Etusivu > Yrittäjän ABC > Yrittajan Sosiaaliturva > Yrittajan Toimeentuloturva

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yrittäjän eläkejärjestelmä

Yrittäjän eläkelain eli YEL:n mukaan Suomessa asuvan ja toimivan yrittäjän on vakuutettava itsensä vanhuuden, työkyvyttömyyden ja kuoleman varalta.  Yksi vakuutus koskee saman henkilön kaikkea yritystoimintaa.

YEL-vakuutuksen perusteella yrittäjälle maksetaan mm. vanhuuseläkettä, osa-aikaeläkettä ja työkyvyttömyyseläkettä. Vakuutukseen sisältyy myös yrittäjän omaisille turvaa tuova perhe-eläke. YEL-vakuutusta tehtäessä vahvistetun yrittäjän vuosittaisen työtulon taso vaikuttaa eläkkeiden lisäksi laajalti kaikkeen yrittäjän lakisääteisen toimeentuloturvan tasoon.

Kuka on vakuuttamisvelvollinen?

YEL:ssä yrittäjänä pidetään liikkeen- tai ammatinharjoittajaa (ns. toiminimiyrittäjä), avoimen yhtiön yhtiömiestä, kommandiittiyhtiön vastuunalaista yhtiömiestä sekä osakeyhtiön johtavassa asemassa olevaa osakasta, joka itse omistaa osakkeista yli 30 prosenttia tai yhdessä perheenjäsentensä kanssa yli 50 prosenttia.  Johtavalla asemalla tarkoitetaan toimistusjohtajuutta, hallituksen jäsenyyttä tai muuta vastaavaa asemaa tai tosiasiallista määräämisvaltaa yrityksessä. 

Yrityksessä työskentelevä 18-67-vuotias yrittäjä on velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen, kun yritystoimintaa harjoitetaan vähintään neljä kuukautta ja yrittäjän työtulo eli työpanoksen arvo yltää vähintään vuosittain vahvistettuun vuosityötuloon (8 063,57 €/2021). Kokoaikaisen vanhuuseläkkeen rinnalla tehdyn yrittäjätoiminnan vakuuttaminen on kuitenkin vapaaehtoista (kts. lisää Työskentely vanhuuseläkeiässä).

YEL-vakuutus on henkilökohtainen ja se on otettava kuuden kuukauden kuluessa yrittäjätoiminnan alkamisesta. Vaikka vakuutus otettaisiin yrittäjätoiminnan aloittamisen jälkeen, tulee se voimaan takautuvasti yritystoiminnan alkamisesta lukien.

 YEL-työtulo

YEL-työtulon mukaan lasketaan sekä yrittäjän eläkekertymä että eläkevakuutusmaksut. Tämän lisäksi sen mukaan määritetään yrittäjän sairausvakuutuksen maksut sekä sairausvakuutuslaissa säädetyt päivärahaetuudet (vanhempainpäiväraha, sairauspäiväraha, kuntoutusraha). YEL-työtulon suuruus määrittää myös yrittäjän mahdollisuudet vakuuttaa itsensä työttömyyden, tapaturman ja ammattitaudin varalta lakisääteisellä vakuutuksella.

Työtulon pitää lain mukaan olla se palkka, joka kohtuudella olisi maksettava, jos yrittäjätoimintaa suorittamaan olisi palkattava vastaavan ammattitaidon omaava henkilö, tai se korvaus, jonka muutoin voidaan katsoa keskimäärin vastaavan sanottua työtä.  Työtulo määritettäessä ei yrityksen voitolla eikä yrittäjän verotettavalla tulolla ole merkitystä. Eläketurvakeskus julkaisee vuosittain ohjeen siitä, millä tasolla koko aikaisen yrittäjän työtulon tulisi olla eri toimialoilla.

YEL-työtulon muuttaminen on mahdollista ja tärkeääkin yritystoiminnan laajentuessa tai supistuessa. Muutosta ei kuitenkaan voi tehdä takautuvalle ajalle. Muutos on syytä tehdä jos yritystoiminnan laajuudessa tapahtuu merkittävä ja pysyväisluontoinen muutos. Työtulon muutos vaikuttaa sekä eläkevakuustumaksuihin, eläkekertymään että muuhun em. sosiaaliturvaan.

Eläkevakuutusmaksu

YEL-maksu on sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain vahvistama prosenttimäärä työtulosta. YEL-maksu on alle 53-vuotiaille pienempi kuin ja 53 vuotta täyttäneille yrittäjille, koska myös eläkettä kertyy vähemmän. Vuonna 2021 YEL-maksu on alle 53-vuotiailla 24,1 prosenttia ja 53 vuotta täyttäneillä 25,6 prosenttia YEL-työtulosta.  Vakuutusmaksun voi maksaa eläkevakuutusyhtiöön tai eläkekassaan myös useammassa erässä. Vakuutusmaksut vastaavat työntekijöistä kokonaisuudessaan maksettavia eläkevakuutusmaksuja.

Ensimmäistä kertaa yrittäjäksi ryhtyvä saa YEL-maksusta 22 prosentin alennuksen neljän vuoden ajan. Jos yritystoiminta päättyy ennen kuin neljä vuotta on kulunut, jäljelle jääneen ajanjakson voi käyttää hyväkseen toiseen yrittäjäjaksoon. Jaksojen välillä ei ole aikarajoituksia.

Yrittäjä voi jonakin vuonna maksaa suurempaa YEL-vakuutusmaksua ja parantaa siten karttuvaa eläkettään. Lisävakuutusmaksu voi olla 10–100 prosenttia yrittäjälle lasketusta vuotuisesta vakuutusmaksusta. Vastaavasti yrittäjä voi tietyissä rajoissa joustaa vuotuisesta vakuutusmaksusta 10–20 prosenttia alaspäin. Jousto ei vaikuta vahvistetun työtulon määrään.

Jousto koskee aina vain yhtä kalenterivuotta kerrallaan ja saman kalenterivuoden aikana voi joustaa YEL-maksuissa vain kerran. Joustoa tulee hakea eläkevakuutusyhtiöltä sen kalenterivuoden aikana, jona joustoa vakuutusmaksuusi halutaan. Jousto mahdollisuuden käyttö ei vaikuta yrittäjän muihin sosiaalivakuutusmaksuihin eikä muihin kuin eläke-etuuksiin.

YEL-vakuutusmaksut ovat maksajansa verotuksessa kokonaan vähennyskelpoisia. 

Eläkkeen karttuminen

Työeläkkeen määrään vaikuttavat vuosityötulo ja ikään sidottu karttumisprosentti. Vuosittainen työtulo kerrotaan karttumisprosentilla ja työeläke muodostuu kaikista työuran aikaisista ansioista palkkatyössä ja yrittäjänä.  Eläkettä kertyy myös tutkintoon johtavasta  opiskelusta sekä joistakin sosiaalietuuksista, kuten vanhempainvapaasta, kotihoidon tuen ajalta ja ansiosidonnaisilta työttömyysjaksoilta. 

Alle 53-vuotiaiden karttumisprosentti on 1,5 vuosityötulosta. 53–62-vuotiaille eläkettä karttuu 1,7 prosentin mukaan. Ns. superkarttuma poistuu vuoden 2017 eläkeuudistuksessa. Yrittäjien eläkekarttumat ovat samat kun muillakin eläkevakuutetuilla.

Eläkkeen hakeminen

Eläkettä täytyy aina hakea. Hakemus on hyvä tehdä noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua eläkkeelle jäämistä. Eläkehakemuksen voit tehdä esimerkiksi Työeläke.fi -sivuilla.

Eläkepäätöksen antaa yleensä eläkelaitos, jossa sinulla on eniten ansioita kahden viimeisen kalenterivuoden ajalta. Sama eläkelaitos myös maksaa eläkkeen ja vastaa päätöstä koskeviin tiedusteluihin.

Pienen eläketurvan kerryttäneet henkilöt voivat saada myös kansaneläkettä tai takuueläkettä. Niitä voi hakea samalla hakemuksella työeläkkeen kanssa.

Yrittäjäeläkkeet

Yrittäjän eläkevakuutuksen perusteella maksetaan seuraavia etuuksia:

Vanhuuseläke ikäluokkakohtaisessa eläkeiässä

Varhennettu vanhuuseläke muutaman vuoden ennen alinta vanhuuseläkeikää

Työkyvyttömyyseläke kun työkyvyssä vähintään 2/5 alenema

Perhe-eläkettä puolisolle ja lapselle kuolemantapauksessa 

Tuleva eläkkeesi askarruttaa?

Voit milloin tahansa tarkastaa kertyneen eläkkeesi verkkopankkitunnuksiasi hyödyntäen Työeläke.fi -palvelussa. Tämän jälkeen voit laskea arvion tulevasta eläkkeestäsi samassa palvelussa.

 

Lisätietoja YEL-vakuutuksesta:
Elo
Ilmarinen
Varma
Veritas

Eläketurvakeskus