Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Hallituksen toimintasuunnitelma vuosille 2017—2019

Poimintoja verotuksesta 

Hallituksen puoliväliriihessä päätettiin lisätoimia ja panostuksia moniin työ- ja elinkeinoministeriön vastuulla oleviin asiakokonaisuuksiin. Hallituksen päätökset sisälsivät myös joitakin veroratkaisuja, vaikka pääosa näistä siirtyi syksyn budjettiriiheen. Seuraavassa on poimintoja verolinjauksista.
 

Tekijänoikeuksista saatavan tulon katsominen elinkeinotuloksi

Hallitus vaikuttaa siihen, että Verohallinto selkiyttää kriteerit, joilla tekijänoikeuksista saatava tulo voitaisiin katsoa elinkeinotuloksi. Tekijänoikeuksien luovuttamiseen ja niiden arvostamiseen liittyvät verotuskäytännöt yhtenäistettäisiin, jolloin tekijänoikeudet sekä niistä syntyvä tulo olisi mahdollista siirtää yhtiölle. 
 

Työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta laajennetaan ja säännöksiä selkiytetään

Hallitus päätti edistää työntekijöiden koulutusmahdollisuuksia selkeyttämällä ja laajentamalla työnantajan tarjoaman koulutuksen verovapautta työntekijän verotuksessa. Työnantajat järjestävät ja kustantavat työntekijöilleen erilaista koulutusta. Koulutuksen tarve on entisestään lisääntynyt globalisaation, talouden rakennemuutoksen ja työelämän muutosten johdosta, jotka edellyttävät työntekijöiltä uusia tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Nykyinen yleinen lähtökohta on, että työntekijälle ei muodostu verotettavaa etua sellaisesta työnantajan kustantamasta ammattitaidon ylläpitämiseen tai kehittämiseen tähtäävästä koulutuksesta, joka tapahtuu ensisijaisesti työnantajan edun vuoksi. Työnantajan tarjoaman koulutuksen nykyinen verotuskohtelu perustuu kuitenkin oikeus- ja verotuskäytäntöön, minkä johdosta aiheeseen liittyy monia tulkinnanvaraisia kysymyksiä. Tuloverolakiin lisättäisiin nimenomainen säännös työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaudesta työntekijän verotuksessa. Samalla verovapautta laajennettaisiin siten, että se kattaisi laajasti myös työnantajan intressissä tapahtuvan tutkintoon johtavan koulutuksen. Muutokset on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2018 alusta.

Harmaan talouden torjunta ja verovälttelyn estäminen

Tulorekisteri otetaan käyttöön vuonna 2019. Toteutuksessa kiinnitetään huomiota verovälttelyn torjuntaan.

Rakennusalalla käytettyä veronumerokäytäntöä laajennetaan muille toimialoille kuten esimerkiksi telakat, ravintola-ala, siivousala. Uudistukset toteutetaan erikseen tehtävän selvityksen suositusten mukaisesti.

Toimenpideohjelman toteuttamista jatketaan myös muiden ohjelmassa olevien 20 hankkeen osalta. Parhaillaan selvitetään esimerkiksi tyyppihyväksyttyjen kassalaitteiden soveltumista Suomeen.
Kansainvälistä veronkiertoa torjutaan kansainvälisellä verotustietojen vaihdolla sekä EU:n ja OECD:ssä tapahtuvalla yhteistyöllä aggressiivisen verosuunnittelun rajoittamiseksi. Suomi kannattaa tilinpäätösdirektiiviin ehdotettua muutosta julkisesta tiettyjen tulo- ja verotietojen maakohtaisesta raportoinnista, joka koskisi suurimpia konserneja. Lait, joilla pannaan täytäntöön veroviranomaisille tehtävää maakohtaista veroraportointia koskeva direktiivi, tulivat voimaan vuoden 2017 alusta.

Alueellisen liikkuvuuden parantaminen

Työnantaja voi maksaa verovapaata päivärahaa työmatkasta, jonka työntekijä on tehnyt työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle. Päivärahaa voidaan maksaa myös ns. komennusmiehille tietyin ehdoin. Kyseisten sääntöjen tietoutta lisätään liikkumisen edistämiseksi. Komennusmiesten verovapaiden päivärahojen maksamisessa sovellettavaa kahden vuoden tilapäisyyden aikarajaa pidennetään kolmeen vuoteen. Myös työasuntovähennyksen käyttöä ja sen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan.