Etusivu > Yrittäjän ABC > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiön ja osakeyhtiön osakkaan verotus

Yhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 prosentin yhteisöverokannan mukaan. Verotus kohdistuu nettotuloon, ts. veronalaisiin tuloihin vähennettynä elinkeinotoiminnan menoilla, poistoilla ja vieraan pääoman menoilla. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja luontoisetuja.

Osakkaan osinkoverotus

Listaamaton yhtiö

Listaamattoman yhtiön luonnolliselle henkilölle jakama osinko jaetaan verotuksessa pääomatulo- ja ansiotulo-osuuksiin yhtiön nettovarallisuuden perusteella. Yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua kahdeksan prosentin vuotuista tuottoa.

Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Jos osinko on yli kahdeksan prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Noteeraamattomasta yhtiöstä saatu osinko voidaan verottaa myös kokonaan ansiotulona työpanokseen perustuvan osingon erityissääntelyn nojalla. Säännöstä sovelletaan, jos osingon maksun perusteena on osingonsaajan tai tämän intressipiiriin kuuluvan työpanos.

Osakkeen matemaattinen arvo

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön tarkistetun nettovarallisuuden perusteella siten, että nettovarallisuus (varat - velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Eri omaisuuserät arvostetaan pääsääntöisesti poistamattomaan hankintamenoon. Käyttöomaisuuskiinteistöt ja -arvopaperit (lukuun ottamatta asunto- ja keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita) arvostetaan kuitenkin verotusarvoon, jos tämä on korkeampi.

Osakeyhtiössä osakkaan omassa käytössä oleva asunto on poikkeuksellisessa asemassa pääomatulo-osuutta laskettaessa. Jos yrittäjäosakas käyttää omana tai perheensä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa, asunnon arvo vähennetään tämän osakkaan omistamien osakkeiden yhteisestä matemaattisesta arvosta hänen saamansa osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Lisäksi jos osakas tai hänen perheenjäsenensä yksin tai yhdessä omistaa vähintään 10 prosenttia osakkeista tai äänimäärästä, ja po. osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on rahalainaa yhtiöstä, vähennetään tämä rahalaina osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta osingon pääomatulo–osuutta laskettaessa.

Listattu yhtiö

Julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Päivitetty 3/2020