Etsi

Koronatuet yrityksille

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tukia yritystoimintaan voi hakea koronakriisin aikana.

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen jakaa kolme tahoa:

Näitä tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa.

Lisäksi on tulossa:

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet:


Business Finland

Business Finland avasi torstaina 19. maaliskuuta kaksi uutta rahoituspalvelua, joiden avulla yli 5 henkilön pk-yritykset (pl. maatalouden alkutuotanto, kalastuksen ja vesiviljelyn aloilla toimivat yritykset sekä yksityiset elinkeinoharjoittajat) voivat kehittää ratkaisuja koronaviruksen aiheuttamiin ongelmiin. 

Rahoituksen avulla yritykset voivat selvittää ja suunnitella uusia liiketoimintoja, korvaavia toimitusketjuja ja tuotannon sekä työn tekemisen tapojen uudelleenorganisoimista koronaviruksen aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Yhteensä näihin uusiin rahoituspalveluihin on varattu 800 miljoonaa euroa.

Rahoitus on tarkoitettu Suomessa toimiville pk-yrityksille (oy, oyj, ay, ky, osk) joilla on 6–250 työntekijää ja midcap-yrityksille, joiden liiketoiminta kärsii koronavirustilanteesta. Midcap-yritys on yritys, jolla on yli 250 työntekijää, mutta liikevaihto enintään 300 miljoonaa euroa. Rahoituksella ei voi korvata menetetystä myynnistä aiheutuneita tappioita. Rahoitusta on saatavilla esiselvitysrahoituksena ja kehittämisrahoituksena. 

Tuen saamisen keskeinen kriteeri on se, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa, joka on häiriintynyt koronatilanteesta. Yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, se ei ole este, jos löytyy muuta todistetta, että liikevaihtoa on ollut ennen koronavirusta. Tällaisessa tilanteessa asiakasta pyydetään toimittamaan tilintarkastajan lausunto, joka osoittaa asian.

Esiselvitysrahoituksella liiketoiminnan häiriötilanteisiin yritys voi selvittää ja suunnitella itselleen uusia liiketoimintoja, korvaavia alihankintaketjuja ja tuotannon organisoimista koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. 

Kehittämisrahoituksella liiketoiminnan häiriötilanteisiin yritys voi toteuttaa niitä kehittämistoimenpiteitä, joita se on tunnistanut esiselvityksessä tai muuten omana toimintanaan ja jotka parantavat yrityksen mahdollisuuksia koronan aiheuttamassa häiriötilanteessa ja sen jälkeen. Toimenpiteiden tavoitteena tulee olla yritykselle uusia ratkaisuja tuotteisiin tai tuotantoon. 

HUOM! Yritys ei voi hakea molempia rahoituksia samanaikaisesti. Lisäksi tulee ottaa huomioon, että avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland ja Finnvera. 

Lisäksi Business Finlandin kautta myönnettävien lainojen myöntämisvaltuutta korotetaan 300 miljoonalla eurolla. Business Finlandin laina on tarkoitettu tutkimus- ja kehitystyöhön. Business Finlandin laina on riskilainaa, jota myönnetään pääsääntöisesti 50 prosenttia tutkimus- ja kehityshankkeen kokonaiskustannuksista. 

HUOM! Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. 

ELY-keskukset

ELY-keskukset saavat lisätalousarviossa 400 miljoonan euron lisätukiresurssin elinkeinorahoitukseen. Rahoitus on kehittämisavustuksen muodossa jaettavaa rahoitusta, ja avustuksen tavoitteena on tukea yrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen.

Avustus on tarkoitettu Suomessa toimiville yrityksille (oy, ay, ky, osk, yksityinen elinkeinonharjoittaja), joissa työskentelee enintään 5 henkilöä hakemuksen jättämishetkellä (sisältää yrittäjän ja yrittäjät) ja joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä. Avustus on tarkoitettu myös niille yksityisille elinkeinoharjoittajille (toiminimet), joiden kokoaikaisten työntekijöiden määrä on enemmän kuin viisi työntekijää. Lisäksi yritykset, joissa samassa yrityksessä työskentelee useampi yrittäjä, kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.  Myös yhdistys, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa ja sillä on tätä toimintaa varten palveluksessa vähintään yksi työntekijä, voi saada tukea. 

Työntekijämäärää laskettaessa kokonaan lomautettuja työntekijöitä ei lasketa mukaan. Jos työntekijä tekee osittain töitä, niin hänet lasketaan mukaan tuntimäärän mukaisesti. Vuokratyöntekijöitä ei lasketa mukaan.

Tukea ei voida myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen alan yrityksille.

Tuen saamisen keskeinen kriteeri on se, että yrityksellä on ollut liiketoimintaa, joka on häiriintynyt koronatilanteesta. Yrityksen taloustilannetta tarkastellaan viimeisimmän vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Jos tiedot puuttuvat Patentti- ja rekisterihallituksesta, se ei ole este, jos löytyy muuta todistetta, että liikevaihtoa on ollut ennen koronavirusta. Tällaisessa tilanteessa asiakasta pyydetään toimittamaan tilintarkastajan lausunto, joka osoittaa asian.

Avustusta myönnetään tilanneanalyysin tekemiseen tai kehittämistoimenpiteisiin, eli tuen saanti edellyttää, että yritysten tulee pyrkiä uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan.

Avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. De minimis -tukea myöntävät monet julkiset organisaatiot, esimerkiksi Business Finland ja Finnvera.

Yrityksille koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen tarkoitettuja tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Yksinyrittäjien tuen myöntää kunta, 1–5 henkeä työllistävien tuen ELY-keskus ja suurempien yritysten tuen Business Finland.

HUOM! ELY-keskuksen tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. Siihen mennessä jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti. 

Kuntien jakama yksinyrittäjätuki

Yksinyrittäjät voivat hakea tukea kunnilta koronavirustilanteesta johtuviin vaikeuksiin. Kunnat tiedottavat tuesta. Yksinyrittäjätukea voi saada myös eläketuloa saava yrittäjä. Katso mistä tukea haetaan >>

Yksinyrittäjä voi hakea tukea yrityksensä sijaintikunnasta. Tuen suuruus on 2 000 euroa. Tuki myönnetään yksinyrittäjän toiminnan harjoittamisesta johtuvien menojen kattamiseen. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot.

Tukea voi hakea yksin taloudellista toimintaa harjoittava Suomessa toimiva päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta. Yksinyrittäjäksi määritellään yrittäjä tai ammatinharjoittaja, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät. Usean yrittäjän yritykset kuuluvat ELY-keskusten palveluiden piiriin.

Avustuksen myöntämisen ehtona on yksinyrittäjän osoittama merkittävä heikentynyt taloudellinen tilanne ja liikevaihdon alenema koronaviruksen takia. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ja myyntisaatavat 16.3.2020 jälkeen ovat laskeneet yli 30 prosenttia kulujen pystyttyä lähdes samalla tasolla. Tuottoja arvioidaan vuoden 2020 kuukausittaisen kirjanpidon tai tiliotteiden perusteella. 

Tukea ei voi myöntää, jos yritys on ollut taloudellisissa vaikeuksissa ennen koronakriisiä, eikä yritykselle, jolla on verovelkoja, joista ei ole Verohallinnon hyväksymää suunnitelma verovelan maksamiseksi. Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Mikäli yritystoiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätökseen tai veroilmoitukseen perustuen.

Tukea voi hakea rinnakkain yrittäjille 8.4. voimaan tulleen väliaikaisen työmarkkinatuen kanssa. 

Kustannustuki

Laki ja asetus yritysten määräaikaisesta kustannustuesta on hyväksytty ja annettu 26.6.2020 ja ne tulevat voimaan 1.7.2020. Kustannustuen ehtona on se, että yrityksen toimialan myynti on koronaviruksen vuoksi pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Tukeen oikeutetut toimialat määritellään erikseen valtioneuvoston asetuksessa. Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrattaisiin maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.

Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaan vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihdon lasku, josta vähennetään omavastuuosuus 30 prosenttia. Tukea saa omavastuun vähennyksen jälkeen jäävällä osuudella kerrottuna yrityksen kiinteillä kustannuksilla ja palkkakustannuksilla.

Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 euroa. Alle 2 000 euron tukea ei makseta. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on koronaviruksen vuoksi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.

Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset ovat tuen piirissä. Jos yrityksen liiketoiminta on kokonaan tai osittain muuta kuin arvonlisäverollista myyntiä, yritys ilmoittaa tiedon huhtikuun myynnistä ja vertailukuukausien myynnistä hakemuksessa.

Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta. Ravitsemisalan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti ja Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.

Tukeen oikeutettuja toimialoja on 368, jotka on lueteltu valtioneuvoston asetuksen liitteessä. Luokituksena on käytetty Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista toimialaluokitusta, jota käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. Toimialaluokituksen määrittelyt perustuvat toiminnalle tyypillisiin tuotantopanoksiin, tuotantoprosesseihin sekä tuotettuihin tavaroihin ja palveluihin. Yhden yhtiön toimialoja on yhdistetty suurempiin toimialakokonaisuuksiin.

Yritykset hakevat tukea sähköisesti Valtiokonttorista. Hakemus tuen saamiseksi tulee tehdä Valtiokonttorille 7.7.–31.8.2020. Lain mukaan Valtiokonttori tekee tukipäätöksen yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella. Valtiokonttori valvoo myös jälkikäteen sitä, että tuet on myönnetty oikein perustein, ja voi muun muassa periä virheellisten tietojen perusteella myönnetyt tuet takaisin.

Yrityksen on hakemuksessaan annettava tuen myöntämiseksi ja maksamiseksi tarvittavat tiedot ja selvitykset. Tiedot tarvitaan tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksityisiin vakuutuksiin, sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.

Valtiokonttori tiedottaa hausta yrityksille tarkemmin verkkosivuillaan.

Ravitsemusliiketoiminnalle

Ravitsemisyritykset voivat saada 1) tukea työntekijän työllistämiseen toiminnan käynnistyessä uudelleen sekä 2) hyvitystä toiminnan rajoittamisesta. Ravintoloiden tuen mallissa on siis kaksi toisiaan täydentävää osaa. Toinen osa tukee yrityksiä työllistämisessä, ja toisella osalla hyvitetään toiminnan rajoituksia ja tuetaan yrityksiä joustamattomien kustannusten hoitamisessa.

Tuen ja hyvityksen määrät ovat yrityskohtaisia.Tuen ja hyvityksen maksamisesta vastaa ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus). KEHA-keskuksen verkkosivuilla on ohjeet yrityksille tuen ja hyvityksen hakemisesta. Haku on auki.

Hyvitys

Osa yrityksistä saa hyvitystä niin sanotulla joukkomaksatuksella, jolloin yrityksen ei tarvitse hakea sitä erikseen. Hyvityksen määrä lasketaan Verohallinnolta saatavien tietojen perusteella. KEHA-keskuksen sivuilta voi tarkistaa, kuuluuko yritys joukkomaksatuksen piiriin. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.

Hyvitykseen toiminnan rajoittamisesta vaikuttaa se, kuinka paljon yrityksen myynti on huhtikuussa 2020 laskenut verrattuna huhti-toukokuun 2019 tai tammi-helmikuun 2020 keskimääräiseen myyntiin. Vertailujaksoksi valitaan automaattisesti yrityksen kannalta edullisempi jakso. Hyvitys on enintään 15 prosenttia myynnin laskusta ja enimmillään 500 000 euroa.

Hyvitys suoritetaan yrityksille pääosin ilman hakemusta joukkomaksatuksena Verohallinnolta saatavien yrityskohtaisten arvonlisäverotietojen perusteella. Tällöin yrittäjältä ei edellytetä mitään omia toimia. Yrityksille, joita ei voida ottaa mukaan joukkomaksatukseen, hyvitys myönnetään hakemuksesta.

Hyvitys maksetaan kahdessa erässä yrityksille, joille se suoritetaan joukkomaksatuksena. Ensimmäinen erä maksetaan mahdollisimman nopeasti. Loppuerä hyvityksestä pyritään maksamaan kesäkuun loppupuolella. Hyvityksen määrään eivät vaikuta yrityksen saamat muut tuet. Tukien mahdollista yhteensovittamista arvioidaan erikseen.

Tuki uudelleentyöllistämiseen

Tuki uudelleentyöllistämiseen on 1 000 euroa työntekijää kohden. Tukea voi saada enintään siitä määrästä työntekijöitä, mitä yrityksessä laskennallisesti työskenteli kokoaikaisesti helmikuussa 2020 vuokratyönä tai alihankintana hankittu työ mukaan lukien. EU:n valtiontukisäännösten vuoksi tuen määrä yhdelle yritykselle tai konsernille on kuitenkin enimmillään 800 000 euroa.

Tuki maksetaan niistä työntekijöistä, joille yritys maksaa 1.6.–31.8.2020 väliseltä ajalta palkkaa yhteensä 2 500 euroa tai maksaa vuokratyönä tai alihankintana hankitusta työstä palveluntarjoajalle 4 500 euroa työntekijää kohden.

Tuen myöntämisessä ei ole merkitystä, minkälaisessa työsuhteessa työntekijät ovat ravitsemisyritykseen. Tukea ei myönnetä niiden työntekijöiden palkkauskustannuksiin, joihin on myönnetty jotain muuta julkista tukea. Tuki myönnetään hakemuksesta. Hakemus laitetaan maksuun heti, kun KEHA-keskus on tehnyt päätöksen tuen myöntämisestä.