Etsi

Kilpailu ja paikallisuus tuovat laatua jätehuoltoon

Jätehuolto tehdään toimivaksi vahvistamalla asiakkaiden valinnanvapautta ja avaamalla markkinaa kilpailulle. Kiinteistönhaltijan valintaan perustuva kuljetusjärjestelmä on sille vaihtoehtoista kunnan mallia yrittäjämyönteisempi.

Kunnan mallissa kun jätekuljetuksia kilpailutetaan, viisas kunta tekee hankinnan itse, jotta varmistutaan, että pienet paikalliset kuljetusyrityksetkin voivat tarjota. Jos kuitenkin hyödynnetään ylikunnallista jäteyhtiötä, viisas kunta omistajaohjaa sitä, jotta monopolisoituminen estyy.

Jätteenkuljetuksessa kiinteistönhaltijan valintaan perustuva malli on aitoa kilpailua

Jäteviranomainen voi päättää, järjestetäänkö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus kunnan järjestämänä (kunnan malli) vai siten, että kaikki yksityiset kuljetusyritykset voivat tarjota kuntalaisille palvelujaan (ns. kiinteistönhaltijamalli). Kiinteistönhaltijamallille on lainsäädännössä omat edellytyksensä.

Suomen Yrittäjät kannattaa kiinteistön haltijan järjestämää mallia, sillä se on toimivin ratkaisu kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien kannalta. Kunnissa ilmenee aika ajoin pyrkimyksiä vaihtaa kiinteistönhaltijan valintaan perustuva malli kunnan järjestämään malliin. Taustalla ovat tavallisesti ristiriitaiset hintatiedot.

Tavallisesti kunnalliset jäteyhtiöt houkuttelevat kunnan luottamushenkilöitä kunnan mallin suuntaan. Ratkaisua perustellaan usein sillä, että kunnan tulisi siirtyä ”kilpailutettuun” järjestelmään ikään kuin siirtyminen merkitsisi markkinavetoisempaa mallia. Todellisuudessa siirto sulkisi jätteenkuljetusmarkkinoita ja aiheuttaisi alalla jo toimiville yrityksille merkittäviä vaikeuksia: 

Kunnan malli suosii isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Markkinoiden keskittyminen johtaa pitkällä aikavälillä palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kukkaroissa. Toimivin ratkaisu kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien kannalta on kiinteistönhaltijamalli, jossa kuntalaiset voivat itse valita mieleisensä yrityksen kuljettamaan jätteitään. Tämä malli on myös kunnan talouden kannalta hyvä vaihtoehto, koska se vaatii kunnalta vain vähän omaa panostusta. 

Kiinteistönhaltijan malli tarkoittaa laadukkaan kuljetuspalveluyrityksen näkökulmasta sitä, että asiakkuudet eivät ole katkolla aina kilpailutuskauden vaihteessa. Siten yrityksen kannattaa panostaa teknologian kehittämiseen. Se uskaltaa myös investoida ja työllistää, koska asiakkaat pysyvät niin kauan kun laatu on kunnossa. Kiinteistönhaltijamalli on asiakkaan valinnanvapautta, ja siihen suuntaan muukin lainsäädäntö kehittyy.

Kunnan mallissakin pk-yritykset voidaan ottaa huomioon

Kunnan malli ei automaattisesti johda pienten toimijoiden sivuuttamiseen. Kunnan on tällöin käytettävä valtaansa ohjata hankintaa. Kunta tai kuntayhtiö voi toteuttaa kuljetuspalvelujen kilpailutuksen siten, että pienetkin voivat tarjota. Tämä tapahtuu käymällä markkinavuoropuhelua ennen kilpailutusta, ja tämän jälkeen jakamalla hankinta useisiin pienempiin osiin. Lisäksi toimittajariippuvuutta vähennetään valitsemalla useita toimijoita yhden sijaan.

Jätemarkkinoita avaavat muutokset eivät kelpaa perusteeksi nostaa jätepalveluiden hintaa

Lainsäädäntöä ollaan kehittämässä kunnan vastuuta kaventavaan suuntaan. Tämä vähentäisi kunnallisten jäteyhtiöiden yksinoikeuksia jätteisiin. Jos jätteet ohjautuvat markkinaehtoisesti muualle, kuntaomisteisiin jätteenkäsittely- ja polttolaitoksiin ohjautuisi nykyistä vähemmän käsiteltävää ja poltettavaa. Kunnat, joissa on investoitu jätteiden käsittely- ja polttoinfraan, voivat olla sopimussakon uhalla sitoutuneet pitkäksi toimittamaan tietyn määrän jätettä. Tällöin herää tarve puolustaa nykyisiä monopolistisia yksinoikeuksia.

Kuntapäättäjät käyttävät omistajaohjausvaltaa kuntien jäteyhtiöissä. Tärkeä tehtävä on linjata, edellytetäänkö kunnallisen jäteyhtiön säilyvän sidosyksikkönä vai ei. Useimmiten sidosyksikkönä säilymisen edellyttäminen ei tuo olennaista lisäarvoa. Kuntayhtiön tehokkuus ja laatu saadaan esiin ja mitatuksi, kun ostot kuntayhtiöltä tehdään vain kilpailutuksen kautta. Sitä edellytetään muiltakin kunnalle toimittavilta.

Kuntapäättäjän kannattaa selvittää, millaisilla sopimuksilla tai päätöksillä kunta on antanut pois itsenäisyyttään jäteasioissa.

 

Lisätietoja:

Satu Grekin
kilpailuasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
p. 09 2292 2935
satu.grekin@yrittajat.fi