Etusivu > Yrityksen Sopimukset Talous Ja Korvaukset > Korona Ja Yrityksen Rahoitus

Etsi

Emergency banner

Koronainfo yrittäjälle: yrittajat.fi/korona

Koronatuet yrityksille

Tällä sivulla kerrotaan, mitä tukia yritystoimintaan voi hakea koronakriisin aikana.

Yrityksille suunnattua tukea koronan aiheuttamasta tilanteesta selviytymiseen on jaettu seuraavin keinoin:

Näitä tukia ei ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti. Tukea ei voi myöntää samaan tarkoitukseen kahta kertaa. Kuitenkin kustannustukea voi toisella hakukierroksella hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Näitä tukia ei oteta huomioon laskettaessa kustannustukea, mutta Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman (SA.56995(2020/N) nojalla myönnettyjen yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 800 000 euroa, ei saa ylittyä.

Lisäksi:

Maa-, metsä- ja kalatalousyrittäjien tuet:


Business Finland

Business Finlandin esiselvitys- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15. 

Business Finlandin tilapäisen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiolainan hakuaikaa on jatkettu 14.5.2021 asti. Lisätietoja Business Finlandin sivuilta.

ELY-keskukset

ELY-keskuksen tilanneanalyysi- ja kehittämisrahoituksen haku päättyi 8.6.2020 klo 16.15.

Kustannustuki

Kustannustuki ja korvaus asiakastilojen sulkemisesta

Laki yritysten määräaikaisen kustannustuen muutoksesta tuli voimaan 12.4.2021. Tukeen oikeutetut toimialat määritellään valtioneuvoston asetuksessa. Valtioneuvoston asetus annetaan lähiaikoina. Kustannustuen ehtona on se, että yrityksen toimialan myynti on koronaviruksen vuoksi pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden. Mikäli yritys toimii tällaisella toimialalla, on lisäksi ehtona, että yrityksen oma liikevaihto on laskenut yli 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.

Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista. Toimialan tukikauden 2020–2021 liikevaihtoa verrataan vastaavan ajanjakson 2019–2020 liikevaihtoon.

Yritysten tukikauden 1.11.2020–28.2.2021 liikevaihtoa verrattaan vastaavan ajanjakson 2019–2020 liikevaihtoon. Näin saadaan selville yrityksen liikevaihdon lasku, josta vähennetään omavastuuosuus 30 prosenttia. Tukea saa omavastuun vähennyksen jälkeen jäävällä osuudella kerrottuna yrityksen kiinteillä kustannuksilla ja palkkakustannuksilla.

Tuen euromääräinen maksimi on 1 000 000 euroa. Tukea maksetaan vähintään 2000 euroa, vaikka yrityksen tuki jäisi laskennallisesti alle kyseisen summan, edellyttäen että tukikelpoisia kustannuksia on vähintään 2 000 euroa. Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään neljä kertaa yrityksen normaalikauden keskimääräistä kuukausikohtaista liikevaihtoa vastaava summa.

Valtiokonttori voi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto on koronaviruksen vuoksi laskenut vähintään 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulee osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi. 

Jos yritys on perustettu 1.1.2020 tai sen jälkeen ja kuuluu toimialaan, jonka tukikauden liikevaihto on vähintään 10 prosenttia pienempi vertailukauden liikevaihtoon verrattuna, yrityksille voidaan myöntää tukea toimialan keskimääräisen liikevaihdon muutoksen perusteella.

Kustannustuen piiriin kuuluvat myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset. Kustannustuen myöntämisen edellytys on, että yrityksellä on yritys- ja yhteisötunnus.

Kustannustukea eivät voi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa. Tukea voidaan kuitenkin myöntää, jos kustannustuen hakija on pieni yritys tai mikroyritys, josta on tullut vaikeuksissa oleva yritys aikaisemmin kuin 1 päivänä tammikuuta 2020 edellyttäen, että yritys ei ole tuen myöntämishetkellä konkurssi- tai yrityssaneerausmenettelyssä eikä sille ole myönnetty pelastamistukea eikä rakenneuudistustukea.

Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa. Näitä tukia ei oteta huomioon laskettaessa kustannustukea, mutta Euroopan komission hyväksymän puitetukiohjelman (SA.56995(2020/N) nojalla myönnettyjen yhteenlaskettujen tukien yrityskohtainen yläraja, 1 800 000 euroa, ei saa ylittyä. 

Yhteenlaskettujen tukien yrityskohtaiseen ylärajaan lasketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille 2020, korona-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville lajiliitoille, Business Finlandin T&K-laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, ELY-keskusten kehittämisavustus 19.10.2020–30.6.2021, KE-HA-keskuksen ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tuki, (mahdollinen) toiminnan rajoittamisen hyvittämisen tuki, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan journalismin koronatuki, kustannustuki 1 ja 2 sekä Ahvenanmaan tillfälligt utökat likviditetsstöd.

Kustannustuen kolmas hakukierros avautuu 27.4.2021 ja sitä haetaan Valtiokonttorista

Pienille yrityksille korvaus asiakastilojen sulkemista 

Yrityksille maksetaan korvaus, jos niiden toimitilat on lain tai viranomaisten määräyksen johdosta pidettävä suljettuina koronavirusepidemian vuoksi. Sulkemiskorvaus koskee pieniä yrityksiä ja mikroyrityksiä, joissa on enintään 49 työntekijää. Isommille yrityksille valmistellaan erillinen tuki. 

Sulkemiskorvaus koskee paitsi lailla suljettuja ravintoloita ja muita ravitsemisyrityksiä, niitä yrityksiä, jotka kunta tai aluehallintovirasto määrää suljettavaksi tartuntatautilain nojalla. Korvaus maksetaan yrityksille sulkemisajalta. Jos yritysten asiakasmäärää on rajoitettu, mutta niitä ei ole suljettu kokonaan, ne eivät ole sulkemiskorvauksen piirissä. Nämä yritykset voivat kuitenkin hakea kustannustukea.

Sulkemiskorvaus perustuu yrityksen kuluihin helmikuussa 2021 sekä ilmoitukseen siitä, kuinka suurta osaa liiketoiminnasta sulkeminen koskee. Helmikuun tietojen perusteella määritellään keskimääräisen yhden päivän kulutaso. Tämä kerrotaan sulkupäivien määrällä.

Palkkakuluista korvataan 100 prosenttia, muista joustamattomista kuluista 70 prosenttia. Mikäli sulkua jatketaan ensimmäisen korvaushakemuksen lähettämisen jälkeen, yritys voi hakea sulkemiskorvausta vähintään 14 kalenteripäivän jaksoissa. Tämä nopeuttaa tuen saamista. Sulkemiskorvauksen vertailukausi pysyy kaikkina korvausjaksoina samana, eli helmikuuna 2021. 

Aiemmin myönnetyt koronatuet otetaan huomioon, eikä tukien enimmäismäärä saa ylittää 1,8 miljoonaa euroa EU:n valtiontukisääntöjen mukaan.

Yhteenlaskettujen tukien yrityskohtaiseen ylärajaan lasketaan opetus- ja kulttuuriministeriön avustus koronapandemian vuoksi peruuntuville tai ennakoitua pienempinä toteutuville kulttuuritapahtumille 2020, korona-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville lajiliitoille, Business Finlandin T&K-laina liiketoiminnan häiriötilanteisiin, ELY-keskusten kehittämisavustus 19.10.2020–30.6.2021, KE-HA-keskuksen ravitsemusyritysten uudelleentyöllistämisen tuki, (mahdollinen) toiminnan rajoittamisen hyvittämisen tuki, liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan journalismin koronatuki, kustannustuki 1, 2 ja 3 sekä Ahvenanmaan tillfälligt utökat likviditetsstöd.

Sulkemiskorvauksen haku avautuu 12.5.2021 ja sitä haetaan Valtiokonttorista. Sulkemiskorvausta on haettava neljän kuukauden sisällä sen kalenterikuukauden päättymisestä, jona velvollisuus pitää toimitilat suljettuina päättyi.

REACT-EU-rahoitus: Yrityksen kehittämisavustus 

REACT-EU-välineellä on tarkoitus tukea koronapandemiasta kärsineiden alueiden pk-yrityksiä koronapandemian alueilla, joiden talous ja työllisyys ovat kärsineet erityisen paljon. REACT-EU-rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle. Rahoituksella tuetaan pk-yrityksiä, tutkimus- ja kehitystoimintaa, digitaalista osaamista sekä yritysten ja niiden henkilöstön muutoskyvykkyyden kehittämistä. 

REACT-EU-välineen kautta käyttöön tulevat 295 miljoonaa euroa jakautuvat vuosille 2021–2023. Kokonaisuudesta noin 169 miljoonaa euroa on EU:lta tulevaa rahoitusta ja noin 126 miljoonaa euroa valtion vastinrahoitusta.  

Rahoitusta myöntävät ELY-keskukset ja maakuntien liitot. Rahoituspäätöksiä voidaan tehdä sen jälkeen, kun valtioneuvosto on päättänyt varojen alueellisesta jaosta. 

Yritykset voivat hakea REACT-EU:hun liittyvää yrityksen kehittämisavustusta ELY-keskuksista 31.5.2021 asti. Tarkemmat tiedot kehittämisavustuksesta löytyvät ELY-keskusten verkkosivuilta. Myös muut toimijat, kuten elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, järjestöt, kunnat ja muut julkisyhteisöt, voivat hakea REACT-EU-rahoitusta. Hankehaut ovat avautuneet. Tietoa löytyy kootusti Rakennerahastot.fi-sivustolta. 

REACT-EU-rahoituksen hakemisessa, myöntämisessä, maksamisessa, seurannassa ja jatkotoimenpiteissä noudatetaan nykyisestä rakennerahasto-ohjelmasta tuttuja menettelyjä ja voimassa olevaa lainsäädäntöä. 

REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Elpymisvälineen rahoituksesta suurin osa kohdistuu EU:n elpymis- ja palautumistukivälineeseen (Recovery and Resilience Facility, RRF), jonka kansallista ohjelmaa Suomessa parhaillaan valmistellaan.  

Ravitsemusliiketoiminnalle

Ravitsemisliiketoiminnan rajoittamisen tuen haku päättyi 31.8.2020 klo 16.15. Siihen mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.

Ravitsemisliiketoiminnan uudelleentyöllistämisen tuen haku päättyi 31.10.2020. Määräaikaan mennessä KEHA-keskukseen jätetyt hakemukset käsitellään normaalisti.