Etsi

Jätelain mukaiset jätehuollon kuljetusjärjestelmäpäätökset

Asumisessa syntyvä jäte kuuluu jätelain perusteella kunnan vastuulle. Kuntien tai niiden yhteisten jätehuoltoviranomaisten on tehtävä päätös siitä, järjestetäänkö kunnan vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus kunnan järjestämänä (kunnan malli) vai niin, että kaikki yksityiset kuljetusyritykset voivat vapaaseen kilpailuun perustuen tarjota kuntalaisille palvelujaan (kiinteistön haltijan järjestelmä). Elinkeinotoiminnan jätteet eivät tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta kuulu kunnan vastuulle, joten yritykset voivat lähtökohtaisesti päättää itse elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteensä kuljettamisesta.

Molempia kuljetusjärjestelmävaihtoehtoja tulisi punnita tasavertaisesti, eikä kunnan järjestämä jätteenkuljetusjärjestelmä ole automaattisesti ensisijainen.  Myös eduskunta korosti mallien samanarvoisuutta säätäessään nykyistä jätelakia. Kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle on jätelaissa asetettu kuitenkin tiettyjä edellytyksiä, jotka tulee ottaa huomioon kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa.
 

Jätteenkuljetusjärjestelmiä koskevat edellytykset

Kunnan vastuulla oleva yhdyskuntajäte on mahdollista kuljettaa kiinteistöiltä joko kunnan järjestämänä tai markkinalähtöisesti niin, että kiinteistön haltija sopii kuljetuksesta suoraan kuljetusyrityksen kanssa. Kuljetusjärjestelmästä riippumatta kunnan vastuulla oleva yhdyskuntajäte on toimitettava kunnan määräämään vastaanotto- ja käsittelypaikkaan, ellei asiasta ole muuta sovittu.

Nykyinen jätelaki asettaa kiinteistön haltijan järjestämälle jätteenkuljetukselle tiettyjä edellytyksiä, jotka tulee ottaa huomioon kuljetusjärjestelmää koskevassa päätöksenteossa. Päätös voidaan rajata koskemaan lajiltaan tai laadultaan tietyntyyppistä jätettä tai kuljetusjärjestelmä voi olla erilainen kunnan tai kuntayhtymän eri alueilla. Jätehuoltoviranomainen voi päätöksellään jatkaa jo alueellaan noudatettavaa kiinteistön haltijan malliin perustuvaa jätteenkuljetustapaa, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:

 1. Tarjolla on jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. Vaatimukset on kohdistettu jätteenkuljetusyrityksiin. Vaatimus palvelun kohtuullisuudesta ja syrjimättömyydestä tarkoittaa sitä, että eri asiakkaita, asiakasryhmiä tai eri alueita ei saa asettaa perusteettomasti toisistaan poikkeavaan asemaan esimerkiksi hinnoittelun suhteen.
   
 2. Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Edellytyksen tavoitteena on varmistaa, että jätteenkuljetukset nivoutuvat jätehuollon alueellisiin kehittämissuunnitelmiin.
   
 3. Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Arvioitavia seikkoja ovat muun muassa vaikutukset eri toimijoiden jätehuoltokustannuksiin ja työmäärään. Kunta voi painottaa niitä tekijöitä, joita se pitää alueellisesti tärkeinä lähtökohtina.
   

Kiinteistön haltijan järjestämä malli säilytettävä kunnissa

Useissa kunnissa on ilmennyt pyrkimyksiä vaihtaa kiinteistönhaltijan jätteenkuljetusmalli kunnan järjestämään malliin. Taustalla ovat tavallisesti ristiriitaiset hintatiedot ja kuntapäättäjien väärä käsitys siitä, että kunnan järjestelmä olisi kiinteistön haltijan järjestelmää markkinalähtöisempi. Tavallisesti kunnalliset jäteyhtiöt lobbaavat kunnan luottamushenkilöitä kunnan järjestämän mallin suuntaan. Ratkaisua perustellaan usein sillä, että kunnan tulisi siirtyä ”kilpailutettuun” järjestelmään ikään kuin siirtyminen merkitsisi markkinavetoisempaa mallia. Todellisuudessa kunta siirtyisi kunnan järjestämään malliin, mikä sulkisi jätteenkuljetusmarkkinoita ja aiheuttaisi alalla jo toimiville yrityksille merkittäviä vaikeuksia.

Kunnan malli suosii isoja yrityksiä ja vähentää pienten yritysten määrää. Markkinoiden keskittyminen johtaa palvelun laadun heikkenemiseen ja hintojen nousuun, mikä lopulta näkyy kaikkien kuntalaisten kukkaroissa. Toimivin ratkaisu kunnan, kuntalaisten ja yrittäjien kannalta on kiinteistön haltijan kilpailuttama malli, jossa asukkaat voivat itse valita mieleisensä yrityksen kuljettamaan jätteitään. Tämä malli on myös kunnan talouden kannalta hyvä vaihtoehto, koska se vaatii kunnalta vain vähän omaa panostusta.

Kiinteistön haltijan kilpailuttamaa mallia voidaan perustella muun muassa seuraavilla syillä:

 • Asiakkaiden valinnanmahdollisuus hyvin markkinalähtöistä
 • Markkinoille pääsy helpompaa kuin kilpailutettujen sopimusten pohjalta
 • Kilpailutukset suosivat suurempia yrityksiä, kilpailutettavat kokonaisuudet usein liian suuria pienille yrityksille
 • Kiinnostus ja taloudelliset edellytykset teknologian kehittämiseen loppuisivat kunnan kilpailuttamassa mallissa, koska investointeja on vaikea tehdä lyhyeksi ajaksi
 • Pitkät työsuhteet, koska sopimusperusteisessa jätteenkuljetuksessa ei olla riippuvaisia siitä, voitetaanko kausittaiset yksittäiset kilpailutukset
 • Kunnan kilpailuttaman mallin käyttöönotto on heikentänyt yritysten toimintamahdollisuuksia ja jotkut yritykset ovat joutuneet luopumaan kokonaan yritystoiminnasta

Päätöksentekijöiden ei sovi myöskään unohtaa kunnan elinkeinopoliittisia linjauksia ja vaihtoehtoisten päätösten yritysvaikutusten arviointia. Esimerkiksi yhdessä kunnassa tehtiin hätäinen ratkaisu siirtyä kunnan malliin, minkä jälkeen päättäjille selvisi, etteivät oman kylän kuljettajat enää voineet harjoittaa yritystoimintaa kunnan alueella.

» Takaisin