Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Perheenlisäys

Vaikka yrittäjällä ei valitettavasti aina ole mahdollisuutta pitää vanhempainvapaata, on hyvä muistaa, että myös yrittäjällä on oikeus Kansaneläkelaitoksen maksamiin vanhempainpäivärahoihin. Vanhempainpäivärahat eivät kuitenkaan tule automaattisesti, vaan niitä on haettava erikseen.

Äitiysraha

Raskaana oleva nainen voi jäädä äitiysvapaalle aikaisintaan 50 arkipäivää ja viimeistään 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Äitiysvapaan ajalta voi saada Kelasta äitiysrahaa, jota maksetaan 105 arkipäivää eli noin neljä kuukautta. Äitiysvapaan aikana voi työskennellä normaalisti ja saada äitiysrahaa. Tällöin kuitenkin normaalin päivärahan sijaan maksetaan ns. vähimmäispäivärahaa. Työskentely sunnuntaisin ei vaikuta äitiysrahaan, sillä sitä maksetaan vain arkipäiviltä.

Äitiysrahaa pitää hakea Kelasta viimeistään kaksi kuukautta ennen laskettua aikaa.
 

Isyysraha

Isä voi lapsen syntymän jälkeen saada isyysrahaa enintään 54 arkipäivää, joista enintään 18 päivää hän voi hoitaa lasta kotona äidin kanssa samaan aikaan kun äiti saa äitiys- tai vanhempainrahaa. Isyysrahan saaminen edellyttää, että isä osallistuu lapsen hoitoon eikä opiskele päätoimisesti tai työskentele. Työskentely sunnuntaisin ei vaikuta isyysrahaan. 

Isyysrahakauden voi aloittaa heti lapsen syntymän jälkeen ja päivärahapäivät tulee käyttää ennen kuin lapsi täyttää 2 vuotta.

Isyysrahaa on haettava kaksi kuukautta isyysrahakauden päättymisen jälkeen.
 

Vanhempainraha

Vanhempainrahakausi alkaa äitiysrahakauden jälkeen. Kela maksaa vanhempainrahaa 158 arkipäivää eli reilut puoli vuotta. Vanhempainrahakaudelle voi jäädä joko äiti tai isä, tai sen voi jakaa jaksoiksi niin, että isä ja äiti ovat vapaalla vuorotellen. Molemmat vanhemmat eivät lähtökohtaisesti voi olla vapaalla yhtä aikaa.

Jos lapsen vanhempi on työssä vanhempainrahakaudella, maksetaan hänen päivärahansa vähimmäismääräisenä työssäolopäiviltä. Aiemmin vanhempainrahakaudella työskentelevälle isälle ei pääsääntöisesti maksettu vanhempainrahaa työssäolopäiviltä, koska isän vanhempainrahan maksamisen edellytyksenä on lapsen hoitoon osallistuminen.

Työskentely sunnuntaisin ei vaikuta vanhempainrahaan, sillä sitä maksetaan vain arkipäiviltä.

Äiti ja isä voivat saada Kelasta osittaista vanhempainrahaa, jos he jakavat lapsen hoitovastuun ja tekevät osa-aikatyötä. Osittaisen vanhempainrahan saaminen edellyttää, että molemmat vanhemmista ovat tehneet työnantajiensa kanssa sopimuksen osa-aikatyöstä vähintään 2 kuukaudeksi. Työ katsotaan osa-aikaiseksi, kun työaika ja -palkka ovat 40–60 % kokoaikaisen työntekijän palkasta ja työajasta. Myös yrittäjä voi jäädä osittaiselle vanhempainvapaalle, kun hän vähentää työaikaansa vastaavalla tavalla.

Vanhempainrahaa on haettava kuukausi ennen päivärahakauden alkamista.
 

Adoptiolapsen vanhemman vanhempainpäivärahat

Alle 7-vuotiaan adoptiolapsen vanhempi voi jäädä vanhempainvapaalle hoitamaan lastaan ja saada kyseiseltä ajalta vanhempainrahaa (tai osittaista vanhempainrahaa). Vanhempainrahaa voidaan maksaa siitä päivästä alkaen, kun vanhempi saa adoptiolapsen hoitoonsa. Vanhempainrahaa maksetaan aina vähintään 200 arkipäivältä tai kunnes lapsen syntymäpäivää seuraavasta arkipäivästä on kulunut 234 arkipäivää.

Adoptioäidille tai -isälle ei yleensä makseta vanhempainrahaa samalta ajalta. Vanhempainvapaan aikana ei voi olla ansiotyössä tai päätoimisena opiskelijana. Adoptiolapsen isällä oikeus isyysrahaan samoin ehdoin kuin muillakin isillä.
 

Yrittäjän vanhempainpäivärahojen määrä

Vanhempainpäiväraha on suuruudeltaan yleensä noin 70 % työtulosta. Prosenttiosuus riippuu kuitenkin työtulon suuruudesta. Lisäksi päivärahoihin maksetaan korotuksia. Äitiysrahaa maksetaan korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä. 

YEL-vakuutetun yrittäjän vanhempainpäivärahat määräytyvät jatkossa (1.1.2020 alkaen) ainoastaan eläkevakuutuksen työtulon eli ns. YEL-työtulon mukaan. Vuonna 2019 alkaneissa päivärahoissa perusteena oli vuoden 2017 keskimääräinen YEL-työtulo, jota on tarkistettu palkkakertoimella tai päivärahakautta edeltävän kuuden kuukauden työtulo, jos tämä vuosituloksi muutettuna oli 20 % suurempi kuin muuten käytettävä työtulo. Jos yrittäjällä ei ollut YEL-vakuutusta, päiväraha maksettiin niiden tulojen mukaan, jotka hän on ilmoittanut verottajalle.

Jos oikeutesi etuuteen alkoi 1.1.2020 tai sen jälkeen, päiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten1 kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon. Poikkeuksellisesti siirtymävaiheessa tammikuussa 2020 vuositulon tarkastelujakso on päivärahaoikeuden alkamista välittömästi edeltävät 12 kalenterikuukautta eli 1.1.–31.12.2019.

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on aina vähintään vähimmäismääräinen.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja/tai MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos henkilöllä on yritystoiminnan ohella esim. palkkatuloa työskentelystä toiselle, huomioidaan se päivärahan määrän. 

Voit laskea vanhempainpäivärahasi suuruuden Kelan päivärahalaskurilla. Vanhempainpäivärahakausien ajallinen sijoittuminen selviää Kelan päivärahakausilaskurilla.

 

Lisätietoa: Kela

Vanhempainrahakauden jälkeen »