Etusivu > Yrittäjän ABC > Tyonantajan Abc

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yt-laki

Yt-lain tarkoituksena on edistää yrityksen ja sen henkilöstön vuorovaikutuksellisia yhteistoimintamenettelyjä sekä kehittää yrityksen toimintaa. Lain tarkoituksena on myös tiivistää työnantajan, henkilöstön ja työvoimaviranomaisten yhteistoimintaa työntekijöiden aseman parantamiseksi ja tukea henkilöstön työllistymistä yrityksen toimintamuutostilanteissa. Lain tarkoituksena ei ole rajoittaa liikkeenjohtovaltaa eikä vaikeuttaa yritysten liiketoimintapäätöksiä.

Yhteistoimintalaki säätelee paljon muutakin kuin irtisanomisia. Laissa on merkittäviä velvoitteita koskien työnantajan tietojenanto- ja suunnitelmavelvollisuuksia. Laissa säädetään myös niin sanotusta arkipäivän yt-menettelystä, eli niistä neuvotteluista, jotka koskevat yritystoiminnan muutosten henkilöstövaikutuksia.

Yhteistoiminta liittyy pääasiassa sellaisiin kysymyksiin, jotka ovat työnantajan päätösvallassa. Yhteistoimintalaki ei anna valtuuksia paikallisesti sopien poiketa muusta lainsäädännöstä, vaikkakin tavoitteena on, että työnantajan ja työntekijöiden välillä päästäisiin yhteisymmärrykseen neuvoteltavista asioista. Työnantajan on neuvoteltava työntekijöiden kanssa tavoitteenaan yhteisymmärrys, mutta viime kädessä työnantaja päättää asian, ellei yhteisymmärrykseen päästä.

Yhteistoiminta-asiamies

Vuonna 2010 työpaikan yhteistoimintaa koskevien lakien valvonta siirrettiin työ- ja elinkeinoministeriöltä erilliselle yhteistoiminta-asiamiehelle.

Asiamies toimii itsenäisesti työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä ja valvoo yt-lain ja muiden henkilöstön osallistumisjärjestelmiä koskevien lakien noudattamista. Hänen ensisijainen tehtävänsä on antaa ohjeita ja neuvoja lakien soveltamisessa. Asiamiehen tehtäviin kuuluvat myös henkilöstörahastojen valvonta ja henkilöstörahastorekisterin ylläpito.

Lain myötä valvontaa on pyritty tehostamaan ja yritykset ja palkansaajat voivat saada tukea yhteistoimintalain soveltamisessa kustannuksitta. Asiamiehellä on valtuudet antaa työnantajalle kehotus lainvastaisen menettelyn korjaamiseksi, saattaa asia esitutkintaan ja vaatia eräissä tapauksissa tuomioistuimelta uhkasakon asettamista. Lain piirissä arvioidaan olevan noin 8 000 yritystä ja runsaat 800 000 työntekijää.

>> Yhteistoimintalaki
>> Lag om samarbete inom företag


Lain soveltamisala

Yt-lakia sovelletaan yrityksessä, jonka työsuhteessa olevien työntekijöiden määrä säännöllisesti on vähintään 20. Tarkemmin jäsenneltynä Yt-lakia sovelletaan koko laajuudessaan vähintään 30 työntekijän yrityksiin, kun taas 20-29 työntekijän yrityksiä laki koskee kevennetysti.

Yleisiä säännöksiä yt-menettelystä

Yhteistoimintalaissa on omat säännöksensä muun muassa neuvotteluosapuolista, yhteistoimintaneuvotteluiden kirjaamisesta, asiantuntijoiden käytöstä, neuvotteluihin käytetyn ajan korvaamisesta sekä työntekijöiden edustajan salassapitovelvollisuudesta.

Tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus tarkoittaa työnantajan velvollisuutta antaa työntekijöitä edustavien henkilöstöryhmien edustajille tiettyjä yritystä koskevia tietoja.

Yhteistoimintaneuvottelut yrityksen yleisistä suunnitelmista, periaatteista ja tavoitteista

Lue yleisistä suunnitelmista, periaatteista, ohjelmista, tavoitteista ja säännöistä, jotka edellyttävät yhteistoimintaneuvotteluja. Velvoitteet ovat pääosin vanhan yhteistoimintalain mukaiset.

Yhteistoimintaneuvotteluissa sovittavat asiat

Mitä kaikkea yhteistoimintaneuvotteluissa tulee sopia?

Yhteistoimintaneuvottelut yritystoiminnan muutoksista

Mitkä ovat työnantajan velvollisuudet käydä yhteistoimintaneuvottelut tilanteessa, jossa yritystoiminnan muutoksista aiheutuu yhteistoimintalaissa määriteltyjä henkilöstövaikutuksia?

Yhteistoimintamenettely liikkeen luovutuksen yhteydessä

Lue lisää yhteistoimintamenettelystä liikkeen luovutuksen yhteydessä. Liikkeen luovutuksella tarkoitetaan yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle.

Yhteistoimintamenettely työvoiman käyttöä vähennettäessä

Lue lisää työvoiman käytön vähentämistä koskevista yhteistoimintaneuvotteluista. Säännöksiä sovelletaan, kun työnantaja harkitsee toimenpiteitä, jotka voivat johtaa yhden tai useamman työntekijän irtisanomiseen, lomauttamiseen tai osa-aikaistamiseen taloudellisilla tai tuotannollisilla perusteilla.

Yt-laki -opas

Jokaisen Yt-lain piiriin kuuluvan yrittäjän on tarpeellista paneutua lakiin ja pohtia niitä toimia, joihin sen johdosta on tarpeen ryhtyä. Sivulta löytyvä opas laadittiin lain soveltamisalan laajentamisen yhteydessä helpottamaan lakiin paneutumista ja sen käytännön soveltamista.