Ansiotulojen verotus - Henkilöverotus - Verotus - Verot ja rahat - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Verotus > Henkiloverotus

Etsi

Ansiotulojen verotus

Ansiotuloa ovat mm. palkkatulo, yrittäjätulon ansiotulo-osuus sekä eläketulo ja muut veronalaiset sosiaalietuudet. Verotettava tulo määrätään valtion- ja kunnallisverotuksessa erikseen bruttotulon ja siitä tehtävien vähennysten perusteella. Kustakin ansiotulon lajista maksettavat verot määräytyvät verotettavan tulon sekä siihen kohdistettavien veroprosenttien ja veroluonteisten maksujen perusteella.

Ansiotuloista maksettavat verot ja maksut

Valtion tulovero


Valtion progressiivista tuloveroa maksetaan valtionverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Veron määrä määräytyy valtion tuloveroasteikon mukaan.
 

Vuoden 2016 valtion tuloveroasteikko

Ansiotulo, euroa

Vero alarajan kohdalla, euroa

Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %

16 700 — 25 000

8,00

6,50

25 000 — 40 800

547,50

17,50

40 800 — 72 300

3 312,50

21,50

72 300 —

10 085,00

31,75

 Kunnallisvero

Kunnallisveroa maksetaan kunnallisverotuksessa verotettavan tulon perusteella. Kukin kunta määrää vuosittain oman veroprosenttinsa. Vuonna 2016 keskimääräinen kunnallisveroprosentti on 20,6 %. Vaihteluväli on 16,50%—22,50 %.

» Kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit vuonna 2016 (vero.fi)

 
Kirkollisvero

Kirkollisveroa maksavat evankelisluterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien jäsenet. Kukin seurakunta määrää kirkollisveroprosenttinsa vuosittain. Vuonna 2016 kirkollisveroprosentti vaihtelee 1,00—2,00 %:n välillä, keskiarvo 1,67 % (ev.lut).

Sairausvakuutusmaksu (sairaanhoitomaksu ja päivärahamaksu)

Vakuutetun sairausvakuutusmaksua maksetaan Kansaneläkelaitokselle. Maksu koostuu sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksusta sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksusta. Vuonna 2016 vakuutetun sairaanhoitomaksu 1,30 % työtulosta ja 1,47 % muusta tulosta (eläke- ja etuustulosta). Sairaanhoitomaksun maksuperusteesta tehdään kunnallisverotuksen vähennykset. Päivärahamaksu on 0,82 % palkasta tai työtulosta. YEL-vakuutetun maksama lisärahoitusosuus vuonna 2016 on 0,13 %. Päivärahamaksu on vähennyskelpoinen verotuksessa. Sairausvakuutusmaksu sisältyy ennakonpidätysprosenttiin. Vakuutusmaksuja koskevasta lainsäädännöstä vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.
 
Palkkatulosta maksettavat maksut (työttömyysvakuutusmaksu ja työntekijän eläkemaksu)

Palkkatulosta maksetaan palkansaajan työttömyysvakuutusmaksua ja työntekijän eläkemaksua. Vuonna 2016 palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 1,15 %. Yrityksen osaomistajan maksama palkansaajan työttömyysvakuutusmaksu on 0,46 % palkasta. Työeläkemaksu on alle 53 vuotiailla 5,7 % ja 53 vuotta täyttäneillä 7,2 %. Maksut määräytyvät bruttopalkan perusteella eivätkä ne sisälly verokortin ennakonpidätysprosenttiin. Maksut ovat vähennyskelpoisia tuloverotuksessa.

Työnantajan maksamat korvaukset

Päivärahat 
Kilometrikorvaukset   
Luontoisedut

Päivitetty joulukuu2015