Tietoa Suomen Yrittäjien sisäisestä ilmoituskanavasta

Jos olet havainnut lainvastaisen toiminnan, väärinkäytöksen tai epäkohdan Suomen Yrittäjien toiminnassa, voit ilmoittaa siitä ilmoituskanavassamme. Linkki ilmoituskanavaan löytyy yrittajat.fi -etusivun alareunasta. Ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Jos ilmoitus kuuluu ilmoittajansuojelulain piiriin, ilmoituksen käsittelyssä sovelletaan ilmoittajansuojelulakia.

Ilmoituskanava ei ole yleinen palautekanava. Muunlaista palautetta palveluistamme ja toiminnastamme voit antaa täällä.

Voit tehdä ilmoituksen, jos epäilet, että Suomen Yrittäjät ry:n tai Suomen Yrittäjien Sypoint Oy:n toiminnassa tai tapahtumassa on tapahtunut rikos, väärinkäytös tai muu yleisen edun tai lain vastainen toiminta. Muunlaisista epäkohdista on suositeltavaa keskustella asiasta organisaatiossamme vastaavan henkilön kanssa.

Ilmoituskanavaan ei voi ilmoittaa Suomen Yrittäjät ry:hyn kuuluvien itsenäisten aluejärjestöjen, paikallisyhdistysten tai toimialajärjestöjen toiminnassa havaituista epäkohdista.

Ilmoitus on tehtävä vilpittömässä mielessä. Tarkoituksella väärien tai perättömien tietojen ilmoittaminen on kiellettyä.

Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi tai omalla nimellä. Kaikki ilmoituskanavaan tehdyt ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti. Ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden ilmoituksessa mahdollisesti mainittujen henkilöiden tiedot ja henkilöllisyys suojataan.

Miten ilmoitus tehdään ja miten se käsitellään?

Ilmoitus tehdään Suomen Yrittäjien ilmoituskanavassa, joka on toteutettu Juuriharja Consulting Group Oy:n First Whistle -järjestelmässä. Ilmoituskanava opastaa ilmoituksen tekemisessä. Ilmoituksen voi tehdä myös nimettömästi.

Kaikki ilmoitukset käsitellään asianmukaisesti ja luottamuksellisesti. Suojaamme ilmoittajan, ilmoituksen kohteen ja muiden mahdollisesti ilmoituksessa mainittujen osapuolten henkilöllisyyksien luottamuksellisuuden.

Ilmoituksen tietoihin pääsevät käsiksi vain käsittelyyn valtuutetut henkilöt. Asian selvittelyssä voidaan käyttää kulloinkin tarkoituksenmukaisia henkilöitä asianmukaisen ja riittävän käsittelyn varmistamiseksi.

Emme luovuta tietoja ilmoittajan, ilmoituksen kohteen tai muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ulkopuolisille, ellei ilmoituksen asianmukainen käsittely vaadi tietojen viemistä viranomaisille tai muita vastaavia toimenpiteitä.

Ilmoituksen mahdollisesti sisältämiä henkilötietoja käsitellään ilmoituskanavan tietosuojaselosteen mukaisesti.

Miten ja milloin ilmoittajaan ollaan yhteydessä?

Ilmoituksen lähettämisen jälkeen saat koodin, jolla pääset myöhemmin kirjautumaan ilmoitukseesi ja viestimään käsittelijöiden kanssa. Ilmoituskanavaan on palattava omatoimisesti, sillä ilmoituskanavasta ei lähetetä sinulle muistutuksia tai muita viestejä kanavan ulkopuolelle (esimerkiksi sähköpostiin).

Ilmoitusten käsittelijät vastaavat sinulle ilmoituskanavassa ja voivat pyytää lisätietoja asian tutkimista varten. Käsittelijät vastaavat kolmen kuukauden sisällä, mihin toimenpiteisiin mahdollisesti ryhdymme ilmoituksesi perusteella.

Ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvista asioista ilmoittaminen

Jos ilmoitus koskee ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvaa asiaa, sovelletaan sen käsittelyyn ilmoittajansuojelulain (1171/2022) säännöksiä. Lisätietoa ilmoittajansuojelulaista ja ilmoittajan suojelusta löytyy oikeuskanslerinviraston verkkosivuilta: Ilmoittajansuojelu | Valtioneuvoston oikeuskansleri

Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä:

 • Ilmoittajalla on ilmoittamishetkellä perusteltu syy uskoa, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Rikkomista koskeva tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoittaja ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittajansuojalain piiriin kuulivat ne ilmoitukset, jotka koskevat Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia,
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun, tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoittajansuojelulain piiriin kuuluvat ilmoitukset seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä ja lainvastaisesta toiminnasta:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja;
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat;
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen;
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus;
 • liikenneturvallisuus;
 • ympäristönsuojelu;
 • säteily- ja ydinturvallisuus;
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi;
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys;
 • kuluttajansuoja;
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja;
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta;

 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta;
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta;
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi; tai
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Ilmoittajansuojelulain mukainen suoja annetaan ilmoittajalle, joka ilmoittaa työnsä yhteydessä havaitusta väärinkäytöksestä.

Ilmoittaja voi olla

 • työ- tai virkasuhteessa;
 • itsenäinen ammatinharjoittaja;
 • osakkeenomistaja;
 • yhteisön tai säätiön hallituksen tai hallintoneuvoston jäsen tai toimitusjohtaja;
 • vapaaehtoistyöntekijä; tai
 • harjoittelija.

Ilmoittaja voi myös tehdä ilmoituksen työtä edeltäneiden neuvottelujen tai jo päättyneen työnsä aikana tapahtuneesta rikkomuksesta. Ilmoituksen voi tehdä, vaikka neuvottelut eivät olisi johtaneet työn alkamiseen.

Ilmoittajansuojelu kieltää vastatoimet ilmoittajaa kohtaan. Työnantaja ei voi esimerkiksi heikentää ilmoittajan palvelussuhteen ehtoja, päättää ilmoittajan palvelussuhdetta tai lomauttaa ilmoittajaa ilmoituksen johdosta.

Lisäksi suojaa annetaan henkilölle, joka avustaa ilmoittajaa ilmoittamismenettelyssä tai on yhteydessä ilmoittajaan ja on myös vaarassa työnsä tai asemansa vuoksi joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta. Tällainen henkilö voi olla esimerkiksi työpaikan luottamusmies, luottamusvaltuutettu, työsuojeluvaltuutettu, muu henkilöstön edustaja tai ilmoittajan sopimuskumppani, työtoveri tai sukulainen.

Ilmoitus tehdään ensisijaisesti organisaation sisäiseen ilmoituskanavaan. Suomen Yrittäjien toiminnassa havaitusta rikkomuksesta on siten ilmoitettava ensin Suomen Yrittäjien omaan ilmoituskanavaan. Ilmoitus on mahdollista tehdä tietyissä tapauksissa myös oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan tai suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle.

Ilmoitus väärinkäytöksestä on mahdollista tehdä oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan, jos

ilmoittajansuojelun yleiset edellytykset täyttyvät, ja

 • ilmoittajalla ei ole mahdollisuutta tehdä ilmoitusta sisäiseen ilmoituskanavaan;
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa, että sisäisen ilmoituksen perusteella toimenpiteisiin ei ole ryhdytty määräajassa tai sen perusteella rikkomiseen ei voida puuttua tehokkaasti; tai
 • ilmoittajalla on perusteltu syy uskoa olevansa vaarassa joutua vastatoimien kohteeksi ilmoituksen johdosta.

Siirry oikeuskanslerinviraston keskitettyyn ulkoiseen ilmoituskanavaan