Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän työkyvyttömyyseläke

Alle vuoden kestävien työkyvyttömyyksien osalta toimeentulo turvataan Kelan sairauspäivärahalla. Jos yrittäjän työkyky on sairauden, vian tai vamman vuoksi alentunut vuotta pidemmäksi aikaa, voi hänellä olla oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen. Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää 17 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka ei ole täyttänyt ikäluokan alinta vanhuuseläkeikää.

Työkyvyttömyyden arviointi

Työkyvyttömyyden määrittelyn pohjana on lääkärintodistus henkilön terveydentilasta (B-lääkärinlausunto).  Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon yrittäjän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota yrittäjän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös yrittäjän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat.

Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää lievemmin ehdoin 60 vuotta täyttäneille kuin nuoremmille. Päätöstä tehtäessä painotetaan lääketieteellisen arvioinnin lisäksi sosiaalis-taloudellisia seikkoja sekä työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Näitä voivat olla iän lisäksi koulutus, aiempi työkokemus sekä asumis- ja perhesuhteet.

Henkilön kuntoutusmahdollisuudet selvitetään aina ennen työkyvyttömyyseläkepäätöstä.

Täysi tai osatyökyvyttömyyseläke

Jos henkilön työkyvyn alentuma on  suuruudeltaan vähintään 3/5, myönnetään työkyvyttömyyseläke täytenä. Jos työkyvyn alentuma on suuruudeltaan vähintään 2/5, mutta alle  3/5, myönnetään osatyökyvyttömyyseläke. Tilanteissa, joissa henkilön työkyvyn ei arvioida alentuneen vähintään 2/5 verran, ei työkyvyttömyyseläkettä myönnetä.

Toistaiseksi tai määräajaksi

Toistaiseksi myönnettävä työkyvyttömyyseläke jatkuu vanhuuseläkeikään saakka. Jos työkyvyn palautumisesta on toiveita, myönnetään eläke määräaikaisena työkyvyttömyyseläkkeenä eli kuntoutustukena. Määräajaksi myönnettävä osatyökyvyttömyyseläke on nimeltään osakuntoutustuki.

Työkyvyttömyyseläkkeen määrä

Työkyvyttömyyseläke muodostuu työuralla jo karttuneesta eläkkeestä sekä ns. tulevan ajan eläkkeen osasta. 

Tulevan ajan eläkkeen osa tarkoittaa sitä, että eläkettä karttuu todellisen työskentelyajan lisäksi myös ns. laskennalliselta ajalta eli työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta vanhuuseläkeikään saakka. Tulevan ajan eläkkeen osan tarkoitus on korvata työkyvyttömyyden vuoksi pois jääviä työansioita vanhuuseläkeikään asti. Tulevan ajan eläkeoikeus, edellyttää että henkilö on ansainnut työansioita vähintään 18 410,22 euroa (vuoden 2021 tasossa) työkyvyttömyyden alkamisvuotta edeltäneiden kymmenen kalenterivuoden aikana.

Eläkettä karttuu tulevalta ajalta työkyvyttömyyden alkamisvuoden alusta omaan alimpaan vanhuuseläkeikään saakka. Karttuma on 1,5 prosenttia vuodessa eläkettä edeltäneestä vakiintuneesta ansiosta/työtulosta viiden viimeisen kalenterivuoden ajalta. 

Jos työkyvyttömyyseläke jää pieneksi, voi henkilö saada myös kansaneläkettä tai takuueläkettä.

Työskentely työkyvyttömyyseläkkeellä

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva henkilö voi edelleen tehdä työtä. Osatyökyvyttömyyseläkkeen ajatuksenakin on, että henkilö kykenee työkykynsä alenemisesta huolimatta selviytymään osa-aikatyöstä  tai kevyemmistä työtehtävistä. Osatyökyvyttömyyseläkkeelle siirtyvän yrittäjän on vähennettävä yrittäjätoimintaansa ja työtuloaan enintään 60 prosenttiin vakiintuneesta kokoaikaisen toiminnan keskimääräisestä työtulosta.

Myös täydellä työkyvyttömyyseläkkeellä voi jatkaa työntekoa. Tällöin työtuloraja on enintään 40 prosenttia vakiintuneesta työtulosta. 

Työkyvyttömyyseläkkeellä olevan työtulo voi kuitenkin aina olla vähintään takuueläkkeen suuruinen (837,59 €/kk/2021).

Työkyvyttömyyseläkkeen rinnalla tehtävä työ tai harjoitettava YEL-vakuutettu yrittäjätoiminta kartuttaa uutta eläkettä 1,5 % vuosityötulosta.

Jos harkitset ansiotyön tekemistä työkyvyttömyyseläkkeellä ollessasi, selvitä eläkelaitoksestasi, kuinka paljon voit ansaita.

Työkyvyttömyyseläkkeen hakeminen 
 
Myös työkyvyttömyyseläkettä pitää erikseen hakea. Työkyvyttömyyseläkettä ei makseta ilman pätevää syytä takautuvasti pidemmältä ajalta kuin eläkkeen hakemiskuukautta edeltäneeltä kuudelta kuukaudelta.
 
Jos olet saanut maksimiajan sairauspäivärahaa, edelleen työkyvytön ja työkyvyttömyyseläkehakemuksesi on vireillä tai hylätty, voit saada työttömyysetuutta ilman, että sinun tarvitsee lopettaa yritystoimintasi.
 
Osatyökyvyttömyyseläkkeelle voi siirtyä suoraan työstä/yrittäjätoiminnasta. Sen osalta on hyvä hakea eläkeyhtiöstä ennakkopäätöstä oikeudesta eläkkeeseen. Myönteisen päätöksen saatuaan hakijalla on yhdeksän kuukautta aikaa harkita eläkkeelle siirtymistä. Osatyökyvyttömyyseläke myönnetään seuraavan kuukauden alusta siitä, kun yrittäjä täyttää sen myöntämisen ehdot.
 
 
Lisätietoa: Työeläke.fi