto määräytyvät tuella palkattavan henkilön työttömyyden keston perusteella, jos tuella palkattavan henkilön tuottavuus tarjotussa työssä on alentunut siksi, että ammatillisessa osaamisessa on puutteita. Tuen määrä on sitä korkeampi ja kesto sitä pidempi, mitä kauemmin henkilö on ollut työtön ennen palkkatuen myöntämistä. Palkkatuki voi määräytyä myös tuella palkattavan henkilön vamman tai sairauden perusteella, jos ne olennaisesti ja pysyväisluonteisesti alentavat tuottavuutta tarjolla olevassa tehtävässä.

Jos tuella palkattava on ollut työtön alle 12 kuukautta, palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään kuuden kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 12 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 14 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 40 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Jos tuella palkattava on ollut työtön vähintään 24 kuukautta palkkatuen myöntämistä välittömästi edeltäneiden 28 kuukauden aikana, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan, minkä jälkeen palkkatukea myönnetään 30 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan.

Lisäksi, jos tuella palkattavan vamma tai sairaus alentaa tuottavuutta olennaisesti ja pysyvästi tai pysyväisluonteisesti tarjolla olevassa tehtävässä, palkkatukea myönnetään 50 prosenttia palkkauskustannuksista enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan.

Poikkeukset palkkatuen määrään ja enimmäiskestoon

Palkkatukea voidaan myöntää enintään 24 kuukaudeksi kerrallaan, jos tuella palkattava on täyttänyt 60 vuotta ja ollut yhtäjaksoisesti työtön vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen palkkatuen myöntämistä. Tuen määrä on ensimmäisten 12 kuukauden ajalta työttömyyden keston perusteella enintään 40 tai 50 % palkkauskustannuksista, tämän jälkeen enintään 30 % palkkauskustannuksista.

Palkkatuki voi käytännössä olla 60 vuotta täyttäneen, vähintään vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleen kohdalla pysyvä, koska palkkatuki voidaan myöntää uudestaan ilman tukijaksojen väliin jäävää työttömyyttä.

Sosiaalisille yrityksille voidaan myöntää palkkatukea muista yrityksistä poikkeavin ehdoin. Pysyvästi työssä suoriutumista olennaisesti vaikeuttavan vamman tai sairauden perusteella myönnettävä palkkatuki voi olla määrältään korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 36 kk kerrallaan. Yhtäjaksoisesti 12 kuukautta työttömänä työnhakijana olleen työntekijän palkkatuen määrä voi olla korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista, kuitenkin enintään 1 300 euroa kuukaudessa tai 40 % palkkauskustannuksista ilman enimmäismäärää enintään 12 kuukauden ajan. 500 päivää työttömyysetuutta saaneen työttömän palkkatuen määrä voi olla korkeintaan 50 % palkkauskustannuksista enintään 24 kuukauden ajan.

Palkkatuki oppisopimuskoulutukseen

Oppisopimuskoulutukseen palkkatukea voidaan myöntää koko koulutuksen ajaksi.

Jos tuen määrä perustuu työttömyyden kestoon, se on 30 %, 40 % tai 50 % palkkauskustannuksista enintään 12 kuukauden ajan. Koulutuksen loppuajan tuki on 30 % palkkauskustannuksista.

Jos tuki myönnetään työttömän vamman tai sairauden perusteella, sen määrä on koko koulutuksen ajan 50 %  palkkauskustannuksista.

Palkkatuen hakeminen sähköisesti verkkopalvelussa tai lomakkeella

Työnantaja voi hakea palkkatukea sähköisesti Palkkatuki-verkkopalvelussa, jossa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Palkkatuki-verkkopalvelun käyttöönotto edellyttää, että työnantaja kirjautuu palveluun  verohallinnon ylläpitämällä Katso-tunnistuksella. Lisätietoa Katso-tunnisteen käyttöönotosta  saat osoitteesta: yritys.tunnistus.fi   

Työnantaja voi hakea palkkatukea myös kirjallisella lomakkeella siltä työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.

Palkkatuen maksaminen

Palkkatuen maksatusta haetaan aina jälkikäteen ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksesta (KEHA-keskus). KEHA-keskuksella on kuusi maksatusaluetta. Toimita maksatushakemus oman alueesi maksatusalueelle.

Hae maksatusta kahden kuukauden kuluessa sen kalenterikuukauden päättymisestä, jonka aikana maksatusjakso päättyy. Hae maksatusta palkkatukipäätöksessä asetetun maksatusjakson mukaisesti – joko kuukauden, kahden kuukauden tai kolmen kuukauden jaksoissa. Noudata asetettua maksatusjaksoa koko tukijakson ajan.

Kuukausi voi olla joko kalenterikuukausi (esim. 1.1.–31.1.2018) tai muu kuukauden pituinen ajanjakso (esim. 15.1.–14.2.2018), mikäli se on perusteltua esim. palkanmaksukauden vuoksi.

Työsuhteen alkaessa tai päättyessä maksatusjakso voi olla lyhyempi kuin valitsemasi maksatusjakso, esimerkiksi jos työsuhde alkaa tai päättyy kesken kalenterikuukauden.

Liitä ensimmäiseen maksatushakemukseen kopio työsopimuksesta ja oppisopimuksesta, jos tuki on myönnetty oppisopimuskoulutukseen.

Palkkatuen maksatusta voi hakea myös sähköisesti Palkkatuen maksatus -verkkopalvelussa.

Palkkatukea ei voida maksaa

Palkkatukea ei makseta, mikäli työnantaja ei noudata palkkatukipäätöksen ehtoja, tuen myöntämisen jälkeen selviää, etteivät palkkatuen myöntämisen edellytykset täyty tai mikäli palkkatukea on myönnetty virheellisesti, liikaa tai perusteettomasti

Duuni-kortti ja Sanssi-kortti

Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun tukena Duuni-korttia tai alle 30-vuotiaille tarkoitettua Sanssi-korttia, jonka työ- ja elinkeinotoimisto hänelle antaa. Kortti osoittaa, että työnantajalle voidaan myöntää palkkatukea kortin haltijan palkkauskustannuksiin. Työnantajaan liittyvät tuen myöntämisen edellytykset tutkitaan erikseen.

Miten palkkaan nuoren, jolla on Sanssi-kortti?

1. Tarkista palkkatuen myöntämisen ehdot

Millainen työsuhde?

  • Solmittava työsuhde voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva tai oppisopimuskoulutukseen pohjautuva.
  • Osa-aikainen tai kokoaikainen
  • Oppisopimuskoulutukseen tukea voi saada koko koulutuksen ajan.
  • Nuorelle pitää maksaa työehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Kuka voi saada tuen ja kuka voi työllistää?

  • Sanssi-kortin voi saada alle 30-vuotias, joka on rekisteröitynyt työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistossa. Myös peruskoulun ja lukion suorittaneet nuoret voivat saada kortin, mutta ensisijaisesti heitä kannustetaan jatko-opintoihin.
  • Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, säätiö tai kunta – melkein mikä tahansa, mutta ei valtion virasto tai laitos.

Ota huomioon myös, että palkkatukea ei myönnetä, jos

  • työnantaja on hakemuksen jättämistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä tai lyhentänyt heidän työaikaansa ja edellä mainitut toimet eivät ole palkkatuen  hakemishetkellä päättyneet,
  • tukeen perustuva työhön ottaminen aiheuttaisi työnantajan palveluksessa olevien muiden työntekijöiden tai heidän työolosuhteidensa tai etuuksiensa huonontumisen,
  • työnantaja saa tuella palkattavan henkilön palkkaamiseen samalta ajalta muuta valtion tukea lukuun ottamatta oppisopimuksen perusteella maksettavaa koulutuskorvausta.

2. Ota yhteyttä TE-toimistoon

TE-toimistossa neuvotaan, miten palkkaat henkilön, joka on oikeutettu palkkatukeen.

Jos sinulla ei ole tiedossa sopivaa nuorta, voit kysyä TE-toimistosta ehdokkaita.

3. Tee palkkatukihakemus TE-toimistoon

TE-toimistossa tarkistetaan palkkatuen myöntämisehdot. Työnantajan on täytettävä palkkatukihakemus, vaikka työnhakijan työnhakutilanteessa esittäisi esimerkiksi palkkatukeen oikeuttavan Duuni- tai Sanssi-kortin. Palkkatukea voi hakea sähköisesti TE-hallinnon Palkkatuki-verkkopalvelussa. Palvelussa voi myös seurata hakemuksen käsittelyvaiheita. Lisäksi palkkatukea voi hakea siitä TE-toimistosta, jonka toimialueella työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on tarkoitus palkata.

Hakemuksen liitteeksi ei tarvita todistusta verojen maksamisesta, sillä TE-toimisto saa verotiedot suoraan verottajalta.

4. Työsuhde voi alkaa, kun TE-toimisto on myöntänyt palkkatuen

Lähde: www.te-palvelut.fi