Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Ajankohtaista Verotuksessa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Mitä muutoksia odotettavissa yrittäjien verotukseen vuonna 2020?

Yrittäjien verotukseen on odotettavissa muun muassa seuraavia muutoksia vuonna 2020:

Henkilöverotus

Ansiotuloverotusta kevennetään 200 miljoonalla eurolla. Kevennys kohdistetaan pieni- ja keskituloisille.

Solidaarisuusveron voimassaoloa jatketaan hallituskauden loppuun saakka. Lisäksi ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua vastaava indeksitarkistus.

Sosiaalivakuutusmaksuja kuitenkin nostetaan ensi vuonna aikaisemmin sovitun kilpailukykysopimuksen mukaisesti.

Ulkomaisten avainhenkilötyöntekijöiden lähdeverolaki säädetään pysyväksi. Lisäksi lähdeveroprosenttia lasketaan 35 prosentista 32 prosenttiin.

Asuntolainojen korot

Asuntolainan korkojen vähennysoikeuden pienentämistä jatketaan asteittain hallituskauden aikana. Ensi vuonna asuntolainan koroista vähennyskelpoista on 15 prosenttia. Korkovähennysoikeutta leikataan vähitellen, siten että vuonna 2023 vähennys on poistunut kokonaan. Vuonna 2021 vähennyskelpoista on 10 prosenttia ja 2022 vielä 5 prosenttia koroista.

Kotitalousvähennystä leikataan

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 400 eurosta 2 250 euroon. Lisäksi vähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 50 prosentista 40 prosenttiin ja palkoissa 20 prosentista 15 prosenttiin.

Työntekijän muuttokustannukset

Työvoiman liikkuvuutta halutaan edistää säätämällä puolet työnantajan työntekijälle maksamista muuttokustannuksista verovapaiksi.

Henkilöstöannin verotus

Osaamisen vahvistamiseksi hallitus aikoo toteuttaa listaamattomien yritysten henkilöstön palkitsemista koskevan lainsäädäntöuudistuksen 1.7.2020 alkaen. Asia on vielä selvitysvaiheessa.

Välillisten verojen korotukset

Tupakkaveron korotuksia jatketaan asteittain hallituskauden aikana. Korotus ensi vuodelle on 50 miljoonaa euroa.

Virvoitusjuomien valmisteveroa korotetaan ensi vuonna 25 miljoonalla eurolla.

Liikennepolttoaineiden verotusta korotetaan hallitusohjelmassa sovitulla, kuluttajahintojen ennustettua nousua vastaavalla 250 miljoonalla eurolla. Korotus tehtäisiin siten, että se tulisi voimaan elokuussa 2020.

Yritysverotus

Investointien edistäminen

Hallitus on antanut esityksen kaksinkertaisista poistoista kone- ja laiteinvestointeihin kannustamiseksi neljän vuoden ajaksi. Käytännössä ehdotus merkitsisi yrityksille sitä, että irtaimen käyttöomaisuuden hankintamenon voisi poista nykyistä nopeammin, kun poiston enimmäismäärä kasvaisi 25 prosentista 50 prosenttiin. Tämä merkitsisi yritysten kannalta lykättyä verotusta. Hallituksen esityksen mukaan huojennusta sovellettaisiin vuosina 2020-2023. Aiemmasta huojennuslainsäädännöstä poiketen, nyt esitetty huojennus koskisi kaikkia toimialoja.

Lisäksi hallitus selvittää mahdollisuutta antaa esitys määräaikaisesta tutkimusyhteistyökannustimesta, jonka tavoitteena on kannustaa aineettomiin investointeihin. Yrityksille voitaisiin myöntää esimerkiksi 50 %:n ylimääräinen verovähennys yritysten sekä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten tutkimus- ja innovaatiohankkeiden rahoitusmenoista neljän vuoden ajan.

Tulolähdejaon poistaminen

Yhteisöjen tulolähdejaon poistumista koskeva laki hyväksyttiin jo edellisellä hallituskaudella, mutta muutokset tulevat voimaan 1.1.2020 alkaen. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Uudistuksen myötä yhteisön verotettava tulos lasketaan jatkossa yleensä kokonaan elinkeinoverolain mukaan.

Tulorekisteriä koskevan lainsäädännön muutokset

Hallitus esittää tulorekisterilakia muutettavan siten, että järjestelmästä aiheutuvaa hallinnollista taakkaa kevennettäisiin.

Esityksen mukaan tulorekisteriin talletettavien tietojen antamiselle säädettyjä määräaikoja pidennettäisiin luontoisetujen, palkkaennakoiden, verovapaiden kustannusten korvausten ja rekisteröidyn yhdistyksen maksamien enintään 200 euron määräisten kertasuoritusten osalta.

Myöhästymismaksun määräämiselle säädettyä siirtymäaikaa pidennettäisiin vuodella siten, että myöhästymismaksua määrättäisiin pääsääntöisesti vasta 1. tammikuuta 2021 tai sen jälkeen maksettuja suorituksia koskevan ilmoituksen myöhästymisen perusteella.

Verotusmenettelystä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi niin, että sivullisen tiedonantovelvollisuuden piiristä vapautettaisiin enintään 100 euron suuruiset muut kuin työ- tai palvelussuhteessa maksetut kilpailupalkinnot.

Tuloverolakia muutettaisiin siten, että työnantajalta saatu luontoisetu katsotaan sen verovuoden tuloksi, jonka aikana se on saatu vallintaan tai seuraavan vuoden tuloksi, jonka tuloksi luontoisetu on ilmoitettu.
 

Muutokset olisi tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2020 alusta.