Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittaja Ihmisena > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Perheenjäsenen toimeentuloturva

 

Työlainsäädäntö ei estä työsopimuksen solmimista perheenjäsenten kesken, vaan työsopimussuhteesta seuraavat sekä työnantajan että työntekijän normaalit työoikeudelliset oikeudet ja velvollisuudet. Poikkeuksena on ainoastaan työaikalaki, jota ei sovelleta työnantajan perheenjäseniin.

Sosiaaliturvalainsäädännössä työntekijänä toimivan perheenjäsenen vakuuttaminen saattaa kuitenkin olla vapaaehtoista tai hänet katsotaan työntekijän sijasta yrittäjäksi. Tällä on merkittäviä vaikutuksia ko. henkilön sosiaaliturvaan.

Eläkevakuutuksessa yrittäjä maksaa itse vakuutusmaksunsa kun työntekijän vakuutusmaksu jakaantuu työnantajan ja työntekijän maksamaan osuuteen. Yrittäjän eläkelain mukaan vakuutetun henkilön vakuutusta tehtäessä sovittu yrittäjän vuosityötulo määrittää vakuutetun koko sosiaaliturvan tason. Työntekijän eläkelain mukaan vakuutetulla henkilöllä sosiaaliturvan taso puolestaan määräytyy palkkatulon perusteella.

Työntekijöiden vakuuttaminen työtapaturmien ja ammattitautien varalta on työnantajan lakisääteinen velvollisuus. Yrittäjälle lakisääteinen tapaturmavakuuttaminen on vapaaehtoista.

Työttömyysvakuutuksessa yrittäjän ei tarvitse maksaa pakollista vakuutusmaksua. Työntekijä maksaa pakollista vakuutetun työttömyysvakuutusmaksua. Jos kyse on työttömyysturvalaissa tarkoitetusta yrityksen osaomistajasta, on vakuutusmaksu pienempi. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on riippuvainen kalenterivuoden aikana maksetusta palkkasummasta. Myös yrityksen osaomistajan palkkojen osalta työnantaja maksaa työttömyysvakuutusmaksua.

Vakuutettujen sairausvakuutusmaksut on laskettu mukaan verovelvollisen ennakonpidätysprosenttiin. Yrittäjän vakuutetun päivärahamaksu lasketaan hänen yrittäjän eläkevakuutusta tehtäessä sovitusta vuosityötulostaan ja palkansaajan vastaava hänen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulostaan. Yritys maksaa kaikista maksamistaan ennakonpidätyksen alaisista palkoista työnantajan sosiaaliturvamaksua.

Aviopuoliso

Eläkevakuutuksessa osakeyhtiössä toimivan yrittäjän aviopuoliso, joka ei ole yrityksen osakas, vakuutetaan aina työntekijän eläkelain (TyEL) mukaan. Jos yrittäjän aviopuolisolla on itsellään yksikin osake, johtava asema (hallituksen jäsen/toimitusjohtaja/tmv.) yrityksessä ja perheessä yli 50 prosentin omistus tai määräysvalta osakeyhtiössä, vakuutetaan aviopuoliso kuitenkin yrittäjän eläkelain mukaan (YEL). Myös johtava asema ja yli 30 prosentin henkilökohtainen omistus tai määräysvalta vievät aviopuolison YEL-vakuuttamisen piiriin. Osakeyhtiötä koskevat rajat koskevat myös osuuskuntia.

Henkilöyhtiöissä (avoin yhtiö/kommandiittiyhtiö) työskentelevä yhtiömies vakuutetaan lähtökohtaisesti YEL:n mukaan. Poikkeuksena on kommandiittiyhtiössä palkkaa vastaan työskentelevä äänetön yhtiömies, joka vakuutetaan TyEL:n mukaan. Palkkaa vastaan henkilöyhtiössä työskentelevä aviopuoliso, joka ei ole yhtiömies, vakuutetaan TyEL:n mukaan. Mikäli ei-yhtiömies aviopuoliso työskentelee henkilöyhtiössä ilman palkkaa, jää hänen työskentelynsä työeläketurvan ulkopuolelle. Samoin käy ilman palkkaa työskentelevän äänettömän yhtiömiehen työskentelyllä kommandiittiyhtiössä.

Yksityisen elinkeinonharjoittajan tai toiminimellä toimivan yrittäjän aviopuolison työskentely ko. toiminnassa vakuutetaan YEL:n mukaan.

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa yrittäjän osuudettoman aviopuolison vakuuttaminen ei ole pakollista. Aviopuolisolle voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Työttömyysvakuutuksessa YEL-vakuutettu aviopuoliso katsotaan yrittäjäksi, eikä hänen osaltaan tarvitse maksaa työttömyysvakuutusmaksuja.

Yrittäjäksi työttömyysturvassa katsotaan myös yrityksen osaomistaja. Osaomistajana pidetään yrittäjän aviopuolisoa, joka työskentelee johtavassa asemassa (hallituksen jäsen/toimitusjohtaja/tmv.) yrityksessä, jossa hänellä itsellään on vähintään 15 prosenttia tai hänellä yhdessä varsinaisen yrittäjän ja samassa taloudessa asuvien muiden perheenjäsentensä kanssa on vähintään 30 prosenttia osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määrämisvalta.

Osaomistajana pidetään myös aviopuolisoa, joka ilman johtavaa asemaa työskentelee yrityksessä, jossa hänellä itsellään tai hänellä yhdessä varsinaisen yrittäjän ja samassa taloudessa asuvien muiden perheenjäsentensä kanssa on vähintään puolet osakepääomasta, osakkeiden tuottamasta äänimäärästä tai muutoin vastaava määräysvalta. Em. yrityksen osaomistaja maksaa palkoistaan osaomistajan työttömyysvakuutusmaksua ja yritys maksaa ko. palkkojen perusteella työnantajan työttömyysvakuutusmaksua.

Jotta osaomistaja voi saada ansiosidonnaista työttömyysturvaa, tulee hänen liittyä palkansaajan työttömyyskassan sijaan yrittäjien työttömyyskassaan. Jos yrityksessä työllistyvä yrittäjän aviopuoliso itse omistaa yrityksestä alle 15 prosenttia tai käyttää vastaavaa määräämisvaltaa eikä perheenjäsenten yhteisomistus/määräämisvalta ylitä 30 prosenttia, vakuutetaan aviopuoliso asemastaan yrityksessä huolimatta aina työntekijänä. Tällöin hänestä maksetaan normaalit työntekijän ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksut. Näin toimitaan myös tilanteessa, jossa aviopuoliso työllistyy yrityksessä muussa kuin johtavassa asemassa ja perheen yhteinen omistus/määräämisvalta on alle 50 prosenttia.

Sairausvakuutuksessa YEL-vakuutettu yrittäjän aviopuoliso maksaa yrittäjän sairausvakuutusmaksuja ja TyEL-vakuutettu palkansaajan vastaavaa. YEL-vakuutetun yrittäjän aviopuolison sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien (sairaus-, kuntoutus-, vanhempainpäivärahat) suuruus määräytyy hänen YEL-työtulonsa perusteella, TyEL-vakuutetun puolestaan hänen verotuksessa vahvistettujen tulojensa perusteella. YEL-vakuutettu yrittäjän aviopuoliso saa sairauspäivärahaa sairauden kestettyä sairastumispäivän lisäksi kolme seuraavaa arkipäivää. TyEL-vakuutetulla omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä välittömästi seuraavat yhdeksän arkipäivää.

Avopuoliso

Avopuolisoa kohdellaan eläkevakuutuksessa, työttömyysvakuutuksessa ja sairausvakuutuksessa kuten aviopuolisoa.

Tapaturmavakuutuksessa TyEL:n mukaan vakuutettava yrittäjän avopuoliso on työnantajan vakuuttamisvelvollisuuden piirissä. Jos yrittäjän avopuolisolla on itsellään yksikin osake, johtava asema (hallituksen jäsen/toimitusjohtaja/tmv.) yrityksessä ja perheessä yli 50 prosentin omistus tai määräysvalta osakeyhtiössä, katsotaan hänet tapaturmavakuutuslaissa yrittäjäksi, jolloin lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottaminen on vapaaehtoista.

Lapset ja vanhemmat

Eläkevakuutuksessa yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvan yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa oleva sukulainen (lapsi/lapsenlapsi/vanhempi/isovanhempi/jne.) vakuutetaan lähtökohtaisesti samojen sääntöjen mukaan kuin puolisokin. Poikkeuksena on yksityisen elinkeinonharjoittajan tai toiminimellä yritystoimintaa harjoittavan henkilön em. perheenjäsenen työllistyessä ko. yritystoiminnassa. Mikäli perheenjäsenelle maksetaan palkkaa, vakuutetaan hänet TyEL:ssä. Mikäli palkkaa ei makseta, hankitaan vakuutusturva YEL:n puolelta.

Lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvan yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevan sukulaisen vakuuttaminen ei ole pakollista. Em. perheenjäsenelle  voi kuitenkin ottaa vapaaehtoisen lakisääteisen tapaturmavakuutuksen.

Työttömyysvakuutuksessa yrittäjän kanssa samassa taloudessa asuvia yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia sukulaisia kohdellaan kuten aviopuolisoa.

Sairausvakuutuksessa yrittäjälle suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa olevia sukulaisia kohdellaan kuten aviopuolisoa.