Etusivu > Yrittajan Abc > Verot Ja Rahat > Verotus > Veromuutoksia Vuodelle 2015

Etsi

Hallitusohjelmassa on verokannusteita eri kokoisille yrityksille

Hallitus julkaisi alkukesällä strategisen hallitusohjelmansa. Hallituksen veropolitiikka tähtää kasvun, yrittäjyyden ja työllisyyden vahvistamiseen. Ohjelma sisältää useita yrittäjämyönteisiä veroratkaisuja. Yrittäjyyttä vahvistetaan muun muassa ottamalla käyttöön yrittäjävähennys ja selvittämällä mahdollisuus investointeja edistävään varausjärjestelmään. Pienyritysten maksuperusteinen arvonlisäverotilitys tehdään mahdolliseksi. Kokonaisveroaste ei nouse ja työn verotusta keventämällä tuetaan ostovoimaa ja kannustetaan työn tekemiseen.

Merkittävä osa verotuksen kannustavuutta lisäävistä uudistuksista on yrittäjien toivomia ja Suomen Yrittäjien tavoitteiden mukaisia. Investointeja tukevan varauksen selvittäminen on myös oikea askel. Suomen Yrittäjien mielestä hallituksen tulee kuitenkin selvittää samalla yritysverotuksen myöhentäminen Viron veromallilla. Työllistämis-, kasvu- ja investointiedellytyksiä parantavat uudistukset tulee saattaa voimaan viipymättä.
 

Seuraavassa on yhteenveto pääasiallisista verolinjauksista.

Yritysverotus

 • Yhteisövero pidetään kilpailukykyisenä. Otetaan käyttöön 5 % yrittäjävähennys liikkeen- ja ammatinharjoittajille sekä henkilöyhtiöille. Selvitetään mahdollisuus investointeja edistävään varausjärjestelmään.
 • Otetaan käyttöön pienten yritysten maksuperusteinen arvonlisäveron tilitys.
 • Edistetään sukupolvenvaihdoksia perintöveroa keventäen ja arvioidaan muut kehittä-mistarpeet.
 • Korjataan ns. tulolähdejaon ongelmia niin, että tulolähteen tappiot voi osakeyhtiössä vähentää muiden tulolähteiden tulosta. Omaisuuden luovutustappio muutetaan pääomatuloista vähennyskelpoiseksi tietyin ehdoin.
 • Varainsiirtovero poistetaan yritysmuodon muutoksissa, joissa elinkeinonharjoittaja siirtää omaisuutta henkilö- tai osakeyhtiöön.
 • Luovutusvoittoverotusta uudistetaan siten, että listaamattomien työnantajayhtiöiden osakkeiden luovuttaminen avainhenkilöille on mahdollista pääomasijoittajia kevyemmin.
   

Tuloverotus

 • Pieni- ja keskituloisten työntekijöiden verotusta kevennetään. Ansiotuloveroasteikkoihin tehdään vuosittaiset inflaatiokorjaukset. Palkkaverotus ei kiristy, ylimmän tuloluokan ns. solidaarisuusvero jatkuu kuitenkin vaalikauden loppuun.
 • Hallitus varautuu ansiotuloverotuksen lisäkevennyksiin yhteiskuntasopimuksen ja maltillisten palkkaratkaisujen tukemiseksi. Jos yhteiskuntasopimusta ei synny, hallitus turvautuu lisäsäästöihin ja veronkorotuksiin.
 • Kotitalousvähennyksen korvausprosentti nousee ja asuntolainojen korkovähennystä rajataan.
   

Välillinen verotus

 • Työn verotuksen keventämistä rahoitetaan haittaveroja korottamalla. Kiinteistöverojen ala- ja ylärajoja korotetaan.
 • Autoveroa kevennetään ja ajoneuvoveroa kiristetään.  Kevennys toteutetaan asteittain, jolloin uusien autojen verotus kevenee, mutta nykyisillä autoilla ajavien verotus kiristyy. Rekisteröidyille veneille ja moottoriajoneuvoille säädetään uusi vero. Otetaan käyttöön raskaan liikenteen tienkäyttömaksu, jota kompensoidaan ammattiliikenteelle.
 • Tupakkaveroa ja jäteveroa korotetaan. Makeisveroa nostetaan ja tarkistetaan alkoholiveroa, mikäli Viron korotukset antavat siihen mahdollisuuden. Verotuksella pyritään ohjaamaan kohti vähäpäästöisiä energialähteitä.
 • Kaivostoiminta siirretään takaisin sähköveroluokkaan II ja energiaveroleikkurin piiriin.
 • Valmisteverotus, autoverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus siirretään Verohallinnon hoidettavaksi mm. yritysten hallinnollisen taakan keventämiseksi.
   

Selvitettäviä veromuutoksia

Pörssilistautumisten kiihdyttämiseksi selvitetään First North -kauppapaikalle listautuvien yritysten mahdollisuus säilyttää listaamattomien yhtiöiden osinkoveroasema. Suomi vaikuttaa EU:ssa niin, että arvonlisäverodirektiivi mahdollistaisi alennetun verokannan soveltamisen digitaalisiin sisältöihin.  Selvitetään pienten osinkotulojen verovapaus sekä tekijänoikeustulojen ohjautuminen yritykseen verotuksellisesti kannattavammaksi. Tehdään selvitys pääomaverotuksesta ja eri sijoitusmuotojen verokohtelusta. Veronkantoa, muutoksenhaku- ja seuraamusjärjestelmiä yhdenmukaistetaan. Sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaisuutta lisätään.
 

Vuoden 2016 talousarvio toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja säästöjä

On tärkeää, että yritysten työllistämis-, kasvu- ja investointiedellytyksiä parantavat uudistukset voidaan saattaa voimaan mahdollisimman nopeasti hallituskauden alussa.

VM julkisti 14.8.2015 ehdotuksensa valtion vuoden 2016 talousarvioksi, joka toteuttaa hallitusohjelmassa sovittuja säästöjä. Pieni- ja keskituloisten verotusta kevennetään työtulovähennystä korottamalla ja omaisuuden luovutustappio muutetaan pääomatuloista vähennyskelpoiseksi. Uudistukset ovat myönteisiä, yleiseen verotasoon vaikuttavia uudistuksia. Tupakkaveroa, ajoneuvoveroa, jäteveroa sekä lämmitys- ja työkonepolttoaineiden veroa korotetaan, samoin solidaarisuusveron voimassaolo jatkuu. On sinänsä tärkeää, että talousarvioehdotus osoittaa sitoutumista sovittuihin säästöihin. Pääosa hallitusohjelman yrittäjämyönteisistä uudistuksista näyttäisi kuitenkin ohjautuvan aikaisintaan vuodelle 2017. On tärkeää, että myös yrittäjyyttä, kasvua ja työllistämistä tukevat hankkeet etenisivät ja myös ne saatetaan voimaan mahdollisimman pian hallituskauden alkupuolella.
 

Anna Lundén, johtaja, Suomen Yrittäjät