Etusivu > Yrittäjän ABC > Verot Ja Rahat > Verotus > Argumenttipankki Verouudistukseen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yritys- ja osinkoverotuksen muutoksia

2. Pääomatulojen progressiota kiristetään  

•  Pääomavero on edelleen 30 prosenttia, mutta 32 prosentin pääomaverokantaa sovelletaan jo yli 40 000 euron pääomatuloista (nykyinen raja 50 000 euroa).

• Listaamattoman yhtiön ja osakkaan kokonaisvero on 26–26,4 prosenttia eli alle yleisen pääomaveron.

 

3. Osinkojen verotus muuttuu. Listaamattomien yhtiöiden nykyinen yhdenkertainen osinkoverotus korvataan kevennetyllä osinkoverotuksella

• Pörssiyhtiöiden osingot ovat 85-prosenttisesti pääomatuloa.

• Listaamattomasta yhtiöstä saatu osinko on saajalle 25-prosenttisesti veronalaista pääomatuloa siihen määrään saakka, joka vastaa osakkeen matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa (nykyisin 9 prosenttia). Osingon uusi vero on 7,5–8 prosenttia käteen maksetusta osingosta (25 prosenttia x 30–32 prosenttia). Samalla kevyemmän verotuksen 60 000 euron yläraja nousee 150 000 euroon.

• 8 prosentin enimmäisrajan ylittävät osingot ovat 75-prosenttisesti ansiotuloa (kokonaisvero on korkeimmillaan 53 prosenttia saajan ansiotuloista riippuen). 150 000 euron ylittävät osingot puolestaan ovat 85-prosenttisesti pääomatuloa (kokonaisvero näistä on 40,4–41,8 prosenttia).

• 9 prosentin tuottoasteen lasku 8 prosenttiin kiristää etenkin niiden osakkaiden verotusta, jotka ovat mitoittaneet osingonjaon suhteessa nettovaroihin optimiin. Vastapainona on osinkoverohuojennuksen alueen laajentuminen 60 000 eurosta 150 000 euroon ja mahdollisuus kasvattaa yritystä nykyistä nopeammin myös yhteisöveron laskiessa.

• Osakeyhtiöiden väliset osingot ovat pääsääntöisesti verovapaita. Listaamattoman yhtiön julkisesti noteeratulta yhtiöltä saama osinko verotetaan kuitenkin nykyisen 75 prosentin veronalaisuuden sijaan 100-prosenttisesti veronalaisena tulona, kun omistusosuus yhtiöstä on alle kymmenen prosenttia.

 
4. Huomaa muutos osinkojen ennakonpidätyksessä

Valtioneuvosto vahvisti 30.12.2013 muutoksen ennakkoperintäasetukseen, joka määrittää osinkojen ennakonpidätykset. Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran vuonna 2014 jaettaviin osinkoihin.

Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista ja sen sijaan maksetuista sijaisosingoista on 7,5 prosenttia ja 150 000 euroa ylittävistä osingon määrästä 27 prosenttia.

 

5. Siirtymävaiheessa on oltava tarkka 

• Muutokset tulevat pääosin voimaan vuoden 2014 alusta. Yhteisöverokannan alennusta ja uutta osinkoveroa sovelletaan myös ensimmäisen kerran vuodelta 2014 toimittavassa verotuksessa. 

• Jos osakeyhtiön tilikautta on 21.3.2013 tai sen jälkeen muutettu niin, ettei verovuosi pääty vuonna 2013, tai niin, että vuonna 2014 päättyvä verovuosi on alkanut 21.3.2013 jälkeen, yhteisöveroprosentti on vielä myös verovuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa 24,5 prosenttia.

• Uusia osinkoveromuutoksia sovelletaan myös ensimmäisen kerran jo vuodelta 2014 toimitettavassa verotuksessa. Jos viimeistään 31.12.2013 päättyneeltä tilikaudelta päätetään jakaa osinkoa keväällä 2014 siten, että osinko on nostettavissa vasta vuoden 2014 puolella, osinkoa verotetaan jo uusien säännösten mukaan.

Osakkeenomistajan verotus siis kiristyy, vaikka osakeyhtiö ei ole hyötynyt vielä yhteisöverokannan laskusta. Tarvittaessa voidaan jakaa osinkoa vielä vuoden 2013 puolella, jos se on taloudellisesti perusteltua esimerkiksi nykyisen tuottoasteen puitteissa ilman ankaraa veroseuraamusta ansiotulo-osingosta. Veroseuraamukset on aina syytä laskea yritys- ja saajakohtaisesti.  

 

6. Edustuskulujen vähennyskelpoisuus poistuu

• Edustusmenojen nykyinen 50 prosentin vähennysoikeus poistetaan kokonaan.

 

[[{"fid":"14869","view_mode":"wysiwyg","type":"media"}]]7. Varojenjakoa vapaan oman pääoman rahastosta muutetaan

• Vapaan oman pääoman rahastosta tapahtuvan varojenjaon verotus muuttuu. Listayhtiöillä varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta verotetaan aina osinkona. Myös listaamattoman yhtiön varojenjako on lähtökohtaisesti osinkoa. Varojenjako voidaan kuitenkin verottaa luovutuksena ja käytännössä ilman veroseuraamusta, jos verovelvolliselle palautetaan tämän tekemä pääomansijoitus ja sijoituksen tekemisestä on kulunut enintään kymmenen vuotta. Edellytyksenä on luotettava selvitys siitä, että jako muodostuu rahastoon merkityistä pääomansijoituksista, jolloin kyse on sijoituksen palauttamisesta sijoituksen tehneelle osakkeenomistajalle. 

Varojenjakoa koskevia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran vuodelta 2016 toimitettavassa verotuksessa, kun on kyse listaamattomaan yhtiöön ennen lain voimaantuloa tehdyn pääomasijoituksen palauttamisesta.

 

8. T&K-toiminnan lisävähennyksen ja tuotannollisten investointien korotettujen poistojen soveltamisaikaa lyhennetään vuodella.

• T&K-toiminnan lisävähennyksen soveltamisaika lyhenee vuodella siten, ettei lakia sovellettaisi verovuonna 2015.

• Tuotannollisten investointien korotettujen poistojen soveltamisaikaa lyhennetään myös vuodella siten, ettei lakia sovellettaisi verovuonna 2015. Tällä hetkellä voimassa olevan sääntelyn mukaan lakia sovelletaan verovuosilta 2013–2015 toimitettavissa verotuksissa.

 

9. Kehysriihen aiempi linjaus hyödykekohtaisiin poistoihin siirtymisestä peruutetaan. 

• Pitkäaikaisten hyödykkeiden osalta ei siten siirrytä hyödykekohtaisiin tasapoistoihin ja nykyiset menojäännöspoistot säilyvät ennallaan.

 

Tuloverolain muutoksia

• Työtulovähennyksen enimmäismäärää ja kertymäprosenttia sekä kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärää korotetaan.

• Tuloveroperusteiden asteikkotarkistus tehdään 1,5 prosentin mukaan vuonna 2014, ei kuitenkaan yli 100 000 euron tuloille.

• Kilometrikorvauksen vuodelle 2014 aiottu lisäkiristys perutaan.

• Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotetaan 2 000 eurosta 2 400 euroon.

• Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennetaan siten, että vuonna 2015 vähennyskelpoinen määrä on 70 prosenttia.

• Tuloverolaki muuttuu väliaikaisesti myös siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle myyntivoitto on verovapaata tuloa vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 loppuun mennessä tehdyissä luovutuksissa.

 

Päivitetty 17.12.2013