Etusivu > Yrittajan Abc > Verotus

Etsi

Muutoksen hakeminen

Muutoksen hakeminen tuloverotukseen ja työnantajasuorituksia koskevaan päätökseen

Verotuksen muutoksenhaku muuttuu 1.1.2017.

Uusia säännöksiä sovelletaan ensimmäistä kertaa verovuoden 2017 ja verokauden 1/2017 verotukseen ja muutoksenhakuun. Kuitenkin sellaisiin vanhan lain mukaista verovuotta tai verokautta koskeviin verotuksen oikaisupäätöksiin, jotka tehdään 1.1.2017 tai sen jälkeen, haetaan muutosta uusien säännösten mukaan.  Verotusmenettelyn uudistus sisältää voimaantulosäännöksiä, jotka tulee siis ottaa huomioon.

Muutoksen hakeminen tuloverotukseen

Verotukseen voi hakea muutosta verovelvollinen itse sekä ja jokainen, jonka oman veron määrään verotus välittömästi saattaa vaikuttaa tai joka on vastuussa veron maksamisesta. Tuloverotuksen oikaisuvaatimus on tehtävä viiden vuoden kuluessa verotuksen päättymistä seuraavan vuoden alusta, jos asia koskee vanhoja verovuosia (verovuoteen 2016 saakka). Verovuodesta 2017 alkaen verovelvollisen oikaisuvaatimuksen määräaika tuloverotuksessa on kolme vuotta verovuoden  päättymistä seuraavan vuoden alusta. Myös Verohallinnon aloitteesta tapahtuvan verotuksen oikaisun määräaika on pääsääntöisesti kolme vuotta. Poikkeuksellisesti Verohallinto voi kuitenkin jatkaa verovelvollisen vahingoksi tapahtuvaa oikaisuaikaa yhdellä vuodella, jos valvontatoimi on alkanut toisen viranomaisen antaman tai muualta saadun tiedon perusteella poikkeuksellisen myöhään tai se vaatii viranomaisyhteistyötä. Määräaikaa voidaan jatkaa yhdellä vuodella myös, jos verovelvollinen on antanut asiaa koskevan ilmoituksen tai muun selvityksen poikkeuksellisen myöhään taikka valvontatoimen kohteena oleva verovelvollinen vaikeuttaa olennaisesti valvontatoimen suorittamista. Lisäksi Verohallinto voi oikaista verotusta pidennetyssä kuuden vuoden määräajassa verovelvollisen vahingoksi, jos verotuksen oikaisun perusteena on siirtohinnoitteluoikaisu, etuyhteydessä olevien osapuolten välinen yritys- tai rahoitusrakenteita koskeva järjestely tai verovelvollisen verotukseen vaikuttava tieto, joka on saatu kansainvälisessä tietojenvaihdossa muutoin kuin automaattisessa tietojenvaihdossa.

Oikaisuvaatimus on jätettävä määräajassa Verohallintoon. Asiakirjat voi lähettää Verohallintoon myös postitse. Postiin asiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ovat Verohallinnossa viimeistään muutoksenhakuajan viimeisenä päivänä. Määräajan jälkeen saapunut oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti, mutta muotoa ei ole säännelty. Siinä on ilmoitettava muutoksenhakijan nimi ja kotikunta, miten verotusta vaaditaan muutettavaksi sekä perusteet, joilla muutosta vaaditaan, sekä verovuosi. Asiakirjat, joihin muutoksenhakija vetoaa, on liitettävä mukaan, jollei niitä ole aikaisemmin toimitettu veroviranomaiselle.

Jatkovalitus

Verotuksen oikaisulautakunnan antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan.

Uusien säännösten mukaan valitusaika hallinto-oikeuteen on 60 päivää verotuksen oikaisulautakunnan päätösten tiedoksisaannista. Verotusmenettelyn uudistuksen voimaantulosäännöksen mukaan jatkovalituksen määräaika myös vanhojen verovuosien (ennen 2017) osalta on 60 päivää lautakunnan päätöksen  tiedoksisaannista vanhan viiden vuoden sijasta, jos vanhaa verovuotta koskeva verotuksen oikaisupäätös on tehty 1.1.2017 tai sen jälkeen.  

Hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta tekemällä valituksen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus antaa siihen luvan. Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa siitä, kun avoin yhtiö tai kommandiittiyhtiö on saanut tiedon hallinto-oikeuden tekemästä päätöksestä.

Muutoksenhaku ja veron maksaminen

Vero on maksettava määräaikana siitä huolimatta, että verotukseen haetaan muutosta. Jos verotukseen on haettu muutosta, on mahdollista hakea myös täytäntöönpanon kieltoa tai keskeytystä, jolloin riitautetun veron periminen keskeytetään. 

Päätöksen noudattaminen

Verohallinnon päätöstä on noudatettava oikaisuvaatimuksesta tai valituksesta huolimatta kunnes oikaisuvaatimukseen tai valitukseen annetusta päätöksestä on saatu tieto.

***

Muutoksen hakeminen arvonlisäveroa koskevaan päätökseen verokausilta, jotka ovat alkaneet ennen 1.1.2017

Muutoksenhaku verovuodesta 2017 alkaen

Päivitetty 3.1.2017