Työntekijän työkyvyn arvioiminen keskitetään työterveyshuoltoon | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Tyonantajan Abc > Tyoterveyshuolto

Etsi

Työntekijän työkyvyn arvioiminen keskitetään työterveyshuoltoon

Lakimuutoksen myötä työterveyshuollon, työnantajan ja työntekijän yhteistyö tiivistyy. Muutos kannustaa pohtimaan keinoja, joilla helpotetaan työhön palaamista sairausloman jälkeen.

Sairausvakuutus- ja työterveyshuoltolakiin tulevalla muutoksella halutaan parantaa mahdollisuuksia havaita työntekijöiden pitkittyvät työkyvyttömyydet riittävän varhain sekä helpottaa heidän toipumistaan ja paluuta työhön sairauspoissaolon jälkeen. Tavoitteena on ehkäistä työkyvyttömyyden pitkittymistä. 

Työnantajalla on päävastuu työkyvyn edistämisestä ja työssä jatkamisen tuesta työpaikalla. Kesällä voimaan tulevien lakimuutosten tavoitteena on kannustaa työnantajaa, työntekijää ja työterveyshuoltoa pohtimaan yhdessä sairastuneen työntekijän tilannetta ja työjärjestelyjä työhönpaluun helpottamiseksi.

Tärkeää on, että työnantaja ja työntekijä toimivat riittävän varhain, jos työntekijän työkyky heikkenee. Osa-aikainen tai kevennetty työ voi edistää toipumista ja helpottaa paluuta kokoaikaiseen tavalliseen työhön. Näin vältetään pitkiä sairauspoissaoloja ja työt sujuvat hyvin.

Työterveyslääkäri arvioi työkyvyn

Kun työntekijän sairaus pitkittyy tai työkyky muuten heikentyy, on työterveyslääkärin jatkossa arvioitava työntekijän jäljellä oleva työkyky. Kun työtekijän sairauspoissaolo on jatkunut kuukauden, pitää työnantajan ilmoittaa työntekijän poissaolosta työterveyshuoltoon, ellei sairausloma ole jo alun perin haettu työterveyshuollosta. Tämän jälkeen työterveyshuolto alkaa yhdessä esimiehen ja työntekijän kanssa selvittää työhönpaluumahdollisuuksia ja tarvittavia tukitoimia.

Ensin työterveyslääkäri arvioi työntekijän jäljellä olevan työkyvyn. Työterveyshuolto voi tämän jälkeen kutsua koolle neuvottelun, johon osallistuvat työntekijä ja esimies. Neuvottelussa keskustellaan työhönpaluun mahdollisuuksista ja tarvittavista muutoksista työhönpaluun mahdollistamiseksi. Näin työnantaja, työntekijä ja työterveyshuolto yhdessä selvittävät työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssään.

90 päivän lausunto

Lääkärin arvion ja neuvottelun jälkeen työterveyslääkäri laatii lausunnon työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuudesta jatkaa työssään. Työntekijän on toimitettava työterveyslääkärin lausunto Kelaan viimeistään silloin, kun sairauspäivärahaa on maksettu 90 päivärahapäivältä. Ilman työterveyshuollon lausuntoa sairauspäivärahaa ei makseta työntekijälle 90 päivärahapäivän jälkeen. Tästä ns. 90 päivän lausunnosta tulee osa työterveyshuollon lakisääteistä toimintaa.

Yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien ei tarvitse toimittaa Kelaan lääkärinlausuntoa jäljellä olevasta työkyvystä ja mahdollisuuksista jatkaa työssä 90 sairauspäivärahapäivän täyttyessä.

Sairauspäivärahan hakeminen aikaistuu

Kesäkuun alusta alkaen sairauspäivärahaa on haettava Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta aikaisemman neljän kuukauden sijasta. Sairauspäivärahaa voi hakea työntekijä itse tai työnantaja, joka maksaa palkkaa sairausajalta. Lyhyempi hakuaika mahdollistaa sen, että Kela saa riittävän ajoissa tiedon henkilön sairauspäivärahakauden alkamisesta ja voi tiedottaa päivärahansaajaa myös velvollisuudesta toimittaa 90 päivän lausunto. Lyhyempi hakuaika koskee myös yrittäjien, opiskelijoiden, työttömien ja omaa talouttaan hoitavien päivärahoja.