Barometri syksy 2004 alueraporttien PDF:t | Yrittajat.fi
Yrittäjät > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Tutkimukset > Pk Yritysbarometrit > Pk Yritysbarometri 2 2004

Etsi

Barometri syksy 2004 alueraporttien PDF:t

 
 

Barometri kevät 2004 alueraporttien PDF:t

 

Etelä-Karjala

Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Etelä-Pohjanmaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Etelä-Savo
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Helsinki
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Kanta-Hämee
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Kainuu
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Keski-Pohjanmaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Keski-Suomi
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Kymenlaakso
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Lappi
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pirkanmaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pohjois-Karjala
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pohjois-Pohjanmaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Päijät-Häme
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pääkaupunkiseutu
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Satakunta
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pohjois-Savo
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Uusimaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Varsinais-Suomi
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Pohjanmaa
Pk-yritysbarometri aikasarja
Pk-yritysbarometri raportti
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteet
Ruotsinkielinen Pohjanmaa
Pk-yritysbarometri taulukkoliitteetLiitteet
202547_alue_aikasarja_EtelaKarjala.pdf
202547_Etela_Karjala_raportti.pdf
202547_Etela_Karjala_taulukkoli.pdf
202547_alue_aikasarja_EtelaPohjanmaa.pdf
202547_Etela_Pohjanmaa_raportti.pdf
202547_Etela_Pohjanmaa_taulukko.pdf
202547_alue_aikasarja_EtelaSavo.pdf
202547_Etela_Savo_raportti.pdf
202547_Etela_Savo_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_Helsinki.pdf
202547_Helsinki_raportti.pdf
202547_Helsinki_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_KantaHame.pdf
202547_Kanta_Hame_raportti.pdf
202547_Kanta_Hame_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_Kainuu.pdf
202547_Kainuu_raportti.pdf
202547_Kainuu_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_KeskiPohjanmaa.pdf
202547_Keski_Pohjanmaa_raportti.pdf
202547_Keski_Pohjanmaa_taulukko.pdf
202547_alue_aikasarja_KeskiSuomi.pdf
202547_Keski_Suomi_raportti.pdf
202547_Keski_Suomi_taulukkoliit.pdf
202547_alue_aikasarja_Kymenlaakso.pdf
202547_Kymenlaakso_raportti.pdf
202547_Kymenlaakso_taulukkoliit.pdf
202547_alue_aikasarja_Lappi.pdf
202547_Lappi_raportti.pdf
202547_Lappi_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_Pirkanmaa.pdf
202547_Pirkanmaa_raportti.pdf
202547_Pirkanmaa_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_PohjoisKarjala.pdf
202547_Pohjois_Karjala_raportti.pdf
202547_Pohjois_Karjala_taulukko.pdf
202547_alue_aikasarja_PohjoisPohjanmaa.pdf
202547_Pohjois_Pohjanmaa_raportti.pdf
202547_Pohjois_Pohjanmaa_tauluk.pdf
202547_alue_aikasarja_PaijatHame.pdf
202547_Paijat_Hame_raportti.pdf
202547_Paijat_Hame_taulukkoliit.pdf
202547_alue_aikasarja_Paakaupunkiseutu.pdf
202547_Paakaupunkiseutu_raportti.pdf
202547_Paakaupunkiseutu_taulukk.pdf
202547_alue_aikasarja_Satakunta.pdf
202547_Satakunta_raportti.pdf
202547_Satakunta_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_PohjoisSavo.pdf
202547_Pohjois_Savo_raportti.pdf
202547_Pohjois_Savo_taulukkolii.pdf
202547_alue_aikasarja_Uusimaa.pdf
202547_Uusimaa_raportti.pdf
202547_Uusimaa_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_VarsinaisSuomi.pdf
202547_Varsinais_Suomi_raportti.pdf
202547_Varsinais_Suomi_taulukko.pdf
202547_Ruotsinkielinen_Pohjanma_taulukkoliite.pdf
202547_alue_aikasarja_Pohjanmaa.pdf
202547_Pohjanmaa_raportti.pdf
202547_Pohjanmaa_taulukkoliite.pdf