Etusivu > Yrittäjän ABC > Yritystoiminnan Abc > Yrittaja Ja Kuluttaja

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Tiedonantovelvollisuudet, koti- ja etämyynti

Kuluttajansuojalaissa on useita tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä. Seuraavassa on käsitelty koti- ja etämyynnin keskeisimpiä asioita sekä muita kuluttajansuojalakiin sisältyviä tiedonantovelvoitteita. Ohjeistuksessa viitataan kuluttajansuojalain 6 luvun eräisiin säännöksiin, joihin voit tutustua tästä linkistä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038#L6
 

Etämyynti ja kotimyynti

Milloin on kyse lain tarkoittamasta etämyynnistä?

Etämyynnistä on kyse, kun sopimus syntyy yhtä tai useampaa etäviestintä käyttämällä etämyyntiä varten luodussa järjestelmässä. Etäviestimellä tarkoitetaan internetiä, sähköpostia, tekstiviestiä, puhelinta, televisiota, postimyyntiluetteloa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.
 

Milloin on kyse lain tarkoittamasta kotimyynnistä?

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka tehdään tai jota koskevan tarjouksen kuluttaja tekee muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa osapuolten ollessa samanaikaisesti läsnä.

Kotimyyntisopimuksella tarkoitetaan myös sopimusta, joka tehdään:

 1. elinkeinonharjoittajan toimitiloissa tai etäviestimellä välittömästi sen jälkeen, kun kuluttajaan on otettu henkilökohtaisesti erikseen yhteyttä paikassa, joka ei ole elinkeinonharjoittajan toimitila; tai
 2. elinkeinonharjoittajan järjestämällä tutustumisretkellä, jonka tarkoituksena tai seurauksena on kulutushyödykkeiden tarjoaminen kuluttajalle.

Toimitiloilla tarkoitetaan:

 1. kiinteää myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä vakituisesti tai kausiluonteisesti;
 2. siirrettävää myyntipaikkaa, jossa elinkeinonharjoittaja tarjoaa kulutushyödykkeitä tavanomaisesti tai kausiluonteisesti.
   

Mitä tietoja kuluttajalle on annettava ennen sopimuksen tekemistä?

Kuluttajalle on ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä annettava tai asetettava (esimerkiksi verkkosivuille) kuluttajansuojalain 6 luvun 9 ja 12 §:ssä tarkoitetut tiedot etäviestimelle soveltuvalla tavalla selkeästi ja ymmärrettävästi.

Jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, hänelle on lisäksi annettava peruuttamislomake. Linkki peruuttamisohjeeseen ja peruuttamislomakkeen malliin on tämän ohjeistuksen lopussa. Kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle jäljennös sopimusvahvistuksesta. Etämyynnissä elinkeinonharjoittajan on toimitettava kuluttajalle vahvistus kohtuullisessa ajassa, viimeistään tavaroiden luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Puhelinmyynnissä elinkeinonharjoittajan on heti puhelinkeskustelun alussa ilmoitettava nimensä ja tarvittaessa sen henkilön nimi, jonka puolesta hän toimii, sekä puhelun kaupallinen tarkoitus.
 

Hinnasta ja maksuvelvollisuudesta ilmoittaminen

Jos elinkeinonharjoittaja ei ole antanut ennen sopimuksen tekemistä kuluttajalle lisäkuluja tai muita kustannuksia koskevia tietoja, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa tällaisia lisäkustannuksia.

Jos sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle asetetaan maksuvelvollisuus, on elinkeinonharjoittajan varmistettava, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden. Jos elinkeinonharjoittaja ei ole saanut kuluttajan nimenomaista hyväksyntää, sopimus ei sido kuluttajaa.

Jos tilauksen tekeminen edellyttää näppäimen tai vastaavan toiminnon käyttöä, toiminto on merkittävä sanoilla ”tilaukseen sisältyy maksuvelvollisuus” tai muulla vastaavalla yksiselitteisellä ilmauksella. Kyseessä voi olla esimerkiksi välittömästi tilausnäppäimen yhteydessä oleva näkymä, josta ilmenee selkeästi ja yksiselitteisesti tilattava tuote ja kaikki tilauksesta aiheutuvat kustannukset euromääräisenä.

Kuluttaja voi vedota sopimuksen sitomattomuuteen viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä, jonka jälkeen elinkeinonharjoittajan on viimeistään 30 päivän kuluttua palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava kuluttajalle tavaran palauttamisesta aiheutuneet kulut.
 

Peruuttamisoikeus koti- ja etämyynnissä

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttajalla on oikeus peruuttaa koti- tai etämyyntisopimus ilmoittamalla siitä viimeistään 14 päivän kuluttua peruutusajan alkamisesta. Peruutusaika alkaa palvelusopimuksen tekemisestä, kauppasopimuksessa tavaran vastaanottamisesta taikka, jos kyse on tavaroiden säännöllisestä toimittamisesta, ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta. Peruuttaminen on tehtävä peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla.

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, hänen on palautettava vastaanottamansa tavara viivytyksettä ja viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen tekemisestä, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut noutamaan tavaraa itse.

Pelkkä tavaran palauttaminen ei peruuttamiseen riitä, vaan kuluttajan on nimenomaisesti ilmoitettava halustaan peruuttaa sopimus.

Kuluttajan on myös vastattava tavaroiden palauttamisesta johtuvista välittömistä kuluista, jollei elinkeinonharjoittaja ole sitoutunut vastaamaan niistä.

Elinkeinonharjoittajan on viimeistään 14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalta saadut suoritukset. Kuluttajan vastaa kuitenkin tuotteen arvon alentumisesta sekä ylimääräisistä toimituskustannuksista, jotka ovat aiheutuneet kuluttajan valitsemasta muusta kuin elinkeinonharjoittajan tarjoamasta edullisimmasta vakiotoimitustavasta.

Elinkeinonharjoittajalla on oikeus pidättyä maksujen palautuksesta, kunnes hän on saanut tavaran kuluttajalta takaisin. Elinkeinonharjoittajan on palautettava saamansa suoritukset samalla maksutavalla, jota kuluttaja käytti alkuperäisessä liiketoimessa.  Suoritusten palauttamisesta ei saa aiheutua kuluttajalle kustannuksia.

Jos elinkeinonharjoittajalla on kotimyynnissä velvollisuus noutaa tavara kuluttajan luota, noudetaan se paikasta, jonne elinkeinonharjoittaja on sen toimittanut tai josta sen voi hankaluudetta noutaa. Kuluttajan vastuu tavaran säilyttämisestä lakkaa kahden kuukauden kuluttua tavaran vastaanottamisesta. Jollei elinkeinonharjoittaja mainitussa ajassa nouda tavaraa, saa kuluttaja tavaran vastikkeetta.

Jos kuluttaja peruuttaa koti- tai etämyyntisopimuksen, peruuntuu liitännäinen luotto- tai vakuutussopimus ilman toimenpiteitä. Liitännäisen luotto- tai vakuutussopimuksen peruuntuessa luoton- tai vakuutuksenantajan on viimeistään 30 päivän kuluttua sopimuksen peruuntumisesta tiedon saatuaan palautettava kuluttajalta saamansa suoritukset.
 

Palvelun suorittaminen ennen peruuttamisajan päättymistä

Muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen voidaan aloittaa ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on tehnyt tästä nimenomaisen pyynnön.

Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan aloittaa ennen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa.

Jos muuta kuin digitaalista sisältöä koskevan palvelun suorittaminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on peruuttamistapauksessa maksettava peruuttamisilmoituksen tekemiseen mennessä sopimuksen täyttämiseksi tehdystä suorituksesta elinkeinonharjoittajalle kohtuullinen korvaus.

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa muuta kuin digitaalista sisältöä koskeva tilaus 14 päivän kuluessa silloinkin, kun palvelusuoritus on jo aloitettu hänen suostumuksellaan, mutta sitä ei ole vielä saatettu loppuun. Tällöin kuluttajan tulee kuitenkin korvata jo tehty suoritus.

Kuluttajalla ei kuitenkaan ole maksuvelvollisuutta, jos elinkeinonharjoittaja on laiminlyönyt antaa hänelle peruuttamisoikeutta koskevat tiedot tai jos elinkeinonharjoittaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen peruuttamisaikana ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä.
 

Milloin kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta?

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta esimerkiksi silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu tai digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä kuluttajan pyynnön tai suostumuksen johdosta ja kuluttajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta tällaisessa tapauksessa. Kuluttaja ei voi peruuttaa sopimusta myöskään, kun sopimus koskee tavaraa, joka valmistetaan tai jota muunnellaan kuluttajan vaatimusten mukaisesti tai selvästi henkilökohtaisia tarpeita vastaavaksi.

Peruuttamisoikeuden rajoitukset on lueteltu tyhjentävästi kuluttajansuojalain 6 luvun 16 §:ssä.

Elinkeinonharjoittaja ei voi rajoittaa peruuttamisoikeutta muilla perusteilla, esimerkiksi vetoamalla tuotteen alennusmyyntiin tai pakkauksen rikkoutumiseen.

Peruuttamisohje ja peruuttamislomakkeen malli:

Kulut puhelinasioinnista

Säännöksen sisältö

Kuluttajansuojalain 2 luvun 14 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja ei saa käyttää tekemäänsä kulutushyödykesopimusta koskevassa puhelinasioinnissa palvelua, jonka käyttämisestä peritään kuluttajan liittymäsopimuksen mukaisen hinnan ylittäviä kuluja tai kuluja, jotka ylittävät liittymäsopimuksen mukaista hintaa vastaavan laskennallisen perushinnan. Laskennallinen perushinta on teleyritysten vähimmäishinnoitteluun ja markkinaosuuksiin perustuva hinta lisättynä 20 prosentilla.

Liikenne- ja viestintävirasto laskee ja julkaisee ns. laskennallisen perushinnan vuosittain. Laskennallinen perushinta on vuonna 2019 0,084 €/min.

Lisämaksullisten palvelunumeroiden käyttö  säännöksessä tarkoitettuun sopimusasiakkaiden puhelinasiointiin on kielletty.

 

Minkälaista puhelinasiointia säännös koskee?

Säännös koskee puhelinasiointia, jossa kuluttajat ovat yhteydessä yritykseen jo tehtyä sopimusta koskevassa asiassa. Käytännössä tällä tarkoitetaan kuluttajan puhelinyhteydenottoja, jotka koskevat esimerkiksi tehdyn sopimuksen:

 • peruuttamista, irtisanomista, purkamista
 • toimituksen viivästystä tai tuotteen virhettä
 • laskutusta

Kuitenkin lisäpalvelujen hankkimista koskevasta puhelinasioinnista voi veloittaa perushintaa suurempia kuluja, vaikka lisäpalvelu koskisikin aikaisemmin tehtyä sopimusta (esimerkiksi lentolipun ostanut kuluttaja hankkii lisäpalveluna paikan, jossa on enemmän jalkatilaa).
 

Minkälaista puhelinasiointia säännös ei koske?

Enimmäishintasäännös ei sovellu, jos kuluttajan asia ei koske aikaisemmin tehtyä sopimusta. Tällaisista yhteydenotoista voi siis edelleen veloittaa perushintaa suurempia puhelumaksuja.

Säännös ei siten koske esimerkiksi tilanteita ns. tilausnumeroita, myyntinumeroita, numeroita, joista voi tiedustella tarjolla olevista tuotteista, palveluista tai aukioloajoista jne. Säännös ei myöskään sovellu,  jos itse palvelua tarjotaan puhelimitse sopimuksen perusteella (esimerkiksi lakimiehen neuvontapalvelu).

Säännöstä ei sovelleta lainkaan rahoituspalvelua tai -välinettä koskeviin sopimuksiin, kuten luotto- ja vakuutussopimuksiin.
 

Tiedonantovelvollisuus erimielisyystilanteiden varalle

Kuluttajansuojalakiin lisättiin 9.1.2016 säännös, jonka mukaan yrityksen on pidettävä verkkosivuillaan kuluttajien saatavissa helposti, selkeästi ja ymmärrettävästi tieto tuomioistuimen ulkopuolisesta riidanratkaisuelimestä. Myös riidanratkaisuelimen verkkosivuston osoite on ilmoitettava. Vastaavat tiedot on mainittava myös elinkeinonharjoittajan laatimissa ja kuluttajalle annettavissa vakioehdoissa. Nämä tiedonantovelvollisuudet perustuvat EU-sääntelyyn ja ne koskevat kaikkia kuluttajakauppaa harjoittavia yrityksiä, vaikka nämä eivät harjoita etämyyntiä.

Käytännössä yrityksen on lisättävä verkkosivuilleen ja vakioehtoihin huomautus, jossa todetaan kuluttajalla olevan mahdollisuus saattaa kuluttajasopimusta koskeva erimielisyys esimerkiksi kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

Jos yritys tekee sopimuksia verkossa, sen on myös lisättävä verkkosivuilleen ja vakioehtoihin linkki EU:n verkkovälitteiselle riidanratkaisufoorumille. Yrityksen on pidettävä myös oma sähköpostiosoitteensa näkyvillä verkkosivuillaan. Vastaavat tiedot on annettava myös sähköpostiviestissä, jos tarjous on tehty sähköpostilla. Tämä velvollisuus perustuu EU:n verkkovälitteistä riidanratkaisua koskevaan asetukseen.
 

Esimerkkiteksti tiedonantovelvoitteen täyttämiseksi:

 • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi.
   
 • Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan (www.kkv.fi/kuluttajaneuvonta).
   
 • Kuluttajalla on mahdollisuus käyttää myös verkkovälitteistä riidanratkaisufoorumia asian ratkaisemiseksi. 
   

Lue tiedote: Kuluttajariitojen vaihtoehtoinen riidanratkaisun tehostaminen tuo yrityksille tiedonantovelvoitteita 
Lue Yrittäjäinfon artikkeli: Kuluttajariitojen ratkaiseminen tehostuu EU:ssa – yrityksille tiedonantovelvoitteita 


Lisätietoja:

Päivitetty 30.7.2019