Kansainväliset asiat - Edunvalvonta - yrittajat.fi
Etusivu > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta

Etsi

Kansainväliset asiat

EU-edunvalvonta

Suomen EU-jäsenyyden jälkeen kansainvälinen edunvalvonta on tullut huomattavasti tärkeämmäksi asiaksi kuin ennen EU-jäsenyyttä. Valtaosa Suomessa käyttöön otetusta uudesta säännöstöstä pohjaa EU:n tasoiseen sääntelyyn. Tästä syystä edunvalvonta jo EU:n säännöksiä tehtäessä on tärkeätä myös suomalaiselle elinkeinotoiminnalle. Tähän on panostettu sekä kotimaassa osallistumalla Suomessa tehtävään EU:n valmisteluun tähtäävään työskentelyyn että EU:n tasolla erityisesti Euroopan tasoisen yrittäjäjärjestön UEAPME:n kautta.

TEM:n asettaman vientifoorumin linjauksia toteutetaan mm. valtionapua saavien organisaatioiden tulosohjauksella. Foorumin työn tuloksena koko Suomen vienninedistämisjärjestelmä on tehostunut ja uudistunut. Foorumissa varmistamme, että tarjolla olevat palvelut vastaavat jäsenkunnan tarpeita (esim. partner search, rahoitus, tilanteenmukainen neuvonta)ja että eri palvelutarjoajien yhteistyö toimii saumattomasti ja tehokkaasti.

Suomen Yrittäjät on jäsenenä eurooppalaisessa pk-yrittäjäjärjestö UEAPME:ssa (Union Europeenne de l`artisanat et des petit et moyennes enterprises). Järjestöllä on 78 jäsentä, jotka edustavat noin 11 miljoonaa yritystä. UEAPME:n tehtävä on seurata ja vaikuttaa EU:n lainsäädäntöön. SY osallistuu resurssiensa mukaisesti järjestön toimintaan ja projekteihin. SY:n edustaja on mm. UEAPME:n rahoitustyöryhmän puheenjohtaja. UEAPME:n yhteydessä toimii myös standardisointiin erikoistunut NORMAPME, joka osallistuu standardien valmisteluun.

Suomen hallituksen linjauksiin vaikutetaan valmistelujaosten kautta. EU-asioiden komitea on asettanut 37 sektorikohtaista valmistelujaostoa. Ne kokoontuvat joko suppeassa virkamieskokoonpanossa tai laajassa sidosryhmäkokoonpanossa. SY:n asiantuntijat osallistuvat jaostojen työskentelyyn (esim. sisämarkkina sekä ulkosuhdejaos).

Suomen Yrittäjillä on edustaja Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa. Komitean keskeinen tehtävä on antaa lausuntoja Euroopan parlamentille, Euroopan Unionin neuvostolle ja EU-komissiolle. EU-parlamentin suomalaisiin edustajiin pidetään yhteyttä.

EU-asioista on koottu yrittajat.fi-sivuille kattava tietopaketti.
>> EU-tietopaketti

Kansainvälistymisen edunvalvonta

Kansainvälistymisen edunvalvonnassa erityinen kohdennettu asiakokonaisuus on suomalaisten yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Tässä työssä Suomen Yrittäjät on mukana usealla eri taholla tavoitteenaan saada mahdollisimman hyvät mahdollisuudet suomalaisille pk-yrityksille sekä lisätä omaa vientiä ja kansainvälistymistä.

Suomen Yrittäjien edustajat toimivat kansainvälistymisen edistämiseksi Team Finland -toimielimissä kuten Team Finland -ohjausryhmässä, Tullin asiakasneuvottelukunnassa, Arktisessa neuvottelukunnassa, UM:n ja TEM:in yhteistyöryhmissä ja Finnveran toimielimissä. Pienyrityksille tärkeät kansainvälistymismäärärahat kuten messutuet puidaan TEM:in kanssa.

Vuonna 2018 keskeinen asia on Business Finlandin syntyminen, kun Finpro ja Tekes yhdistetään. Edunvalvonta-asiana on erityisesti mikro- ja pienyrityspalveluiden laatu.  

Maakuntien vastuulle tulee osana kasvupalveluita myös yritysten kansainvälistymisen tukeminen. Maakuntien verkostojen tulee pystyä löytämään yrityksiä, jotka ovat valmiit kansainvälistymään. Nämä tulee sitten saattaa Business Finland ja Team Finland -osapuolten palveluiden piiriin. On äärimmäisen tärkeää huolehtia koko julkisen yrityspalveluketjun katkeamattomasta toiminnasta. ”Maakunnista maailmalle ja maailmalta maakuntiin” on muututtava arjen palveluiksi.

Suomen Yrittäjien kansainvälistymisvaliokunta

Suomen Yrittäjissä kansainvälistymisvaliokunta valmistelee kansainvälistymiseen liittyviä kysymyksiä. Valiokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan jäsentä.

>> Kansainvälistymisvaliokunnan jäsenet.