Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva

Etsi

Ajankohtaista sosiaaliturvassa

Yrittäjän ei-omistavan perheenjäsenen työttömyysturva muuttuu 1.7. – miten toimia?

Mistä on kysymys? 

Yrittäjän ei-omistavat perheenjäsenet katsotaan nykyisin (ennen 1.7.2019), siltä osin kuin he työskentelevät perheyrityksessä, kaikessa muussa lainsäädännössä työntekijöiksi mutta työttömyysturvalaissa yrittäjiksi. Uudistuksella halutaan sekä selkeyttää että parantaa nykyisin yrittäjäksi katsottavien perheenjäsenten tilannetta työttömyysturvajärjestelmässä.   

Ketä muutos koskee?

Muutos koskee yrityksessä työskentelevää yrittäjän perheenjäsentä, jolla itsellään ei ole yrityksessä omistusta tai määräysvaltaa ja jonka työskentelyä ei vakuuteta YEL-vakuutuksessa.  Perheenjäseneksi katsotaan puoliso ja henkilö, joka on yrityksessä työskentelevälle henkilölle sukua suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa ja asuu samassa taloudessa. 

Mikä muuttuu? 

Henkilön katsominen yrittäjäksi edellyttää jatkossa aina henkilökohtaista omistusosuutta, osuutta äänimäärästä tai muutoin henkilökohtaista määräysvaltaa. Henkilö, jolla ei ole yrityksessä omistusta eikä määräysvaltaa, on työttömyysturvajärjestelmässä jatkossa palkansaaja.

Mihin muutos käytännössä vaikuttaa?

Jatkossa puolison yrityksessä tai perheyrityksessä työskentelevän henkilön työn päättyessä perheyrityksessä häntä kohdellaan kuten muitakin palkansaajia eli ei-omistavalle perheenjäsenelle syntyy oikeus saada työttömyysturvaa palkansaajaa koskevien työvoimapoliittisten edellytysten perusteella.  Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että työsuhteen päättyessä tuotannollisilla tai taloudellisilla perusteilla on henkilöllä oikeus työttömyysetuuteen omavastuuajan jälkeen.

Jos muutoksen vaikutuspiirissä oleva henkilö haluaa kerryttää oikeutta ansioperusteiseen työttömyyspäivärahaan, tulee hänen liittyä palkansaajia vakuuttavaan työttömyyskassaan tai mahdollinen yrittäjäkassan jäsenyys on siirrettävä palkansaajan työttömyyskassaan. 

Työttömyysvakuutusmaksu määräytyy jatkossa palkansaajan työttömyysvakuutusmaksun mukaan, kun nykyisin palkasta peritään pienempi, niin kutsuttu osaomistajamaksu.  

Millä ehdoilla yrittäjän ei-omistava perheenjäsen saa ansiosidonnaista työttömyysturvaa tai peruspäivärahaa?  

Työttömyyspäivärahaoikeuden niin kutsuttu työssäoloehto on perheyrityksessä työskentelyn osalta ei-omistavaksi perheenjäseneksi määritellyllä henkilöllä 52 kalenteriviikkoa. Työssäoloehdon tulee myös kertyä aikana, jolloin henkilöllä ei ole ollut omistusta tai määräysvaltaa kyseisessä yrityksessä. Em. työssäoloehtoa ja muita palkansaajia koskevaa, 26 kalenteriviikon mittaista työssäoloehtoa ei voi yhdistää. Jos henkilö siten työskenneltyään perheyrityksessä alle 52 kalenteriviikkoa siirtyy ulkopuolisen palvelukseen, tulee hänen jälkimmäisessä täyttää koko 26 kalenteriviikon työssäoloehto, jotta hän voisi saada työttömyyspäivärahaa. Jos palkansaajan työttömyyskassassa itsensä vakuuttanut henkilö täyttäisi molemmat työssäoloehdot jäädessään työttömäksi, voisi hän valita, kumman työskentelyn mukaan ansiopäivärahaa maksetaan.

Jos henkilö ei täytä työssäoloehtoa, voi hän kuitenkin saada Kelan maksamaa työmarkkinatukea.