Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyontekijan Palkkaaminen > Tyosopimuksen Tekeminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Erityistapaukset


Asevelvollisen työ- ja virkasuhdeturva

Asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen kutsutun Suomen kansalaisen virka- tai työsuhdetta työnantaja ei saa palveluksen takia päättää eikä palveluksen aikana irtisanoa. Asevelvollinen on palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä otettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön. Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työsuhteen irtisanomisesta liikkeen luovutuksen yhteydessä, työnantajan joutuessa konkurssitilaan tai työnantajan kuollessa on voimassa, mitä siitä on työsopimuslaissa säädetty. Tätä lakia sovelletaan myös siviilipalveluslain (1723/91) nojalla palvelukseen määrätyn työ- tai virkasuhteen jatkumiseen.

Asevelvollisen, joka vakinaisen palveluksen suoritettuaan haluaa palata entiseen työpaikkaansa, on ennen palveluksen päättymistä tai sen keskeydyttyä ilmoitettava, minä päivänä hän neljäntoista päivän kuluessa palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien palaa työhön. Ilmoitus tehdään joukko-osastonsa välityksellä tai muutoin todisteellisesti. Ellei ilmoitusta ole lähetetty vähintään neljäätoista päivää ennen työhönpaluupäivää, ei työnantaja ole velvollinen ottamaan asevelvollista takaisin työhön ennen kuin tuo aika on kulunut ilmoituksen lähettämisestä. Virkasuhteessa olevan asevelvollisen on tehtävä ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.

Reservin harjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen kutsutun asevelvollisen tulee palata työhön välittömästi palveluksen aiheuttaman esteen lakattua.

Viran tai toimen haltijaa tai työntekijää, joka on palannut entisen työnantajansa työhön, ei saa kolmen kuukauden aikana hänen työhön paluustaan lukien irtisanoa antamatta ennakkoilmoitusta virka- tai työsuhteen päättymisestä vähintään kahta kuukautta ennen päättymispäivää.

Työnantaja ei saa päättää eikä irtisanoa työ- tai virkasuhdetta sinä aikana, kun työntekijä osallistuu palvelukseen tai koulutukseen, joka perustuu Yhdistyneiden Kansakuntien ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön rauhanturvaamistoimintaan perustuvaan lakiin. Palveluksen tai koulutuksen päätyttyä tai keskeydyttyä on asianomainen otettava aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön (asiassa noudatetaan soveltuvin osin palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta annetun lain (570/1961) säädöksiä).

Lähde: Työvoimatoimisto, www.mol.fi


Nuoret työntekijät

Alle 18-vuotiaat nuoret työntekijät eivät saa tehdä aivan samoja töitä eivätkä samoin ehdoin kuin aikuiset. Erityissäännökset nuorten työntekijöiden suojelemisesta ovat nuorista työntekijöistä annetussa laissa. Lakia sovelletaan työhön, jota alle 18-vuotias henkilö tekee työ- tai virkasuhteessa. Lain säännöksiä työn turvallisuudesta ja terveellisyydestä sovelletaan palvelusuhteiden lisäksi mm. alle 18-vuotiaiden koululaisten työharjoitteluun tai koulussa tehtäviin harjoitustöihin.

Lain tarkoituksena on suojella nuoria liialliselta, yksilön kehitystä haittaavalta työperäiseltä rasitukselta. Nuorilla saadaan teettää ainoastaan sellaisia töitä, jotka eivät ole vahingollisia heidän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselleen. Työ ei myöskään saa vaatia suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin nuoren ikään ja voimiin nähden on kohtuullista.

Laissa on säännökset

 • nuorten työhön pääsyn edellytyksistä
 • nuorten työntekijöiden säännöllisestä työajasta
 • enimmäistyöajasta
 • työajan sijoittelusta
 • nuorille annettavista lepoajoista sekä työn turvallisuudesta
 • työnantajan ohjaus- ja opastusvelvollisuudesta
 • erityisiä suojelutoimia koskevista eritysvelvollisuuksista ja
 • terveystarkastusten järjestämistä.

Työt voidaan jakaa kiellettyihin, vaarallisiin ja niihin töihin, joista ei ole erikseen säädetty, sekä nuorille sopiviin kevyisiin töihin. Nuoria työntekijöitä koskevat myös asetus nuorten työntekijöiden suojelusta, sosiaali- ja terveysministeriön asetus nuorille työntekijöille vaarallisten töiden esimerkkiluettelosta ja työministeriön päätös nuorille sopivista kevyistä töistä.

Nuorten työsuhteissa tulevat niin ikään sovellettaviksi yleiset työoikeudelliset lait, ellei edellä mainitussa erityislaissa tai –asetuksessa ole nimenomaisesti poikettu yleissäännöksistä. Nuoriin, jotka tekevät työtä suomalaisessa aluksessa, sovelletaan merimieslain ja merityöaikalain nuoria työntekijöitä koskevia säännöksiä.

Nuorten työntekijöiden työaikaa koskeva säännökset NuorL:n mukaan.

 

  13 - 14 vuotiaat 15 - 17 vuotiaat
 • Säännöllinen työaika
Enintään 7 t/vrk
Enintään 35 t/vko
Enintään 9 t/vrk
Enintään 48 t/vko
 • Vuorokautinen ja
  viikottainen ylityö
Kielletty Enintään 80 t/kalenterivuosi ja 40 t poikkeusluvalla
 • Työajan sijoittaminen
Klo 8.00-20.00
Klo 6.00-20.00 7.3 §
painavat syyt)
Klo 6.00-22.00
Klo 6.00-24.00 kaksivuorotyössä
 • Päivittäinen lepoaika/ruokatauko
30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk 30 min, jos työaika yli 4 t 30 min/vrk
 • Vuorokausilepo
14 t 12 t
 • Viikottainen vapaa-aika
38 t 38 t

 

Lähde: Työvoimatoimisto, www.mol.fi

Lue myös oppisopimuskoulutuksesta!

päivitetty elokuu / 2018