Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva > Tyokyvyttomyys

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän sairauspäiväraha

Yrittäjä, myös sinulla on oikeus saada Kelan maksamaa sairauspäivärahaa, joka korvaa alle vuoden kestävän työkyvyttömyyden aiheuttamaa ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan saman sairauden perusteella enintään 300 arkipäivältä eli noin vuoden ajalta kahden vuoden tarkastelujakson aikana. Sairauspäivärahaa tulee hakea Kelalta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.

Sairauspäivärahaa maksetaan, kun työkyvyttömyys on kestänyt vähintään omavastuuajan. YEL-vakuutetuilla yrittäjillä omavastuu aika on sairastumispäivä. Arkipäiviä ovat päivät maanantaista lauantaihin arkipyhät pois lukien. 

Jos yrittäjällä ei ole YEL-vakuutusta, omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat yhdeksän arkipäivää, kuten palkansaajilla. 

Em. ns. yleiseltä omavastuuajalta (sairaspäivät 2 - 10) yrittäjälle maksettavan etuuden nimi on YEL-päiväraha, joka työkyvyttömyyden pitkittyessä vaihtuu yleisen omavastuuajan jälkeen sairauspäivärahaksi.

Omavastuuaika kaikilla on ainoastaan yhden arkipäivän pituinen, jos työkyvyttömyys alkaa samasta syystä uudelleen 30 päivän sisällä edellisen sairauspäivärahan maksamisesta ja edellinen työkyvyttömyys on kestänyt vähintään 10 arkipäivää.

YEL-päivärahan saamisen edellytyksenä on vähintään terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan todistus työkyvyttömyydestä. Varsinaisen sairauspäivärahan osalta edellytetään työkyvyttömyyden ensimmäisen 60 päivän ajalta yleensä vähintään lääkärin A-todistusta ja sen jälkeen laajempaa B-todistusta.

Lue Kelan ohje sairauspäivärahan hakemiseen >>

 

Sairauspäivärahan määrä

Sairauspäiväraha määräytyy vuositulon perusteella. Vuositulo lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujaksolta, joka edeltää päivärahaoikeuden alkamista edeltävää kalenterikuukautta. Tarkastelujakson ja päivärahan alkamisajankohdan väliin jää siten yksi kuukausi, jonka aikana saatuja tuloja ei oteta huomioon.

Vuosituloon huomioidaan

  • palkkatulot
  • vakuutuspalkka
  • YEL- ja MYEL-työtulo
  • tietyt etuudet
  • tietyt ansionmenetyskorvaukset.

Vuositulo voi muodostua yhdestä tai useammasta edellä mainitusta tulosta. Kela saa yleensä tarvitsemansa tiedot tulorekisteristä ja vakuutuslaitoksista, eikä niitä tarvitse ilmoittaa erikseen Kelaan. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on vähintään vähimmäismääräinen.

Yrittäjien vuosituloon lasketaan 12 kalenterikuukauden tarkastelujakson YEL- ja/tai MYEL-työtulo. Vuosituloon ei lasketa mukaan palkkatuloa omasta yrityksestä eikä elinkeinotoiminnan ansiotuloa. Jos YEL- tai MYEL-työtulon määrä on muuttunut tarkastelujakson aikana, huomioidaan keskimääräinen työtulo. Jos henkilöllä on yritystoiminnan ohella esim. palkkatuloa työskentelystä toiselle, huomioidaan se sairauspäivärahan määrän. Jos sinulla ei ole tuloja tarkastelujakson aikana tai ne ovat hyvin pienet, päivärahasi on aina vähintään vähimmäismääräinen.

Yleiseltä omavastuuajalta (päivät 2–10) maksettavassa ns. YEL-päivärahassa huomioidaan vain YEL-työtulo. YEL-päivärahassa ei sovelleta säännöstä vähimmäispäivärahan maksamisesta, mikäli vakuutettu työtulo on ollut pieni, eli YEL-päiväraha voi olla myös pienempi kuin vähimmäispäiväraha.

Voit laskea oman päivärahasi määrän Kelan laskurilla.

 

Osasairauspäiväraha hyvä vaihtoehto yrittäjälle

Osasairauspäivärahan tarkoitus on tukea työkyvyttömän henkilön työssä pysymistä ja paluuta työhön. Se on tarkoitettu 16–67-vuotiaalle kokoaikatyötä tekevälle yrittäjälle tai työntekijälle. Osasairauspäivärahaa maksetaan ilman omavastuuaikaa, kun se jatkuu välittömästi sairauspäivärahan jälkeen. Jos osasairauspäivärahaa haetaan suoraan ilman edeltävää sairauspäivärahaa, on osasairauspäivärahassa normaali omavastuuaika.

Osa-aikaisen henkilön työhön paluu on vapaaehtoinen järjestely, joka ei saa vaarantaa hänen terveyttään eikä toipumistaan. Osasairauspäivärahan edellytyksenä onkin henkilöä hoitavan (työterveys)lääkärin arvio siitä, että työhön paluu osasairauspäivärahan turvin on mahdollista toipumista vaarantamatta. Jotta yrittäjä voi saada osasairauspäivärahaa, hänen työmääränsä pitää vähentyä 40–60 % työkyvyttömyyttä edeltävästä ajasta.

Osasairauspäiväraha on suuruudeltaan puolet sairauspäivärahan määrästä ja sitä maksetaan enintään 120 arkipäivää kahden vuoden tarkastelujakson aikana.

 

Sairauspäivärahapäivän enimmäisajan jälkeen?

Voit käydä tarkastamassa enimmäisaikasi päättymisen ja muita tärkeitä päivämääriä Kelan sairauspäivärahakausi-laskurilla.

Sairauspäivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen edelleen työkyvyttömällä henkilöllä voi olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen

Jos yrittäjä on enimmäisajan täyttymisen jälkeen palannut työhön, mutta sama sairaus edelleen aiheuttaa työkyvyttömyyttä yli 30 päivän yhtäjaksoisen työskentelyn jälkeen, Kela voi maksaa sairauspäivärahaa vielä 50 päivältä, vaikka sairauspäivärahan enimmäisaika on täyttynyt. Sairauspäivärahan lisäpäivät maksetaan omavastuuajan jälkeen. Lisäpäiviä voidaan maksaa yhdessä tai useammassa jaksossa enintään 50 arkipäivältä. Tämän jälkeen Kela maksaa päivärahaa saman sairauden perusteella vasta, kun edellisestä työkyvyttömyysjaksosta on kulunut vuosi.

Jos työkyvyttömyyden syynä on uusi sairaus, Kela voi maksaa päivärahaa, vaikka päivärahan enimmäisaika on aiemman sairauden vuoksi täyttynyt.

 

Lisätietoa: Kela

 

Liity Yrittäjiin!