Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Ajankohtaista Verotuksessa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Miten verotus muuttuu tulevalla hallituskaudella?

Yrittäjävähennys ja listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotus pysyvät ennallaan. Lue tästä, mitä muutoksia tuleva hallituskausi tuo verotukseen.

Yrittäjien kannalta merkittävää on se, että hallitusohjelmassa yrittäjävähennys ja listaamattomien osakeyhtiöiden osinkoverotus pysyvät ennallaan, vaikka molempiin esitettiin merkittäviä kiristyksiä ennen vaaleja eri vaaliohjelmissa. Ennakoitavuus ja pitkäjänteisyys on yritysverotuksessa erityisen tärkeää. Suomen Yrittäjien näkemyksiä kuultiin hyvin hallitusohjelmaa laadittaessa. Kokosimme alle hallitusohjelman keskeisiä verolinjauksia.

Kansainvälisessä verotuksessa torjutaan veronkiertoa

 • Hallituksen tavoitteena on tiiviimmät ja laajemmat veropohjat, joilla torjutaan kansainvälisten yritysten aggressiivista verosuunnittelua ja veronkiertoa sekä valtioiden välistä haitallista verokilpailua. Hallitus on tarvittaessa valmis kahdenvälisten verosopimusten uudelleen neuvotteluun, jos se on verovälttelyn estämiseksi tarpeen.
 • Suomeen perustetaan kansallinen yhteistyöelin (esimerkiksi parlamentaarinen neuvottelukunta) muodostamaan tilannekuvaa ja seuraamaan kansainvälisen verotuksen kehitystä ja arvioimaan erilaisten ehdotusten vaikutuksia Suomelle. 

Tuloverot - apua työvoiman liikkuvuuteen

 • Hallitus varaa 200 miljoonaa euroa maltilliseen tuloveron kevennykseen. Näin korvataan osaltaan pieni- ja keskituloisiin palkansaajiin, eläkeläisiin ja yrittäjiin kohdistuvia välillisten verojen korotuksia.  
 • Solidaarisuusveroa jatketaan hallituskauden loppuun. Ansiotuloverotukseen tehdään ansiotason nousua ja inflaatiota vastaava tarkistus vuosittain.
 • Hallitus haluaa edistää työvoiman liikkuvuutta sekä maan sisällä että ulkomailta Suomeen kohtuullistamalla työnantajan maksamien muuttokustannusten korvausten veronalaista osuutta. 
 • Hallitus toteuttaa listaamattomien kasvuyritysten henkilöstön palkitsemista koskevan uuden lainsäädännön. Pohjana on viime hallituskaudella valmistelussa ollut malli. 
 • Vakinaistetaan ulkomailta Suomeen muuttaviin avainhenkilöihin kohdistuva verohuojennus pysyväksi.

Verovähennyksiä kavennetaan

 • Oman asunnon asuntolainan korkojen verovähennyksistä luovutaan asteittain. Jäljelle jäänyt verovähennys poistuu kokonaan hallituskauden aikana.
 • Kotitalousvähennyksen osuutta työkorvauksissa lasketaan 40 prosenttiin ja palkoissa 15 prosenttiin. Lisäksi kotitalousvähennyksen enimmäismäärää alennetaan 2 250 euroon.

Muutoksia yritysverotukseen 

 • Pienyritysten tukemiseksi Suomi hakee EU:lta poikkeuslupaa yritysten arvonlisäverovelvollisuuden alarajan nostamiseksi 15 000 euroon, jolla pyritään keventämään pienyrittäjien hallinnollisia velvoitteita.  
 • Tuetaan aloittavia pienyrittäjiä lisäämällä joustavuutta ennakkoverojen maksuajassa. Ohjelmassa todetaan, että peitelty osinko on syytä katsoa kokonaan veronalaiseksi tuloksi.
 • Selvitetään tulorekisterin käyttöönotossa ilmenneet ongelmat ja korjataan niitä, jotta helpotetaan pienyrittäjien ja kansalaisjärjestöjen toimintaa.

Toimenpiteet harmaan talouden torjuntaan

 • Harmaan talouden torjumiseksi yritysten taloushallinnossa siirrytään kohti täydellistä automatisointia ottamalla käyttöön rakenteisessa muodossa oleva sähköinen kuitti ja lasku. 
 • Telakoilla otetaan käyttöön rakennusalalla hyvin toiminut ja harmaata taloutta ennaltaehkäissyt veronumero. Veronumeron käyttöönoton tarvetta ja edellytyksiä kartoitetaan myös muille riskialoille, kuten matkailu- ja ravintola-alalle. 

Terveyttä edistetään verotuksella

 • Jatketaan tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia yhteensä 200 miljoonalla eurolla.
 • Jatketaan alkoholiveron maltillisia korotuksia 50 miljoonalla eurolla.
 • Korotetaan 25 miljoonalla eurolla virvoitusjuomaveroa painottaen korotuksen sokeripitoisiin juomiin.

Muut verot 

 • Kiinteistöverouudistuksen valmistelua jatketaan, jotta kiinteistöverotusarvot kokonaisuutena heijastavat nykyistä paremmin käypiä arvoja.
 • Otetaan mahdollisesti käyttöön maakuntavero maakunta- ja sote-uudistuksen yhteydessä. Mahdollisen maakuntaveron käyttöönotolla ei ole tarkoitus nostaa verotuksen tasoa.

Useita veromuutoksia selvitetään 

 • Hallitus selvittää, onko veropohjan tiivistämiseksi mahdollisuus ottaa käyttöön ulkomaisten rahastojen (ja muiden osinkoveroista vapautettujen yhteisöjen) saamille osingoille 5 prosentin lähdevero vuoteen 2022 mennessä.  
 • Lisäksi selvitetään mahdollisuutta uudistaa asuntosijoittamisen verotusta siten, että rajoitetaan oikeutta vähentää yhtiölainan lyhennyksen osuus vuokratuotosta. Osaltaan veroedun vuoksi monissa uusissa asunto-osakeyhtiöissä velka-aste on noussut jopa yli 80 prosenttiin.  
 • Vuoteen 2022 mennessä selvitetään mahdollisuudet periä ulkomaisten rahastojen ja muiden verovapaiden yhteisöjen kiinteistösijoituksista saamista voitoista kohtuullista veroa.
 • Selvitetään edellytykset ottaa kotitalousvähennyksen rinnalle käyttöön tukijärjestelmä, jossa kotitalousvähennyksen kaltaisesta edusta voisivat hyötyä myös pienituloisimmat.
 • Selvitetään mahdollisuutta ottaa käyttöön valtion tuloverotuksen yhteydessä toteutettava työtulotuki vuoteen 2022 mennessä. Se tarkoittaisi, että ansiotulovero voi olla negatiivinen pienituloisille palkansaajilla, eläkeläisillä ja yrittäjillä. 
 • Hallitus selvittää mahdollisuuden ottaa käyttöön kansanterveyttä edistävän veron, joka kohdistuisi esimerkiksi sokeriin. Hallitus vaikuttaa myös EU:ssa siihen, että uudenlaisia terveyttä edistäviä veroja voidaan ottaa käyttöön.

 

06/2019