Fakturering

Ett företag ska ha faktureringen i skick redan innan verksamheten inleds. Vi har samlat ihop det som företagaren ska veta om faktureringen.

Det lönar sig att skicka fakturan genast efter att du levererat produkten eller tjänsten till din kund. När du fakturerar snabbt, ger du ett professionellt intryck av ditt företag och ser till att dina pengar inte samlar ränta på någon annans konto.

Hur fakturerar jag?

Allt fler företag, samfund och myndigheter tar endast emot nätfakturor. Det är ett kostnadseffektivt sätt, eftersom nätfakturan redan har de uppgifter som fakturan ska ha. Nätfakturan syns snabbt i vardera partens bokföringssystem.

Utöver bankerna finns det i Finland ett flertal förmedlare av nätfakturor med olika principer för sin prissättning. Det finns också skillnader i deras målgrupper – en del passar för mindre företag och andra lämpar sig för de större – och deras kompatibilitet med olika banker. Det lönar sig alltså att noggrant studera olika tjänster och deras sätt att fungera.

För en ny företagare är det enklast att förmedla nätfakturan via den egna banken, men det lönar sig att kolla hur arkiveringen sker, ifall du av någon anledning byter bank.

Många företag accepterar en PDF-faktura som skickas med e-post. Somliga tar också emot pappersfakturor, men måste ofta skicka dem vidare att skannas hos en extern betaltjänst. Detta innebär alltid en viss fördröjning i handläggningen av fakturan och portokostnader.

I nätet hittar du färdiga fakturamallar som du kan redigera så att de passar för ditt företag. Naturligtvis kan du också skapa en helt egen fakturamall.

Rabatträknare

Med hjälp av en rabatträknare kan du räkna hur mycket du måste öka försäljningen för att verksamheten ska vara lika lönsam som utan rabatt.
Logga in i medlemstjänsten

Fakturaanteckningar

Det är viktigt att du från början lär dig att markera alla uppgifter korrekt på fakturorna du skickar ut. De obligatoriska uppgifterna på fakturan definieras i huvudsak av mervärdesskattelagen. Allt fler företag har övergått till en helt elektronisk fakturering, dvs. nätfakturor. Det är ofta ett kostnadseffektivt sätt att hantera företagets utgående och inkommande fakturor.

Laskumerkinnät

Betaltjänstlagen

Betaltjänstlagen gör det möjligt för dig att fakturera din kund för de kostnader som uppstår för ditt företag för kortbaserade eller andra betalningstransaktioner, eller ge rabatt när vissa betalningsmedel används.

Palvelumaksut

Betalningsvillkor och faktureringstillägg

Vad är en bra betalningstid för företagarens fakturor? Och hur mycket kan företagaren rimligtvis debitera som faktureringstillägg? Enligt lagen får betalningsvillkoret vara högst 30 dagar. En längre betalningstid är möjlig endast om parterna separat överenskommit om detta.

Hinnat ja maksuehdot

Referens- och dröjsmålsränta

Ifall din kund inte betalar fakturan i tid, har du rätt att debitera kunden dröjsmålsränta för försenad betalning. Räntorna är olika stora för konsumenter och företagskunder.

Viite- ja viivästyskorot

Ifall kunden lämnar fakturan obetald

Var beredd på situationer där kunden av en eller annan anledning lämnar fakturan obetald. Det kan då bli aktuellt att skicka en betalningsuppmaning eller betalningspåminnelse. I sista hand blir du eventuellt tvungen att ta till indrivning. Det är två olika saker att driva in en fordran av en konsument och ett företag.

Jos maksu viivästyy

Indrivningskostnaderna mellan två företag

I handel mellan två företag ska gäldenären ersätta rimliga indrivningskostnader. Indrivningskostnaderna behöver emellertid inte betalas ifall indrivningen har skett i strid med lag eller god indrivningssed.

Perintä yritysten välisessä kaupassa