Etsi

Yrityksen ja kuluttajan väliset sopimukset

Sitovatko varausmaksut, kun kuluttaja peruuttaa tilauksen/palvelun koronaviruksen vuoksi? Onko yrittäjällä mahdollisuus saada vahingonkorvausta kuluttajalta, joka peruuttaa tilauksen tai palvelun?

Tilanteeseen sovelletaan kuluttajansuojalakia ja sen mukaisia periaatteita. Jos kuluttaja peruuttaa tilauksen, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista.

Myyjällä on kuitenkin oikeus vahingonkorvaukseen. Tavaran kaupassa vahingonkorvauksesta on säännös kuluttajansuojalain 5 luvun 28 §:ssä. Säännöksestä ilmenevää periaatetta voidaan soveltaa myös muissa kuin tavaraa koskevissa kuluttajasopimuksissa. Säännöksen mukaan kuluttajan peruutettua tilauksen myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista.

Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen peruutuksen tai purun vuoksi, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen.

Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta saada vahingonkorvausta eikä pitää saamaansa varausmaksua, jos tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa. Pelkästään koronavirusepidemiaa ei voida pitää tällaisena esteenä, vaan tilauksen peruuttamisen ja esteen välillä on oltava selvä syy-yhteys. Näin voi olla esimerkiksi tilanteessa, jossa kuluttaja peruuttaa parturikäynnin siksi, että on sairastunut koronavirukseen.

Lisätietoa kuluttajaoikeudellista asioista koronaviruksen näkökulmasta Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilla

Voiko yrittäjä peruuttaa kuluttajan kanssa tekemänsä sopimuksen?

Lähtökohta on, että sopimukset sitovat. Näin ollen yrittäjä ei voi ilman hyväksyttävää syytä peruuttaa kuluttajan kanssa tekemäänsä sopimusta. Jos peruutus ja/tai palvelutarjonnan rajoitus johtuu koronavirusepidemian kaltaisesta ylivoimaisesta esteestä, kuluttajalla ei ole yleensä oikeutta saada vahingonkorvausta ylimääräisistä tai hyödyttömäksi käyneistä kuluista, joita tilanteesta saattaa aiheutua.

Esimerkiksi jos yrittäjä on sairastunut eikä kukaan muu voi toteuttaa sopimusta (esimerkiksi, jos kyseessä on yksinyrittäjä), yrittäjä voi vedota ylivoimaiseen esteeseen, jolloin hän vapautuu suoritusvelvollisuudesta esteen ajan. Pääsääntö tällaisessa tilanteessa kuitenkin on, että yleensä kuluttajalle tulee palauttaa hänen palvelusta maksamansa hinta.

On tärkeää on, että sopijaosapuolet informoivat toisiaan näissä tilanteissa.

Lisätietoa kuluttajaoikeudellista asioista koronaviruksen näkökulmasta on Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivulla.

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimet

Voinko kerätä asiakkaiden yhteystiedot mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi?

Joillakin alueilla on annettu ohjeistuksia, jonka mukaan yrittäjän tulisi kerätä asiakkaidensa yhteystiedot mahdollista tartunnanjäljitystä varten. Lain tasoista velvoitetta yhteistietojen keräämiseen ei ole, vaan kyseessä on suositus, ja yhteystietojen antaminen perustuu   vapaaehtoisuuteen.

Mikäli yhteystietoja ryhdytään annettujen ohjeistuksien mukaisesti keräämään, tulee ottaa huomioon, että kyse on henkilötietojen käsittelystä, jossa on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löydät lisätietoa siitä, mitä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyssä: https://tietosuoja.fi/organisaatiot

Tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen tähtäävät toimet

Voinko kerätä asiakkaiden yhteystiedot mahdollisen tartunnanjäljityksen helpottamiseksi?

Joillakin alueilla on annettu ohjeistuksia, jonka mukaan yrittäjän tulisi kerätä asiakkaidensa yhteystiedot mahdollista tartunnanjäljitystä varten. Lain tasoista velvoitetta yhteistietojen keräämiseen ei ole, vaan kyseessä on suositus, ja yhteystietojen antaminen perustuu   vapaaehtoisuuteen.

Mikäli yhteystietoja ryhdytään annettujen ohjeistuksien mukaisesti keräämään, tulee ottaa huomioon, että kyse on henkilötietojen käsittelystä, jossa on noudatettava tietosuojalainsäädäntöä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön. Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi ja puhelinnumero.

Tietosuojavaltuutetun toimiston sivuilta löydät lisätietoa siitä, mitä on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyssä.