Etsi

Työlainsäädännön väliaikaiset muutokset

Työlainsäädännön väliaikaisten muutosten voimassaolo päättyi 31.12.2020 

Työsopimuslakiin ja yhteistoimintalakiin tehtiin koronaviruksen vuoksi väliaikaisia muutoksia. Nämä muutokset olivat voimassa 1.4.2020–31.12.2020. Muutosten voimassaolon päätyttyä noudatetaan tavallisesti voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

Voimassaolon päättyminen vaikuttaa soveltamiseen, joten työnantajan on syytä huomioida voimassaolon päättymistä koskevat säännöt koeaikapurkua, lomautuksia ja irtisanomisia suunniteltaessa. 

Seuraavassa on lyhyesti kuvattu 31.12.2020 saakka voimassa olleiden muutosten sisältö sekä 1.1.2021 alkaen noudatettavat määräykset:

1. YT-lain vähimmäisneuvotteluaikojen lyhentäminen

Lyhennettiin yhteistoimintalain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa 14 päivästä ja 6 viikosta molemmista 5 päivään.

1.1.2021 alkaen noudatetaan normaaleja yhteistoimintalain mukaisia neuvotteluaikoja.

2. Lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia 

Laajennettiin lomautusoikeus koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. 

 

Jos määräaikaisen työntekijän lomautus on alkanut viimeistään 31.12.2020, lomautus voi jatkua myös tämän poikkeuksen voimassaolon päätyttyä. 1.1.2021 alkaen määräaikaisen työntekijän voi lomauttaa ainoastaan, mikäli tämä toimii vakituisen työntekijän sijaisena ja vakituinen työntekijä voitaisiin lomauttaa.

3. Lyhennettiin lomautusilmoitusaikaa 

Lyhennettiin työsopimuslain mukaista 14 päivän lomautusilmoitusaikaa 5 päivään. 

1.1.2021 alkaen lomautuksiin noudatetaan normaaleja työsopimuslain ja työehtosopimusten mukaisia ilmoitusaikoja.

4. Koeaikapurun laajentaminen

Sallittiin koeaikapurku myös tuotannollisella ja taloudellisella perusteella.

1.1.2021 alkaen tuotannollinen ja taloudellinen peruste ei kelpaa koeaikapurun perusteeksi.

5. Takaisinottovelvollisuuden pidentäminen

Takaisinottovelvollisuus tuotannollisella ja taloudellisella perusteella tehtävän irtisanomisen yhteydessä pidennettiin 9 kuukauteen. Tavallisesti takaisinottovelvollisuuden kesto on 4 kuukautta (tai 6 kuukautta, jos työsuhde on jatkunut keskeytyksettä sen päättymiseen mennessä vähintään 12 vuotta).

Takaisinottovelvollisuuden kesto määräytyy sen mukaan, milloin työsopimus on irtisanottu. Ratkaisevaa on siten se, milloin työntekijälle on toimitettu irtisanomisilmoitus. Jos työsopimus on irtisanottu viimeistään 31.12.2020, sovelletaan 9 kuukauden takaisinottoaikaa, vaikka työsuhde päättyisi irtisanomisajan jälkeen vasta myöhemmin. Lyhyempää takaisinottoaikaa sovelletaan, kun työsopimus irtisanotaan 1.1.2021 alkaen.

Tarkista noudatettava työehtosopimus

Joidenkin työehtosopimusten osalta on sovittu tilapäisistä muutoksista, kuten mm. lyhyemmistä lomautusilmoitusajoista tai yt-neuvotteluiden kestoajoista. Nämä tilapäiset muutokset vaihtelevat työehtosopimuksittain. Tilapäisten työehtosopimusmuutosten voimassaolot ovat päättyneet pääsääntöisesti vuoden 2020 lopussa. Oman alan työehtosopimusmääräysten tilanne on kuitenkin syytä tarkistaa erikseen.