Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Työskentely vanhuuseläkeiässä

Vuoden 2017 alussa voimaan tulee suuri eläkeuudistus. Keskeisin muutos on, että vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee asteittain 65 vuoteen. Vuodesta 2018 eteenpäin vanhuuseläkkeen ikärajaa nostetaan 3 kuukaudella jokaista syntymävuosiluokkaa kohti, kunnes vanhuuseläkeiän alaraja on 65 vuotta. Samalla nousee myös yläikäraja: se on noin viisi vuotta alaikärajaa korkeampi.

Yrittäjän jäädessä vanhuuseläkkeelle hänen ei tarvitse lopettaa yrittäjätoimintaasi eläkkeen saamiseksi. Eläkettä on kuitenkin aina haettava täyttämällä  eläkehakemus joko sähköisesti Työeläke–palvelussa tai eläkevakuutusyhtiöstä saatavalla paperihakemuksella . Hakemus kannattaa tehdä noin kaksi kuukautta ennen aiottua eläkkeelle jäämistä ja se tulee tehdä viimeistään kolme kuukautta eläkkeelle jäämisen jälkeen.

Ennen vanhuuseläkkeen alaikärajan täyttämistä yrittäjän eläkelain mukaisen vakuuttamisvelvollisuuden täyttävä henkilö maksaa eläkevakuutusmaksua 25,60 % vakuutusta tehtäessä sovitusta vuosityötulosta (ns. YEL-työtulo). Lisäksi hänen tulee maksaa sairausvakuutuksen päivärahamaksua 1,55 % YEL-työtulostaan (2021), mikäli hänen vuosityötulonsa ylittää 14 766 euroa. Itselleen palkkaa maksava yrittäjä maksaa myös työnantajan sosiaaliturvamaksua (1,53 % palkasta/2021). Mikäli kyseisellä henkilöllä on vapaaehtoinen yrittäjän tapaturmavakuutus, maksaa hän myös toimialan ja vakuutusta tehtäessä sovitun vuosityötulon mukaista vakuutusmaksua. Yrittäjän työttömyyskassaan kuuluva henkilö maksaa kyseisen kassan jäsenmaksua.

Vanhuuseläkeiän täyttävä yrittäjä

Kun yrittäjällä on oikeus ryhtyä nostamaan työeläkelakien mukaista täyttä vanhuuseläkettä,  hänen ei tarvitse lopettaa yritystoimintaansa eikä siitä saatavilla tuloilla ole vaikutusta hänelle maksettavan vanhuuseläkkeen määrään. Vanhuuseläkettä saavalla yrittäjällä ei ole velvollisuutta eläkevakuuttaa toimintaansa. Yrittäjä voi siis ryhtyä nostamaan eläkettä ja jatkaa toimintaansa ilman YEL-vakuutusta. Mikäli kyseinen eläkeläinen kuitenkin haluaisi edelleen eläkevakuutuksesta maksaa, karttuisi hänelle eläkettä 1,5 % YEL-työtulosta. Vanhuuseläkkeen rinnalla karttunut lisäeläke on nostettavissa henkilön täyttäessä joustavan vanhuuseläkkeen yläikärajan vuotta.

Mikäli henkilö on jäänyt varhennetulle vanhuuseläkkeelle, on hänen kuitenkin edelleen vakuutettava yritystoimintansa, mikäli se muuten täyttää vakuuttamisen edellytykset.

Käy tarkistamassa oma eläkekarttumasi  Työeläke -palvelussa ja suunnittelemassa loppu työurasi  eläkelaskurilla !

Vaikkei yritystoiminnasta saatavilla tuloilla ole vaikutusta henkilölle maksettavan vanhuuseläkkeen suuruuteen, on hyvä tiedostaa, että vanhuuseläkettä verotetaan ansiotulona. Sen nostamisella on siten vaikutusta kyseisen henkilön verotukseen. 63-vuotias yrittäjä voi myös hakea työeläkkeen rinnalle kansaneläkettä. Alle 65-vuotiaalle se maksetaan kuitenkin pysyvästi vähennettynä.

Takuueläke turvaa Suomessa asuvalle henkilölle  837,59 euron suuruisen  (2021) vähimmäiseläkkeen. Siitä vähennetään täysimääräisesti kaikki muut eläkkeet eli täyden takuueläkkeen saavat vain ne, joilla ei ole mitään muita eläkkeitä. Takuueläkettä haetaan Kansaneläkelaitokselta.

Yrittäjä voi myös siirtää vanhuuseläkkeelle jäämistään ja jatkaa toimintaansa normaalisti. Tällöin hän on myös edelleen eläkevakuuttamisvelvollinen toiminnastaan, mikäli se muuten täyttää vakuuttamisen edellytykset. Mikäli henkilö päättää siirtää eläkkeelle jäämistä alimmasta vanhuuseläkeiästä, korotetaan hänen pysyvästi 0,4 % jokaisesta kuukaudesta, jolla hän eläkkeen alkamista siirtää. 

Mikäli yrittäjä päättää siirtyä kokonaan vanhuuseläkkeelle ja lopettaa yritystoimintansa, tulee hänen päättää myös lakisääteinen tapaturmavakuutuksensa. Eläketuloista ei makseta sairausvakuutuksen päivärahamaksua eikä eläkeläinen voi saada sairauspäivärahaa.

Yrittäjän on syytä pohtia myös työttömyysvakuutuksen mielekkyyttä. Vanhuseläkkeellä oleva henkilö ei voi saada työttömyysetuutta. Työttömyysetuus myönnetään enintään sen kalenterikuukauden loppuun, jona työnhakija täyttää 65 vuotta ja ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa maksetaan enintään 500 työttömyyspäivältä eli hieman vajaan kahden vuoden ajalta. Näin ollen 63-vuoden täyttymisen jälkeen työttömäksi jäävä yrittäjä ei välttämättä enää saa vakuutuksesta täyttä hyötyä.

65-vuotias yrittäjä

65-vuotiaana yrittäjä voi hakea kansaneläkejärjestelmän täyttä vanhuuseläkettä, mikäli ei ole hakenut sitä jo aiemmin varhennusvähennyksellä pienennettynä. Kansaneläkkeen täysi määrä on 666,29 euroa kuukaudessa (2021). Jos yrittäjä on avio- tai avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, määrä on 593,97 euroa (2021).

Täyttä kansaneläkettä voi saada vain silloin, kun yrittäjällä ei ole lainkaan työeläkkeitä tai niiden bruttoyhteismäärä on enintään 56,29 euroa kuukaudessa (2021). Kun yrittäjällä on työeläkkeitä enemmän, kansaneläke pienenee tai et saa sitä lainkaan. Kansaneläkettä ei jää maksettavaksi kuukausitulojen ollessa yksinasuvalla 1 373,30 euroa ja parisuhteessa olevalla 1 230,53 euroa (2021).

Vanhuuseläkkeen yläikärajalla oleva yrittäjä

Jos yrittäjä ei ole vieläkään osannut jäädä laakereilleen lepäämään vanhuuseläkkeen yläikärajalla, tulee hänen tässä kohtaa lopettaa ainakin eläkevakuutuksen ja sairausvakuutuksen maksaminen. Vanhuuseläkkeen nostamisen voi vielä tässäkin kohtaa työntää myöhemmäksi. Tällöin eläkettäsi korotetaan 0,4 % jokaiselta lykkäyskuukaudelta.