Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Henkilöyhtiöiden verotus

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön verotus

Avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö, ns. elinkeinoyhtymä, ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen, vaan sen tulolähteen tulos jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi. Yksityishenkilön tulo-osuus elinkeinoyhtymän tuloksesta verotetaan pääomatulona ja/tai ansiotulona sen mukaan mikä yhtiömiehen osuus on ollut yhtymän edellisen verovuoden nettovarallisuuteen. Jako perustuu käytännössä rekisteröidyn yhtiösopimuksen määräyksiin voitonjaosta. Jos rekisteröidyssä yhtiösopimuksessa ei ole voitonjakomääräystä, voitonjaon verotuksessa noudatetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain säännöksiä. Avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö voi maksaa yhtiömiehille palkkaa, myös luontoisetujen nauttiminen on mahdollista.

Jokaisen tulolähteen tulos lasketaan kyseisen tulolähteen tuottojen ja kulujen erotuksena. Jos tulolähteen tulos on voitollinen, tuloksesta vähennetään aiempien vuosien vahvistetut tappiot. Yhtiö menettää tappion vähentämisoikeuden, jos sen osuuksista yli puolet on vaihtanut joko suoraan tai välillisesti omistajaa tappiovuoden aikana tai sen jälkeen muun saannon kuin perinnön tai testamentin vuoksi. Yhtiö voi kuitenkin hakea poikkeuslupaa tappion vähentämiselle omistajanvaihdoksesta huolimatta. Tappioiden vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä osa tulolähteen tuloksesta jaetaan yhtiömiehille verotettavaksi.

Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön tulolähteen tulos on tappiollinen, vahvistetaan tappio kyseisen tulolähteen tappioksi. On syytä huomata, että elinkeinoyhtymän tappiota ei voi verotuksessa siirtää yhtiömiehelle.

Nettovarallisuus ja palkat

Avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön tulolähteen nettovarallisuus on varojen ja velkojen erotus.  Tulolähteen nettovarallisuuteen lisätään 30 prosenttia verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksetuista tulolähteen ennakonpidätyksen alaisista palkoista. Elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen tehdään myös yhtiömiestasolla määrätyt oikaisut.

Yhtiömieskohtainen oikaisu nettovarallisuuteen tehdään kahdessa tilanteessa: Jos avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön elinkeinotoiminnan varoihin kuuluu asunto, jota yhtiömies on verovuonna käyttänyt omana tai perheensä asuntona, asunnon arvo vähennetään yhtiömiehen nettovarallisuusosuudesta. Myös yhtiöosuuden hankintaan käytetty korollinen velka vähennetään avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen osuudesta elinkeinotoiminnan nettovarallisuuteen.

Yhtiömiesten verotus

Yhtiömiehenä olevan yksityishenkilön elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo-osuudesta tehdään viiden prosentin suuruinen yrittäjävähennys. Tämän jälkeen tehdään yhtiömiehenä olevan yksityishenkilön osalta jako pääoma- ja/tai ansiotuloon. Yhtiömieskohtaisesta tulo-osuudesta lasketaan tulolähteen pääomatulon määrä, joka on yleensä 20 prosenttia verovuotta edeltäneen verovuoden päättymishetken yhtiömieskohtaisesta nettovarallisuudesta. Pääomatulo-osuus verotetaan 30 prosentin verokannan mukaan. Yli 30 000 euron pääomatuloista veroprosentti on 34. Ansiotulo-osuus verotetaan yrittäjän ansiotulona progressiivisen tuloveroasteikon mukaan.

Elinkeinotoimintaan kuuluvien käyttöomaisuuskiinteistöjen ja -arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan kuitenkin kokonaan pääomatulona. Yhtiömiehen osuus elinkeinotoiminnan tulosta katsotaan siten nettovarallisuudesta riippumatta pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa hänen osuuttaan edellä mainitusta luovutusvoitosta.

Päivitetty 11/2018