Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus > Henkiloverotus

Etsi

Pitkäaikaissäästäminen ja verotus

Vapaaehtoisen yksilöllisen eläkevakuutuksen veroedut laajenivat vuoden 2010 alusta koskemaan myös muuta pitkäaikaissäästämistä. Samalla vapaaehtoisten yksilöllisten eläkevakuutusten verotus muuttui, mutta pääosin vain niiltä vakuutuksilta, jotka on otettu 18.9.2009 jälkeen.

Palveluntarjoajien määrää laajennetaan

Jo pitkään on haluttu saattaa muut säästämisen muodot samalle viivalle eläkevakuutusten kanssa. Nyt verotuetun pitkäaikaissäästämissopimuksen (PS-sopimus) voi tehdä suomalaisen vakuutusyhtiön lisäksi myös talletuspankin, rahastoyhtiön tai sijoituspalveluyrityksen kanssa.

PS-sopimus on säästäjän ja palveluntarjoajan välinen sopimus, johon perustuen säästäjä tekee talletuksia pitkäaikaissäästämistilille (PS-tilille). PS-tilille voi tallettaa ainoastaan rahaa, ei esimerkiksi arvopapereita. Rahatalletuksia voidaan sijoittaa edelleen tiettyihin laissa nimettyihin kaupankäynnin kohteena oleviin arvopapereihin. PS-sopimuksen voi tehdä ainoastaan luonnollinen henkilö. Esimerkiksi työnantaja ei voi tehdä PS-sopimusta työntekijänsä puolesta, toisin kuin vapaaehtoista eläkevakuutusta. PS-tilille voi säästää itselleen tai toisen henkilön hyväksi. Toiselle säästäminen ei aina ole järkevää, sillä vähennysoikeus on tarkoin rajattu.

Uutta on, että säästäjä voi vaihtaa palveluntarjoajaa ilman veroseuraamuksia. Kun sopimuksen tekemisestä tai edellisestä irtisanomisesta on kulunut yli vuosi, sopimus voidaan irtisanoa ja siirtää toiselle. Tosin tällöin menetetään mahdollinen alempi eläkeikä siirtymäaikana, sekä mahdollisuus nostaa varat nopeammin. Jos vapaaehtoisen eläkevakuutuksen ehdot sallivat, voidaan PS-tilille siirtää myös vapaaehtoiseen eläkevakuutukseen sijoitettuja varoja ilman veroseuraamuksia. Säästövaroja ei vastaisuudessakaan saa osaksikaan nostaa ennen eläkeikää, kuin erityistilanteissa.

Verotus säästöaikana

Säästämisen verotus ei juuri eroa vapaaehtoisen eläkevakuutuksen tähänastisesta verotuksesta. PS-sopimuksen maksut ovat vähennyskelpoisia säästäjän pääomatuloista samaan tapaan, kuin vapaaehtoisten eläkevakuutustenkin. Vähennyskelpoista on enintään 5 000 euroa kalenterivuodessa, mikä tarkoittaa PS-sopimusten ja vapaaehtoisten eläkevakuutuksen maksujen yhteismäärää. Jos säästäjällä ei ole pääomatuloja, joista maksut voitaisiin vähentää, 28 prosenttia maksujen määrästä on ansiotulojen verosta vähennyskelpoista (erityinen alijäämähyvitys). Euromäärät eivät muutu, eikä vanhojen eläkevakuutusten verokohtelu.

Vähennyskelpoisia ovat vain oman tai puolison tekemän PS-sopimuksen maksut. Esimerkiksi vanhempien lapsensa puolesta maksamat maksut eivät ole vähennyskelpoisia. PS-sopimuksen maksut vähennetään aina sen puolison verotuksessa, joka on PS-sopimuksen varoihin oikeutettu.
 
Jos PS-tilin varat on sijoitettu edelleen esimerkiksi osakkeisiin tai sijoitusrahasto-osuuksiin, varoille kertyvä tuotto on tällöin sijoituskohteesta riippuen esimerkiksi osinkoa tai luovutusvoittoa. PS-tilin rahavaroille kertyvää tuottoa ei veroteta säästöaikana, vaan vasta varoja nostettaessa.

Verotus nostettaessa

PS-tililtä nostetut varat ovat veronalaista pääomatuloa. Uutta on, että varojen nostaminen voidaan aloittaa vasta, kun säästäjä tai muu varoihin oikeutettu saavuttaa yleisen eläkeiän. Se on tällä hetkellä 63 vuotta, mutta seuraa eläkelainsäädännön muutoksia. Vanhoissa sopimuksissa on eri ikiä. Vuosina 2010-2016 noudatetaan sitä ikää, mikä sopimuksessa on. Vuodesta 2017 alkaen ikäraja on yleisen eläkeiän mukainen, oli sopimus tehty koska tahansa.

Vanhat vapaaehtoiset eläkevakuutukset on voinut nostaa kahdessa vuodessa. uusissa tai siirretyissä sopimuksissa säästetyt varat voidaan nostaa vuosittaisina suorituksina eläkkeen tapaan jäljellä olevan eliniän tai 10 vuoden aikana. Tämä koskee paitsi ps-sopimuksia, myös 18.9.2009 jälkeen solmittuja vapaaehtoisia eläkevakuutussopimuksia. Koska työelämässä pidempään jatkamista halutaan tukea, vähimmäisnostoaika lyhenee 2 vuodella jokaista vuotta kohden, jolla nostamisen aloittamista lykätään yli yleisen eläkeiän. Vähimmäisnostoaika on kuitenkin aina 6 vuotta. Jos varat nostetaan ennen eläkeikää tai maksetaan lyhyemmässä kuin edellä mainitussa ajassa, verotetaan nostettu määrä 50 %:lla korotettuna. Varat voidaan kuitenkin nostaa ilman korotusta eräillä laissa säädetyillä perusteilla, joita ovat yli vuoden kestänyt työttömyys, työkyvyttömyys, avioero tai puolison kuolema. Säästäjän kuollessa varat siirtyvät perillisille tai testamentinsaajille ja ne ovat saajien veronalaista pääomatuloa.

Kuolemanvaraturvasta saadun korvauksen perintöverotus kiristyy

Yksilöllisiin eläkevakuutuksiin liittyy kiinteästi kuolemanvaraturva. Vakuutetun kuolemantapauksen johdosta tämän puolison tai perillisen saama vakuutuskorvaus on ollut vapaata perintöverosta vähintään 35 000 euroon saakka. Etu poistuu vanhojenkin vakuutusten osalta, kun kuolemantapaus on sattunut 1.1.2010 tai sen jälkeen. Saadun vakuutuskorvauksen koko määrä eläkevakuutuksen säästösummaan saakka on veronalaista. Yli menevältä osin verovapaata on 35 000 euroa saajaa kohden, leskellä aina vähintään puolet.

Vastaavasti kuolemanvaraturvan maksut tulevat vähennyskelpoisiksi vakuutetulle. Kuolemanvaravakuutuksen maksut ovat kuitenkin vähennyskelpoisia vain siltä osin, kuin kuolemanvaraturva ei ylitä eläkevakuutuksen säästöä. Perintöverokiristystä perustellaan sillä, ettei vakuutuskorvausta tule kohdella edullisemmin, kuin muuta perittyä omaisuutta. Asia koskee vain eläkevakuutukseen liittyvää kuolemanvaraturvaa, ei muuta kuolemanvaravakuutuksia.

Työnantajan ottamat eläkevakuutukset

Työnantajan työntekijälleen ennen 18.9.2009 ottamiin eläkevakuutuksiin sovelletaan vanhoja sääntöjä. Tämän jälkeen otettuihin vakuutuksiin liittyvät merkittävimmät muutokset ovat ikärajan ja maksuajan muutos, sekä kuolemanvaraturvan perintöverovapauden kapeneminen. Edut ja vähennysoikeus säilyvät ennallaan.
Työnantaja ei voi ottaa työntekijälleen muita pitkäaikaissäästämisen muotoja verotuetusti. Vain yksityishenkilö voi tehdä tässä artikkelissa kerrottuja PS-sopimuksia palveluntarjoajan kanssa.

 

Tarkastettu 19.4.2016