Yrittäjä! Tule mukaan omiesi pariin. Liity Yrittäjiin.

Jäsen, oletko jo ladannut Yrittäjät -sovelluksen puhelimeesi? Lataa sovellus Androidille tai Applelle.

Företagarna i Finlands interna rapporteringskanal för visselblåsning

Om du upptäcker olaglig aktivitet, missbruk eller fel i Företagarna i Finlands verksamhet kan du rapportera det i en rapporteringskanal. Du hittar länken till rapporteringskanalen längst ner på förstasidan yrittajat.fi. Din rapport behandlas konfidentiellt. Om rapporten är inom tillämpningsområdet för visselblåsarlagen, gäller bestämmelserna i visselblåsarlagen för behandlingen av rapporten.

Rapporteringskanalen är inte en allmän responskanal. Annan feedback om våra tjänster och aktiviteter kan skickas här (på finska).

Vilka ärenden kan rapporteras?

Du ska göra en rapport om du misstänker att brott, missbruk eller annan verksamhet mot allmänintresset eller lagen inträffat i verksamheten eller i de evenemang som Företagarna i Finland eller Suomen Yrittäjien Sypoint Oy ordnar. Andra frågor rekommenderar vi att du diskuterar med ansvarig person i vår organisation.

Det är i dagsläget inte möjligt att rapportera om ärenden som har upptäcks i verksamheten hos våra regionala föreningar, lokalföreningarna eller branschföreningar som hör till Företagarna i Finland.

Rapport till rapporteringskanalen ska göras i god tro. Det är förbjudet att medvetet rapportera falsk eller grundlös information.

Rapporten kan vara anonym eller insänd med ditt eget namn. Alla rapporter som görs till rapporteringskanalen behandlas konfidentiellt. Den rapporterande personens identitet, föremålet för rapporten och andra personer som eventuellt nämns i rapporten är skyddade.

Hur görs rapporten och hur behandlas den?

Rapporten görs i den interna rapporteringskanalen hos Företagarna i Finland. Rapporteringskanalen är implementerad i First Whistle-systemet av Juuriharja Consulting Group Oy. Det finns anvisningar i rapporteringskanalen hur du ska gå tillväga.

Alla meddelanden hanteras korrekt och konfidentiellt. Vi skyddar den rapporterade personens identitet, föremålet för rapporten och andra parter som eventuellt nämns i rapporten.

Endast personer som är behöriga att behandla rapporten har tillgång till informationen. Lämpliga personer kan användas för att utreda ärendet och säkerställa en lämplig och tillräcklig behandling.

Vi lämnar inte ut uppgifter om rapporterade personers identitet, föremålen för rapporter eller andra personer som nämns i rapporter till utomstående, om inte korrekt behandling av rapporterna kräver överlämnande av information till myndigheter eller andra liknande åtgärder.

Eventuella personuppgifter som ingår i rapporterna kommer att behandlas i enlighet med rapporteringskanalens dataskyddsbeskrivning.

Hur och när kommer rapporterade personer att kontaktas?

Efter att ha skickat en rapport får du en kod med vilken du senare kan logga in på din rapport och kommunicera med de som behandlar rapporten. Du måste själv gå tillbaka till rapporteringskanalen, eftersom påminnelser eller andra meddelanden från rapporteringskanalen inte skickas till dig utanför kanalen (t.ex. via e-post).

De som behandlar rapporten kommer att svara dig i rapporteringskanalen och kan där begära ytterligare information för att undersöka ärendet. Du kommer få svar inom tre månader på vilka åtgärder som kan vidtas baserat på din rapport.

Rapportering om ärenden som omfattas av visselblåsarlagen

Om rapporten gäller ett ärende som omfattas av vissesblåsarlagen gäller bestämmelserna i visselblåsarlagen (1171/2022) för behandling av din rapport. Mer information om visselbåsarsskydd finns på Justitiekanslerämbetets hemsida.

Det finns tre allmänna förutsättningar för att en rapporterande person ska få skydd:

 • Den rapporterande personen har grundad anledning att tro att informationen om en överträdelse är korrekt vid tidpunkten för rapporteringen.
 • Informationen om överträdelsen omfattas av visselblåsarlagens tillämpningsområde.
 • Den rapporterande personen rapporterar om oegentligheter som upptäckts i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Visselblåsarlagen tillämpas på rapporter som rör överträdelser av Europeiska unionens lagar eller nationell lagstiftning, om de

 • är straffbara
 • kan leda till påföljdsavgift, eller
 • allvarligt kan äventyra tillgodoseendet av allmänintresset.

Visselblåsarlagen omfattar rapporter som har gjorts om överträdelser som upptäckts inom följande områden:

 • offentlig upphandling, med undantag för sådan som gäller försvar och säkerhet
 • finansiella tjänster, produkter och marknader
 • förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism
 • produktsäkerhet och produktöverensstämmelse
 • transportsäkerhet
 • miljöskydd
 • strål- och kärnsäkerhet
 • livsmedels- och fodersäkerhet samt djurs hälsa och välbefinnande
 • folkhälsa enligt artikel 168 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
 • konsumentskydd
 • skydd av privatlivet och personuppgifter
 • säkerhet i nätverks- och informationssystem.

Dessutom kan rapporter lämnas om

 • överträdelser av reglerna om Europeiska unionens medelsförvaltning eller utgifter, eller om unionens insamling av inkomster eller medel
 • överträdelser av reglerna om beviljande, användning eller återkrav av bidrag eller statligt stöd
 • överträdelser av konkurrensreglerna
 • överträdelser av reglerna om beskattning av företag och sammanslutningar eller om arrangemang som syftar till att ge skattefördelar
 • överträdelser av lagstiftning om skydd för konsumenten.

Skydd enligt visselblåsarlagen ges till personer som rapporterar oegentligheter som upptäcks i ett arbetsrelaterat sammanhang.

Den rapporterande personen kan vara

 • anställd i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande
 • självständig yrkesutövare
 • aktieägare
 • ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet för en sammanslutning eller stiftelse eller verkställande direktör
 • frivilligarbetare
 • praktikant.

Den rapporterande personen kan också rapportera om överträdelser som skett under förhandlingar som föregått ett arbete eller under ett arbete som redan avslutats. En rapport kan lämnas även om förhandlingarna inte ledde till anställning.

Skyddet för rapporterande personer förbjuder repressalier mot den rapporterande personen. Arbetsgivaren får till exempel inte försämra den rapporterande personens anställningsvillkor, avsluta hens anställningsförhållande eller permittera personen till följd av rapporten.

Dessutom omfattar skyddet personer som bistår en rapporterande person i rapporteringsförfarandet eller som har anknytning till den rapporterande personen och som med anledning av sitt arbete eller ställning också riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten. En sådan person kan till exempel vara en förtroendeman, ett förtroendeombud, en arbetarskyddsfullmäktig, någon annan representant för de anställda eller den rapporterande personens avtalspartner, arbetskamrat eller släkting.

Rapporten skall i första hand rapporteras till organisationens interna rapporteringskanal. Överträdelser som upptäcks i verksamheten hos Företagarna i Finland ska därför först anmälas till Företagarna i Finlands interna rapporteringskanal. I vissa fall är det också möjligt att lämna rapporten till justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal eller direkt till den behöriga myndigheten.

Oegentligheter kan rapporteras genom justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal, om de allmänna förutsättningarna för skydd för rapporterande personer uppfylls, och

 • den rapporterande personen inte har möjlighet att rapportera via en intern rapporteringskanal
 • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att en intern rapport inte har lett till några åtgärder inom tidsfristen eller att det inte är möjligt att effektivt ingripa i överträdelsen på basis av rapporten eller
 • den rapporterande personen har grundad anledning att tro att hen riskerar att utsättas för repressalier på grund av rapporten.

För att rapportera via Justitiekanslersämbetets centraliserade externa rapporteringskanal, klicka här.