Företagarna i Finlands mål för valperioden 2019–2023

Företagarna i Finland vill att 2020-talet blir ett årtionde av tillväxt. Utan hållbar tillväxt är det omöjligt att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. En hög sysselsättningsgrad är nödvändig för att Finland på 2020-talet ska klara av de vårdkostnader som befolkningens åldrande orsakar och ska kunna satsa på bland annat bildning, miljöskydd och försvaret.  

Företagarna i Finland utmanar alla partier att ta itu med detta tillväxtmål. Den kommande regeringen kan inte basera sin politik på den nuvarande sysselsättnings- och tillväxttakten.  

Finland till världens bästa företagarland  

Finland behöver fler företagare och företag nu och i framtiden. Det är viktigt för alla i Finland, eftersom företagarna skapar arbete och tillväxt.  Finland ska sträva efter att vara världens bästa företagarland. För närvarande finns Finland på tolfte plats enligt en global jämförelse av företagande (Global Entrepreneurship Index) och på nionde plats i Europa. Det är inte lätt att förbättra placeringen, eftersom nästan alla länder vill förbättra sitt företagsklimat. För att Finland ska kunna höja sin placering måste förutsättningarna för företagandet förbättras snabbare än i de konkurrerande länderna.

  Tillväxtpolitiken under det kommande årtiondet ska uppmuntra till företagsverksamhet och dess utvidgande samt belöna företagaren för risktagningen. Företagarna i Finlands mål är att göra det lättare att vara företagare och sysselsätta. Med FiF:s tillväxtrecept ser vi till att Finlands ekonomi växer på ett hållbart sätt, sysselsättningen förbättras och välfärdsstatens grund stärks. Företagsamhet är en av Finlands hörnstenar.

Målprogrammet i pdf-format
(på finska) »

 

 

 

 


EU-valet 2019

Det kommande valet till Europaparlamentet är viktigt även för företagare. Företagarna i Finland påverkar EU-frågor såväl i Finland som i Bryssel. Våra 115 000 medlemmar gör oss till en stor näringslivsorganisation i europeisk skala. 

Sammanfattning av Företagarna i Finlands EU-valprogram »

 

 

 

 


 

DJÄRVA STRUKTURREFORMER

Arbetsmarknadsreformer ska genomföras med beslutsamhet. Arbetsplatserna ska ges mera makt att ingå egna avtal och parlamentarismen ska stärkas. Att underlätta sysselsättandet, öka flexibiliteten, höja sysselsättningsgraden och skapa arbetsplatser är våra viktigaste mål när det gäller höjningen av sysselsättningsgraden.

 


 

MINDRE FÖRETAGSREGLERING 

Vi vill minska de regleringskostnader som riktas till företagen med en fjärdedel fram till 2025. Vi tyglar ny reglering med modellen ”en in, två ut”, vilket betyder att om ny reglering orsakar företaget en euros extra kostnad, ska lagstiftaren minska de existerande regleringskostnaderna med två euro.

 

 


 

KUNNIG ARBETSKRAFT

Livslångt lärande förlänger arbetskarriärer och säkrar tillgången till yrkeskunnig arbetskraft i arbetslivets förändringar. Det är viktigt också för företagare för att de ska kunna utveckla sitt eget kunnande. Genom mer djupgående samarbete mellan företag och läroanstalter förbättrar vi ungdomarnas möjligheter att hitta arbete och upprätthåller de vuxnas kunskaper. Vi vill att allt fler har en examen på andra stadiet.

 


 

AVVÄRJANDE AV KLIMATFÖRÄNDRINGEN

Finland måste öka sina satsningar på avvärjandet av klimatförändringen. Bland de viktigaste metoderna är utsläppshandeln och beskattningen. Klimatbelastningen kan även minskas med ny teknologi och cirkulär ekonomi.

 

 
ETT UPPMUNTRANDE SKATTESYSTEM

Företagsbeskattningen ska stödja företagsamhet och företagarens risktagning samt utvidgning av företagsverksamhet. Beskattningen har en betydande inverkan på företagarens motivation samt vilja och förmåga att utvidga företaget med investeringar och nya anställda.

 


 

STÖD FÖR FÖRETAGARNAS VÄLMÅENDE

Företagarnas välmående återspeglas starkt på företagets framgång. Vi vill att vårt socialskydd ska uppmuntra till företagsamhet och arbete samt även anpassas till en tid då företagarens och den anställdas roller byts eller överlappar varandra.

 


 

ÖKAD INTERNATIONALISERING

Företag som utvidgar sin verksamhet internationellt skapar tillväxt och välfärd i Finland. Det måste bli lättare att sysselsätta utländsk arbetskraft. Ett starkare Business Finland-nätverk stöder tillväxten av företag i alla storleksklasser.

 


 

EN NY MÖJLIGHET FÖR FÖRETAGAREN

Företagaren ska även efter en konkurs eller en tillfällig ekonomisk kris garanteras möjligheten till en ny början. Nuförtiden möter företagare många hinder om de vill fortsätta med affärsverksamhet efter en konkurs eller betalningsstörningar. Såväl lagstiftning som praxis ställer hinder.

 

 


 

FLER INVANDRARFÖRETAGARE

Det måste göras lättare för invandrare som vill bli företagare att integrera sig och lära sig språk. Det behövs flexibilitet för att invandrarna snabbare ska kunna försörja sig och komma in i det finska samhället. Man borde helt avstå från prövningen av tillgången på arbetskraft.