Etusivu > Yrittäjät > Suomen Yrittajat > Yrittajien Edunvalvonta > Suomen Yrittajien Kannanotot

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Maakuntien ja kuntien hyödynnettävä yrittäjyyden elinvoima

1. Sote- ja maakuntauudistuksen toteuttaminen on yhteinen asia

Suomen Yrittäjien hallitus on tyytyväinen siihen, että hallitus vie sote- ja maakuntauudistusta määrätietoisesti eteenpäin. Uudistus merkitsee sote-palveluiden ja muiden maakuntien vastuulle tulevien palveluiden tehostamista. Yrittäjien mielestä uudistuksen tavoitteet ovat oikeita. Vain järjestelmää tehostamalla saadaan rahat riittämään hyvinvointivaltion ylläpitämiseen.

Asiakkaiden valinnanvapaus on avain niin sote-palveluiden kuin kasvupalveluidenkin uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumiselle. Valinnanvapaus merkitsee terveen kilpailun tuomista julkisten palvelujen tuotantoon. Asiakkaiden nostaminen keskiöön kirittää kaikkia toimijoita parempaan laatuun ja kustannustehokkuuteen.

Uudistuksen läpivienti on kaikille osapuolille valtava haaste. Uudistus on toteutettava avoimesti, kaikki sidosryhmät osallistaen.

Alueilla käytävään keskusteluun on nostettava sote- ja maakuntauudistuksen ydinkysymys. Tulevat maakunnat ovat erityisesti palveluiden järjestäjiä, eivät tuottajia. Palveluiden järjestäjänä maakunnan keskeisin tehtävä on varmistaa, että verorahat käytetään vastuullisesti, markkinat toimivat ja palvelut tuotetaan monituottajamallilla.

Eri puolilla Suomea on edetty uudistuksen valmistelussa eri tahdissa. Valmistelutavat voivatkin poiketa. Yhteistä valmistelulle pitää kuitenkin olla alueen sidosryhmien ottaminen mukaan valmisteluun. Uudistusta ei saa valmistella yksinomaan virkamiesvoimin ja julkisen palvelutuotannon lähtökohdista. Hyvä lopputulos edellyttää, että kaikkien maakuntien yrittäjille turvataan edustus uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa. 

2. Valinnanvapaus avain sote-uudistuksen tavoitteiden toteutumiselle

Sote-uudistuksen tavoitteena on parantaa palvelujen saatavuutta ja yhdenvertaisuutta, kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannuksia. Palveluiden tulee muodostaa asiakkaalle toimiva kokonaisuus, jossa on käytössä tehokkaimmat ja vaikuttavimmat toimintatavat.

Keskeinen osa muutosta on uudenlaisen valinnanvapausjärjestelmän luominen. Erityisesti lähipalveluiden turvaamisen näkökulmasta on ratkaisevan tärkeää, kuinka kansalaisten valinnanvapaus toteutetaan.

Uudistuksen tavoitteet eivät toteudu ilman monituottajamallin hyödyntämistä. On luotava hyvät edellytykset erikokoisten ja erilaisten yritysten toiminnalle avautuvassa uudessa markkinatilanteessa.

Markkinoiden toimivuuden kannalta olennaisia päätöksiä tehdään meneillään olevassa lainsäädäntötyössä. Siinä annetaan säännökset muun muassa sote-keskusten palveluvalikoimasta, maksusetelistä, henkilökohtaisesta budjetista sekä asiakassetelien myöntämisestä. Lainsäädännön on taattava matala markkinoille tulon kynnys.

Lakiratkaisujen ohessa on ratkaisevaa, että maakunnissa rakennetaan pienille ja keskisuurille yrityksille soveltuvat olosuhteet. Maakunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu sen strategisen kysymyksen määrittäminen, kuinka monituottajamalli saadaan toimimaan parhaiten.

Maakunnille tarjoutuu tilaisuus käyttää itsenäistä päätösvaltaa. Sote-yrittäjyyttä tulee edistää tällöin aktiivisesti, jotta markkinat eivät keskity pelkästään julkisten toimijoiden ja suurten yritysten toimintakentäksi.

Suomen Yrittäjien hallitus vetoaa maakuntien sote-uudistuksen valmistelijoihin, jotta nämä rakentavat mahdollisimman yrittäjämyönteisen tulevaisuuden ympäristön. Kunkin maakunnan on syytä määrittää, kuinka yrittäjämyönteinen toimintaympäristö luodaan maakunnan omista vahvuuksista ja tarpeista lähtien. Varmimmin hyvä, monituottajamallia hyödyntävä lopputulos syntyy yhteistyössä yrittäjien kanssa.

3. Kasvupalvelu-uudistus oikeilla raiteilla

Kasvupalvelu- ja aluekehitysuudistus on lausuntovaiheessa. Suomen Yrittäjien hallitus kannattaa lainvalmistelun kuluessa tehtyjä perusratkaisuja. Niitä ovat erityisesti aluekehityksen ja kasvupalveluiden yhdensuuntainen ohjaaminen sekä kilpailullisten kasvupalvelumarkkinoiden synnyttäminen. Maakuntien oma palvelutuotanto on jatkossa aina viimesijainen, vain markkinapuutetilanteissa valittavissa oleva vaihtoehto.

Myös kasvupalveluiden kohdalla on tärkeää, kuinka maakunnat käyttävät tulevan lainsäädännön luomaa liikkumatilaa. Jo nyt maakuntien rakennusvaiheessa on edistettävä siirtymistä markkinaehtoiseen järjestelmään. Eri alueilta saadun palautteen perusteella on olemassa riski siitä, että valmistelun tavoitteena on suojata julkisen sektorin omaa tuotantoa niin pitkälle kuin mahdollista. Jos näin tehdään, vesitetään koko uudistus.

Hyvin toimivat, kilpailua hyödyntävät ja asiakkaiden valinnanvapauteen perustuvat kasvupalvelut lisäävät maakuntien elinvoimaa. Suomi tarvitsee innovaatioita, kasvua ja työpaikkoja. Vetoamme aluekehitys- ja kasvupalvelu-uudistuksen valmistelijoihin: parhaat kasvupalvelut synnytetään yhdessä yrittäjien, kasvupalveluiden tärkeimpien asiakkaiden kanssa.

4. Kunnilla tärkeä rooli uudistuksen valmistelussa ja toteutuksessa

Sote- ja maakuntauudistus siirtää paljon tehtäviä ja resursseja kunnilta maakunnille. Suomen Yrittäjien hallitus näkee tämän suurena mahdollisuutena kuntakentälle. Kuntien toiminta voi jatkossa suuntautua vielä entistäkin voimakkaammin yrittäjyyden ja elinvoiman edistämiseen.

Sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa on ollut havaittavissa, että kuntien on vaikea luopua nykyisistä tehtävistään. Kuntakentällä on tehty erilaisia yhtiöittämis- ja muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena näyttää olevan väistämättömiltä muutoksilta suojautuminen.

Yrittäjien hallitus kannustaa myös kuntia huolehtimaan siitä, että koko uudistus voidaan toteuttaa sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveyspalveluissa kunnat voivat nyt laajentaa palvelusetelien käyttämistä. Palvelusetelien käyttämisellä totutaan asiakasvalintojen tekemiseen ja turvataan monipuoliset pienten tuottajayritysten lähipalvelut.

Kasvupalveluissakin kunnilla säilyy merkittävä rooli paikallisten yrittäjien kasvun ja kehittämisen tukena. Yhdessä yrittäjien kanssa kuntien pitää miettiä, kuinka paikalliset palvelut yhdistetään maakunnallisiin ja valtakunnallisiin kasvupalveluihin.