Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc > Tyooikeuden Kysymyksia

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Vuosilomapalkka

Noudatetaan kolmea palkanlaskentasääntöä: Viikko- ja kuukausipalkka, keskipäiväpalkka ja prosenttiperusteinen vuosilomapalkka.

Oikeus saada vuosiloman ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkka. Luontaisedut annetaan vähentämättöminä myös vuosiloman aikana. Luontaisedut, jotka eivät ole työntekijän käytettävissä vuosiloman aikana, korvataan rahalla.

Viikko/kuukausipalkkainen saa palkkansa myös loman ajalta. Jo ei lomalla koko palkanmaksukautta, palkka joudutaan tasaamaan sovittua palkkaa vastaavaksi seuraavan palkanmaksun yhteydessä.

Jos työntekijän työaika ja vastaavasti palkka sopimuksen mukaan muuttuvat (yleensä laskee) loman-määräytymisvuoden aikana, voidaan sopia, että lomapalkka lasketaan keskimääräisen viikko-/kuukausipalkan mukaan.

Ylityö, hätätyö ja sunnuntaityökorvauksia ei huomioida. TES:n kiinteät lisät huomioidaan sekä ilta- ja lauantaityökorvaukset.

Keskipäiväpalkka
Keskipäiväpalkka lasketaan siten, että lomanmääräytymisvuoden aikana työssäolon ajalta maksettu tai maksettavaksi erääntynyt palkka, hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä peruspalkan lisäksi maksettavaa korotusta lukuun ottamatta jaetaan lomanmääräytymisvuoden aikana tehtyjen työpäivien määrällä, johon lisätään vuorokautisen säännöllisen työajan lisäksi tehtyjen työtuntien 1/8-osa.

Jos viikoittaisten työpäivien määrä on sopimuksen mukaan pienempi tai suurempi kuin 5, keskipäiväpalkka kerrotaan viikoittaisten työpäivien määrällä ja jaetaan viidellä.

Lomanmääräytymisvuoden ansioon ei siis lasketa maksettua lomapalkkaa, sairausajanpalkkaa, vuosilomakorvausta, joulurahaa, 13 kk:n palkkaa yms.

Ansioon lasketaan esim. sunnuntaityön peruspalkka, sunnuntaityökorvaus, ylityökorvausten perusosa, lisätyöstä maksettava palkka, TES:n jatkuvasti maksettavat tuntikohtaiset lisät (ilta- ja lauantaityökorvaukset, ilta- ja yölisät).

Prosenttilomapalkka
Lomanmääräytymisvuoden aikana työssä olon ajalta maksetusta tai maksettavaksi erääntyneestä palkasta lukuun ottamatta hätätyöstä ja lain tai sopimuksen mukaisesta ylityöstä maksettavaa korotusta. Prosentti 9 tai 11,5, jos 31.3. mennessä jatkunut vähintään vuoden.

Työssäolopäivien veroiset poissaolot (paitsi mm. opintovapaa, koulutus, lyhennetty työviikko) vuosiloma-palkkaan lisätään laskennallisesti poissaolon ajalta saamatta jäänyt palkka 105/42 kalenteripäivän jaksolta.

Laskentasäännön määräytyminen
Palkkaustapa 31.3. ratkaisee. Jos loman alkaessa siirtynyt kuukausipalkkaiseksi, voidaan lomapalkka laskea kuitenkin maksettavan kuukausipalkan mukaan. Sopimus tehtävä kirjallisesti.

Jos ansaittu lomaa 14-päivää säännön mukaan ja osin vain oikeus vapaaseen lasketaan loman ja vapaan ajalta määräytyvä palkka ja lomakorvaus kultakin jaksolta erikseen.