Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Henkilöyhtiöiden verotus

Avoimen ja kommandiittiyhtiön verotus ja voitonjako

Henkilöyhtiötä eli avointa yhtiötä tai kommandiittiyhtiötä pidetään verotuksessa ns. elinkeinoyhtymänä. Henkilöyhtiö ei ole verotuksessa erillinen verovelvollinen, mutta sille vahvistetaan kuitenkin veronalainen tulo tai vähennyskelpoinen tappio. Henkilöyhtiölle vahvistettu veronalainen tulos jaetaan verotettavaksi yhtiömiesten tulona niiden osuuksien mukaan, jotka heillä on henkilöyhtiön tuloon. Jako perustuu käytännössä yhtiösopimuksen määräyksiin voitto-osuuksista. Lisäksi yhtiö voi maksaa yhtiömiehilleen kohtuullista palkkaa tehdystä työstä ja myös luontoisedut ovat mahdollisia.

Yhtiömiehille jaettava yritystulo saadaan sen jälkeen, kun yhtiön verotettavasta elinkeinotulosta on vähennetty elinkeinotoiminnan menot, edellisten vuosien vahvistetut tappiot ja viiden prosentin yrittäjävähennys, kun tulos verotetaan luonnollisen henkilön tai kuolinpesän tulona. Yrittäjävähennys tehdään myös henkilöyhtiön maatalouden verotettavasta tulosta.


Henkilöyhtiön elinkeinotoiminnan tulos verotetaan osakkaiden ansio- ja pääomatulona. Osakkaan osuus yhtiön tuloksesta luetaan pääomatuloksi siihen saakka, joka vastaa 20 % osakkaan osuudesta yhtiön nettovarallisuuteen. Pääomatulo verotetaan 30 %:n verokannalla. Yli 30 000 euron (vuoden 2015 alusta*) pääomatuloissa vero on 34. Jäljelle jäävä osakkaan osuus on ansiotuloa ja se verotetaan progressiivisella verokannalla.
(*Vuosina 2012 ja 2013 progressioraja oli 50 000 eurossa.)

Henkilöyhtiön nettovarallisuus lasketaan siten, että veronalaisista varoista vähennetään velat. Nettovaroihin lisätään myös 30 % tilikauden päättymisestä edeltäneen 12 kuukauden aikana maksetuista ennakonpidätyksen alaoisista palkoista. Saamisia yhtiömiehiltä ei pidetä varoina. Myös yhtiöön sijoitettu oma asunto jätetään huomioimatta laskettaessa ao. osakkaan osuutta yhtiön nettovaroihin. Samoin jätetään huomioimatta avoimen yhtiön yhtiömiehen ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisen yhtiömiehen osakkuutensa hankintaan ottamaa lainaa vastaava osuus hänen pääomatulo-osuuttaan laskettaessa. Nettovarallisuuden laskennan perustana on verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä elinkeinotoimintaan kuulunut nettovarallisuus. Uuden yrityksen ensimmäisenä verovuonna perusteena on verovuoden nettovarallisuus.

Ansio- ja pääomatulojako koskee myös kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä, laskentapohjana yhtiöpanos. Nettovaroihin lisätään myös 30 % maksamista 12 kk:n palkoista. Henkilöyhtiöissä palkan maksaminen myös osakkaille on mahdollista.

Tulo-osuuden jakaminen pääomatuloksi ja ansiotuloksi koskee myös kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä ja myös sellaisia vastuunalaisia yhtiömiehiä, jotka eivät työskentele yhtiössä. Äänettömän yhtiömiehen osuudeksi nettovarallisuudesta lasketaan hänen yhtiömiespanoksensa määrä. Kiinteistöjen ja arvopapereiden luovutusvoitot verotetaan aina kokonaan pääomatulona, vaikka niiden määrä ylittäisi 20 % nettovaroista.

Nettovaroja laskettaessa eri omaisuuserät arvostetaan poistamattomaan hankintamenoon. Käyttöomaisuuteen kuuluvat kiinteistöt arvostetaan kuitenkin verotusarvoon, jos verotusarvo on poistamatonta hankintamenoa korkeampi.

Henkilöyhtiön tuloista voidaan vähentää ns. toimintavaraus, joka on enintään 30 % tilikauden päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksenalaisten palkkojen määrästä. Toimintavarauksen voivat kuitenkin tehdä vain ne henkilöyhtiöt, joiden yhtiömiehinä on vain luonnollisia henkilöitä.

Erityistilanteita

Jos henkilöyhtiö tai osakeyhtiö on henkilöyhtiön yhtiömiehenä, niiden saamia tulo-osuuksia ei jaeta pääomatulo-osuuteen ja ansiotulo-osuuteen, vaan tulo siirtyy verotettavaksi omistajayhtiöiden omien verotusperiaatteiden mukaan.

Henkilöyhtiö voidaan verotuksellisesti purkaa, mikäli verottaja katsoo, ettei yhtiön perustaminen vastaa toiminnan todellista tarkoitusta, ja että se on perustettu puhtaasti veronkiertoa varten. Näin voi tapahtua esim. vain yhden ihmisen työpanosta tarvitsevan yritystoiminnan kohdalla. Jos yhtiö verotuksellisesti puretaan, yhtiön tulosta verotetaan sitä yhtiömiestä, jonka toiminnasta on ollut kysymys.

Jos henkilöyhtiön osakkaan yksityisotot ylittävät yhtiön oman pääoman määrän, korkojen vähennyskelpoisuutta on rajoitettu. Vähennyskelvotonta korkoa on määrä, joka vastaa yksityisottojen johdosta syntynyttä negatiivistä oman pääoman jäännöstä kerrottuna korkoprosentilla, joka on peruskorko lisättynä yhdellä prosenttiyksiköllä.

Kommandiittiyhtiön voitonjako ja verotus

Kommandiittiyhtiön voitosta suoritetaan ensin äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus. Äänettömälle yhtiömiehelle maksetaan korkoa tämän sijoittamalle pääomapanokselle, ellei yhtiösopimuksessa ole toisin sovittu. Äänettömän yhtiömiehen voitto-osuus voidaan yhtiösopimuksessa määritellä muullakin tavalla kuin korkona,  esimerkiksi tiettynä osuutena voitosta. Ellei tilikausi ole voitollinen, äänettömälle yhtiömiehelle ei synny oikeutta korkoon panokselleen, ellei sitä ole yhtiösopimuksessa määrätty.

Vastuunalaisten yhtiömiesten voitto-osuudet määräytyvät yhtiösopimuksen mukaisesti. Kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä verotetaan, kuten avoimen yhtiön yhtiömiestä.

Päivitetty 6.11.2017