Etsi

Koronatuet yrityksille

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tukia yritystoimintaan voi hakea koronakriisin aikana.

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen on jaettu seuraavin keinoin:

Näitä tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Kuitenkin kustannustukea voi toisella hakukierroksella hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Näitä tukia ei oteta huomioon laskettaessa kustannustukea, mutta Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman (SA.56995(2020/N) nojalla myönnettyjen yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 800 000 euroa, ei saa ylittyä.

Lisäksi:

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet:


Business Finland

Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. 

Business Finlandin tilapäisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan hakuaikaa on jatkettu 15.10.2021 asti. Lisätietoja Business Finlandin sivuilta.

ELY-keskukset

ELY-keskuksen tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15.

Kustannustuki

Kustannustuki ja korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Laki yritysten määräaikaisen kustannustuen muutoksesta tuli voimaan 1.7.2021. Tukeen oikeutetut toimialat määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston asetus annetaan lähiaikoina. Kustannustuen ehtona on se, että yrityksen toimialan myynti on koronaviruksen vuoksi pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan tukikauden 2021 liikevaihtoa verrataan vastaavan ajanjakson 2019 liikevaihtoon.

Yritysten tukikauden 1.3.2020–31.5.2021 liikevaihtoa verrattaan vastaavan ajanjakson 2019 liikevaihtoon. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihdon lasku, josta vähennetään omavastuuosuus 30 prosenttia. Tukea saa omavastuun vähennyksen jälkeen jäävällä osuudella kerrottuna yrityksen kiinteillä kustannuksilla ja palkkakustannuksilla.

Tuen euromääräinen maksimi on 1 000 000 euroa. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan, edellyttäen että tukikelpoisia kustannuksia on vähintään 2 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään neljä kertaa yrityksen normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on koronaviruksen vuoksi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. 

Jos yritys on perustettu 1.1.2020 tai sen jälkeen ja kuuluu toimialaan, jonka tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi vertailukauden liikevaihtoon verrattuna, yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Kustannustuen myöntämisen edellytys on, että yrityksellä on yritys- ja yhteisötunnus.

Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa. Tukea voidaan kuitenkin myöntää, jos kustannustuen hakija on pieni yritys tai mikroyritys, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 2020 edellyttäen, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Näitä tukia ei oteta huomioon laskettaessa kustannustukea, mutta Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman (SA.56995(2020/N) nojalla myönnettyjen yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 1 800 000 euroa, ei saa ylittyä. Jos yrityksen tukikiintiön on täynnä, sille voidaan myöntää tukea Euroopan komissiolle ilmoitetun uuden tukiohjelman nojalla. Tukea voi saada enintään 70 prosenttia tukikauden tappiosta eli kustannuksista, joita ei pystytä kattamaan tuloilla.

Yhteenlaskettujen tukien yrityskohtaiseen ylärajaan lasketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille 2020, korona-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville lajiliitoille, Business Finlandin T&K-laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, ELY-keskusten kehittämisavustus 19.10.2020–30.6.2021, KEHA-keskuksen ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tuki, (mahdollinen) toiminnan rajoittamisen hyvittämisen tuki, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan journalismin koronatuki, kustannustuki 1 ja 2 sekä Ahvenanmaan tillfälligt utökat likviditetsstöd.

Tukeen ovat oikeutettuja kaikilla toimialoilla toimivat yritykset, mutta ilman painavaa yksilöityä syytä tukea voivat hakea yritykset, jotka on lueteltu löytyvät Valtiokonttorin sivuilta. Luokituksena on käytetty Tilastokeskuksen vahvistamaa kansallista toimialaluokitusta, jota käytetään yritysten ja muiden organisaatioiden tai yksittäisten toimipaikkojen luokitteluun niissä harjoitetun taloudellisen toiminnan perusteella. 

Kustannustuen neljäs hakukierros avautuu 17.8.2021 ja sitä haetaan Valtiokonttorista

Sulkemiskorvaus keskisuurille ja suurille yrityksille

Keskisuuret ja suuret, vähintään 50 työntekijää työllistävät yritysten ja konsernit voivat hakea sulkemiskorvausta. Mikäli yritys kuuluu konserniin, haetaan keskisuurten ja suurten yritysten sulkemiskorvausta aina konsernitasolla, ei yksittäisenä yrityksenä.

Yritys voi saada sulkemiskorvausta, kun sen toimitilat suljettiin tilapäisesti asiakkailta lain määräyksellä tai viranomaisen päätöksellä maalis-huhtikuussa 2021, ja joiden liikevaihto laski sulkemiskauden kalenterikuukausina yli 30 prosenttia verrattuna vuoden 2019 vastaavaan ajanjaksoon. Sulkemiskorvaus koskee ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä sekä esimerkiksi liikunta- ja urheilutiloja, kuntosaleja, kylpylöitä ja sisäleikkipuistoja.

Tuen enimmäismäärä on 1 800 000 euroa. Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saa ylittää Euroopan komission päätöksen mukaista tukien konsernikohtaista enimmäismäärää 10 000 000 euroa.

Yhteenlaskettujen tukien yrityskohtaiseen ylärajaan lasketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille 2020, korona-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville lajiliitoille, Business Finlandin T&K-laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, ELY-keskusten kehittämisavustus 19.10.2020–30.6.2021, KE-HA-keskuksen ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tuki, (mahdollinen) toiminnan rajoittamisen hyvittämisen tuki, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan journalismin koronatuki, kustannustuki 1, 2 ja 3 sekä Ahvenanmaan tillfälligt utökat likviditetsstöd.

Sulkemiskorvauksen hakuaika päättyy 13.8.2021 ja sitä haetaan Valtiokonttorista

Tapahtumatakuu 

Laki yritysten määräaikaisen kustannustuen muutoksesta tuli voimaan 26.5.2021. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.6.2021. Tapahtumajärjestäjät voivat hakea tapahtumatakuuta Valtiokonttorista. Haku avautuu paperisena 1.6.2021 ja sähköisenä 15.6.2021.

Valtiokonttori voi myöntää tapahtumanjärjestäjälle ja sen ilmoittamille alihankkijoille hakemuksesta tapahtumatakuun, joka koskee vähintään 200 hengen yleisötapahtuman järjestämistä, jota ei ole peruutettu hakemuksen jättämishetkellä. Oikeus tapahtumatakuuseen alkaisi hakemuksen jättämishetkestä.

Takuun myöntämisen edellytyksenä on, että tapahtuman järjestää vakiintunut, ammattimainen tapahtumanjärjestäjä, jolla on pysyvä organisaatio tätä toimintaa varten sekä yritys- ja yhteisötunnus ja jonka arvonlisäverollinen liikevaihto ylitti 150 000 euroa vuonna 2019. Tapahtumatakuuta ei myönnetä säännöllisesti ympäri vuoden järjestettäviin tapahtumiin.

Tapahtumatakuu koskee yleisölle avoimia tapahtumia, jotka järjestetään 1.6.2021 tai sen jälkeen, mutta viimeistään 7.12.2021.

Myönnetyn tapahtumatakuun perusteella tapahtumanjärjestäjälle korvataan takuuehtojen mukaisesti lain nojalla tai viranomaisen määräyksen vuoksi peruuntuneen tapahtuman järjestämisestä aiheutuneista ja ennakkoon ilmoitetuista toteutuneista kustannuksista 85 prosenttia. Valtiokonttoriin ilmoitetulle tapahtumanjärjestäjän alihankkijalle korvataan 85 prosenttia niistä toteutuneista kustannuksista, joista se ei ole saanut suoritusta tapahtumanjärjestäjältä. Tapahtuma katsottaisiin peruuntuneeksi lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi myös, jos korkeintaan 60 päivää ennen tapahtuman järjestämistä on voimassa järjestämisen estävä rajoitus.

Jos takuuehtojen mukaisesti toteutettu tapahtuma toteutuu takuupäätöksessä määrättyä olennaisesti pienempänä lain tai viranomaisen määräyksen vuoksi ja tapahtuma on tappiollinen, tapahtumatakuusta korvataan tapahtumanjärjestäjälle ja alihankkijalle määrä, joka lasketaan vähentämällä tapahtuman toteutuneista kustannuksista toteutuneiden tulojen määrä ja kertomalla näiden erotus luvulla 0,85.

Olennaisesti suunniteltua pienempänä toteutuneella tapahtumalla tarkoitetaan tapahtumaa, joka on voitu toteuttaa lain tai viranomaisen kokoontumista rajoittavan määräyksen vuoksi siten, että tapahtumaan on voinut osallistua enintään 85 prosenttia tapahtuman suunnitellusta osallistujamäärästä.

Tapahtumatakuun perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on 1 800 000 euroa korvauksen saajaa kohden. Enimmäismäärää määriteltäessä otetaan huomioon, että Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman (SA.56995(2020/N) nojalla myönnettyjen yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 1 800 000 euroa, ei saa ylittyä.

Korvausta myönnettäessä vähennetään tukikaudelle kohdistuvat koronapandemiaan liittyvät vakuutuskorvaukset. Saajan korvauksesta vähennetään myös opetus- ja kulttuuriministeriön samaan tapahtumaan myöntämä erityisavustus.

Tapahtumatakuun hakuaika alkaa 1.6.2021 ja päättyy 31.8.2021. Hakijan on ilmoitettava hakemuksessaan tapahtuman suunniteltu ajankohta, paikka ja kesto, sekä kustannusarvio. Hakijan on esitettävä hakemuksessaan selvitys aiemmasta, vakiintuneesta, ammattimaisesta toiminnastaan tapahtuma-alalla. Tapahtuman järjestäjän on hakemuksessa myös yksilöitävä käyttämänsä alihankkijat sekä niiden rooli ja osuus kustannuksista.

Tapahtumatakuuseen perustuvan korvauksen hakuaika alkaa 15.9.2021 ja päättyy 7.12.2021.

Ravitsemusliiketoiminnalle

Ravitsemisliiketoiminnan rajoittamisen tuen haku päättyi 31.8.2020 klo 16.15. Siihen mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.

Ravitsemisliiketoiminnan uudelleentyöllistämisen tuen haku päättyi 31.10.2020. Määräaikaan mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.