Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus > Henkiloverotus

Etsi

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Verotettava tulo määrätään valtion- ja kunnallisverotuksessa erikseen bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Kustakin ansiotulon lajista maksettavat verot määräytyvät verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero


Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion tuloveroasteikon mukaan.
 

Vuoden 2018 valtion tuloveroasteikko

Ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

17 200 — 25 700

8,00

6,00

25 700 — 42 400

518,00

17,25

42 400 — 74 200

3 398,75

21,25

74 200 —

10 156,25

31,25

 Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2018 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,76 %. Vaihteluväli on 16,50%—22,50 %.

» Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2018 (vero.fi)

 
Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2018 kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00—2,00 %:n välillä, keskiarvo 1,68 % (ev.lut).

Sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle. Maksu koostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta. Vuonna 2018 vakuutetun sairaanhoitomaksu 0,00 % työtulosta ja 1,53 % muusta tulosta (eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset.
 
Päivärahamaksu on 1,53 % palkasta tai työtulosta, jos vuotuisen palkka- ja työtulon yhteismäärä on vähintään 14 020 euroa. Jos palkka- ja työtulon yhteismäärä jää alle 14 020 euroa, päivärahamaksu on 0,00 prosenttia.  
 
YEL-vakuutetun maksama lisärahoitusosuus vuonna 2018 on 0,17 %.
 
Päivärahamaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 
Palkkatulosta maksettavat maksut (työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu)

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työntekijän eläkemaksua. Vuonna 2018 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,90%. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,92 % palkasta.
 
Työeläkemaksu on 17—52-vuotiailla ja yli 62-vuotiailla 6,35  %  sekä 53—62 vuotiailla 7,85 %. Maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä ne sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Työnantajan maksamat korvaukset

Päivärahat 
Kilometrikorvaukset   
Luontoisedut

Päivitetty joulukuu 2017