Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittaja Ihmisena > Yrittajan Toimeentuloturva > Elakkeet

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän perhe-eläke

Leskelle ja lapsille maksettava perhe-eläke turvaa toimeentulon perheenhuoltajan kuoltua. Perhe-eläkkeitä ovat leskeneläke ja lapseneläke. Jos perheen tulot ovat pienet, Kelan perhe-eläke täydentää työeläkkeiden perhe-eläkettä. Perhe-eläkkeeseen on oikeus alle 18-vuotiaalla lapsella leskellä ja entisellä puolisolla tietyin edellytyksin. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on oikeus leskeneläkkeeseen samoin edellytyksin kuin aviopuolisolla. Avoliitossa olevalla ei ole leskeneläkeoikeutta.

Lapseneläke myös lesken lapselle ja adoptiolapselle

Lapseneläkkeen saa edunjättäjän oma lapsi ja adoptiolapsi sekä lesken lapsi ja tämän adoptiolapsi, joka asui edunjättäjän kuollessa tämän ja lesken kanssa samassa taloudessa. Sama koskee myös rekisteröidyssä parisuhteessa elävän vanhemman kanssa samassa taloudessa elävää lasta.

Leskeneläkkeen edellytykset

Leskellä on oikeus leskeneläkkeeseen, jos leskellä on tai on ollut yhteinen lapsi edunjättäjän kanssa. Lisäksi edellytetään, että puolisot olivat edunjättäjän kuollessa naimisissa, ja avioliitto oli solmittu ennen kuin edunjättäjä oli täyttänyt 65 vuotta. Lesken iällä ei ole merkitystä. Rekisteröidyn parisuhteen osapuolella on oikeus leskeneläkkeeseen samoin edellytyksin kuin aviopuolisolla.

Leskeneläkeoikeus on myös entisellä puolisolla, jos edunjättäjä oli lainvoimaisen päätöksen perusteella velvollinen maksamaan elatusapua entiselle puolisolleen.

Lapseton leski saa leskeneläkkeen, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät

  • avioliitto on solmittu ennen kuin leski on täyttänyt 50 vuotta

  • avioliitto on jatkunut vähintään viisi vuotta

  • avioliitto on solmittu ennen kuin edunjättäjä täytti 65 vuotta

  • leski on vähintään 50-vuotias puolison kuollessa tai leski on saanut työkyvyttömyyseläkettä vähintään kolme vuotta.

Ennen 1.7.1950 syntynyt lapseton naisleski voi saada leskeneläkkeen lievemmin ehdoin, jos avioliitto oli solmittu ennen 1.7.1990.

Avoliitossa eläneillä ei ole työeläkelakien mukaista leskeneläkeoikeutta.

Jos 50 vuotta täyttänyt leski menee uudelleen naimisiin, ei uudesta avioliitosta synny leskeneläkeoikeutta, vaan aikaisempi maksussa oleva leskeneläke jatkuu.

Perhe-eläkkeen määrä

Perhe-eläke määräytyy edunjättäjän eli kuolleen henkilön ansaitseman eläkkeen mukaan. Jos edunjättäjä ei ollut vielä eläkkeellä, perhe-eläke lasketaan sen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella, jonka edunjättäjä olisi saanut kuolinpäivänään.

Enimmillään leski voi saada puolet edunjättäjän eläkkeestä. Leskeneläkkeen määrään vaikuttavat lasten lukumäärä ja lesken omat eläkkeet tai ansiotulot. Lesken omat eläkkeet ja tulot eivät kuitenkaan vaikuta leskeneläkkeen määrään ennen kuin nuorin lapsista täyttää 18 vuotta. Leskeneläkkeen määrään vaikuttaa lasten lisäksi myös entiselle puolisolle mahdollisesti maksettava leskeneläke.

Lapseneläkkeeseen vaikuttaa edunsaajina olevien lasten määrä. Jos lapsia on useita, kukin lapsi saa oman, yhtä suuren osansa perhe-eläkkeestä.

 

Perhe-eläke prosentteina edunjättäjän eläkkeestä

 

Lasten lukumäärä Lesken osuus, % Lasten osuus, %
0 50 -
1 50 33
2 42 58
3 25 75
4 tai enemmän 17 83

 

Perhe-eläkkeen maksaminen

Perhe-eläke alkaa aikaisintaan kuolinpäivää seuraavan kuukauden alusta. Jos perhe-eläkkeen hakeminen viivästyy, eläkettä maksetaan korkeintaan kuuden kuukauden ajalta takautuvasti ja pätevästä syystä pidemmältäkin ajalta.

Leskeneläkettä voidaan maksaa leskelle hänen kuolemaansa saakka. Jos leski solmii uuden avioliiton alle 50-vuotiaana, leskeneläke lakkaa. Tällöin hänelle maksetaan kertasuorituksena kolmen vuoden leskeneläke.

Lapseneläke lakkaa, kun lapsi täyttää 18 vuotta tai jos hänet annetaan adoptiolapseksi.

Jos perheen tulot ovat pienet, Kelan perhe-eläke täydentää työeläkkeiden perhe-eläkettä.