Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Toimeentulotuki yrittäjälle

Toimeentulotuki on sosiaaliturvajärjestelmässämme viimesijainen toimeentulotuen muoto. Toimeentulotukea saa henkilö tai perhe, jonka tulot eivät riitä välttämättömiin jokapäiväisiin menoihin. Tuen perusosaa haetaan Kelasta. Täydentävää ja ehkäisevää tukea haetaan asuinkunnan sosiaalitoimistosta.

Oikeus toimeentulotukeen on jokaisella, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset. Mitään henkilöryhmää ei voida jättää toimeentulotuen sovellutusalueen ulkopuolelle, vaan jokaisen hakijan tuen tarve arvioidaan yksilö- tai perhekohtaisesti. Koska toimeentulotuki on viimesijainen tukimuoto, niin aina ennen tuen myöntämistä selvitetään henkilön tai perheen mahdollisuudet saada toimeentulonsa työ- ja yrittäjätuloista. Toimeentulotuen hakijoita ohjataan myös käyttämään ensisijaisia sosiaaliturvaetuuksia, kuten työttömyysturvan päivärahaa ja työmarkkinatukea. Toimeentulotukea hakeva on velvollinen ilmoittautumaan työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistoon, ellei hän toimi samaan aikaan yrittäjänä.

Toimeentulotukea myönnetään yleensä kuukausi kerrallaan, jolloin tuki lasketaan asiakkaan välttämättömien menojen mukaan. Tukea maksetaan se määrä, jolla asiakkaan tukeen oikeuttavat menot ylittävät hänen tulonsa ja varansa. Toimeentulotuki muodostuu perustoimeentulotuesta, täydentävästä toimeentulotuesta ja ehkäisevästä toimeentulotuesta.

Perusosalla toimeentulotuen saajan pitää kattaa ravinto- ja vaatemenot, vähäiset terveydenhuoltomenot, henkilökohtaisen ja kodin puhtauden menot, paikallisliikenteen maksut, lehtitilaukset, televisiolupa, puhelimen käyttö sekä harrastus- ja virkistystoiminta sekä muut vastaavat jokapäiväiseen toimeentuloon kuuluvat meot. Perusosan lisäksi perustoimeentulotukea annetaan erilaisiin mm. asumismenoihin, kuten vuokraan, vastikkeisiin, vesi-, sähkö- ja lämmityskuluihin ja kotivakuutuksen maksuihin sekä myös vähäistä suurempiin terveydenhuollon menoihin ja lasten kunnallisen päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan menoihin.

Voit tarkistaa oikeutesi perustoimeentuloon ja sen määrän Kelan laskurilla.

Jos sinulla on sellaisia menoja, joita perustoimeentulotuki ei kata, kunnan sosiaalitoimisto voi harkintansa mukaan myöntää täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea.

 

Yrittäjän toimeentulotuki käytännössä

Toimeentulotukea hakevien yrittäjien käytettävissä olevien tulojen määrittely on usein ongelmallista, sillä lähtökohtana on yrittäjän antama selvitys. Mikäli selvitys ei riitä, niin yrittäjälle on varattava mahdollisuus esittää lisäselvitys. Lisäselvityspyynnön on kuitenkin aina oltava yksilöity.

Usein on tarpeen selvittää myös yrityksen aikaisempi kannattavuus ja yrittäjän mahdollisuudet tulevaisuudessa saada tarpeen mukainen toimeentulo yritystoiminnasta sekä seuraukset yritystoiminnan lopettamisesta. Edellä tarkoitettuja selvityksiä ovat hakemusajankohdan ja sitä välittömästi edeltävän ajan tiedot yrittäjän taloudellisesta asemasta. Näitä ovat yrityksen tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus viimeksi päättyneeltä tilikaudelta, tiliotteet ja/tai välitilinpäätös, yrityksen ja yrittäjän viimeisimmät veroilmoitukset, palkkailmoitukset, työvoimaviranomaisen ja Kansaneläkelaitoksen lausunnot, pitkäaikaisen vieraan pääoman lyhennysaikataulu ja korkokanta tai muut sellaiset yrittäjän ja yrityksen taloudellista tilannetta kuvaavat selvitykset. Näistä asiakirjoista selvitetään yrittäjän omassa käytössä olevien varojen määrä. Käsittelyssä tulee ottaa huomioon myös yrittäjän ja hänen perheenjäsenensä muut olosuhteet ja niiden vaikutus yrityksen tulokseen. Yritystoimintaa arvioitaessa voidaan tarvittaessa käyttää apuna esimerkiksi veroviranomaisen ja kunnan yritys- tai elinkeinoasiamiehen asiantuntemusta.

Toimeentulotukea ei ole tarkoitettu selvästi kannattamatonta yritystoimintaa harjoittavan yrittäjän toimeentulon turvaamiseksi pitkäaikaisesti. Mikäli yrittäjä saa tai hänellä on mahdollisuus saada yrityksestään vähintään työttömyysturvan peruspäivärahaa vastaava tulo, toimeentulotuen myöntäminen voi olla perusteltua. Lyhytaikaisesti tuen myöntäminen voi olla perusteltua muulloinkin.

 

Lisätietoa: KelaSTM ja kotikuntasi sosiaalitoimi