Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Ajankohtaista Verotuksessa

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tulolähdejako osakeyhtiöiltä poistuu

Tulolähdejako osakeyhtiöltä poistuu. Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Eduskunta on hyväksynyt 30.1.2019 elinkeinoverolain muutoksen tulolähdejaon poistamiseksi osakeyhtiöiltä. Muutos on parannus nykytilaan, sillä osakeyhtiö ei ole voinut nykyisin kuitata keskenään elinkeinotoiminnan ja muun toiminnan tuloa ja tappiota. Suomen Yrittäjät ajoi asiaa ennen viime hallitusneuvotteluja, ja asia nousi hallitusohjelmaan. Nyt muutos siis toteutuu. 

Muutoksia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että muutos koskee jo vuoden 2019 puolella alkavia kalenterivuodesta poikkeavia tilikausia.

Muutoksen keskeinen sisältö:

Pääsääntönä elinkeinoverolaki

Muutoksen myötä yhteisöt jakautuvat kahteen ryhmään. Ensimmäisessä ryhmässä, johon kuuluvat muun muassa kaikki tavalliset osakeyhtiöt, yhteisöjen verotuksessa sovellettaisiin aina elinkeinoverolakia. Näiltä yhteisöiltä muun toiminnan tulolähde siis poistuu. 

Jatkossa siis yhteisön kaikki tulonhankkimismenot ja vähennyskelpoiset korkomenot voidaan vähentää elinkeinotulolähteen tuloista. Erilaisista toiminnoista aiheutuneet tappiot voitaisiin niin ikään vähentää joustavasti tulolähteen sisällä eräitä vähäisiä rajoituksia lukuun ottamatta.

Toiseen ryhmään kuuluisivat yhteisöt, joiden toiminta olisi elinkeinoverolain alaista vain silloin, jos toiminta täyttää elinkeinotoiminnan tunnusmerkit. Tällaisia ovat muun muassa yleishyödylliset yhteisöt, julkisyhteisöt ja asunto-osakeyhtiöt sekä keskinäiset kiinteistöyhtiöt. Näillä tulolähde määräytyy toiminnan luonteen mukaan, kuten ennen muutosta.

Maatalouden tulolähteeseen uudistuksella ei ole vaikutusta, vaan se säilyy jatkossakin.

Uusi omaisuuslaji muu omaisuus

Elinkeinoverolakiin lisätään uusi omaisuuslaji – muu omaisuus. Muuhun omaisuuslajiin kuuluu sellainen omaisuus, jolla on löyhempi liityntä yhteisön elinkeinotoimintaan ja jota ei voida lukea mihinkään muuhun omaisuuslajiin kuuluvaksi. Omaisuuslajilla on merkitystä esimerkiksi hankintamenon jaksottamisen ja arvonalennusten vähennyskelpoisuuden kannalta. 

Uudessa omaisuuslajissa luovutusvoitot ovat veronalaista tuloa mutta luovutustappiot vain rajallisesti vähennyskelpoista menoa. Rajoitus koskee vain henkilöyhtiöiden yhtiöosuuksien sekä muiden kuin kiinteistöyhtiöiden osakkeiden luovutustappioita. Tällainen tappio on vähennyskelpoinen vain muun omaisuuden luovutuksesta syntyneistä veronalaisista voitoista verovuonna ja viitenä seuraavana vuonna.

Konserniavustusten käyttöala laajenee

Konserniavustuksen antajien ja saajien piiri laajenee huomattavasti nykyisestä. Kun osakeyhtiön verotuksessa sovelletaan elinkeinoverolakia, yhteisö kuuluu konserniavustuksen piiriin siitä riippumatta, onko sen toimintaa pidettävä liiketoimintana.

Vaikutus sukupolvenvaihdoshuojennuksiin

Lain esitöissä todetaan, että tulolähteiden yhdistymisen yhteydessä ei ole tarkoitus vaikuttaa sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevaan käytäntöön.

Lisätietoja muutoksen sisällöstä: HE 257/2018