Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc > Maankaytto Kaavoitus Ja Rakentaminen

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Yleiskaavoitus

Yleiskaavan tarkoituksena on kunnan tai sen osan yhdyskuntarakenteen ja maankäytön yleispiirteinen ohjaaminen sekä toimintojen yhteensovittaminen. Sen pääasiallisena tehtävänä on siis ohjata yhdyskunnan eri toimintojen sijoittelua kunnan alueelle. Yleiskaava voidaan laatia koskemaan koko kuntaa tai sen osa-aluetta, minkä lisäksi kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan.

Kunnan sisäisen yleiskaavan laatimisesta vastaa kunta ja se hyväksytään kunnanvaltuustossa. Kuntien yhteisen yleiskaavan laatimisesta puolestaan vastaa maakunnan liitto tai muu kuntien asettama toimielin.  Yleiskaava voidaan jättää laatimatta, jos se ei ole kunnan maankäytön järjestämiseksi tarpeen.

Päivitetty 25.7.2016

Kaavoitusmenettelyn aikaiset kiellot

Kunta voi määrätä väliaikaisen rakennuskiellon ja muita vastaavia toimenpiteitä, kuten puuston hakkuuta tai maa-ainesten ottoa, koskevan toimenpidekiellon alueelle, jolle on päätetty laatia yleiskaava. Kielto on voimassa enintään siihen saakka, kun yleiskaava hyväksytty, tai jos hyväksymispäätöksestä on valitettu, siihen asti kunnes kaavapäätös saa lainvoiman.

Ohjausvaikutus

Lainvoimainen ja oikeusvaikutuksellinen yleiskaava toimii ohjeena laadittaessa asemakaavaa ja ryhdyttäessä muuten toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi. Sillä on siis vastaava ohjausvaikutus yksityiskohtaisempaan maankäytön suunnitteluun kuin maakuntakaavalla on yleiskaavaan nähden. Viranomaisten on lisäksi otettava yleiskaava huomioon toiminnassaan ja pidättäydyttävä sellaisista toimenpiteistä, jotka vaikeuttaisivat yleiskaavan toteuttamista.

Ehdollinen rakentamisrajoitus ja muut määräykset

Yksityiselle maanomistajalle yleiskaava asettaa vastaavan ehdollisen rakentamisrajoituksen kuin maakuntakaava. Lupaa rakentamiseen ei siis saa myöntää, jos se vaikeuttaa kaavan toteuttamista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos sen epäämisestä aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa eikä kunta lunasta aluetta tai suorita haitasta maanomistajalle kohtuullista korvausta. Yleiskaavassa voidaan lisäksi määrätä kaava-alueelle muitakin rakentamis- ja toimenpiderajoituksia sekä esimerkiksi maisemaa tai historiallisesti arvokkaita rakennuksia koskevia suojelumääräyksiä.

Oikeusvaikutukseton yleiskaava

Yleiskaava voidaan laatia myös oikeusvaikutuksettomana, jolloin sillä ei ole edellä mainittuja sitovia vaikutuksia. Oikeusvaikutukseton yleiskaava on luonteeltaan lähinnä suositus, joka ohjaa maankäyttöä sen alueella. Oikeusvaikutuksetontakin yleiskaavaa voidaan kuitenkin käyttää pakkolunastuksen perusteena.