Julkiset hankinnat - Yritystoiminnan ABC - yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittajan Abc > Yritystoiminnan Abc

Etsi

Julkiset hankinnat ja kilpailutus

Julkisella hankinnalla tarkoitetaan hankintalaissa kaikkia julkisyhteisön tekemiä hankintoja oman organisaationsa ulkopuolelta. Hankinta voi koskea esimerkiksi tavaroiden ja palvelujen ostamista tai vuokraamista sekä urakalla teettämistä. Hankintalaki velvoittaa hankintayksikön kilpailuttamaan hankinnan, mikäli se ylittää lain mukaiset kynnysarvot. Hankintojen kilpailuttamisvelvoite voi koskea myös muuta tahoa kuin julkista viranomaista, mikäli se saa hankinnan tekemistä varten julkista tukea yli puolet hankinnan arvosta. Hankintalakia ei sovelleta kynnysarvojen alle jääviin ns. pienhankintoihin.

Hankinnan toteutusmenettelyt määräytyvät hankinnan kohteen lajin ja arvon perusteella. Kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat tulee kilpailuttaa kansallisten säännösten mukaan ja hankinnat, jotka ylittävät korkeammat EU kynnysarvot kilpailutetaan EU -hankintoja koskevien säännösten mukaan.

Julkisten hankintojen kansalliset kynnysarvot 2016

Kansallinen kynnysarvo tavara- ja palveluhankinnoille, käyttöoikeussopimuksille ja suunnittelukilpailuille on 30 000 euroa. Terveydenhoito- ja sosiaalipalveluiden sekä  kynnysarvo on 100 000 ja rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden 150 000 euroa. 

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot 2016

Julkisten hankintojen EU-kynnysarvot vahvistetaan kahden vuoden välein. Vuoden 2014 alusta kuntien tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen kynnysarvo on 209 000 euroa ja rakennusurakoiden ja käyttöoikeusurakoiden 5 225 000 euroa. Valtion tavara- ja palveluhankintojen sekä suunnittelukilpailujen kynnysarvo on 135 000 euroa ja rakennusurakoiden 5 225 000. Erityisaloja koskevat kynnysarvot ovat tavara- ja palveluhankintojen ja suunnittelukilpailujen osalta 418 000 euroa ja rakennusurakoiden osalta 5 225 000.

Kilpailuttamisen periaatteet

Julkisten hankintojen avoimuuden periaatteen mukaisesti hankinnasta tulee tiedottaa avoimesti ja riittävän laajasti. Hankinnasta julkaistaan ilmoitus, joka sisältää tarjouspyynnön tai tiedon siitä, mistä varsinaisen tarjouspyynnön voi pyytää. Kaikki hankintailmoitukset julkaistaan Hilma-palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi. EU-kynnysarvot ylittävät ilmoitukset julkaistaan myös EU:n ilmoituspaikassa Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosassa (S-sarja) sekä TED-tietokannassa.päivitetty 26.1.2016