Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus > Elinkeinoverotus

Etsi

Osakeyhtiön verotus

Osakeyhtiö on itsenäinen verovelvollinen, jota verotetaan 20 %:n (vuodesta 2014 alkaen) yhteisöverokannan mukaan. Tulo verotetaan osakeyhtiön tulona, joka ei sellaisenaan vaikuta osakkaan verotukseen. Osakeyhtiö voi maksaa osakkailleen palkkaa ja luontoisetuja.

Vuodesta 2014 alkaen muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 25 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 75 prosenttia verovapaata tuloa siltä osin kuin osingon määrä vastaa enintään osakkeiden matemaattiselle arvolle laskettua 8 prosentin vuotuista tuottoa. Jos osingonsaajan verovuonna saamien tällaisten osinkojen yhteismäärä ylittää 150 000 euroa, ylimenevästä osasta on veronalaista pääomatuloa 85 prosenttia ja verovapaata tuloa 15 prosenttia. Jos osinko on yli 8 prosenttia osakkeen matemaattisesta arvosta, ylimenevästä osasta 75 prosenttia on veronalaista ansiotuloa ja 25 prosenttia verovapaata tuloa.

Vuoden 2014 alusta julkisesti noteeratun yhtiön jakamasta osingosta 85 prosenttia on veronalaista pääomatuloa ja 15 prosenttia verovapaata tuloa, kun saajana on yksityishenkilö.

Osakkeen matemaattinen arvo

Osakkeen matemaattinen arvo lasketaan yhtiön nettovarallisuuden perusteella siten, että nettovarallisuus (varat - velat) jaetaan yhtiön ulkona olevien osakkeiden lukumäärällä. Eri omaisuuserät arvostetaan pääsääntöisesti poistamattomaan hankintamenoon. Käyttöomaisuuskiinteistöt ja -arvopaperit (lukuun ottamatta asunto- ja keskinäisen kiinteistöyhtiön osakkeita) arvostetaan kuitenkin verotusarvoon, jos tämä on korkeampi.

Osakeyhtiössä osakkaan omassa käytössä oleva asunto on poikkeuksellisessa asemassa pääomatulo-osuutta laskettaessa. Jos ns. YEL-osakas käyttää perheensä asuntona yhtiön varoihin kuuluvaa asuntoa, asunnon arvo vähennetään tämän osakkaan omistamien osakkeiden yhteisestä matemaattisesta arvosta hänen saamansa osingon pääomatulo-osuutta laskettaessa. Jos osakas tai hänen perheenjäsenensä yksin tai yhdessä omistaa vähintään 10 % osakkeista tai äänimäärästä, ja po. osakkaalla tai hänen perheenjäsenellään on rahalainaa yhtiöstä, vähennetään tämä rahalaina osakkaan osakkeiden matemaattisesta arvosta osingon pääomatulo–osuutta laskettaessa.

Suoritukset osakkeenomistajalle

Osakeyhtiön osakas voi nostaa yhtiöstä varoja

  • palkkana tehdystä työstä
  • osinkoina
  • osakaslainana

Yhtiö voi päättää jakaa viimeksi kuluneen tilikauden voitosta yhtiökokouksen päätöksellä korkeintaan määrän, joka jää jäljelle, kun tilinpäätöksen taseesta on vähennetty tappiot ja tietyt pakolliset menot, kuten mahdolliset yhtiöjärjestyksen mukaiset siirrot vararahastoihin. Osinkoa voidaan jakaa aina, kun yhtiöllä on vapaata omaa pääomaa, eikä voitonjaon edellytyksenä ole nimenomaan edellisen tilikauden voitollisuus. Osinkoa voidaan jakaa vain tilikauden hyväksymisestä päättävässä varsinaisessa tai ylimääräisessä yhtiökokouksessa.
 

Ennakonpidätys osingoista

Vuoden 2014 alusta ennakonpidätys on toimitettava myös muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista. Osinkoihin rinnastetaan myös osinkoina verotettava varojenjako vapaan oman pääoman rahastosta. Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön tulee seurata samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia.

Ennakonpidätystä ei toimiteta muulle kuin luonnolliselle henkilölle tai kuolinpesälle maksettavasta osingosta.

Tarkistettu 19.5.2016